Kpi závěrečný úkol

230 views

Published on

Cestovní ruch v Českém ráji z hlediska geografických předpokladů

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi závěrečný úkol

  1. 1. CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉM RÁJI Z HLEDISKA GEOGRAFICKÝCH PŘEDPOKLADŮ1 Základní charakteristika území Český ráj je jedním z turistických regionů České republiky. Jeho název mu byl přidělenjiž kolem roku 1870, kdy hosté lázní Sedmihorky obdivovali tamní přírodu. Region je vzdálenpřibližně 50 kilometrů severovýchodně od hlavního města Prahy. Rozkládá se na území tříkrajů a čtyř okresů: Královéhradecký kraj (okres Jičín), Liberecký kraj (okresy Semily aJablonec nad Nisou) a Středočeský kraj (okres Mladá Boleslav). Na severu přechází vJizerské hory a Krkonoše, na východě v Podkrkonoší, na jihu a západě v Polabí. Český ráj jeoblíbeným turistickým cílem především pro svou rozmanitost a intenzitu rozmístění památek,hradů, zámků, skalních měst, rybníků, lidové architektury a v neposlední řadě pro svoukouzelnou přírodu na relativně malém území. Významná jsou zdejší naleziště drahýchkamenů a tradice jejich zpracování.2 Český ráj jako turistický region Český ráj je turistickým regionem, v jehož centru se nachází hodnotné přírodní bohatství.Okolní území nabízí spoustu aktivit, které slouží jako doplňkové služby cestovního ruchu.Marketingově je tento turistický region vymezen právě takto, aby se využily i možnosti apotenciál okolních měst. Dominující funkcí této oblasti cestovního ruchu je poznávací turistika, krátkodobárekreace, městská a venkovská turistika, cykloturistika a horolezectví. Hlavními pilíři, nakterých stojí místní cestovní ruch, jsou skutečnosti, že Český ráj je jednou z Chráněnýchkrajinných oblastí České republiky, a dále byl zapsán jako Geopark na Seznam světovéhokulturního a přírodního dědictví UNESCO. Region Český ráj je lokalizován v územních jednotkách NUTS 2 Severovýchod a StředníČechy. Pro podporu cestovního ruchu v regionu pod hlavičkou České centrály cestovníhoruchu bylo v roce 1992 vytvořeno spojením obcí, měst a dalších právnických subjektůSdružení Český ráj. Dnes má toto sdružení okolo 60 členů. Cílem je vytvořit atraktivnínabídku pro návštěvníky a zlepšovat potenciál v oblasti cestovního ruchu. Na základě
  2. 2. členských příspěvků a dotací (ty tvoří průměrně 50% celkového rozpočtu) vytváří sdruženíprojekty pro rozvoj CR, vydává informační materiály a stará se o informační servis na svýchwebových stránkách. Jedním z dalších dlouhodobých cílů je eliminovat administrativně danéhranice krajů, na jejichž území se turistický region Český ráj nachází a nahlížet na něj jako naucelené území s komplexní nabídkou služeb.3 Český ráj jako Chráněná krajinná oblast CHKO Český ráj byla vyhlášena jako prvních chráněná oblast v tehdejšímČeskoslovensku. Zřízena byla vyhláškou Ministerstva kultury ČSR č. j. 70 261 ze dne 1. 3.1955 (Úřední list 1955, částka 31) se sídlem správy v Turnově. Vládním nařízením č.508/2002 Sb. dne 5. 12. 2002 byla chráněná část rozšířena ze stávajících 92 km2 na území ovelikosti 181,5 km2. Důvod vyhlášení byl zřejmý: zachovat panenskou přírodu i s jejímikrásami pro příští generace. Objektem ochrany jsou rozsáhlé lesy, rozmanitá fauna a flora,jedinečná skalní města a další geomorfologické hodnoty. Cílem je zabezpečit hospodářské arekreační využívání území podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšovaljejich stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce území a abynedocházelo k poškozování přírodních a krajinných hodnot. Lokality s nejcennějšímbohatstvím byly vyhlášeny přírodními rezervacemi. Botanikové a zoologové plánují v příštíchletech dokonce některá zvláště ohrožená místa dočasně úplně uzavřít, aby se příroda mohlazregenerovat. O oblast se stará Správa CHKO Český ráj. Pečuje o dané území, vydává povolení prostavební činnost, rozhoduje o vodohospodářské a lesní činnosti na území, vydává nařízení ozvláště chráněných územích (ZCHÚ) a v neposlední řadě vytváří naučné stezky pro veřejnost. V CHKO Český ráj najdeme 24 maloplošných zvláště chráněných území. Z toho jsou2 národní přírodní památky, 11 přírodních rezervací a 11 přírodních památek. Dále jsou vpůsobnosti Správy CHKO Český ráj národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyněa chráněné území Strážník. Samotná Chráněná krajinná oblast tvoří téměř jednu pětinu území turistického regionu.Chráněná část území hraje klíčovou roli v cestovním ruchu, protože tyto tři celky patří mezinejnavštěvovanější. Na tomto území jsou však lidské aktivity značně omezeny, proto okolníměsta a obce tvoří prvky socio-ekonomické sféry, bez které by nemohl region tvořit jednotnýfungující celek.
  3. 3. 4 Český ráj jako Geopark UNESCO Geopark je oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd. NaSeznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO byl Český ráj zapsán jakogeopark 5. října 2005, jakožto 25. člen Evropské sítě geoparků. Je jeden ze dvou takovýchtoútvarů v České republice. Druhým členem je Národní geopark Egeria v západních Čechách.Zařazení na tento seznam však není trvalé, každé 4 roky si musí každý člen svoji poziciobhajovat podle zvláštního hodnocení. Rozloha Národního geoparku Český ráj je téměř 700km2. Jednu třetinu území tvoří chráněná krajinná oblast. Účelem zřízení byla podpora trvaleudržitelného rozvoje v oblasti a výzkum geologie. Kromě geologických zajímavostí nabízígeopark další atraktivity jako kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historicképamátky významné z celoevropského hlediska, šetrné formy cestovního ruchu, kulturní,sportovní, společenské a vzdělávací akce pro veřejnost, výzkum v oblasti věd o Zemi.Geopark Český ráj dbá především na rozvoj geoturismu, jenž podporuje zejména místníekonomiku. Jedná se o moderní šetrnou formu cestovního ruchu, která podporuje vzdělanostv oblasti geologie a ekologie. Geoturismus doslova využívá a interpretuje geologické hodnotykrajiny pro cestovní ruch. Každoročně jsou zde pořádány vzdělávací a kulturní programy sezaměřením zejména na témata týkajících se místních skalních měst, drahých kamenů a jejichzpracování, historii regionu nebo lidové architektury. Jsou zde zřizovány naučné a poznávacístezky, které jsou atraktivní pro turisty. Činnost geoparku Český ráj v rámci prestižní Sítěevropských geoparků představuje velkou příležitost pro udržitelný rozvoj tohoto území.
  4. 4. ArgumentaceTéma Cestovní ruch v Českém ráji jsem si vybrala proto, protože z této oblasti pocházím acestovní ruch jsem studovala na bakalářském studiu v Hradci Králové. Název práce jeodvozen od hlavní myšlenky seminární práce. Práce nepopisuje cestovní ruch v Českém rájijako takový, ale cestovní ruch v závislosti na geografických podmínkách.AnotaceSeminární práce Cestovní ruch v Českém ráji z hlediska geografických předpokladů sezabývá popisem turisticky oblíbeného regionu a jeho geografickou analýzou pro cestovníruch. Práce charakterizuje, vymezuje a popisuje daný region, který se jako Chráněná krajinnáoblast a jako Geopark UNESCO nabízí turistům pro trávení jejích volného času. Jsou zdepopsány způsoby, jak je možné zároveň region chránit a zároveň nabídnou turistům.Klíčová slovaČeský ráj, cestovní ruch, geografické předpoklady, chráněné územíPoužitá literaturyHRALA, Václav. Geografie cestovního ruchu. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola ekonomická vPraze, 2005, 109 s. ISBN 80-245-0858-3. - popis vybraného regionu - charakteristika cestovního ruchu - vysoká odbornost - spolehlivost informací - dostatek použitelných informacíPlán péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj. 2003, 138 s. Dostupné z: www.cesky-raj.cz/priroda/planpece_cr.pdf. - popis péče o chráněnou oblast - vysoká odbornost - spolehlivost informací - relevantní informace - velké množství důležitých informacíSpráva CHKO Český ráj. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky [online]. 2009[cit. 2012-03-17]. Dostupné z: www.ceskyraj.nature.cz. - informace o Českém ráji - popis ochrany přírody - vysoká odbornost - vysoké množství relevantních informací - spolehlivost zdrojů

×