Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Astro HCM

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Astro HCM

  1. 1. CÁC MỐC THÁM HIỂM VŨ TRỤ QUAN TRỌNG TỪ 1951 ĐẾN NAY TỪ 1951 ĐẾN NAY <ul><li>SPACE WEED 2007 </li></ul><ul><li>HCM - VIETNAM </li></ul>
  2. 2. Các giai đoạn chính <ul><li>1957 – 1960 </li></ul><ul><li>1961 - 1970 </li></ul><ul><li>1971 – 1980 </li></ul><ul><li>1981 – 1990 </li></ul><ul><li>1991 – 2000 </li></ul><ul><li>2001 – 2010 </li></ul>
  3. 3. 1957-1960 <ul><li>4/10/1957: V ệ tinh nhân t ạ o đầ u tiên c ủ a loài ng ườ i </li></ul><ul><li>31/1/1958: M ỹ phóng v ệ tinh nhân t ạ o đầ u tiên </li></ul><ul><li>1/10/1958: C ơ quan NASA thành l ậ p </li></ul><ul><li>1/10/1958: C ơ quan NASA thành l ậ p </li></ul><ul><li>1/4/1960: V ệ tinh th ờ i ti ế t đầ u tiên </li></ul>
  4. 4. 1961-1970 <ul><li>12/4/1961: Con ng ườ i đầ u tiên bay vào v ũ tr ụ </li></ul><ul><li>25/5/1961: Tuyên b ố l ị ch s ử c ủ a t ổ ng th ố ng M ỹ Kennedy </li></ul><ul><li>3/2/1966: Tàu không ng ườ i lái đầ u tiên c ủ a Nga đổ b ộ lên M ặ t tr ă ng. </li></ul><ul><li>27/1/1967: Th ả m k ị ch đầ u tiên trong công cu ộ c chinh ph ụ c v ũ tr ụ </li></ul><ul><li>20/7/1969: Con ng ườ i đầ u tiên đặ t chân lên m ặ t tr ă ng </li></ul><ul><li>17/11/1970: Robot đ i ề u khi ể n đầ u tiên trên m ặ t tr ă ng </li></ul>
  5. 5. 1971-1980 <ul><li>19/4/1971: Tr ạ m không gian đầ u tiên </li></ul><ul><li>12/1972: H ố đ en đầ u tiên đượ c tìm th ấ y </li></ul><ul><li>14/5/1973: Tr ạ m v ũ tr ụ đầ u tiên c ủ a M ỹ </li></ul>
  6. 6. 1981-1990 <ul><li>12/4/1981: Tàu con thoi đư a vào s ử d ụ ng l ầ n đầ u tiên mang tên Columbia </li></ul><ul><li>3/2/1984: Cu ộ c “ đ i b ộ trong không gian” không dây an toàn đầ u tiên </li></ul><ul><li>30/8/1984: Tàu con thoi Discovery đ i vào ho ạ t độ ng </li></ul><ul><li>20/2/1968: Tr ạ m không gian Mir (Tr ạ m Hòa Bình) đượ c phóng lên không gian </li></ul>
  7. 7. 1990-2000 <ul><li>2/5/1992: Tàu con thoi Endeavour đư a vào ho ạ t độ ng </li></ul><ul><li>20/11/1998: Module đầ u tiên c ủ a Tr ạ m không gian ISS đượ c phóng lên </li></ul><ul><li>4/12/1998: Module tr ạ m ISS đầ u tiên c ủ a M ỹ </li></ul><ul><li>19/11/1999: Trung Qu ố c phóng tàu không ng ườ i lái đầ u tiên c ủ a n ướ c này vào qu ỹ đạ o </li></ul><ul><li>14/2/2000: Tàu th ă m dò NEAR ti ế p c ậ n ti ể u hành tinh Eros </li></ul>
  8. 8. 2000-2010 <ul><li>12/2/2001: S ự đổ b ộ đầ u tiên lên ti ể u hành tinh </li></ul><ul><li>28/4/2001: Chuy ế n du l ị ch không gian đầ u tiên </li></ul><ul><li>1/2/2003: Tàu con thoi Columbia n ổ tung khi tr ở v ề trái đấ t </li></ul><ul><li>15/10/2003: Trung qu ố c đư a ng ườ i vào không gian </li></ul>

×