Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עתיד הווידיאו בעידן פוסט טלוויזיוני

142 views

Published on

תרגום המבוסס על מאמר מאת:
Matthew Ball & Tal Shachar, 9/3/2016:
AFTER TV: VIDEO'S FUTURE WILL BE BIGGER, MORE DIVERSE & PRECARIOUS THAN IT'S PAST

קישור למאמר המקורי:
https://redef.com/original/56d0d7db63c0b49f224c5e9f?curator=MediaREDEF&awesm=redef.it_y2Oz

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

עתיד הווידיאו בעידן פוסט טלוויזיוני

  1. 1. ‫עתיד‬‫הווידאו‬‫פוסט‬ ‫בעידן‬-‫טלוויזיוני‬ ‫רופפים‬ ‫עסקיים‬ ‫ומודלים‬ ‫מגוונים‬ ‫תכנים‬ ,‫מוגברת‬ ‫צריכה‬ ‫מאת‬ ‫מאמר‬ ‫מבוסס‬Matthew Ball & Tal Shachar,9/3/2016: AFTER TV: VIDEO'S FUTURE WILL BE BIGGER, MORE DIVERSE & PRECARIOUS THAN IT'S PAST
  2. 2. ‫עתיד‬‫הווידאו‬‫פוסט‬ ‫בעידן‬-‫טלוויזיוני‬ ‫רופפים‬ ‫עסקיים‬ ‫ומודלים‬ ‫מגוונים‬ ‫תכנים‬ ,‫מוגברת‬ ‫צריכה‬ ‫מאת‬ ‫מאמר‬ ‫מבוסס‬Matthew Ball & Tal Shachar,9/3/2016: AFTER TV: VIDEO'S FUTURE WILL BE BIGGER, MORE DIVERSE & PRECARIOUS THAN IT'S PAST ( ‫המשתנים‬ ‫והדורות‬ ‫החדשים‬ ‫הוידיאו‬ ‫צריכת‬ ‫שינויי‬ ,‫הטלוויזיה‬ ‫התפתחות‬‫של‬ ‫כניסתו‬GEN Z)‫בהכרח‬ ‫מובילים‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫בעבר‬ .‫הוידיאו‬ ‫לתצורת‬ ‫ובכלל‬ ,‫הטלוויזיוני‬ ‫המדיום‬ ‫של‬ ‫הקיים‬ ‫המודל‬ ‫אודות‬ ‫וכלכלי‬ ‫תפיסתי‬ ‫לשינוי‬ ‫ש‬ ‫שככל‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫היה‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫הערוצים‬ ‫של‬‫יותר‬ ‫ארוך‬ ‫מסך‬ ‫זמן‬ ‫מקבלת‬ ‫הפרסומת‬‫ו‬‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ברייטינג‬ ‫ה‬ ‫כיום‬ .‫הפרסום‬ ‫תמורת‬ ‫כסף‬ ‫יותר‬ ‫לשלם‬ ‫המפרסם‬ ‫על‬‫השונות‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫הוידיאו‬ ‫צריכת‬ ‫ושינויי‬ ‫דיגיטל‬ .‫הצופה‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ ‫בתוכו‬ ‫ומשכלל‬ ‫אחת‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫צפייה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫שאינו‬ ‫חדש‬ ‫עסקי‬ ‫מודל‬ ‫מחייב‬ ‫להיות‬ ‫הפכה‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ,'‫השני‬ ‫ה'מסך‬ ‫תופעת‬ ‫בעקבות‬.‫לב‬ ‫תשומת‬‫המטרה‬ ,‫שלילית‬ ‫או‬ ‫חיובית‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫תשומת‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫למשוך‬ ‫היא‬‫כיום‬ ‫המודד‬ ,‫רייטינג‬ .‫למסך‬ ‫לב‬‫את‬‫יעילות‬‫ה‬‫על‬ ‫מבוסס‬ ,‫טלוויזיה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫תקף‬ ‫איננו‬ ,‫לפיכך‬ .‫בתוכן‬ ‫מלאה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫מבטיח‬ ‫אינו‬ ‫אך‬ ‫צפייה‬ ‫נתוני‬‫לב‬ ‫לתשומת‬ ‫להגיע‬ ‫בכדי‬ .‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬ ‫מ‬‫שה‬ ‫ככל‬ .‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫אליו‬ ‫המוזרם‬ ‫ובתוכן‬ ‫במסך‬ ‫לצפות‬ ‫לצופים‬ ‫שיגרום‬ ‫איכותי‬ ‫תוכן‬ ‫לייצר‬ ‫יש‬ ,‫רבית‬‫(ממשק‬ ‫פיד‬ ,‫מתרחב‬ ‫שהקהל‬ ‫ככל‬ .‫יותר‬ ‫ומגוון‬ ‫גדול‬ ‫קהל‬ ‫יגיע‬ ‫כך‬ ,‫יותר‬ ‫ורחב‬ ‫יותר‬ ‫איכותי‬ ‫יהיה‬ )‫התוכן‬ ‫מוזרם‬ ‫אליו‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫כך‬‫עולה‬ ‫גם‬‫המפרסמים‬ ‫כמות‬–.‫הטלוויזיה‬ ‫של‬ ‫הקיים‬ ‫העסקי‬ ‫המודל‬ ‫בסיס‬ ‫כדוגמת‬ ‫פלטפורמות‬ ‫של‬ ‫הפופולריות‬ ‫עולה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬PayTV(:‫מתרגם‬ ‫הערת‬‫בסטרימינג‬ ‫מקוונת‬ ‫צפייה‬ ‫תוכן‬ ‫ספריות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬‫ליין‬ ‫און‬-,‫נטפליקס‬Hulu‫סלקום‬ ,TV)‫הכבלים‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫הכנסותיהן‬ ‫את‬ ‫מגדילות‬ ‫אלו‬ . .‫בלווין‬ ‫והשידורים‬‫שמצא‬ ‫עד‬ ‫זפזפ‬ ‫הפרט‬ ‫בעבר‬ ‫אם‬ .‫התוכן‬ ‫צריכת‬ ‫אופי‬ ‫גם‬ ‫השתנה‬ ,‫השונה‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫מעבר‬ ‫היות‬ ‫בו‬ ‫צפה‬ ‫אך‬ ‫אהב‬ ‫תמיד‬ ‫(שלא‬ ‫רלוונטי‬ ‫תוכן‬‫ו‬‫בעיניו‬‫במיעוטו‬ ‫הרע‬‫בטלוויזיה‬ ‫זה‬ ‫ברגע‬‫באמצעות‬ ‫כיום‬ ,) ‫ספריית‬VOD‫שירצה‬ ‫והיכן‬ ‫שרוצה‬ ‫מתי‬ ,‫שרוצה‬ ‫במה‬ ‫לצפות‬ ‫הפרט‬ ‫יכול‬ ,‫ענקית‬(:‫מתרגם‬ ‫הערת‬‫באמצעות‬ ‫כדוגמת‬ ‫מרוחקת‬ ‫לצפייה‬ ‫אפליקציות‬yesGO)‫אינם‬ ,‫בלווין‬ ‫והשידורים‬ ‫הכבלים‬ ‫הציעו‬ ‫שבעבר‬ ‫הערוצים‬ ‫מגוון‬ . ‫התוכן‬ ‫לצריכת‬ ‫תואמים‬‫ב‬ ‫צופה‬ ‫הממוצע‬ ‫האדם‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫אחרונים‬ ‫סקרים‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ,‫העכשווית‬-4‫בלבד‬ ‫ערוצים‬ ‫כך‬‫ש‬‫לכ‬ ‫זקוק‬ ‫אינו‬-200‫ממוצע‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ,‫למעשה‬ .‫הכבלים‬ ‫חברות‬ ‫שמציעות‬ ‫הערוצים‬‫הנצפים‬ ‫הערוצים‬ ‫נמצא‬‫(גרף‬ ‫ובלווין‬ ‫בכבלים‬ ‫הנקלטים‬ ‫הערוצים‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫שלילי‬ ‫בקשר‬1.) 1.
  3. 3. ‫ופחות‬ ‫לפחות‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הופך‬ ‫הטלוויזיוני‬ ‫המדיום‬ ,‫ופחתה‬ ‫שהלכה‬ ,‫הנצפים‬ ‫הערוצים‬ ‫לכמות‬ ‫מעבר‬ ‫ב‬ ,‫בטלוויזיה‬ ‫בצפייה‬ ‫עלייה‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫לאחר‬ .‫רלוונטי‬-5‫בקרב‬ ‫בחודש‬ ‫הצפייה‬ ‫כמות‬ ‫ירדה‬ ‫האחרונות‬ ‫שנים‬‫גילאים‬ 2-49‫(גרף‬ ‫אחוזים‬ ‫בעשרות‬2‫הגילאים‬ ‫קבוצת‬ : )12-17‫של‬ ‫ירידה‬ ‫רשמה‬34%,‫הצפייה‬ ‫בכמות‬18-24- ‫של‬ ‫ירידה‬38%‫וגילאי‬ ,25-34‫כעת‬ ‫צופים‬27%‫ב‬ ‫משצפו‬ ‫פחות‬2010. 2. ‫את‬ ‫ואיבדה‬ )‫והטאבלט‬ ‫המובייל‬ ‫(לטובת‬ '‫השני‬ ‫'למסך‬ ‫הפכה‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בה‬ ‫הצומחת‬ ‫לתופעה‬ ‫בנוסף‬ ,‫אלו‬ ‫כל‬ ‫הצופים‬ ‫של‬ ‫המלאה‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬‫ל‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫על‬ .‫המסורתית‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫עידן‬ ‫סוף‬ ‫מהווים‬‫הקיים‬ ‫למצב‬ ‫הסתגל‬ .‫מושתת‬ ‫עליהן‬ ‫העסקיים‬ ‫המודלים‬ ‫לשינוי‬ ‫גם‬ ‫שיוביל‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫וליצור‬ 4‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫להתבסס‬ ‫צריכה‬ ‫עליהן‬ ‫אפשריים‬ ‫לפידים‬ ‫מודלים‬-21:
  4. 4. 1.The Scale Feed–‫הפיד‬:‫משמעות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫(בתרגום‬ ‫המדורג‬‫הפיד‬)‫כולל‬ ‫של‬ ‫הקיים‬ ‫למודל‬ ‫בדומה‬ :‫הסבר‬PayTV‫מציע‬ ,‫של‬ ‫מאסיבית‬ ‫כמות‬ ‫המדורג‬ ‫הפיד‬‫שפת‬ ‫תוכן‬‫המנויים‬ ‫לכלל‬ ‫וח‬ ‫חודשי‬ ‫תשלום‬ ‫תמורת‬.‫להי‬ ‫עליו‬ ‫למעשה‬‫בנות‬'‫כ'מדרג‬‫תכנים‬ ‫ולהציע‬.‫וצפייה‬ ‫גיל‬ ‫העדפות‬ ‫פי‬ ‫על‬‫היא‬ ‫נטפליקס‬ ‫מודל‬‫ל‬ ‫ששווה‬‫בחון‬‫עב‬‫ו‬‫ר‬‫של‬ ‫כוחה‬ ‫הדגמת‬PayTV:45‫ה‬ ‫דור‬ ‫בני‬ ,‫בארה"ב‬ ‫מנויים‬ '‫מ‬Y-(Millennials‫צופים‬ ) ‫בה‬‫בנוסף‬ .‫פרסונלית‬ ‫מותאמים‬ ‫תכנים‬ ‫ומציעה‬ ‫הצופה‬ ‫למידת‬ ‫עבור‬ ‫דאטה‬ ‫אוספת‬ ,‫ביום‬ ‫שעתיים‬ ‫לפחות‬,‫יוצרת‬ ‫ש‬ ‫לדאטה‬ ‫בהתאם‬ ‫תכנים‬‫ה‬.‫צטברה‬‫נט‬‫רחבה‬ ‫תוכן‬ ‫ספריית‬ ‫על‬ ‫ומבוססת‬ ‫היות‬ '‫המדורג‬ ‫ל'פיד‬ ‫בסיס‬ ‫הינה‬ ‫פליקס‬ ‫שונ‬ ‫תכנים‬ ‫מייצרת‬ ‫אינה‬ ,‫הגלובאלית‬ ‫תפוצתה‬ ‫למרות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫דאטה‬ ‫בביג‬ ‫ומשתמשת‬‫הפיד‬ .‫קהליה‬ ‫לכלל‬ ‫ים‬ ‫שיגרום‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫שונים‬ ‫קהלים‬ ‫עבור‬ ‫תכנים‬ ‫שלל‬ ‫ולייצר‬ ‫גלובאלית‬ ‫בצורה‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫המדורג‬ ‫רבות‬ ‫להוצאות‬-‫תרבות‬ ‫מותאם‬ ‫מקורי‬ ‫תוכן‬ ‫ובניית‬ ‫תכנים‬ ‫התאמת‬ ,‫רישיונות‬ ‫הפקת‬–‫רווחי‬ ‫את‬ ‫על‬ ‫יגדילו‬ ‫אלו‬ .‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫המותג‬ ?‫יעבוד‬ ‫זה‬ ‫איך‬‫על‬ ‫כיום‬ ‫מבוסס‬ ‫התוכן‬ ‫לאיכות‬ ‫המדד‬,‫רייטינג‬Share(:‫מתרגם‬ ‫הערת‬‫בתוכן‬ ‫צפו‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬ )‫בטלוויזיה‬ ‫זמן‬ ‫באותו‬ ‫שצפו‬ ‫האנשים‬ ‫כמות‬ ‫מתוך‬‫מהירות‬ ‫ובאיזו‬‫נצרך‬(:‫מתרגם‬ ‫הערת‬‫הסדרה‬ ‫את‬ ‫לצפות‬ ‫סיימו‬ ‫האם‬ ‫באמצעות‬ ‫צפייה‬ ‫שדחו‬ ‫או‬ ‫שבועות‬ ,‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫בתוך‬DVR–‫כדוגמת‬ ‫הקלטה‬ ‫מכשירי‬yesMax.)‫אינו‬ ‫צופים‬ ‫מספר‬ ‫התוכן‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫בהכרח‬-‫ז'אנרים‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫מדד‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬‫יותר‬‫תכנים‬ ‫יצירת‬ .‫צופים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫מאשר‬ ‫ז'אנרים‬ ‫של‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫צריכה‬–‫להיות‬ ‫לאנשים‬ ‫וגרמה‬ ‫גבוהה‬ ‫במהירות‬ ‫נצפתה‬ ‫סדרה‬ ‫איזו‬ ‫צופים‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫לאופטימיזציה‬ ‫בניגוד‬ ,‫למסך‬ ‫מרותקים‬–‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫בה‬ ‫שצפו‬ ‫סדרה‬ ‫של‬ ‫תוכן‬ /‫ז'אנר‬ ‫שכפול‬ .‫הצפייה‬ ‫מהירות‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ ‫מאפשרת‬ ‫דאטה‬ ‫ביג‬ ‫על‬ ‫התבססות‬ .‫אנשים‬ ‫קבוצות‬ ‫גם‬ ‫כוללים‬ ‫שונים‬ ‫קהלים‬ .‫שונים‬ ‫לקהלים‬ ‫כוללת‬ ‫פנייה‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ,‫הפיד‬ ‫על‬ ‫ההסבר‬ ‫בשלב‬ ‫שנכתב‬ ‫כפי‬ ‫ו‬ ‫שונות‬ ‫בשעות‬ ,‫שונים‬ ‫תכנים‬ ‫רואים‬ ‫שונים‬ ‫גילאים‬ .‫שונות‬ ‫גיל‬‫מאפשרת‬ ‫דאטה‬ ‫בביג‬ ‫השימוש‬ .‫במקביל‬ ‫גם‬ ‫לעיתים‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫תכנים‬ ‫ולהתאים‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ ,‫לאלו‬ ‫בהתאם‬ .‫תוכן‬ ‫ובאיזה‬ ‫שעה‬ ‫באיזו‬ ,‫צופה‬ ‫מי‬ ‫ולהבין‬ ‫הצופים‬ ‫את‬ ‫לפלח‬ .‫הגיל‬ ‫מקבוצות‬ ‫ולהקים‬ ‫לבסס‬ ‫איך‬?.‫להציע‬ ‫התקשורת‬ ‫לגוף‬ ‫שיש‬ ‫הערוצים‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫לאחד‬ ‫יש‬‫במקום‬‫(כדוגמת‬ ‫ערוצים‬ ‫קבוצות‬ ‫פוקס‬ :‫פוקס‬( ‫לתוכן‬ ‫מרכזי‬ ‫ערוץ‬ ‫לייצר‬ ‫יש‬ )'‫וכו‬ ‫בידור‬ ‫פוקס‬ ,‫ספורט‬ ‫פוקס‬ ,‫ניוז‬FOX‫לערוץ‬ ‫התוכן‬ ‫כל‬ ‫ריכוז‬ .) ‫אחד‬ ‫בערוץ‬ ‫ירוכזו‬ ‫התכנים‬ ‫כל‬ .‫הצופה‬ ‫עבור‬ ‫למיטבית‬ ‫החוויה‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ ‫תוכן‬ ‫לצריכת‬ ‫אחד‬ ‫מרכזי‬-‫תוכן‬ ‫ספריית‬ ‫ק‬ ‫במגמה‬ ‫מדובר‬ .‫השונים‬ ‫הטלוויזיה‬ ‫בערוצי‬ ‫פוקס‬ ‫שמציעה‬ ‫התכנים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ענקית‬‫תקשורת‬ ‫תאגידי‬ ‫בקרב‬ ‫יימת‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫תכניהם‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫ומעבירים‬ ‫טלוויזיוניים‬ ‫ערוצים‬ ‫מצמצמות‬ ‫האחרונות‬ ‫שבשנים‬ ‫ודיסקברי‬ ‫פוקס‬ ‫כמו‬ .‫ישירה‬ ‫לצפייה‬ ‫אחת‬ ‫אפליקציה‬ ‫(מה‬ ‫קצר‬ ‫בזמן‬ ‫דאטה‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬ ‫גלובלי‬ ‫מערך‬ ‫להקים‬ ‫פשוט‬ ‫שלא‬ ‫הן‬ ‫שכזה‬ ‫מערך‬ ‫בבניית‬ ‫שטמונות‬ ‫הבעיות‬ ‫לה‬ ‫צריכה‬ ‫הדאטה‬ ‫שגם‬ ‫עוד‬‫תאגידי‬ ,‫ושנית‬ ,)‫שימוש‬ ‫לכדי‬ ‫אותה‬ ‫שמנתחים‬ ‫לפני‬ ‫ארוכה‬ ‫תקופה‬ ‫למשך‬ ‫צטבר‬ ‫(כדוגמת‬ ‫התוכן‬FOX‫אחד‬ ‫את‬ ‫ינטרלו‬ ‫ובכך‬ ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫שמכרו‬ ‫השידור‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫בחזרה‬ ‫לקנות‬ ‫יצטרכו‬ ) .‫הבינלאומי‬ ‫בשוק‬ ‫שלהם‬ ‫המרכזיים‬ ‫ההכנסה‬ ‫מערוצי‬ ‫מה‬‫ם‬‫הסיכונים‬?.‫בית‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫זמנו‬ ‫כל‬ ‫את‬ "‫"לקנות‬ ‫תוכל‬ ‫לא‬ ‫חברה‬ ‫אף‬ ‫למעשה‬‫האולטימטיבי‬ ‫שהמודל‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מנויים‬ ‫מספר‬ ‫לפחות‬ ‫לקנות‬ ‫יצטרך‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ,‫הקהלים‬ ‫לכלל‬ ‫פנייה‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫את‬ ‫תרצה‬ ‫(האישה‬ ‫יושביו‬FOX‫ה‬ ‫הכתום‬ ‫זה‬ ‫'שחור‬ ‫בגלל‬ ‫נטפליקס‬ ‫את‬ ‫ירצה‬ ‫הגבר‬ ,‫הספורט‬ ‫ערוצי‬ ‫בגלל‬'‫חדש‬ ‫החברות‬ ‫על‬ ‫תקשה‬ ,‫הצופה‬ ‫עבור‬ ‫אחד‬ ‫בפיד‬ ‫התכנים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להכיל‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫העובדה‬ .)‫נוספות‬ ‫דרמה‬ ‫וסדרות‬ .‫זה‬ ‫במודל‬ ‫שיבחרו‬ ‫הראשונות‬ ‫קטנות‬ ‫חברות‬ ,‫בנוסף‬-‫בענקית‬ ‫להתחרות‬ ‫קטנה‬ ‫תוכן‬ ‫יצרנית‬ ‫תוכל‬ ‫כיצד‬ .‫הענק‬ ‫תאגידי‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫יוכלו‬ ‫לא‬ ‫בינוניות‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫אחראית‬ ‫נטפליקס‬ ?‫כנטפליקס‬37%‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫מתעבורת‬‫הורדת‬‫(גרף‬ ‫אמריקה‬ ‫בצפון‬ ‫תוכן‬3) 3.
  5. 5. '‫'מקריבה‬ ‫מסוימות‬ ‫במדינות‬ ,‫רווחית‬ ‫חברה‬ ‫שנטפליקס‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫בעיה‬ ‫להוות‬ ‫עלולה‬ ‫הגלובלית‬ ‫ההרחבה‬ ‫גם‬ ‫הפסדים‬ ‫על‬ ‫מכסה‬ ‫רווחיות‬ ‫אותה‬ ‫אך‬ ‫בארה"ב‬ ‫במיוחד‬ ‫רווחית‬ ‫נטפליקס‬ .‫גלובליים‬ ‫להיות‬ ‫ההחלטה‬ ‫עבור‬ ‫רווחים‬ ‫במדינות‬.‫וכווית‬ ‫קובה‬ ,‫קניה‬ ‫כמו‬ 2.The Social Feed–‫החברתי‬ ‫הפיד‬ :‫הסבר‬‫חברתית‬ ‫פלטפורמה‬ ‫על‬ ‫יתבסס‬ ‫המודל‬ ,‫למעשה‬ .‫תכנים‬ ‫הפצת‬ ‫עבור‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫במבנה‬ ‫שימוש‬ ‫תכנים‬ ‫לשיתוף‬‫אינגייג'מנט‬ ‫ליצור‬ ‫והאפשרות‬ )‫התוכן‬ ‫יוצרת‬ ‫(מאת‬‫מהמהות‬ ‫לקוח‬ ,‫הפרט‬ ‫(ע"י‬ ‫שנוצר‬ ‫תוכן‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫רשתות‬ ‫של‬.)‫חברתיות‬.‫למוצלח‬ ‫תוכן‬ ‫בהפיכת‬ ‫למהותי‬ ‫אותו‬ ‫ההופכות‬ ‫רבות‬ ‫תכונות‬ ‫לסושיאל‬‫הרשתות‬ ‫ס‬ ,‫יוטיוב‬ ‫כדוגמת‬ ‫החברתיות‬‫אחסון‬ ‫למקור‬ ‫הפכו‬ ‫ופייסבוק‬ ‫נפצ'ט‬‫שיתוף‬ ‫באמצעות‬ ‫רבות‬ ‫תוכן‬ ‫צורות‬–,‫טקסט‬ .‫ועוד‬ ‫אייקונים‬ ,‫תמונה‬ ,‫וידיאו‬‫לו‬ ‫ומאפשרת‬ ‫לפרט‬ ‫במה‬ ‫מספקת‬ ‫התוכן‬ ‫יצרנית‬ ,‫לשיתופיות‬ ‫מעבר‬‫על‬ ‫לשוחח‬ ‫באמצעות‬ ‫התכנים‬ ‫על‬ ‫וללמוד‬ ‫לטרגט‬ ‫אפשרות‬ ‫תהיה‬ ‫התוכן‬ ‫לגוף‬ ‫כמובן‬ .‫פורסם‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫התוכן‬ .‫בפלטפורמה‬ ‫ונימה‬ ‫שיחות‬ ‫וניטור‬ ‫דאטה‬ ‫ביג‬‫החשובה‬ ‫היא‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫כי‬ ‫הוזכר‬ ‫המאמר‬ ‫בפתיחת‬ ‫שאם‬ ‫כמובן‬ ‫ש‬ ‫מזו‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוהה‬ ‫מעורבות‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫מודל‬ ‫הלוא‬ ,‫כיום‬ ‫ביותר‬.‫כיום‬ ‫בה‬ ‫מעוניינים‬ ‫התוכן‬ ‫יצרני‬‫לאלו‬ ‫איכותי‬ ‫אינגייג'מנט‬ ‫ליצירת‬ ‫הבמה‬ ‫הן‬ ‫החברתיות‬ ‫הרשתות‬ ,‫הגולש‬ ‫מצד‬ ‫גבוהה‬ ‫במעורבות‬ ‫המעוניינים‬‫בזכות‬ ‫בתכנים‬ ‫ועולה‬ ‫מוגברת‬ ‫צפייה‬‫(גרף‬4).
  6. 6. 4. ‫ויצירת‬ ,‫רלוונטי‬ ‫לקהל‬ ‫תכנים‬ ‫של‬ ‫מדויק‬ ‫טרגוט‬ ‫שתאפשר‬ ‫דאטה‬ ‫החברות‬ ‫ישיגו‬ '‫החברתי‬ ‫'הפיד‬ ‫באמצעות‬ ‫שונים‬ ‫גלובליים‬ ‫קהלים‬ ‫להבין‬ ‫יצליחו‬ ‫הניתוח‬ ‫באמצעות‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ .‫שהצטברו‬ ‫הנתונים‬ ‫ניתוח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫תכנים‬ .)‫שפות‬ ,‫גילאים‬ ,‫(תרבויות‬ ‫שונים‬ ‫לקהלים‬ ‫מותאם‬ ‫תוכן‬ ‫לספק‬ ‫ויצליחו‬ ‫הפלטפורמ‬‫ובידור‬ ‫באסקפיזם‬ ‫בצפייה‬ ‫הצורך‬ ‫ועל‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫הסוציאלי‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫תענה‬ ‫החדשה‬ ‫ה‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫המספקת‬ ‫אחת‬ ‫בפלטפורמה‬ ‫שמדובר‬ ‫בכך‬ ‫ליוטיוב‬ ‫שדומה‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫בתכנים‬ ‫הצפייה‬ ‫באמצעות‬ ‫בכך‬ ‫ממנה‬ ‫שונה‬ ‫תהיה‬ ,‫בתכנים‬ ‫צפייה‬ ‫של‬ ‫ואפשרויות‬‫יוט‬ ,‫למעשה‬ .‫לחומותיה‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫שיתוף‬ ‫תאפשר‬ ‫שלא‬‫יוב‬ ‫יהווה‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫מחוץ‬ ‫אל‬ ‫שיתוף‬ .‫קהליה‬ ‫את‬ ‫מרחיבה‬ ‫ובכך‬ ‫שונים‬ ‫אתרים‬ ‫בתוך‬ ‫תכניה‬ ‫את‬ ‫להטמיע‬ ‫מאפשר‬ .‫לפיד‬ ‫מרותקים‬ ‫הצופים‬ ‫את‬ ‫שישאירו‬ ‫תכנים‬ ‫ליצור‬ ‫המעוניינים‬ ‫התוכן‬ ‫יוצרי‬ ‫עבור‬ '‫'אסון‬ ‫כיצד‬?‫יעבוד‬‫קצרה‬ ‫מאוד‬ ‫התשובה‬–‫שתחזיר‬ ‫ענקית‬ ‫חברתית‬ ‫פלטפורמה‬ ‫בבניית‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ .‫לא‬ ‫זה‬‫אליה‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬ .+‫גוגל‬ ‫היא‬ ,‫מצליחות‬ ‫ענקיות‬ ‫סושיאל‬ ‫מערכות‬ ‫תמיד‬ ‫שלא‬ ‫לכך‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫הדוגמה‬ .‫משתמשים‬ ‫המערכת‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫ולמתג‬ ‫להחיות‬ ‫מנסה‬–‫פיד‬ ‫לייצר‬ ,‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫במיוחד‬ ‫קשה‬ ‫יהיה‬ .‫הועיל‬ ‫ללא‬ ‫אך‬ .‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫משתמשים‬ ‫להשאיר‬ ‫ויצליח‬ ‫גבוה‬ ‫אינגייג'מנט‬ ‫שיעורר‬ ‫ב‬ ‫אם‬‫בנייה‬ ‫עבור‬ ‫צעדים‬ ‫בשלושה‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ,‫החברתי‬ ‫הפיד‬ ‫על‬ ‫המושתת‬ ‫מערכת‬ ‫בבניית‬ ‫נפשכם‬ ‫חפצה‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫ר‬ .)‫שניתן‬ ‫כמה‬ ‫(עד‬ ‫ומוצלחת‬ ‫יסודית‬‫לתכנים‬ ‫גדולה‬ ‫אהדה‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ ‫אשית‬‫לתוכן‬ ‫אוהדים‬ ‫בסיס‬ ‫וללא‬ ‫היות‬- .‫קיומית‬ ‫הצדקה‬ ‫אין‬ ‫לפלטפורמה‬‫ב‬ ,‫המקומית‬ ‫מהרשת‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫ההתנגדות‬ ‫אף‬ ‫על‬‫אין‬ ‫הראשוני‬ ‫שלב‬ ‫מודל‬ ‫(ראה‬ ‫באזז‬ ‫ליצור‬ ‫ומעוניינים‬ ‫היות‬ ‫ברירה‬Buzz feed‫בגרף‬5.)‫של‬ ‫הפופולריות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫יש‬ ,‫שנית‬ ‫פלפורמה‬ ‫לקיום‬ ‫הערך‬ ‫והגדלת‬ ‫גלובלית‬ ‫התרחבות‬ ‫באמצעות‬ ‫התוכן‬,‫ואחרונה‬ ‫שלישית‬ .‫התכנים‬ ‫על‬ ‫חברתית‬ .‫כאחד‬ ‫והחדשים‬ ‫הישנים‬ ‫התכנים‬ ‫על‬ ‫שיח‬ ‫לעורר‬ ‫ולנסות‬ ‫החברתית‬ ‫הפלטפורמה‬ ‫אל‬ ‫התכנים‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫ליצוק‬ ‫יש‬
  7. 7. 5‫של‬ ‫ההצלחה‬ .Buzz Feed‫וערוצים‬ ‫פלטפורמות‬ ‫לשלל‬ ‫התוכן‬ ‫פריסת‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ?‫הסיכונים‬ ‫מהם‬‫י‬ ‫ולא‬ ‫משותפים‬ ‫מספיק‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫שהתכנים‬ ‫סיכון‬ ‫ישנו‬‫אחת‬ .‫שיח‬ ‫כדוגמת‬ ‫מעורבות‬ ‫מספיק‬ ‫צרו‬ ‫להיות‬ ‫אמור‬ ‫החברתי‬ ‫הפיד‬ ‫(כשבמודל‬ ‫אותו‬ ‫מקדמת‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫היא‬ ‫ויראליות‬ ‫ליצר‬ ‫מצליחה‬ ‫שפייסבוק‬ ‫הסיבות‬ ‫אכפת‬ ,‫אותו‬ ‫משתפים‬ ‫או‬ ‫הסרטון‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫המשתמשים‬ ‫אם‬ ‫אכפת‬ ‫לא‬ ‫לפייסבוק‬ .)‫הפלטפורמה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מקודם‬ ‫בפייסבוק‬ ‫להשתמש‬ ‫ממשיכים‬ ‫המשתמשים‬ ‫אם‬ ‫לה‬[‫הערת‬:‫מתרגם‬‫טענה‬‫ניזונה‬ ‫ופייסבוק‬ ‫היות‬ ‫עליה‬ ‫לחלוק‬ ‫שניתן‬ ‫מפרסמיה‬ ‫את‬ ‫ומזינה‬ ‫מאינגייג'מנט‬–]‫באמצעותו‬ ,‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫האמיתיים‬ ‫הלקוחות‬. ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫תוכן‬ ‫שיתוף‬ ‫הצלחת‬ .‫תוכן‬ ‫יוצר‬ ‫שגם‬ ‫מסחרי‬ ‫לפיד‬ ‫יצטרפו‬ ‫שאנשים‬ ‫בטוח‬ ‫שלא‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫סיכון‬ ‫נמצאים‬ ‫כבר‬ ‫שאנשים‬ ‫בזכות‬ ‫עובד‬‫אנושים‬ ‫צרכים‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫יוכל‬ ‫החברתי‬ ‫הפיד‬ ‫האם‬ .‫נוספות‬ ‫מסיבות‬ ‫שם‬ .‫בטוח‬ ‫לא‬ ?‫נוספות‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫שיחליפו‬ ‫אחרים‬ 3.The Identity Feeds–‫הזהותיים‬ ‫הפידים‬‫ע‬ ‫(בתרגום‬‫פ"י‬)‫הקהילתי‬ ‫הפיד‬ :‫משמעות‬ :‫הסבר‬‫מהפידים‬ ‫שלהם‬ ‫ובמבנה‬ ‫בזהותם‬ ‫השונים‬ ‫נישתיים‬ ‫פידים‬‫תוכן‬ ‫של‬ ‫רחבות‬ ‫נישות‬ ‫יצירת‬ .‫הקודמים‬- ‫עניין‬ ‫ולעורר‬ ‫לתוכן‬ ‫מסביב‬ ‫קהילה‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫כשמטרה‬ ,'‫וכו‬ ‫פרשנויות‬ ,‫פודקאסטים‬ ,‫מפגשים‬ ,‫טקסט‬ ‫כתבות‬; .‫התוכן‬ ‫סביב‬ ‫הלב‬ ‫בתשומת‬ ‫גידול‬ ‫עבור‬ ‫מעטפת‬ ‫יצירת‬‫וסגנונות‬ ‫שונות‬ ‫תרבויות‬ ‫עם‬ ‫שונים‬ ‫לקהלים‬ ‫יפנו‬ ‫הפידים‬ ‫יצירת‬ ‫באמצעות‬ ‫מגוונים‬ ‫חיים‬‫ערוץ‬ ‫של‬ ‫כמודל‬ ‫במודל‬ ‫אפשרי‬ ‫פיד‬ ‫לחשוב‬ ‫ניתן‬ .‫מרובים‬ ‫ז'אנרים‬ ‫תתי‬ ‫של‬ ‫תוכן‬ SyFy.)‫בדיוני‬ ‫מדע‬ ‫סוגת‬ ‫החובב‬ '‫'גיקים‬ ‫של‬ ‫נישתי‬ ‫לקהל‬ ‫הפונה‬ ‫תוכן‬ ‫(יצרנית‬SyFy‫מעריצים‬ ‫עדת‬ ‫מסביבם‬ ‫בנו‬ ‫יהיה‬ ‫המודל‬ .'‫וכו‬ ‫מרצ'נדייז‬ ‫מוכרת‬ ,‫פודקאסטים‬ ,‫כנסים‬ ‫ומקיימת‬ ,‫בערוץ‬ ‫העולים‬ ‫התכנים‬ ‫את‬ ‫הסובבת‬‫רחב‬ ‫(כדוגמת‬ ‫אחת‬ ‫בנישה‬ ‫שההתמקדות‬ ‫היות‬ ‫יותר‬SyFy.‫הגלובלי‬ ‫בשוק‬ ‫רווחית‬ ‫תהיה‬ ‫אינה‬ )‫בניגוד‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫יש‬ .‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫פרסונה‬ ‫כאל‬ ‫אליו‬ ‫מתייחסים‬ ‫זה‬ ‫במודל‬ ,‫מההמון‬ ‫כחלק‬ ‫הפרט‬ ‫את‬ ‫הרואים‬ ‫השונים‬ ‫למודלים‬ ?‫יעבוד‬ ‫כיצד‬( ‫האדם‬ ‫לזהות‬ ‫יותאם‬ ‫הפיד‬Identity‫ויי‬ )‫התייחסות‬ ‫תתקיים‬ .‫פעם‬ ‫מאי‬ ‫גבוהה‬ ‫פרסונליות‬ ‫צור‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫וידיאו‬ ‫רק‬ ‫יכלול‬ ‫לא‬ ‫כמובן‬ ‫עצמו‬ ‫הפיד‬ .‫דאטה‬ ‫ביג‬ ‫באמצעות‬ ‫שיושגו‬ ‫אישיותיים‬ ‫ומאפיניים‬ ‫ז'אנרים‬ ‫לתתי‬ ‫והמוצרים‬ ‫הפרסונליזציה‬ ‫בזכות‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫הצרכני‬ ‫הערך‬ .‫נוספים‬ '‫'מוצרים‬ ‫שתכלול‬ '‫'המעטפת‬ ‫את‬ ‫יכלול‬ ‫חוויה‬ ‫ישלימו‬ ‫אשר‬‫של‬ ‫מקיפה‬360.‫האהוב‬ ‫התוכן‬ ‫על‬ ‫מעלות‬ ?‫ולהקים‬ ‫לבסס‬ ‫איך‬‫מעריצים‬ ‫קהל‬ ‫בביסוס‬ ‫צורך‬ ‫יש‬-‫גבוהה‬ ‫למעורבות‬ ‫ופוטנציאל‬ ‫יכולת‬ ‫בעלי‬ ‫קהלים‬ ‫מציאת‬ .‫לשתף‬ ‫וירצו‬ ‫יעריכו‬ ,‫שיאהבו‬ ‫תוכן‬ ‫עבורם‬ ‫לייצר‬ ‫יש‬ ,‫הצרכנים‬ ‫מעורבות‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ ‫דרך‬ ‫שאין‬ ‫מכיוון‬ .‫וטרגוטם‬ ‫חוו‬ ‫של‬ ‫מוצלחת‬ ‫לפעילות‬ ‫דוגמה‬‫ית‬360‫הסדרה‬ ‫היא‬ ‫בודד‬ ‫תוכן‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬Keeping up with the Kardashian.)'‫קרדשיאן‬ ‫('משפחת‬‫בערוץ‬ ‫המופיעה‬ ‫ריאליטי‬ ‫סדרת‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫כי‬ ‫אף‬ ‫על‬E‫למשתתפות‬ ,
  8. 8. ‫מוכרות‬ ,‫ספרים‬ ‫כתבו‬ ,‫מפגשים‬ ‫עורכות‬ ,‫השונים‬ ‫הסושיאל‬ ‫בערוצי‬ ‫פעילות‬ ‫הן‬ ,‫אפליקציות‬ ‫מספר‬ ‫בסדרה‬ ‫בבל‬ ‫ופעילות‬ ‫מרצ'נדייז‬.‫הסדרה‬ ‫שמציעה‬ ‫מהחוויה‬ ‫חלק‬ ‫הינו‬ ‫הטלוויזיונית‬ ‫הסדרה‬ ‫שאינו‬ ‫התוכן‬ .‫אישיים‬ ‫וגים‬ ‫יחסים‬ ‫למערכת‬ ‫יהפכו‬ ‫אלו‬ .‫ונאמנות‬ ‫לאהדה‬ ‫תגרום‬ ,‫העמקה‬ ‫באמצעות‬ ‫קהילה‬ ‫ויצירת‬ ‫מסוים‬ ‫בקהל‬ ‫ההתעמקות‬ .‫המותגים‬ ‫עם‬ ‫במיוחד‬ ‫גבוהה‬ ‫מעורבות‬ ‫בעלת‬ ?‫הסיכונים‬ ‫מהם‬‫שנים‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬ ‫מדובר‬ .‫סביבו‬ ‫לקהילה‬ ‫ומוביל‬ ‫תרבותי‬ ‫לנכס‬ ‫שהופך‬ ‫מותג‬ ‫לייצר‬ ‫קשה‬ .)‫ז'אנרים‬ ‫ותתי‬ ‫נושאים‬ ‫אלפי‬ ‫על‬ ‫כשמדובר‬ ‫עוד‬ ‫(מה‬ ‫אדירה‬ ‫כספית‬ ‫ובהשקעה‬‫שמותג‬ ‫חשש‬ ‫ישנו‬ ‫תמיד‬ ,‫בנוסף‬ .)‫התוכן‬ ‫(יצרן‬ ‫האם‬ ‫מותג‬ ‫על‬ ‫תאפיל‬ )‫תוכן‬ ‫(יחידת‬ ‫נישתי‬‫סיכון‬‫הוא‬ ,‫ואחרון‬ ‫שלישי‬‫על‬ ‫ההסתמכות‬‫רבות‬ ‫קבוצות‬ .‫קטנים‬ ‫קהלים‬ ‫של‬‫דורשת‬ ‫שגם‬ ‫וכמובן‬ ‫קהל‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מעמיק‬ ‫מחקר‬ ‫דורשת‬ ‫נישתיים‬ ‫קהלים‬ ‫של‬ ‫לעולם‬ ‫כניסה‬ .‫עולם‬ ‫בכל‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫הרווחים‬ ‫אפשרויות‬ ‫על‬ ‫מחקר‬ 4.Video Services–‫וידיאו‬ ‫שירותי‬ ‫פיד‬ ‫ייצרו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫אך‬ ,‫בעתיד‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫וידיאו‬ ‫לספקי‬ ‫שגם‬ ‫כמובן‬–‫לפלטפורמה‬ ‫יהפכו‬ ‫לא‬ .‫הפלטפורמה‬ ‫סביב‬ ‫קהילה‬ ‫תיוותר‬ ‫ולא‬ ‫קשה‬ ‫תהיה‬ ‫הצמיחה‬ ‫זה‬ ‫פיד‬ ‫בלעדי‬ .‫אליה‬ ‫יחזור‬ ‫שהקהל‬ ‫סיכום‬ ‫תאגידי‬ .‫כיום‬ ‫המוכרים‬ ‫מאלו‬ ‫לגמרי‬ ‫שונים‬ ‫יהיה‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫סטרימינג‬ ‫ושירותי‬ ‫הדיגיטל‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫מודלים‬ ‫בעתיד‬ ‫העולמי‬ ‫בתוכן‬ ‫שישלוט‬ ‫מרכזי‬ ‫פיד‬ ‫עבור‬ ‫יילחמו‬ ‫ענק‬,‫מה‬ ‫קבוצות‬ ‫בזכות‬ ‫לרווחים‬ ‫הם‬ ‫אף‬ ‫יזכו‬ ‫נישות‬ ‫שיציעו‬ ‫ואלו‬- Long tail.‫משמעותי‬ ‫בערך‬ ‫יזכו‬ ‫תכניהם‬ ‫סביב‬ ‫פלטפורמות‬ ‫חוצות‬ ‫קהילות‬ ‫לבסס‬ ‫שיצליחו‬ ‫אלו‬ ‫רק‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ . ‫תחר‬ ‫לראות‬ ‫נזכה‬ ‫שבעתיד‬ ‫כנראה‬,‫התוכן‬ ‫יצרני‬ ‫כלל‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ות‬‫שנכתבו‬ ‫התחזיות‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬.‫כוח‬ ‫של‬ ‫ריכוז‬ ‫ויצטבר‬ ‫השנים‬ ‫שיעברו‬ ‫ככל‬ ‫יתמעטו‬ ‫היצרניות‬‫יועבר‬ ‫התוכן‬ ‫רוב‬ ,‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫להשתנות‬ ‫יתחילו‬ ‫לא‬ ‫התוכן‬ ‫ויצרני‬ ‫במידה‬ .‫המסורתיים‬ ‫הצריכה‬ ‫הרגלי‬ ‫את‬ ‫וישנו‬ ‫עלויות‬ ‫שיחסכו‬ ‫פיד‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫בהתאם‬‫הפיד‬-‫של‬ ‫הנוכחי‬ ‫המודל‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫הטלוויזיוני‬ ‫המדיום‬PayTV‫יה‬ ,‫ועם‬ ‫רווחיים‬ ‫לבלתי‬ ‫פכו‬ ‫של‬ ‫הכושל‬ ‫למודל‬ ‫יובילו‬ ‫הזמן‬‫פיד‬‫הפרינט‬–.‫העיתונות‬ .‫ישראל‬ ‫ברנט‬ ‫ליאו‬ ,‫אסטרטגיה‬ ‫צוות‬ ,‫זינגר‬ ‫אור‬ ‫ע"י‬ ‫תורגם‬ :‫המקורי‬ ‫המאמר‬ Matthew Ball & Tal Shachar, 9/3/2016 – After TV- video's future will be bigger, more diverse & precarious than it's past.

×