Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TT. ÑAØO TAÏO BOÀI DÖÔÕNG CBYT
Boä moân Giaûi phaãu

NIEÄU QUAÛN – BAØNG QUANG –
NIEÄU ÑAÏO
(ÑOÁI TÖÔÏNG Y1 CHÍNH QUI)

TS...
NIEÄU QUAÛN – BAØNG QUANG – NIEÄU ÑAÏO

MUÏC TIEÂU
1. Moâ taû ñöôøng ñi, lieân quan cuûa nieäu quaûn ñoïan buïng vaø ñoïan...
HEÄ THOÁNG TIEÁT NIEÄU

Thaän

Nieäu quaûn

Baøng quang

Nieäu ñaïo
NIEÄU QUAÛN - phaân ñoaïn
Choã noái
beå thaän nieäu quaûn
Choã baét cheùo
Ñm chaäu
Choã chui
trong thaønh
baøng quang

Nie...
ÑÖÔØNG ÑI CUÛA NIEÄU QUAÛN

3
4
5
NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN BUÏNG (1)
LQ tröôùc
- Phuùc maïc
- Taù traøng (D2)
- Caùc Ñm
keát traøng
- Boù maïch
sinh duïc
NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN BUÏNG (2)
LQ SAU
- Moûm ngang 3 ÑSTL
- Cô thaét löng
- TK sinh duïc - ñuøi
- Ñm chaäu ngoøai (P)
- Ñm ch...
NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN CHAÄU HOÂNG (1)
NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN CHAÄU HOÂNG (2)
Ñm chaäu trong

Ñm chaäu ngoaøi
NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN CHAÄU HOÂNG (3)

Nieäu quaûn
DC. roäng
Ñm töû cung

oáng
daãn tinh

Boùng oáng
daãn tinh
tuùi tinh

1,5
NIEÄU QUAÛN CHAÄU HOÂNG (4)

5 cm

2,5 cm

2,5 cm

5 cm
NIEÄU QUAÛN - maïch maùu
Ñm thaän
Ñm sinh duïc
Ñm chaäu
chung

Ñm baøng quang
döôùi
NIEÄU QUAÛN – caáu taïo
Nieâm maïc
lôùp döôùi NM
lôùp cô doïc
lôùp cô voøng
lôùp cô doïc
(ngoøai)
lôùp bao
ngoaøi
BAØNG QUANG

500 ml
250 ml
BAØNG QUANG – vò trí
BAØNG QUANG – hình theå ngoaøi
BAØNG QUANG – Lieân quan (1)

LQ phuùc maïc

maët treân, tuùi cuøng baøng quang sinh duïc

LQ maët treân

maët treân – phu...
BAØNG QUANG – Lieân quan (2)

LQ maët sau

♂: Ñaùy – NQ, OÂDT, tuùi tinh, maïc tieàn lieät, tröïc traøng
♁ : Ñaùy – NQ, tö...
BAØNG QUANG – Lieân quan (3)
KHOANG SAU XÖÔNG MU
Ngoøai : maïc - cô
bòt trong

Treân : Phuùc maïc
Sau : maïc tieàn lieät

...
SÔ ÑOÀ PT.COÁ ÑÒNH BQ
Maïc tieàn lieät

DC roán giöõa

COÅ BAØNG QUANG
Tuyeán TL
DC roán trong
Hoaønh chaäu

Hoaønh nieäu ...
HÌNH THEÅ TRONG & CAÁU TAÏO
HÌNH THEÅ TRONG
- Nieâm maïc xeáp neáp
- Loã nieäu quaûn
- Neáp gian nieäu quaûn
- TG. Baøng q...
MAÏCH MAÙU

ÑM CHAÄU TRONG

Ñm baøng quang treân
Ñm baøng quang döôùi
Ñm tröïc traøng giöõa
Ñm theïn trong
NIEÄU ÑAÏO NAM

- NÑ tieàn lieät
- NÑ maøng
- NÑ xoáp
2,5 cm
1,2 cm
12 cm

- NÑ sau

- NÑ tröôùc
HÌNH THEÅ TRONG & CAÁU TAÏO

- Phình
- Heïp

Löôõi BQ
Maøo NÑ
Loài tinh
Loã tuyeán
tieàn lieät

Loã hoác
nieäu ñaïo

Van h...
LIEÂN QUAN NIEÄU ÑAÏO NAM

truïc tuyeán
tieàn lieät
ÑR TM BQ
Hoaønh ND
Tuyeán haønh NÑ

Vaät hang
NÑ xoáp

Vaät xoáp
KYÛ THUAÄT ÑAËT SONDE SAÉT
NIEÄU ÑAÏO NÖÕ

Tuyeán Skene
Loã tuyeán Skene
Caùc hình aûnh söû duïng trong Powerpoint Presentation
naøy ñöôïc laáy töø :
- Atlas of Clinical Anatomy cuûa F. .Netter
-...
TOÅN THÖÔNG NIEÄU ÑAÏO
HEÏP NIEÄU ÑAÏO TIEÀN LIEÄT DO U XÔ
CHOÏC DOØ & DAÃN LÖU BQ TREÂN
XÖÔNG MU
BIEÁN CHÖÙNG CAÉT NIEÄU QUAÛN
CAÙC PHÖÔNG TIEÄN COÁ ÑÒNH BAØNG QUANG

DC roán giöõa
Coå BQ
Tuyeán TL
Hoøanh chaäu
Hoaønh ND
Maïc TL
DC mu TL

DC roán tr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nq bq-nd ro

279 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nq bq-nd ro

 1. 1. TT. ÑAØO TAÏO BOÀI DÖÔÕNG CBYT Boä moân Giaûi phaãu NIEÄU QUAÛN – BAØNG QUANG – NIEÄU ÑAÏO (ÑOÁI TÖÔÏNG Y1 CHÍNH QUI) TS.BS. PHAÏM ÑAÊNG DIEÄU
 2. 2. NIEÄU QUAÛN – BAØNG QUANG – NIEÄU ÑAÏO MUÏC TIEÂU 1. Moâ taû ñöôøng ñi, lieân quan cuûa nieäu quaûn ñoïan buïng vaø ñoïan chaäu hoâng 2. Keà teân caùc nguoàn ñoäng maïch cung caáp cho nieäu quaûn 3. Moâ taû vò trí, hình theå ngoaøi, hình theå trong, caáu taïo vaø lieân quan cuûa baøng quang 4. Moâ taû sô löôïc veà caùc phöông tieän coá ñònh baøng quang 5. Moâ taû ñöôøng ñi vaø hình theå trong cuûa nieäu ñaïo nam töø ñoù giaûi thích nguyeân taéc thoâng tieåu nam baèng sonde saét 6. Veõ sô ñoà thieát ñoá ñöùng doïc qua khung chaäu nam vaø nöõ
 3. 3. HEÄ THOÁNG TIEÁT NIEÄU Thaän Nieäu quaûn Baøng quang Nieäu ñaïo
 4. 4. NIEÄU QUAÛN - phaân ñoaïn Choã noái beå thaän nieäu quaûn Choã baét cheùo Ñm chaäu Choã chui trong thaønh baøng quang Nieäu quaûn ñoaïn buïng Nieäu quaûn ñoaïn chaäu
 5. 5. ÑÖÔØNG ÑI CUÛA NIEÄU QUAÛN 3 4 5
 6. 6. NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN BUÏNG (1) LQ tröôùc - Phuùc maïc - Taù traøng (D2) - Caùc Ñm keát traøng - Boù maïch sinh duïc
 7. 7. NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN BUÏNG (2) LQ SAU - Moûm ngang 3 ÑSTL - Cô thaét löng - TK sinh duïc - ñuøi - Ñm chaäu ngoøai (P) - Ñm chaäu chung (T) LQ TRONG - Tm chuû döôùi (P) - Ñm chuû buïng (T)
 8. 8. NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN CHAÄU HOÂNG (1)
 9. 9. NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN CHAÄU HOÂNG (2) Ñm chaäu trong Ñm chaäu ngoaøi
 10. 10. NIEÄU QUAÛN ÑOAÏN CHAÄU HOÂNG (3) Nieäu quaûn DC. roäng Ñm töû cung oáng daãn tinh Boùng oáng daãn tinh tuùi tinh 1,5
 11. 11. NIEÄU QUAÛN CHAÄU HOÂNG (4) 5 cm 2,5 cm 2,5 cm 5 cm
 12. 12. NIEÄU QUAÛN - maïch maùu Ñm thaän Ñm sinh duïc Ñm chaäu chung Ñm baøng quang döôùi
 13. 13. NIEÄU QUAÛN – caáu taïo Nieâm maïc lôùp döôùi NM lôùp cô doïc lôùp cô voøng lôùp cô doïc (ngoøai) lôùp bao ngoaøi
 14. 14. BAØNG QUANG 500 ml 250 ml
 15. 15. BAØNG QUANG – vò trí
 16. 16. BAØNG QUANG – hình theå ngoaøi
 17. 17. BAØNG QUANG – Lieân quan (1) LQ phuùc maïc maët treân, tuùi cuøng baøng quang sinh duïc LQ maët treân maët treân – phuùc maïc, keát traøng Sigma, ruoät non, töû cung
 18. 18. BAØNG QUANG – Lieân quan (2) LQ maët sau ♂: Ñaùy – NQ, OÂDT, tuùi tinh, maïc tieàn lieät, tröïc traøng ♁ : Ñaùy – NQ, töû cung, aâm ñaïo
 19. 19. BAØNG QUANG – Lieân quan (3) KHOANG SAU XÖÔNG MU Ngoøai : maïc - cô bòt trong Treân : Phuùc maïc Sau : maïc tieàn lieät Trong : maët döôùi beân Döôùi: maïc hoaønh chaäu treân LQ maët döôùi beân khôùp mu, X. mu, ÑRTmBQ /khoang sau X. mu
 20. 20. SÔ ÑOÀ PT.COÁ ÑÒNH BQ Maïc tieàn lieät DC roán giöõa COÅ BAØNG QUANG Tuyeán TL DC roán trong Hoaønh chaäu Hoaønh nieäu duïc DC mu –tieàn lieät
 21. 21. HÌNH THEÅ TRONG & CAÁU TAÏO HÌNH THEÅ TRONG - Nieâm maïc xeáp neáp - Loã nieäu quaûn - Neáp gian nieäu quaûn - TG. Baøng quang - Löôõi Baøng quang - Loã nieäu ñaïo trong CAÁU TAÏO - Lôùp thanh maïc (Lôùp bao ngoaøi) - Lôùp cô - Taám döôùi nieâm maïc - Nieâm maïc
 22. 22. MAÏCH MAÙU ÑM CHAÄU TRONG Ñm baøng quang treân Ñm baøng quang döôùi Ñm tröïc traøng giöõa Ñm theïn trong
 23. 23. NIEÄU ÑAÏO NAM - NÑ tieàn lieät - NÑ maøng - NÑ xoáp 2,5 cm 1,2 cm 12 cm - NÑ sau - NÑ tröôùc
 24. 24. HÌNH THEÅ TRONG & CAÁU TAÏO - Phình - Heïp Löôõi BQ Maøo NÑ Loài tinh Loã tuyeán tieàn lieät Loã hoác nieäu ñaïo Van hoá thuyeàn Loã tuùi baàu duïc Loã oáng phoùng tinh Loã tuyeán haønh NÑ
 25. 25. LIEÂN QUAN NIEÄU ÑAÏO NAM truïc tuyeán tieàn lieät ÑR TM BQ Hoaønh ND Tuyeán haønh NÑ Vaät hang NÑ xoáp Vaät xoáp
 26. 26. KYÛ THUAÄT ÑAËT SONDE SAÉT
 27. 27. NIEÄU ÑAÏO NÖÕ Tuyeán Skene Loã tuyeán Skene
 28. 28. Caùc hình aûnh söû duïng trong Powerpoint Presentation naøy ñöôïc laáy töø : - Atlas of Clinical Anatomy cuûa F. .Netter - MacMinn’s 3D - Anatomy - Gray’s Anatomy - Surface Anayomy cuûa John S.P. Lumley
 29. 29. TOÅN THÖÔNG NIEÄU ÑAÏO
 30. 30. HEÏP NIEÄU ÑAÏO TIEÀN LIEÄT DO U XÔ
 31. 31. CHOÏC DOØ & DAÃN LÖU BQ TREÂN XÖÔNG MU
 32. 32. BIEÁN CHÖÙNG CAÉT NIEÄU QUAÛN
 33. 33. CAÙC PHÖÔNG TIEÄN COÁ ÑÒNH BAØNG QUANG DC roán giöõa Coå BQ Tuyeán TL Hoøanh chaäu Hoaønh ND Maïc TL DC mu TL DC roán trong (Ñm roán taét)

×