Successfully reported this slideshow.

ტრენინგის მასალები

8,539 views

Published on

profesiuli ganvitareba, shefaseba da urtiertSefaseba
ლელა გოგინაშვილი

Published in: Education

ტრენინგის მასალები

 1. 1. ლელა გოგინაშვილი 2013-2014 წელი
 2. 2. სქემის კოორდინატორი: კახა ჯღენტი ტელეფონი: ელ ფოსტა:
 3. 3. რა არის წიგნიერება?  წიგნიერება არის ცვალებად კონტექსტშიკითხვის,წერის,ინფორმაციის დამუშავების,,იდეებისა და მოსაზრებების გამოთქმის,გადაწყვეტილებების მიღებისა და პრობლემების მოგვარების უნარი იმ ცოდნის საფუძველზე, რომელსაც ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში იძენს.
 4. 4. I. პროგრამის პრეზენტაცია II. განათლების ღირებულებების გააზრება III. წარმატებულისკოლის კრიტერიუმები IV. პროფესიონალი მასწავლებლის მახასიათებლები და კომპეტენციები V. მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის განხილვა VI. შეფასების ფორმები და მეთოდები
 5. 5. I. პროფესიული განვითარების ფორმები . II. თანამშრომლობა სკოლაში სწავლების ხარისხის განვითარებისთვის. III. ურთიერთსწავლების მოდელები IV. თვითშეფასების პიროვნული მახასიათებლის კვლევა. V. დაკვირვების ფორმები და მოდელები ,,კრიტიკული მეგობარი’’, მოდელი VI. პროფესიული განვითარების სქემის განხილვა.
 6. 6. ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები  ქვეყნის ინტერესებისტრადიციებისა და ღირებულებების        მიმართსაკუთარი პასუხისმგებლობის გააზრება ბუნებრივი გარემოპირობების შენარჩუნება და დაცვა ტექნოლოგიური და სხვა ინტელექტუალური მიღწევებისეფექტიანად გამოყენება,ინფორმაციის, მოპოვება, დამუშავება და ანალიზი დამოუკიდებლად ცხოვრება.გდაწყვეტილებების მიღება. იყოს შემოქმედებითი,თავად შექმნას ღირებულებები და არ იცხოვროს მხოლოდ არსებულის ხარჯზე. საკუთარი შესაძლებლობებისა და ინტერესების უწყვეტი განვითარება კომუნიკაცია ინდივიდებთან და ჯგუფებთან. იყოს კანონმორჩილი და ტოლერანტი მოქალაქე.
 7. 7. თანმიმდევრული სასწავლო პროცესის სამი კომპონენტი სასწავლო გეგმა-,ეროვნული და სასკოლო სასწავლო გეგმა სწავლება- სწავლების სტრატეგიები, მეთოდები და სასავლორესურსი შეფასება- შეძენილი ცოდნის შეფასება, ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გაზომვისმრავალფეროვანი მეთოდები
 8. 8. ძირითადი მეთოდიკური ორიენტირები  მოსწავლეზე ორიენტირებული მიდგომა  სწავლა-სწავლების პროცესში თანასწორუფლებიანობის პრინციპის დაცვა.  გაღრმავებული სწავლება  მოსწავლის მოტივაციის გაზრდა.  დისციპლინა  მოსწავლეთა ჩართულობა
 9. 9. პრიორიტეტეტული გამჭოლი კომპეტენციები  წიგნიერება  მედია წიგნიერება  ციფრული წიგნიერება  რაოდენობრივი წიგნიერება  ეკოლოგიური წიგნიერება  მრავალენობრივი  სემიოტიკური  სწავლს სწავლა  სოციალური და სამოქალაქო
 10. 10. ეფექტიანი ხელმძღვანელობა მიზნები 1. მკაფიოდ ფოკუსირებული მისია 2. მაღალი სტანდარტები და მოლოდინები მხარდაჭერა პროცესი თანამშრომლობა კომუნიკაცია სტანდარტებთან შესაბამისობა მონიტორინგი შეფასება პროფესიული განვითარება უსაფრთხო და წამახალისებელისასწავ ლო გარემო ოჯახისა და საზოგადოების ჩართულობა
 11. 11. მთავარი მიზანი: მოსწავლეების მაღალი მიღწევები ა კადემიური საქმიანობა 1.სასწავლო გეგმა 2. შეფასება 3. სწავლება სასწავლო გარემო 1.სკოლის კულტურა 2. მოსწავლის, ოჯახისა და საზოგადოების მხარდაჭერა 3. პროფესიული განვითარება ეფექტიანობა 1.ხელმძღვანელობა 2. დაგეგმვა და ორგანიზება
 12. 12. სკოლის ბაზაზე არსებული პროფესიული განვითარების ფორმები ტრენინგი კონფერენცია ურთიერთდაკვირვება გაკვეთილებზე დასწრება მენტორობა
 13. 13. შეფასება/გაზომვა გულისხმობს იდენტიფიცირებული სტანდარტების მიხედვით თანამშრომელთა შეფასების პროცესს.
 14. 14. შეფასების მეთოდები რანგირება კითხვარი რანგირებული სკალა შეფასების რუბრიკა ინციდენტების დღიური დაკვირვება, როგორც შეფასების მექანიზმი ინტერვიუ
 15. 15. საკითხები რომლებზეც თვითშეფასების დროს გამახვილდება ყურადღება  შედეგი  ჩართულობა  თანამონაწილეობა  გეგმა  მიზეზშედეგობრივი კავშირი  პროცესი  დაგეგმილი აქტივობების შედეგიანობა
 16. 16. რა აქტივობები ფასდება? გაკვეთილის დაგეგმვა და ჩატარება თანამშრომლობა კოლეგებტან,ცოდნ ის გაზიარება მოსწავლეთა მიღწევწბი და პროფ.განვითარება პროექტების დაგეგმვა და განხორციელება ისტტექნოლოგიების გამოყენება
 17. 17. თვითშეფასებისთვის მნიშვნელოვანია სხვების აზრის მოსმენა, გააზრება და მიღება. რა პრინციპებს ეყრდნობა თქვენი თვითშეფასება? რაზე ახდენთ თქვენი ყურადღების კოცენტრაციას? დამოკიდებული ხართ თუ არა სხვების აზრზე საკუთარი თავის შეფასებისას? ხართ თუ არა მოქნილი და შეგიძლიათ თუ არა შეცვალოთ თქვენი ინტერესის სფერო? მიაღწევდით თუ არა წარმატებას უფრო ადვილად თუ კი შეცვლიდით თქვენი ინტერესის სფეროს?
 18. 18. დაკვირვების ხუთი მეთოდი აღწერითი დაკვირვება ფოკუსირებული დაკვირვება გუნდური მუშაობა ჩართული დაკვირვება  თვითდაკვირვება
 19. 19. ურთიერთდაკვირვების მოდელები  დაკვირვების წინა შეხვედრა-გაკვეთილის გეგმის გაცნობა და შეფასების რუბრიკის ერთობლივად შემუშავება  გაკვეთილზე დასწრება-დაკვირვება მთლიან საგაკვეთილო პროცესზე ან ცალკეულ დეტალებზე  გაკვეთილის შემდგომი შეხვედრა-დაკვირვების შედეგების ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში გეგმაში ცვლილებების შეტანა
 20. 20. ვინ აფასებს? თვითშეფასება გარეშემფასებელი აფასებს კოლეგა,,,კრიტიკუ ლი მეგობარი დირექცია
 21. 21. კოლეგებთან თანამშრომლობა, პროფესიული ზრდის ერთერთი აუცილებელი პირობაა  მასწალებლები საუბრობენ სწავლებისა და სწავლის პრაქტიკის შესახებ  აკვირდებიან ერთმანეთის საქმიანობას გამოთქვამენ მოსაზრებებს და განიხილავენ ერთმანეთის გამოცდილებას  ერთად მუშაობენ სასწავლო პროგრამის დაგეგმვაზე  ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას
 22. 22. სასწავლო პროცესის დახვეწისა და თითოეული მასწავლებლის პროფესიული ზრდისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მასწავლებლების ურთიერთდახმარების უნარ-ჩვევების განვითარებას. ასეთი კოლეგიალური ურთიერთობებიწარმატებული სკოლის წინაპირობაა, სკოლის პრესტიჟისა და სიძლიერის საფუძველია.
 23. 23. გმადლობთ ყურადღებისთვის

×