გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის საჯარო
სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი
ლელა გოგინაშვილი
2014 წელი
კომპიუტერის აქტიური გამოყენება
თანდათან აუცილებელი და
ბუნებრივი ხდება საზოგადოების
ფართო ფენებისთვის

ისმის კითხვა
როგორ გ...
პასუხი მდგომარეობს
შემდეგში
ფოკუსი გადატანილი უნდა იყოს ისეთი
გარემოს შექმნაზე, რომელიც ცოდნის
კონსტრუირებას დაეხმარება. ხ...
ისტ-ი გამოვიყენეთ სასწავლო პროექტზე მუშაობისას.
მისი გამოყენება ხელს უწყობს მოსწავლეებში
ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალის...
ისტ-ს ინტენსიურად და ეფექტურად
ვიყენებ პროექტის დაგეგმვის,
მომზადების, წარმართვისა და შეფასების
ფაზებში.
ისტ-ის გამოყენება...
თემა: ოქროსფერი

შემოდგომა

ინტეგრირებული საგნები
ქართული ენა და ლიტერატურა
ბუნებისმეტყველება
სახვითი და გამოყენებითი
ხ...
მიზნები

მოსწავლეებს გავუღრმავო ცოდნა კონკრეტულ თემასთან
დაკავშირებით . მოიპოვონ თეორიული მასალა მცენარეების
შესახებ, აღწე...
მისაღწევი შედეგები
ქართ.II.3. მოსწავლეს შეუძლია აქტიური ლექსიკისა და
ძირითადი ენობრივი ფორმების მეტყველებაში გამოყენება.
...
ისტ-ის გამოყენებით
დაგეგმილი აქტივობები
სლაიდ შოუების და ვიდეო ფილმის ჩვენება
პროგრამა ,,paint“-ში ხილის ნატურმორტის და
...
აქტივობები
მოტივაციის
ამაღლების და
თემის უკეთ
გააზრების მიზნით
პროექტის დასაწყისში
ბუკის კლასის
მართვის პროგრამაში ,
ეკრან...
კონკრეტულ საკითხებზე
საბაზისო ინფორმაციის
მისაწოდებლად და
მსჯელობის გასამართად
მოსწავლეებს ვაჩვენე 7
წუთიანი ვიდეო ,,ვაზი,...
მოსწავლეები გავიდნენ ბუნებაში და თვის დასაწყისში
გადაიღეს სურათები . ერთი თვის შემდეგ კვლავ
გადაუღეს სურათები ბუნებას. ამ ...
შეაგროვეს შემოდგომის ნობათი და კლასში გააკეთეს
შემოდგომის კუთხე.

Windows-ის სტანდარტული პროგრამა Paint გვაძლევს გრაფიკული...
ხელოვნების გაკვეთილზე პლასტელინისა და
შემოდგომის ფოთლებისაგან გააკეთეს აპლიკაციები.
დახატეს სურათები თემაზე ,,ბუნებამ ფერი...
პროექტის ბოლოს პროგრამა ms. Word-ის ტექსტურ
რედაქტორში
დაწერეს მოთხრობა ,,შემოდგომა ჩემს სოფელში’’ და შეავსეს
თვითშეფასები...
ბუკებში, ფაილების გავრცელების
საშუალებით, გადავუგზავნე ვორდის დოკუმენტში
წინასწარ გამზადებული კროსვორდი

შ
ე
მ
ო
დ
გ
ო
მ
ა...
კონკრეტული ცოდნის შეფასების მიზნით, კლასის მართვის
პროგრამაში, ვაწერინე ტესტები. ტესტებზე მუშაობით მოსწავლეები
სწავლობენ დ...
ჩავატარეთ
ღონისძიება
,,ბარაქიანი
შემოდგომა“.
მოსწავლეებმა
აუდიტორიას გააცნეს
კვლევის შედეგები,
შეასრულეს
სიმღერები და
ცეკვ...
ჯგუფებმა შეადგინეს კითხვები და ინფორმაციის მოგროვების მიზნით
ახლობლებისგან ვებკამერის გამოყენებით ჩაიწერეს ინტერვიუები
შემ...
შედეგები

პროექტის მსვლელობისას ისტ -ის გამოყენების
შედეგად მოხდა: 21-ე საუკუნის უნარების
განვითარება, გაუღრმავდათ ცოდნა კ...
დასკვნა
ამრიგად, ისტ-ის გამოყენება ხელს უწყობს
მოსწავლეებში ეროვნული სასწავლო გეგმით
გათვალისწინებული პრიორიტეტული გამჭოლი...
საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლება  სწავლის ხარისხის ამაღლებისთვის-1 (1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლება სწავლის ხარისხის ამაღლებისთვის-1 (1)

2,903 views

Published on

საინფორმაციო ტექნოლოგიები სწავლება სწავლის ხარისხის ამაღლებისთვის-1 (1)

 1. 1. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებელი ლელა გოგინაშვილი 2014 წელი
 2. 2. კომპიუტერის აქტიური გამოყენება თანდათან აუცილებელი და ბუნებრივი ხდება საზოგადოების ფართო ფენებისთვის ისმის კითხვა როგორ გამოვიყენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები მოსწავლეებში ძირითადი ცოდნისა და უნარების გამომუშავებისა და განვითარებისათვის ?
 3. 3. პასუხი მდგომარეობს შემდეგში ფოკუსი გადატანილი უნდა იყოს ისეთი გარემოს შექმნაზე, რომელიც ცოდნის კონსტრუირებას დაეხმარება. ხელი უნდა შევუწყოთ მოსწავლეს , რომ მან ერთ რომელიმე საგანში შეძენილი ცოდნა და გამოცდილება სხვადასხვა შინაარსობრივ კონტექსტში გადაიტანოს და გამოიყენოს.
 4. 4. ისტ-ი გამოვიყენეთ სასწავლო პროექტზე მუშაობისას. მისი გამოყენება ხელს უწყობს მოსწავლეებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებას წიგნიერება ციფრული წიგნიერება სოციალური და სამოქალაქო მედია წიგნიერება რაოდენობრივი წიგნიერება
 5. 5. ისტ-ს ინტენსიურად და ეფექტურად ვიყენებ პროექტის დაგეგმვის, მომზადების, წარმართვისა და შეფასების ფაზებში. ისტ-ის გამოყენება ძალიან ეფექტური ხერხია მოტივაციის ასამაღლებლად. სასწავლო პროცესში ბუკის გამოყენებამ მოსწავლეებს საშუალება მისცა იყვნენ უფრო შემოქმედებითები, ინოვაციურები და ხალისიანები.
 6. 6. თემა: ოქროსფერი შემოდგომა ინტეგრირებული საგნები ქართული ენა და ლიტერატურა ბუნებისმეტყველება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
 7. 7. მიზნები მოსწავლეებს გავუღრმავო ცოდნა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით . მოიპოვონ თეორიული მასალა მცენარეების შესახებ, აღწერონ ის ცვლილებები, რომლებსაც განიცდიან მცენარეები ცხოველები და ფრინველები სეზონების მიხედვით (მაგ., ფოთოლცვენა) შექმნან ფოტოალბომი, გაიგონ უფრო მეტი შემოდგომის ბუნებრივი პირობებისა და საქმიანობის შესახებ.შეძლონ სეზონისთვის დამახასიათებელი ნიშნების ამოცნობა, ინფორმაციის შეკრება და ანალიზი, ბუნებაზე დაკვირვება.ნამუშევრებში ასახონ დაკვირვების შედეგად მიღებული შთაბეჭდილებები.  ხელი შევუწყო მოსწავლეებში მედია და ციფრული წიგნიერების დონის ამაღლებას  განვუვითარო: კითხვის, წერის, ზეპირმეტყველების, ინფორმაციის დამუშავების, იდეებისა და მოსაზრებების გამოთქმის, კვლევის, გადაწყვეტილებების მიღებისა და პრობლემის მოგვარების, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების, კონსტრუქტიული თანამშრომლობისა და სოციალური უნარები. 
 8. 8. მისაღწევი შედეგები ქართ.II.3. მოსწავლეს შეუძლია აქტიური ლექსიკისა და ძირითადი ენობრივი ფორმების მეტყველებაში გამოყენება.  ქართ.II.5.მოსწავლე ისმენს და იგებს მცირე ზომის ტექსტს.  ქართ.II.11. მოსწავლეს შეუძლია მცირე მოცულობის ტექსტების დამოუკიდებლად შედგენა ნაცნობი ლექსიკის გამოყენებით.  ბუნ.II.4. მოსწავლეს შეუძლია სეზონური მოვლენის დახასიათება  ბუნ.II.8.მოსწავლეს შუძლია ამინდის კომპონენტების აღწერა  ს.გ.ხ. II.1. მოსწავლე იყენებს სახვითი ხელოვნების რამდენიმე ძირითად ელემენტსა და პრინციპს ნამუშევრის შექმნისას, მოსწავლე გეგმავს და ასრულებს სხვადასხვა სახის სამუშაოს.  ს.გ.ხ. II.8. მოსწავლეს ესმის და წარმოაჩენს, რომ ხელოვნება არის იდეათა გამოსახვის საშუალება. 
 9. 9. ისტ-ის გამოყენებით დაგეგმილი აქტივობები სლაიდ შოუების და ვიდეო ფილმის ჩვენება პროგრამა ,,paint“-ში ხილის ნატურმორტის და შემოდგომის სურათის ხატვა .  ეკრანის გაზიარებით ერთმანეთის ნამუშევრების დათვალიერება სურათების გადაღება, ვიდეო ინტერვიუების ჩაწერა და შენახვა სასურველ ადგილას ფოტო ალბომის შექმნა მასწავლებლის დახმარებით ვორდის დოკუმენტში გამზადებული კროსვორდის და თვითშეფასების რუბრიკის შევსება ტესტების და თემის,, შემოდგომა ჩემს სოფელში” წერა ბუკებში
 10. 10. აქტივობები მოტივაციის ამაღლების და თემის უკეთ გააზრების მიზნით პროექტის დასაწყისში ბუკის კლასის მართვის პროგრამაში , ეკრანის გაზიარებით, ვაჩვენე სლაიდშოუები: ,,შემოდგომის ლამაზი დღე’’ და ,,შემოდგომის ზღაპრული ფერები’’.
 11. 11. კონკრეტულ საკითხებზე საბაზისო ინფორმაციის მისაწოდებლად და მსჯელობის გასამართად მოსწავლეებს ვაჩვენე 7 წუთიანი ვიდეო ,,ვაზი, ყურძენი’.’ http://www.youtube.com/watch?v=a3qg FTWazGE ფილმი ვაჩვენე ორჯერ, რათა მოსწავლეებს გაადვილებოდათ ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და დამახსოვრება. ფილმის ჩვენების შემდეგ იმსჯელეს ვაზის მნიშვნელობასა და ყურძნის სამკურნალო თვისებებზე.
 12. 12. მოსწავლეები გავიდნენ ბუნებაში და თვის დასაწყისში გადაიღეს სურათები . ერთი თვის შემდეგ კვლავ გადაუღეს სურათები ბუნებას. ამ ყველაფერს ათვალიერებდნენ რამდენჯერმე. აჯამებდნენ, გამოყოფდნენ არსებითს, აკეთებდნენ ანალიზს. ერთმანეთს ადარებდნენ თვის დასაწყისში და თვის ბოლოს გადაღებულ სურათებს. ახარისხებდნენ, აფასებდნენ და დაკვირვების შედეგად აკეთებდნენ დასკვნებს. კვლევის გზით მიიღეს მნიშვნელოვანი ცოდნა და გამოცდილება.
 13. 13. შეაგროვეს შემოდგომის ნობათი და კლასში გააკეთეს შემოდგომის კუთხე. Windows-ის სტანდარტული პროგრამა Paint გვაძლევს გრაფიკული ობიექტების - ნახატებისა და ნახაზების - შექმნის საშუალებას. მოსწავლეები სახატავად იყენებენ მოცემულ პროგრამას. იციან ამ პროგრამის ინსტრუმენტები, მათ პროგრამა Paint-ში დახატეს ხილის ნატურმორტი. .
 14. 14. ხელოვნების გაკვეთილზე პლასტელინისა და შემოდგომის ფოთლებისაგან გააკეთეს აპლიკაციები. დახატეს სურათები თემაზე ,,ბუნებამ ფერი იცვალა, გააკეთეს ნახატების გამოფენა. თავისი ნამუშევრები აღბეჭდეს ფირზე. მათ მიერ შექმნილი ფოტო და ვიდეო მასალის გაზიარება ხდებოდა საკლასო ოთახში კლასის მართვის პროგრამის საშუალებით.
 15. 15. პროექტის ბოლოს პროგრამა ms. Word-ის ტექსტურ რედაქტორში დაწერეს მოთხრობა ,,შემოდგომა ჩემს სოფელში’’ და შეავსეს თვითშეფასების რუბრიკა. კრიტერიუმები 1.აქტიურად ვიყავი ჩართული ჯგუფის მუშაობაში 2.ვიცავდი ჯგუფში მუშაობის წესებს 3.ჩემი მოსაზრება იყო მნიშვნი ლოვანი 4.ვიყავი ორგანიზებული 5.ჯგუფის პრეზენტაცია იყო ორიგინალური 6.დაცული იყო დროის ლიმიტი კი არა
 16. 16. ბუკებში, ფაილების გავრცელების საშუალებით, გადავუგზავნე ვორდის დოკუმენტში წინასწარ გამზადებული კროსვორდი შ ე მ ო დ გ ო მ ა 1.მგალობელი ფრინველი 2.სინათლისა და სითბოს ბუნებრივი წყარო 3.შემოდგომის შემდეგ დგება... 4.წელიწადში არის ოთხი... 5.რა ჰქვია მოსწავლეების დასვენებას? 6.ყურძნის წვენი 7.შემოდგომის თვე 8. ღვინის შესანახი ადგილი 9. გემრიელი ნუგბარი, რომელსაც აკეთებენ თათარით და ნიგვზით
 17. 17. კონკრეტული ცოდნის შეფასების მიზნით, კლასის მართვის პროგრამაში, ვაწერინე ტესტები. ტესტებზე მუშაობით მოსწავლეები სწავლობენ დამოუკიდებლად მუშაობას და დროის მართვას. ტესტი 1. რამდენი დროა წელიწადში? ა) ორი ბ) სამი გ) ოთხი 2. რომელ თვეს იწურება ყურძენი? ა) სექტემბერი ბ) ოქტომბერი გ) ნოემბერი 3. შემოდგომის შემდეგ დგება გაზაფხული ა) ჭეშმარიტი ბ) მცდარი 4. გიორგობის თვეს ეძახიან ნოემბერს ა) ჭეშმარიტი ბ) მცდარი 5.შემოდგომით დღე ა )იმატებს ბ)იკლებს გ) არ იცვლება
 18. 18. ჩავატარეთ ღონისძიება ,,ბარაქიანი შემოდგომა“. მოსწავლეებმა აუდიტორიას გააცნეს კვლევის შედეგები, შეასრულეს სიმღერები და ცეკვები. წაიკითხეს ლექსები. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს მოსწავლეებში ზეპირმეტყველების, კომუნიკაციის, ურთიერთთანამშრომ ლობის, მხატვრული ნაწარმოების ესთეთიკურად აღქმის უნარ-ჩვევების განვითარებას.
 19. 19. ჯგუფებმა შეადგინეს კითხვები და ინფორმაციის მოგროვების მიზნით ახლობლებისგან ვებკამერის გამოყენებით ჩაიწერეს ინტერვიუები შემოდგომის საქმიანობასა და ტრადიციებზე. ვიდეოების ჩაწერისას მოუწიათ რამოდენიმე დუბლის გამეორება სწავლობდნენ ბუკის ვიდეოკამერის გამოყენებას, ვიდეოების ჩაწერასა და შენახვას სასურველ ადგილას მოსწავლეები ერთმანეთს ეხმარებიან საკითხის უკეთესად გაგებაში, უნარ-ჩვევების დაუფლება-განვითარებასა და დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებაში ერთმანეთს უზიარებენ გამოცდილებას, ასწავლიან ახლად შესწავლილ ოპერაციებს, რაც ურთიერთსწავლების და თანამშრომლობის საფუძველია. საკუთარი გამოცდილების, ცდისა და შეცდომების საფუძველზე სწავლება ხელს უწყობს მოსწავლეებში ცოდნის კონსტრუირებას
 20. 20. შედეგები პროექტის მსვლელობისას ისტ -ის გამოყენების შედეგად მოხდა: 21-ე საუკუნის უნარების განვითარება, გაუღრმავდათ ცოდნა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, განუვითარდათ: კითხვის, წერის, ზეპირმეტყველების, ინფორმაციის დამუშავების, იდეებისა და მოსაზრებების გამოთქმის უნარი. ისწავლეს თავისი ასაკობრივი ჯგუფისათვის შესაბამისი ციფრული ფორმატის პროდუქტის შექმნა, შეფასება და თვითშეფასება. მოსწავლეებს შეუძლიათ ინფორმაციის შენახვა ფაილების სისტემის გამოყენებით. აკეთებენ მომზადებული მასალის პრეზენტაციას ვიზუალური მასალის დახმარებით.
 21. 21. დასკვნა ამრიგად, ისტ-ის გამოყენება ხელს უწყობს მოსწავლეებში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებას, მედია და ციფრული წიგნიების დონის ამაღლებას. ისტ-ი არა მხოლოდ ტექნიკურ უნარ - ჩვევებს შესძენს მოსწავლეს, არამედ უქმნის ხელსაყრელ პირობებს ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნებების ჩამოსაყალიბებლად. ისტ-ის გამოყენება სასწავლო პროცესში უალტერნატივო მეთოდია 21-ე საუკუნის უნარების განვითარებისათვის.

×