Pencemaran alam sekitar

7,939 views

Published on

please take a look~

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
226
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pencemaran alam sekitar

 1. 1. PencemaranAlamSekitar<br />Disediakanoleh:<br /><ul><li>Leo Kan
 2. 2. Jess Heng
 3. 3. Erica Low
 4. 4. Myona Hong
 5. 5. Cheah Wan Fen
 6. 6. Siew Wei Fong
 7. 7. Tong Choi Fong
 8. 8. Wong Lai Yee
 9. 9. Joana Lim
 10. 10. Loh Mei Zi</li></li></ul><li>PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR<br />Pencemarandisebabkanoleh 2 faktor, iaitu:<br />Faktorsemulajadi<br />Faktormanusia<br />
 11. 11. FAKTOR PENCEMARAN SEMULA JADI<br />Bencanaalam<br />Letusangunungberapi<br />Dilanda rebut taufan<br />Gempabumi<br />
 12. 12. FAKTOR PENCEMARAN OLEH MANUSIA<br />Secarasengajaatautidaksengaja.<br />Antarapencemarannyaialah:<br />Pencemaranudara<br />Pencemaran air<br />Pencemarantanah<br />Pencemaranbunyidansebagainya<br />
 13. 13. Punca-puncapencemaran<br />Kenderaan<br />Stesenjanakuasa<br />Pembakaranbahanapiindustri<br />Pemprosesanindustri<br />Pembakaranterbuka<br />Pertumbuhanaktivitiperindustriandanpembangunan<br />Pengangkutanbermotor<br />
 14. 14. Pencemaran Air<br />Air merupakansalahsatukeperluanasasmanusia. Namun, air semakinharisemakintercemar. Pencemaraninidikaitkandenganlarutanpelbagaibahankimiatoksikdanbahanbuangan. Pelarut-pelarutinisenangmencemarkan air dansumber air kita. Kini, banyakpunca air kitatercemarsehinggadidapatibahawajikatiadasebaranglangkahdiambiliamungkinmemudaratkankehidupanmanusia.<br />
 15. 15. Punca<br />bahan buangan domestik<br />Pengurusan air yang tidak cekap<br />Pertanian<br />Bahan-bahan buangan radioaktif dan ujian-ujian bom dan nuklear di laut-laut<br />industri perlombongan<br />Penerokaan<br />
 16. 16. Kesan<br />hidupan akuatik akan pupus<br />tersumbat – banjir<br />tidak boleh diminum<br />menjejaskan keindahan persekitaran<br />
 17. 17. Langkah-langkah mengatasi<br />membinakilang-kilangjauhdarikawasanperumahan <br />mengawalaktivitipembinaan , perlombongandanpembalakan <br />menyedarkanorangramaisupayamenjagakebersihanalamsekitar <br />menjalankanproseskitarsemulabahan-bahanbuangan. <br />
 18. 18. Menyediakantangkitakunganbawahtanah yang dirawat.<br />Menambahbilangan tong sampahdipusatpengumpulansampah.<br />Pemasanganperangkapsampah.<br />Kempenkesedaranmelaluiiklan TV.<br />
 19. 19. menjalankanproseskitarsemulabahan-bahanbuangan. <br />Menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat.<br />Menambah bilangan tong sampah di pusat pengumpulan sampah.<br />Pemasangan perangkap sampah.<br />Penyelenggaraan sistem perparitan berkala.<br />Kempen kesedaran melalui iklan TV.<br />
 20. 20.
 21. 21. Pencemaran Tanah<br />Pencemarantanahbermaksudperbuatan yang berlakukepadasesuatukawasansehinggaterjadinyapertukaranwarna,kesuburandanhakisan.Pencemaraninidisebabkanolehbahanbuangansamaadaberbentuk air ataupepejal.Bahanpencemar pula terdiridaripadapencemarorganik,kimiaataufizik.<br />
 22. 22. Punca<br />Pencemarantanahadalahdisebabkanolehperbuatanpelbagaiaktivitidaneksperimenmanusia. Antaranyaialah:<br />Pembukaantanahbaru<br />Penggunaanracun<br />Sisatoksik<br />
 23. 23. Kesan<br />Hakisantanah<br />Membunuhhaiwandibawahtanah<br />Menjejaskankesihatan<br />
 24. 24. Langkah-langkahMengatasi<br />mengharamkanpembakaransampah-sarapdikawasanterbuka.<br />menguatkuasakanundang-undanguntukmengawalpembebasan gas-gas beracundarikilang-kilangdankenderaan.<br />membinakilang-kilangjauhdarikawasanperumahan.<br />mengawalaktivitipembinaan , perlombongandanpembalakan.<br />menjalankanproseskitarsemulabahan-bahanbuangan.<br />
 25. 25.
 26. 26. Pencemaranbunyi<br />Pencemaranbunyi bolehdidefinisikansebagaibunyibising yang keterlaluanatau yang menganggukan.<br />
 27. 27. Puncapencemaranbunyi<br />Pembangunan industri<br /><ul><li>Bunyi yang dikeluarkan dari kilang-kilang seperti jentera,mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan material boleh menggangu ketenteraman masyarakat setampat yang berhampiran kilang tersebut.</li></ul>Kawasan Petempatan<br /><ul><li>Bunyi yang dikeluarkan apabila cerucuk-cerucuk besi (Jack Hammer) di tanam dalam tanah akibat pembinaan bangunan tinggi.Ini boleh merosakkan suasana masyarakat di kawasan tersebut.</li></ul>Kenderaan<br /><ul><li>Masyarakatmemasang radio dantelevisyendengan volume yang kuat.</li></ul>Kuari<br /><ul><li>Pemecahanbatu-batumengakibatkanpenghasilanbunyi yang kuatmenyebabkanpencemaranbunyi. Contohnya, aktivitimemotongbesi.</li></li></ul><li>Langkahmengatasipencemaranbunyi<br />PenggunaanTeknologi<br />penggunaanhalanganbunyi, menghadkankelajuankenderaan, menukarteksturpermukaanjalanraya, menghadkanberatkenderaan,mengunakankawalantrafik agar tidakmengalamitekananbrekdanpecutanbagikenderaan.<br />Selainitu,pelaksanaan model computer bagibuyijalan,mampumenanganitopografidanoperasitrafiksertapenguranganhipotesistempatan.Kospembinaanpenguranganbinaadalahsederhanatertaklukpadapenyelesaianpadatahapperancanganprojeklaluanjalan.<br />Pengeluaranbunyidarikapalterbangdenganmenghasilkanenjin jet yang lebihsenyap yang dilakukanpada 1970-an dan 1980-an.Strategi inimembawapenguranganterhad.<br />
 28. 28. Pendidikan<br />Pendidikanalamsekitarmuladiperkenalkansecara formal padaperingkatrendahmelaluiKurikulumbersepadusekolahrendah KBSR dalammatapelajaranalamdanmanusia.<br />Melaluipendidikanmemberikesedaransertamembentuksikappositifterhadapalamsekiarterutamanyadariperingkatrendahlagi.Melaluipendidikanmerekadapatmengetahuipencemaralamdarisegikesan-kesan negative terhadapalamsekitardanmanusia.<br />.Masyarakatjugamengetahuimengenaialamsekitarmelaluipenyiaran media sertakempen<br />Tanggungjawabbersama<br />   Kerajaanpatutlahmemainkanperanansepertimengetatundang-undanguntukmelindungialamsekitar.Rondaanolehpegawaialamsekitarperludiperbanyakkan. Pengusahakilangharuslahmendapatkannasihatmengenaialamsekitarsebelummemulakanoperasi.Selainitu,penggunaperlumementaupersekitaransekiranyaterdapatpihaktidakbertanggungjawabterhadapalamsekitarperlusegeramembuataduan agar pencemaranbunyidiatasi.<br />
 29. 29. Pendedahan media massa<br /> Penyiaranisu-isuberkaitanalamsekitarsupayamasyarakatpekadanberhati- hatiuntukmelindungialamsekitardaripadatercemar.Pihak media turutmenyiarkanisu-isuterkinidiakhbardanmajalahuntukmeningkatkanpengetahuanmasyarakat<br />Pameran,pertandingandankempenalamsekitar<br />   Pameranperlulahdiadakansecaraberkaladisetiapkawasantertentudenganmengedarrisalahtentengpuncadankesanpencemaranbunyiterhadapalamsekitarsertamanusia. Selainitu, kerajaanperlulahmempamerkanslaid-slaidberkaitanpencemaranbunyi agar dapatmenyedarkanmasyarakatsertamengajarmasyarakatmelindungialamsekitar.Mengadakanpertandingankuiztentangpencemaranuntukmeningkatkanpengetahuanmasyarakatmengenaialamsekitarterutamanyadiperingkatsekolah. <br />
 30. 30. Kesan-kesanpencemaranbunyi<br />KesankepadaPersekitarandanHaiwan<br /><ul><li>Ekosistemdiganggukan</li></ul>KesankepadaManusia<br />-Menjadipekak<br /><ul><li>Masalahpsikologi
 31. 31. Wujudpelbagaipenyakit</li></li></ul><li>CABARAN<br />KESEDARAN DAN PENERIMAAN UMUM<br /><ul><li>masihadagolongan yang tidakbertanggungjawabterusmelakukankegiatan yang mencemarkanalamsekitardanmelanggarperaturanalamsekitar
 32. 32. tidakmempunyaikesedaran yang menyeluruhtentangpemuliharaan dan pemeliharaan alam sekitar.</li></li></ul><li>KELEMAHANSISTEM PENDIDIKAN NEGARA <br /><ul><li>gagalmenanamkansifat-sifatsivikdanterpujisertatentanghal-halalamsekitarkepadamasyarakatdangolonganpelajar
 33. 33. pendidikanalamsekitartidakdiajarsebagaimatapelajaran yang berasingandandimuatkandalammatapelajaran lain </li></li></ul><li>KELEMAHAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG <br /><ul><li>kekuranganpengawaipenguatkuasa yang berpengalaman
 34. 34. ketiadaanpengawaipenguatkuasa yang mencukupidankesusahandalammenyediakanlaporan yang lengkapsebelumsesuatutindakandapatdiambil</li></li></ul><li>MASALAH KETEGASAN DAN PELAKSANAAN <br /><ul><li>pengurusanalamsekitardi Malaysia masihdikritikmasyarakatantarabangsa
 35. 35. denda dan undang-undang yang ada masihbelummampumembendungpencemaran</li></li></ul><li>KESIMPULAN<br /><ul><li>selagimindamasyarakattidakberubah, selagiitumasalahakanwujud
 36. 36. berusahauntukmembinasatubumidankehidupan yang lebihberkualiti , bersih , segardancantikdenganbermulamenghargaidanmemuliharaalamsekitar</li>

×