Závěrečný úkol KPI

168 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
168
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MĚSTO KUŘIM Odborná práceAnotace: V textu je řešena environmentální analýza města Kuřim. Zaměřuje sena stručnou lokalizaci a poznatky z pedologie. Dále jsou zde popsány dispozice užitkovéa odpadní vody ve městě. Jsou zde k dispozici i poznatky z hlediska zemědělství a průmyslu.Poté se text zaměřuje na faunu a flóru této oblasti, zejména na chráněné krajinné oblastia ohrožené druhy rostli a živočichů.Klíčová slova: poloha, půda, voda, klima, TOS Kuřim, lesy,V Kuřimi 2013 vypracovala Lenka Hanzlíčková
  2. 2. Úvodem:Za obec vhodnou ke stručné environmentální analýze jsem zvolila město Kuřim. Nemělibychom naše města vnímat jen jako chaotické a továrnami znečištěné oblasti. Měli bychom sivšímat i těch lepších stránek. Více detailů, které se týkají i rozmanité fauny a flory, a mnohadalších drobností, nad kterými se člověk v dnešním rušném světě nezastaví.LOKALIZACE Město Kuřim se rozkládá na severozápadě od města Brna. Se svými 10 632 obyvatelise rozprostírá v nadmořské výšce od 276 do 297 metrů. Jedná se o nejvyspělejší průmyslovéměsto v okrese Brno-venkov, přitom je obklopeno chráněnými krajinnými oblastmis rozmanitými druhy ohrožených rostlin. Nejvyšší místem v oblasti Kuřimi je Babí lom. V nejvyšším bodě (562,1 m. n. m.) se tyčíveřejnosti volně přístupná rozhledna. Návštěvníkům umožňuje výhled nejen na část jižníMoravy, ale při dobrém počasí je možno shlédnout i vrcholky 200 km vzdálených rakouskýchAlp. Za zmínku stojí dále Dubový kopec (523,5 m), Čebínka (432,6 m), či významné vrcholyKuřimská hora a Zlobice (393,9 m), která je zároveň přírodním areálem určeným pro chovovcí a koz.PŮDA Z pedologického pohledu pokrývá území hnědozemě a podzoly. Velkou část oblasti tvoří ibrněnský masív, čili biotitický granodiorit. Mezi další půdní součásti patří sprašové hlíny,slepence, červené pískovce a jílovce.VODA Kuřim patří do úmoří Černého moře, do hlavního povodí řeky Moravy, čili do vedlejšíhopovodí řeky Svratky. Ta odvádí vodu ze dvou kuřimských říček Lubě a Kuřimka, do které ústíLuční potok. Kuřim se může také pyšnit svým jediným zachovaným rybníkem jménem Srpek,který byl vybudován v roce 1967 jako koupaliště. Veškeré domácnosti města jsou napojeny na vodovodní síť, která patří pod Brněnskévodárny a kanalizace a.s. Brno. Kapacita sítě prozatím nebyla vyčerpána. Je zde tedy možnost 2
  3. 3. napojení dalších objektů. Vodu pro Kuřim zásobuje březovský vodovod, který čerpá voduz Vírské přehrady. Původně byla kanalizace vystavěna jako jednotná. Mladší části Kuřimi nejsou napojenyna původní kanalizaci. Byla vybudována oddělená sít kanalizace. Až na některé výjimky jsouvšechny domácnosti napojeny na kanalizaci. Kuřím nemá vlastní čističku odpadních vod. Kanalizace je napojena na stokovou sít městaBrna. Odpadní vody města Kuřim likviduje čistička odpadních vod Modřice.OVZDUŠÍ Město leží v mírně teplé klimatické oblasti, tedy částečně se nachází v teplé a částečněv poloteplé oblasti. V Kuřimi se tedy setkáme jak s teplomilnými druhy rostlin a živočichů,tak s druhy chladnomilnějšími, kterým se daří na severních svazích Kuřimi. Průměrná ročníteplota vzduchu je +8 °C.ZEMĚDĚLSTVÍ K 31.6. 2006 zabírala zemědělská půda 51,4 % z celkové rozlohy správního obvodu města.Součástí zemědělské půdy byla orná půda, která zabírala 86,5 % plochy. V posledních letechvšak došlo k výraznému úbytku zemědělské půdy. Příčinou byla nejen výstavba rodinnýcha bytových domů, ale i rozvoj průmyslové zóny. Jsou zde dobré předpoklady pro pěstování obilovin, krmných plodin a řepky olejné. V Kuřimi sídlí několik zemědělských firem zaměřených na výrobu rostlinné produkce,i na export a import hovězího dobytka a prasat.PRŮMYSL Ve městě se prolíná hned několik průmyslů, mezi nejrozvinutější však patří průmyslstrojírenský. První závod vznikl v Kuřimi v roce 1940. Jednalo se o pobočku Zbrojovky a.s. Brno, kterábyla původně určena pro výrobu obráběcích strojů. Později dala Zbrojovka německé firměKlöckner Deutsch Motor k dispozici některé haly, ve kterých se rozjela výroba leteckýchmotorů a součástek. 25. Srpna 1944 byly areály Zbrojovky napadeny a poškozenyamerickými bombardéry. Areál však zůstal zachován a postupně probíhaly obnovovací práce.Roku 1950 byl závod v Kuřimi ustanoven jako TOS Kuřim. V areálu byla započata výstavbanové slévárny. Roku 1996 byla vytvořena společnost TOS Kuřim KŠ, dne 1.6. 1997přejmenována na Kuličkové šrouby Kuřim. Kuřimské firmy patří dnes k předním výrobcůmobráběcích strojů, automatických linek, kuličkových šroubů a dalších. 3
  4. 4. V Kuřimi se setkáme dále s průmyslem potravinářským (čokoládovny Fikar),farmaceutickým, elektrotechnickým (Tyco Electronics Czech, s.r.o., KME s.r.o.,Kampos s.r.o.), zpracovatelským (SD Kovošrot, s.r.o.).ODPADY Město Kuřim zajišťuje likvidaci odpadů původem z činnosti fyzických osob i odpadůvzniklých při zajišťování řádného chodu města. Občané jsou povinni odkládat a tříditkomunální odpad na místech tomu určených. Svoz komunálního odpadu zde zajišťuje firmaSITA Moravia. Město separovaně sbírá papír, barevné a bílé sklo, plasty. Nebezpečný odpadvzniká pouze ve Sběrném středisku odpadů. Likvidaci autovraků zajišťuje SD Kovošrot.LESY Zpočátku byla celá oblast Kuřimi pokryta lesy. Lesní společenstva lze rozdělit do třívýškových stupňů. Stupeň dubový, kde se nachází habrové a borové doubravy. Stupeňdubovo-bukový a bukovo-dubový. Vlivem člověka byla velká část oblasti odlesněna.ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Jedná se o schopnost narušené krajiny vrátit se do původního stavu. Tuto schopnostovlivňuje hustota obyvatelstva, která je v Kuřimi a okolí poměrně vysoká. Můžeme tedy říci,že Kuřim je prostředím narušeným, místy až silně narušeným. Ekologická stabilita ČR má pětstupňů, Kuřim se nachází na stupni 3, čili ve střední stabilitě.OCHRANA PŘÍRODY Jako první se o ochranu kuřimské přírody zasloužili bratři Šmardové, díky kterým byladočasně vyhlášena za přírodní rezervaci část území Zlobice. Dnes zde však nikdo nenajdeazurové plicníky, různé druhy vzácných orchidejí, ani hořce. V okolí Kuřimi bylo vyhlášeno 8 chráněných krajinných oblastí. Mezi ně patří napříkladBabí lom, Zlobice, přírodní památka Šiberná a další. Mezi kriticky ohrožené druhy rostlin patří lýkovec vonný, pětiprstka hustokvětá a pomněnkaúzkolistá. 4
  5. 5. Rozhledna Babí lom 5
  6. 6. Závěr:Z jedné strany jedná o město jak každé jiné - znečištěné výfukovými zplodinami a z velkéčásti zastavěno průmyslovými objekty. Z druhé stránky je to však kulturně vyspělé městoobklopené přírodou. Obyvatelé mají možnost vyrazit do přírodní rezervace a alespoň na chvílizapomenout na stresující život ve městě.Přehled použité literatury:  Kuřim 1226-1996 od historie k současnosti. 1.vyd., Brno: Barrister & Principal, 1997. ISBN 80-58947-23-4.Hodnocení: 1. Je uveden autor textu 2. Je uveden rok vydání 3. Obsahuje odkazy na použitou literaturu 4. Text je strukturován pomocí odstavců a podnadpisů 5. Dostatečná hloubka a šířka obsažené tematiky  Město Kuřim [http://www.kurim.cz/cs/turista/o-meste/poloha.html, http://www.kurim.cz/cs/obcan/rozvoj-mesta/situacni-analyza.html]  Mikroregion kuřimka [www.kurim.cz/filemanager/files/file.php?file=22096]  Strategický plán rozvoje města Kuřim [www.kurim.cz/filemanager /files / file.php?file =22198]Hodnocení: 1. Je uveden autor textu 2. Je uveden rok vydání 3. Text je strukturován pomocí odstavců a podnadpisů 4. Text obsahuje aktuální informace 5. Text je komerčně zaměřen  Gross, M.: Kuřimsko: Regionálně geografická studie, Diplomová práce, Brno, 91 str.Hodnocení: 1. Je uveden autor textu 2. Text obsahuje odbornou terminologii 3. Text obsahuje odkazy na použitou literaturu 4. Je uveden rok vydání 5. Dostatečná hloubka a šířka obsažené tematiky 6

×