Desk research IV/IG

531 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
531
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Desk research IV/IG

  1. 1. PROJEKT KŘIŽOVATKANAŠE CÍLOVÁ SKUPINA: PRO KOHO TO DĚLÁME?V České republice je čtenářům k dispozici více než 6000 knihoven. Jejich služby využívá 40 % dospělých a většinadětí a mládeže, ročně je navštíví více než 22 milionů návštěvníků. Knihovny mají důležité místo ve vzdělávacímsystému v nejširším smyslu. Podporují vzdělávání všech stupňů a svou činností se podílejí na podpoře a rozvojifunkční gramotnosti, především čtenářské a informační. V aktuální Koncepci rozvoje knihoven ČR je jednou z šestizákladních oblastí i podpora vzdělávání a čtenářské gramotnosti. Tato oblast se věnuje dvěma dílčím cílům: zakotvitpodporu zvyšování schopnosti efektivně užívat knihovny ve školských vzdělávacích programech a v koncepciceloživotního učení a propagovat četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovat čtenářskou gramotnostrealizací aktivit zaměřených na práci s knihou. Je dobře, že si knihovny samy uvědomují, že jejich slabým místem jenedostatečné začlenění knihoven do systému školního i mimoškolního vzdělávání, přestože jsou vnímány mimojiné jako vzdělávací instituce. Informační výchova zatím není považována za důležitou součást vzdělání, na kterémse ve velké míře mohou podílet knihovny. V koncepci rozvoje knihoven bude kladen důraz na podporu spolupráce 1škol a knihoven při rozvíjení čtenářské gramotnosti. 2Naší cílovou skupinou jsou knihovníci městských knihoven v České republice. Těchto knihoven je u nás 1907 ,mnoho z nich má však více poboček, toto číslo je tedy daleko větší.Ve všech typech knihoven je zaměstnáno celkem 6455 pracovníků. Převážná většina z nich jsou ženy (88 %).Ve veřejných knihovnách jsou ze 76,9 % zastoupeni odborní pracovníci. Jejich věk je ve 40 % nad 50 let, z nichž je10 % starších 60 let. Knihovníků do 30 let je 12 %. Téměř třetina knihovníků (30 %) má středoškolské knihovnickévzdělání, 22 % jsou středoškoláci neknihovnických oborů. Vysokoškolské magisterské vzdělání knihovnické má 14 %knihovníků, neknihovnické 12 %. Vysokoškolské bakalářské vzdělání má 8 % zaměstnanců, z nichž 5 % jez knihovnického oboru. Knihovníků s vyšším odborným knihovnickým vzděláním jsou 3 %, absolventů gymnázií je 3 49 % a nižší vzdělání mají 2 % knihovníků. Průměrné mzdové ohodnocení knihovníků se pohybuje kolem 20 tis. Kč.1 FOJTÍK, Michal. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 (včetně internetizace knihoven). Ministerstvokultury [online]. 2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf2 Knihovny v České republice. [online]. 26.10.2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:http://www.knihovny.net/default3.htm3 HOUŠKOVÁ, Zlata. Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012: Prvnívýsledky průzkumu. [online]. 2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2012/2012_KKS_Houskova1.pdf4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Tabulka č. C1: Počty zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy v jednotlivýchzaměstnáních [online]. 2011 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/01003F631C/$File/310912C01.pdf 1
  2. 2. VÝVOJ POSTOJŮ K INFORMAČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V ČR: KNIHOVNÍCI A KNIHOVNICE, JE TOPŘÍLEŽITOST!Význam informačního vzdělávání (IV) v ČR se probírá více či méně intenzivně již od 90. let, nicméně zásadnímbodem v tomto směru se stalo setkání expertů ILME (Information Literacy Meeting of Experts), které proběhlov roce 2003 v Praze. Sešli se zde hosté 23 zemí, aby se věnovali problematice informační gramotnosti (IG)z teoretického pohledu, účelem tohoto setkání pak bylo definovat pojem a úlohu IG ve společnosti. Závěrečná 5zpráva ze setkání (The Prague Declaration ) potvrdila informační gramotnost jako:1) schopnost jedince především vůbec rozpoznat vlastní informační potřebu a následně vyhledat, ohodnotit,uspořádat, uložit a dále prezentovat informace vztahující se k tématu2) klíčovou kompetenci každého jedince pro plnohodnotnou účast v současné rychle se vyvíjející informačníspolečnostiV průběhu let 2003 - 2009 probíhala setkávání (semináře, konference, porady) na téma IV, na kterých se stále ještěsjednocoval názor na samotný pojem IV jako cesty a pojem IG jako cíle; na to, jakou roli v IV hrají knihovnya především jakou roli by knihovny mohly a měly hrát. Zde se dostáváme k praxi, která je doposud roztříštěná;informační vzdělávání uživatelů (IVU) je v některých knihovnách pouze na úrovni orientace uživatele v danéknihovně, zatímco iniciativnější knihovny už mají zpracované celé lekce IV, které se dotýkají všech oblastíinformační gramotnosti, přičemž kladou důraz na kritické myšlení. 6Na podzim roku 2009 byla založena nová sekce SDRUK (Sdružení knihoven ČR) pro IVU, jejímž cílem je zvýšitpovědomí o IVU a vytvořit takové materiály, které by usnadnily přijetí a zavedení IVU do běžné praxeprofesionálních knihoven.Sekce IVU SDRUK rozeslala na přelomu let 2009/2010 dotazník k informačnímu vzdělávání uživatelů v knihovnách 7ČR do 800 knihoven, ze kterých se 439 vyplněných dotazníků vrátilo zpět. Z odpovědí vyplynulo, že IV zajišťuje 280respondentů, nicméně ve většině případů je zde IV nesprávně zaměňováno pouze za exkurzi do knihovny;orientaci v místní knihovně a v nabídce jejích fondů a služeb.5 Pražská deklarace "Směrem k informačně gramotné společnosti". Národní knihovna knihovnická revue / NárodníKnihovna ČR [online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 19 [cit. 2012-10-26]. ISSN 1214-0678. Dostupné z:http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401019.html6 Sekce pro informační vzdělávání uživatelů. MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ.Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě [online]. © 2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:http://www.svkos.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-informacni-vzdelavani-uzivatelu/7 NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Dotazník k informačnímu vzdělávání uživatelů v knihovnách ČR. Duha [online]. 2010-06-18(All day) [cit. 26.10.2012]. Dostupné z: <http://duha.mzk.cz/clanky/dotaznik-k-informacnimu-vzdelavani-uzivatelu-v-knihovnach-cr>. ISSN 1804-4255. 2
  3. 3. Zároveň z odpovědí vyplynulo, že k IV používají knihovny vlastní vytvořené materiály, ale mají zájem o koncepčnímateriály, které by obsahovaly především praktické ukázky a metody k rozvoji IG; nižší zájem byl potomo teoretické podklady. 8Potřeba tvorby materiálů a podkladů k IV je patrná i z aktuální Koncepce rozvoje knihoven 2011-2015, dílčí cíl 10 : “Vytvořit materiální podmínky k rozvoji knihoven jako center neformálního celoživotního učení (= vzdělávacích institucí) pro oblast zájmového vzdělávání a dále pro oblasti literární, dokumentové, počítačové a informační gramotnosti obyvatel s cílem zvýšení jejich schopnosti efektivně využívat informační zdroje.”JAKÁ JE PRAXE V ZAHRANIČÍ?V zahraničí existuje relativně mnoho projektů se zaměřením a cílem podobným projektu Křižovatka. Na internetulze nalézt celou řadu zahraničních stránek, které knihovníkům nabízejí v praxi ověřené vzdělávací lekce. Některéz nich budou představeny níže:SLOVENSKÁ PEDAGOGICKÁ KNIŽNICASlovenská pedagogická knižnica nabízí uživatelům ke stažení dva materiály, které se zabývají informačním 9vzděláváním dětí . Prvním z nich je Scenár informačnej výchovy pre MŠ a I. ročník ZŠ, jenž obsahuje čtyři vzorovélekce určené žákům mateřských a základních škol. Základním školám je věnovaná i druhá práce s názvem Scenárevyučovacích hodín s integráciou Informačnej výchovy v 1.-4. ročníku ZŠ, skládající se ze sedmi lekcí.LIBRARY OF CONGRESS 10Americká Library of Congress na svém webu vystavuje několik desítek vzdělávacích lekcí , ve kterých mohouknihovníci vyhledávat podle tématu, abecedního pořádku a v případě materiálů, zabývajících se historií(např. World War I), dle časových period, do kterých spadají.UTAH EDUCATION NETWORK 11Na stránkách Utah education network jsou lekce rozděleny jak podle svého tematického zaměření, tak podle 12vzdělávacího stupně, pro který jsou určeny. Na knihovníky je zacílena především sekce Library Media ,jež obsahuje materiály, jakými jsou např. Dewey Decimal Game, Shelving or Finding Books a další.8 FOJTÍK, Michal. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 (včetně internetizace knihoven). Ministerstvokultury [online]. 2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf9 Informačná výchova. Slovenská pedagogická knižnica [online]. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica, 2012[cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://www.spgk.sk/?Informacna-vychova10 Lesson Plans. Library of Congress [online]. Washington: Library of Congress, [2012] [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:http://www.loc.gov/teachers/classroommaterials/lessons/ 3
  4. 4. HANOVER COUNTY PUBLIC S CHOOLS - LIBRARY PLAN BOOK 13Každý z dokumentů na těchto stránkách je určený jednotlivým vzdělávacím stupňům a obsahuje několik návrhůvzdělávacích lekcí (např. The Alphabet and the Library, Library Detectives) společně s doprovodnými materiály.AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBRARIANS (AASL) STANDARDS FOR THE 21ST-CENTURY LEARNERLESSON P LAN DATABASE 14Volně přístupná elektronická databáze , do které američtí školní knihovníci ukládají návrhy vzdělávacích lekcí(např. Passport Through the Library, Finding The Right Book at the Right Time).THE BIG6The Big6 je široce užívaný šestifázový model informační a digitální gramotnosti. Jeho cílem je umožnit studentůmzvládnout a dokázat vyřešit jakýkoli problém či úkol, postihující oblasti:1. definování informačního problému a potřebné informace2. volba vhodné informační strategie3. vyhledání zdrojů4. práce s informací5. syntéza (organizace informací a jejich prezentace)6. zhodnocení efektivityWebové stránky Big6 zveřejňují rozličné prezentace, vzdělávací materiály a instrukce, články, odkazy, videa apod.; 15nabízí placené i zdarma přístupné produkty.11 K-12 Core Lesson Plans. Utah Education Network [online]. Salt Lake City (USA): Utah Education Network, [2012][cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://www.uen.org/k12educator/corelessonplans.shtml12 Utah Curriculum Resources. Utah Education Network [online]. Salt Lake City (USA): Utah Education Network,[2012] [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://www.uen.org/Lessonplan/LPview.cgi?core=913 Hanover County Public Schools: Lesson Plan Book. Hanover County Public Schools [online]. Ashland (USA):Hanover County Public Schools, [2012] [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:http://hanover.k12.va.us/instruction/media/LessonPlanBook.htm14 Standards for the 21st-Century Learner: Lesson Plan Database [online]. Chicago: American Association of SchoolLibrarians, 2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://aasl.jesandco.org/15 THE BIG6. About - Big6 [online]. ©2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://big6.com/pages/about.php 4
  5. 5. YAKABERRYStránky se vzdělávacími lekcemi pro děti v různých vývojových obdobích (kojeneckém, batolecím, školním 16a předškolním) . Obsahují i materiály seznamující děti s knihovnou.THE ASSOCIATION FOR LIBRARY SERVICE TO CHILDREN (ALSC)ALSC je největší světová organizace, která se zabývá podporou a zlepšováním knihovnických služeb pro děti.Vytváří kreativní programy, poskytuje vzdělávací lekce pro knihovníky, vydává příručky pro podporu knihovníků přijejich každodenní práci. Také pořádá konference, mimo jiné např. ALA Annual Conference, která je největšísvětovou konferencí pro knihovníky, autory, ilustrátory a široké spektrum odborníků, zabývajících se literaturou. 17Na webových stránkách ALSC mohou knihovníci sdílet své programy, které podporují spolupráci škol a knihoven .ALSC se také podílí na programu Every Child Ready to Read, napomáhajícímu rozvoji čtenářské gramotnosti jižu dětí raného věku, a El día de los niños/El día de los libros (Childrens Day/Book Day), který oslavuje významnostknih a literatury pro děti.THE COOPERATIVE CHILDREN’S BOOK CENTER (CCBC)CCBC je výzkumná knihovna školy University of Wisconsin-Madison. CCBC podporuje informační vzdělávání dětía mládeže, pořádá kurzy a akce pro knihovníky, učitele, studenty výše zmíněné univerzity i pro veřejnost. Na svýchinternetových stránkách zveřejňuje publikace, shromažďující vhodnou literaturu pro děti různých věkových 18kategorií (od batolat po středoškoláky) .Další návrhy vzdělávacích lekcí pro děti lze nalézt např. na webech Read Write Think a Teachnology. Podporouknihovníků a rozvojem čtenářství u dětí se zabývají též španělské internetové stránky Colorín Colorado neboHalifax Public Libraries, které nabízí i vzdělávací programy pro školy.16 Yakaberry [online]. Kari Smith Production, [2012] [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:http://www.yakaberry.com/index.html17 About ALSC. ASSOCIATION FOR LIBRARY SERVICE TO CHILDREN. Association for Library Service to Children[online]. Chicago: American Library Association, © 1997–2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:http://www.ala.org/alsc/aboutalsc18 About the CCBC. COOPERATIVE CHILDREN’S BOOK CENTER. CCBC [online]. Madison (USA): University ofWisconsin-Madison, [2012] [cit. 2012-10-26]. Dostupné z: http://www.education.wisc.edu/ccbc/about/default.asp 5
  6. 6. KONKURENCE? SPOLUPRÁCE!Informační vzdělávání je v posledních velmi diskutované téma. Potřeba změnit pohled na informační vzdělávánía jeho fungování v praxi je velká. Touto potřebou se zabývají různé organizace, sdružení, sekce a mnoho dalšíchskupin či jednotlivců. Se svým projektem informačního vzdělávání v Knihovně na Křižovatce bychom se k nim rádipřipojili. Chceme obohatit obor a přispět novým pohledem na informační vzdělávání z jiné pozice, než majíknihovníci z městských knihoven.Naším cílem by měla být především spolupráce, nikoliv konkurence. Nechejme se vzájemně inspirovat, zkoušejmenové možnosti v informačním vzdělávání, nové technologie, nebojme se experimentovat.Naše další sebevzdělávání, účast na akcích, které pořádají organizace zabývající se informačním vzděláváním,oslovení organizací pro výpomoc, hostování a participaci lektorů při tvorbě vzdělávacích lekcí a výměna zkušenostía metodických materiálů - to vše by mělo zvyšovat kvalitu námi tvořených lekcí.ORGANIZACE VHODNÉ KE SPOLUPRÁCI:IVU SDRUK: S EKCE PRO INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮIVU SDRUK řeší otázky spojené s inovací a změnami v informačním vzdělávání, provádí průzkum úrovně a obsahuinformačního vzdělávání uživatelů v jednotlivých krajích a snaží se vytvořit metodický materiál informačního 19vzdělávání, uspořádaný do následujících modulů :- čtenářská gramotnost- knihovny – zdroje informací- informační zdroje – tištěné, elektronické, audiovizuálníČ ESKÁ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 20Pod Českou informační společností, o. s. působí Sekce pro informační vzdělávání. Koordinuje informační vzděláváníve veřejných a školních knihovnách a vytváří vzdělávací programy pro oblasti informačního vzdělávání.IVIG: O DBORNÁ KOMISE PRO INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST NA VYSOKÝCH 21ŠKOLÁCHIVIG působí pod Asociací knihoven vysokých škol. Vytváří koncepce informačního vzdělávání pro VŠ.19 IVU SDRUK. Stanovy Sdružení knihoven ČR - SDRUK - O organizaci [online]. © 2012 [cit. 2012-10-26]. Dostupné z:<http://www.svkos.cz/sdruk/o-organizaci/clanek/stanovy-sdruzeni-knihoven-cr/>.20 ČESKÁ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST, o. s. Česká informační společnost, o.s.: Informační vzdělávání [online]. © 2012[cit. 2012-10-26]. Dostupné z: <http://cisvts.cz/odborne-sekce/informacni-vzdelavani-zdroje/>.21 IVIG. Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách[online]. 2012 [cit.2012-10-26]. Dostupné z: <http://www.ivig.cz/> 6
  7. 7. NAKLIV: Národní klastr informačního vzděláváníProjekt NAKLIV působí pod KISK MU. Je založen na partnerství informačních institucí, které se informačnímvzděláváním zabývají.K NIHOVNYKde brát inspiraci? Jako příklady fungující praxe lze uvést lekce informačního vzdělávání těchto knihoven:MěK Polička, MěK Sedlčany, KK Vysočiny v Havlíčkově Brodě.P ROFESNÍ SDRUŽENÍ A PROJEKTY- SKIP- PARTSIP- SEX- CEINVEM ÉDIAV mediální oblasti informují o problematice informační gramotnosti zejména odborná média, např. IKAROS, Duha,Čtenář, Kritické listy apod.ZÁVĚREMMnoho knihoven a vzdělávacích institucí se dlouhodobě snaží vytvořit ucelenou koncepci informačního vzdělávání,ale doposud se nepodařilo uspokojivě zformovat celostní a přenositelné metodiky, které by mohly být globálněvyužívány jako podkladový materiál pro knihovníky (i pedagogy) při zvyšování informační gramotnosti dětí(uživatelů). Projekt Křižovatka se bude snažit pod záštitou Kabinetu informačních studií MU a ve spolupráci svybranými základními školami tento problém vyřešit. 7

×