Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16

884 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงานโครงงาน 9 10 11 14 15 16

 1. 1. ใบงานที่ 9 เรื่อง ปัญหาและความจาเป็ นในการทาโครงงาน1. ไปเที่ยวศูนย์การค้า เพือแก้ปัญหา การเกิดความเครี ยด ต้องการพักผ่อน และซื้อเครื่ องใช้ประจาตัว ่ได้ ประโยชน์ คือ เพื่อขจัดความเครี ยด ได้พกผ่อนและได้เครื่ องใช้ประจาตัว ั 2. ทาความสะอาดบ้าน เพือแก้ปัญหา บ้านสกปรก สิ่ งของวางกระจัดกระจายไม่เป็ นที่เป็ นทาง ่ ได้ ประโยชน์ คือ บ้านสะอาด ดูแล้วสะอาดตาสะอาดใจ ดูเรี ยบร้อย 3. ดูทีวี เพือแก้ปัญหา การเกิดความเครี ยดจากการเรี ยนและการทางาน ่ ได้ ประโยชน์ คือได้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน และสาระความรู ้จากข่าว 4. ซื้อจักรยานยนต์ เพือแก้ปัญหา ในการเดินทางไกลและต้องใช้เวลา ่ ได้ ประโยชน์ คือ ประหยัดเวลาในการเดินทาง และสะดวกสบายในการพาคนอื่นไปด้วย 5. ทานา เพือแก้ปัญหา ข้าวสารขาดแคลน ทานามากขึ้นก็ได้ผลผลิตมากขึ้น ่ ได้ ประโยชน์ คือ ได้รู้วธีการทานาว่ามีข้ นตอนการทาอย่างไร และเหนื่อยยากเพียงใด ิ ั 6. มาเรี ยนหนังสื อ เพือแก้ปัญหา ความขี้เกียจ การไม่รู้วชาการด้านต่างๆ จึงจาเป็ นต้องศึกษาไว้ ่ ิ ได้ ประโยชน์ คือ ได้รับความรู ้ ความเข้าใจในบทเรี ยนรายวิชาต่างๆ และความสนุกสนาน 7. ตั้งใจเรี ยน เพือแก้ปัญหา ความยากจนของครอบครัว เพื่ออนาคตของเรา ่ ได้ ประโยชน์ คือ มีอนาคตที่สดใส สามารถนาสิ่ งที่เรี ยนไปใช้ในชีวตประจาวันได้ ิ 8. เรี ยนภาษาอังกฤษ เพือแก้ปัญหาการใช้ชีวตประจาวันในอาเซียน ตืดต่อกับชาวต่างชาติ ่ ิ ได้ ประโยชน์ คือ มีความคล่องในการพูดมีความรู ้ทางด้านภาษามากขึ้น
 2. 2. 9. เรี ยนคอมพิวเตอร์ เพือแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวตปรุ จาวัน ่ ิ ได้ ประโยชน์ คือ สามารถคิดค้นสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆได้จากการเรี ยนโปรแกรมต่างๆ 10. สมัครงาน เพือแก้ปัญหา หนี้สินหรื อการเงินภายในครอบครัว ่ได้ ประโยชน์ คือ มีความรู ้ความเข้าใจในการทางานเฉพาะด้านเกี่ยวกับอาชีพที่เราทา
 3. 3. ใบงานที่ 10 เรื่อง คิดวิเคราะห์สร้างทางเลือก และเกณฑ์ที่ใช้ 1. ปลูกไม้ ดอกไม้ ประดับที่บ้าน วิธีที่ 1 ปลูกในกระถางดินเผา เกณฑ์ที่เลือกใช้ พื ้นที่มีจำกัด หรื อต้ องกำรเพื่อตกแต่งในต้ นขนำดเล็กๆ วิธีที่ 2 ปลูกในกระบะไม้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ เป็ นไม้ ที่สำมำรถปลูกในกระบะได้ วิธีที่ 3 ปลูกในร่ องสวน เกณฑ์ที่เลือกใช้ สำหรับตกแต่งและไม้ ดอกที่ต้องกำรน ้ำในปริมำรมำก วิธีที่ 4 ปลูกพืนที่ข้างบ้ าน ้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ เป็ นไม้ ที่ให้ ควำมหอมและออกดอกสวย มีขนำดต้ นที่ไม่ใหญ่มำกเกินไป 2. เก็บอาหารให้ อยู่ได้ นาน ๆ วิธีที่ 1 ดองเค็ม เกณฑ์ที่เลือกใช้ กำรดองผักให้ มีรสเค็ม ผักที่ใช้ ดองเค็ม ได้ แก่ หัวผักกำด ผักกำดเขียวปลี มะม่วง แตงกวำ วิธีที่ 2 การใส่ สารกันบูด เกณฑ์ที่เลือกใช้ ที่ต้องกำรควำมสะดวก สบำย และรวดเร็ ว ใช้ ได้ ในปริมำณมำก วิธีที่ 3 การแช่ แข็ง เกณฑ์ที่เลือกใช้ เป็ นกำรแช่เย็นอำหำรที่อณหภูมิต่ำมำก ชะลอกำรเน่ำเสีย ุ วิธีที่ 4 การทาแห้ ง เกณฑ์ที่เลือกใช้ ผลผลิตที่ได้ ทำงกำรเกษตรมีจำนวนมำก นำมำตำกแห้ งเพื่อให้สำมำรถ เก็บไว้ นำนมำกยิ่งขึ ้น คงคุณค่ำ และ รวดเร็ว 3. ตกแต่ งห้ องเรี ยนให้ สวยงาม วิธีที่ 1 บริเวณหน้ าห้ องเรี ยน เกณฑ์ที่เลือกใช้ มีพื ้นที่จำกัด เพรำะต้ องใช้ พื ้นที่ในกำรเรี ยนกำรสอน วิธีที่ 2 บริเวณหลังห้ อง
 4. 4. เกณฑ์ที่เลือกใช้ ควำมสะอำดและมีแสงสว่ำงส่องเพียงพอ ไม่มีสิ่งกีดขวำง วิธีที่ 3 บริเวณขอบหน้ าต่ าง เกณฑ์ที่เลือกใช้ ควรใช้ ผ้ำม่ำนสำหรับห้ องที่มีแสงแดดส่อง เพื่อลดควำมร้ อนวิธีที่ 4 บริเวณนอกห้ องเรี ยน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ควำมสะอำดและบริเวณที่ทิ ้งขยะที่มีระเบียบ 4. เลือกซื ้อรถยนต์ส่วนบุคคล วิธีที่ 1 รถเก๋ ง เกณฑ์ที่เลือกใช้ มีจำนวนครอบครัวขนำดเล็ก ไม่จำเป็ นต้ องใช้ ขนของมำกนัก วิธีที่ 2 รถกะบะ เกณฑ์ที่เลือกใช้ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ เพื่อขนของหรื อบรรทุกสิ่งที่มีจำนวนมำก วิธีที่ 3 รถตู้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ ต้ องกำรใช้ เพื่อเดินทำงกับจำนวนคนมำกๆโดยคำนึงถึงควำม สะดวกสบำยเป็ นหลัก วิธีที่ 4 รถสมรรถภาพสูง (รถสปอร์ ต) เกณฑ์ที่เลือกใช้ ต้ องกำรควำมรวดเร็ว และกำลังทรัพย์ที่สงของผู้ซื ้อ ู
 5. 5. ใบงานที่ 11 เรื่อง กาหนดและลาดับขันตอนการปฏิบติ ้ ั1. การสารวจสภาพนาที่คูเมือง ้ขั้นที่ 1 เตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในสารวจ ได้แก่เครื่ องมื อตรวจวัดคุ ณภาพน้ า อุปกรณ์ สาหรับเก็บตัวอย่างน้ าอุปกรณ์ และเครื่ องมื อวิเคราะห์ (ทั้งในส่ วนของภาคสนามและห้องปฏิ บติการ ัขั้นที่ 2 เดิ นทางไปที่คูเมือง ตาแหน่ งที่ 1 ด้านทิศเหนื อด้วยรถจักรยานยนต์พร้ อมเครื่ องมือสารวจขั้นที่ 3 ลงมือทาการสารวจสภาพน้ า โดยการเก็บตัวอย่างน้ า เพื่อตรวจวัดดัชนี คุณภาพน้ า 9 ดัชนี ได้แก่ความเป็ นกรด-ด่าง (PH), ออกซิ เจนละลายในน้ า (DO), ของแข็งทั้งหมด (TS), แบคทีเรี ยกลุ่มฟีคัล (FECAL COLIFORMS), ไนเตรท , ฟอสเฟต , ความขุ่น (TURBIDITY), อุณหภูมิของน้ า(TEMP), ค่าบีโอดี (BOD)2. การทาร่ มกระดาษสาที่บ่อสร้ างขั้นที่ 1 หาข้อมูลเกี ยวกับสถาที่และการเดิ นทาง พร้ อมทั้งศึกษาข้อมูลการทาร่ มกระดาษสาไว้บาง เพื่อ ้จะสอบถามข้อมูลการทาร่ มกระดาษสาที่จะนามาซึ งข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นขั้นที่ 2 เตรี ยมอุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ การจดบันทึก อุปกรณ์บนทึกเสี ยงและภาพขั้นที่ 3 ออกเดิ นทางไปยังสถานที่ทาร่ มกระดาษสา(ที่ บ่อสร้ าง)ขั้นที่ 4 ทาการศึกษาการทาร่ มกระดาษสา และสอบถามข้อมูลจากผูรู้ในการทาร่ มกระดาษสาพร้ อมเก็บ ้ภาพขั้นที่ 5 ทาการสรุ ปองค์ความรู้ ที่ได้3. การตรวจคุณภาพดินขั้นที่ 1 กาหนดสถานที่ที่จะทาการตรวจคุ ณภาพดิ นขั้นที่ 2 เตรี ยมเครื องมือทีใช้ในการตรวจคุณภาพดิน ได้แก่ เครื่ องมือตรวจคุ ณภาพดินขั้นที 3 เดิ นทางไปยังพื้นที่ ที่จะทาการตรวจคุ ณภาพดิ น โดยทาการตรวจเนื้ อดิ น ปฏิ กิริยาของดิ นปริ มาณของธาตุอาหารพืชที่เป็ นประโยชน์ได้ในดินขั้นที่ 4 ทาการสรุ ปผลการตรวจคุณภาพดิ นที่มา : http://www.slideshare.net/pattanan_hansuek/11-14141812
 6. 6. ใบงานที่ 14 เรื่อง การศึกษาข้อมูลโครงงาน จาก หัวข้ อโครงงานทั้ง 10 โครงงาน (ใบงานที่ 13) ให้นกเรี ยนเลือกโครงงานที่สนใจมา 3 โครงงาน ั( ให้นกเรี ยนเลือกโครงงานที่บูรณการกับกลุ่มสาระอื่น โดยที่ตองนาภูมิปัญญาชาวบ้าน ขนบธรรมเนียม ั ้ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลือกด้วย )โครงงานทีน่าสนใจจัดทาเพือนาเสนอ ่ ่ ชื่อโครงงาน แหล่ งทีใช้ ศึกษาข้ อมูล ่ ระยะเวลาในการศึกษา 1. โรงเรี ยน 3 สั ปดาห์โครงงานที่ 1. 2.ตลาดเพื่อค้นหาสารสกัดที่รักษาความสดของจากสารสกัดธรรมชาติ นามาใช้ 3.หนังสื อเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ 4.อินเทอร์ เน็ต 1.ผูรู้ในท้องถิ่นที่สามารถทาเสื่ อ ้ 1 สั ปดาห์โครงงานที่ 2. หรื อสาดได้ต่าเสื่ อ…ทอสาด 2.หนังสื อเกี่ยวกับวิธีการทา 3.อินเทอร์ เน็ต(เพื่อศึกษาอุปกรณ์ที่ ใช้ทา) 1.ผู้ร้ ู หรือแม่ ค้าในท้ องถิ่น 1 สั ปดาห์โครงงานที่ 3. 2.หนังสื อเกียวกับส่ วนประกอบ ่นาพริกตาคนเมืองเจียงใหม่ ้ 3.สวนปลูกพืชสมุนไพร 4.อินเทอร์ เน็ต
 7. 7. ใบงานที่ 15 เรื่อง การวิเคราะห์โครงงานและเลือกโครงงาน ให้นกเรี ยน วิเคราะห์ โครงงาน จากใบงานที่ 14 ให้นกเรี ยนใส่ คะแนน แต่ละรายการของแต่ละ ั ัโครงงาน เพื่อเลือกทาโครงงานที่วเิ คราะห์แล้ว บันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมา ลาดับโครงงานที่นามาวิเคราะห์/การให้คะแนน โครงงาน 1 โครงงาน 2 โครงงาน 3 รักษาความสดของ ต่าเสื่ อ…ทอสาด น้ าพริ กตาแดง หมาย จากสารสกัด คนเมืองเจียง เหตุ ธรรมชาติ ใหม่ คะแนน (1-4) คะแนน (1-4) คะแนน (1-4) 1 ความรู้ และประสบการณ์ใน 3 4 3 โครงงาน 2 ความตั้งใจ สนใจ และจริ งใจ 3 3 3 3 เครื่ องมือ และวัสดุอุปกรณ์ 3 4 2 4 ความเหมาะสมของสถานที่ 4 4 4 ปฏิบติงาน ั 5 การใช้จ่ายเงินทาโครงงาน 4 3 3 6 ความเห็นชอบของครู อาจารย์ที่ 3 3 4 ปรึ กษา 7 การสนับสนุนของเพื่อนในกลุ่ม 4 2 4 8 การขยายโครงงาน 4 3 4 9 ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 3 4 410 ความสะดวกต่าง ๆ ในการ 3 3 4 ปฏิบติงานั รวม 34 33 35จากคะแนนทีปรากฏนักเรียนเลือกทาโครงงานเรื่อง นาพริกตาแดงคนเมืองเจียงใหม่ ่ ้เพราะ น่ าสนใจ ทาได้ ง่ายหาอุปกรณ์ และผู้ร้ ู ได้ ง่ายๆ และคิดว่ าน่ าจะมีผลตอบรับทีดีตามมาอีกด้ วย ่
 8. 8. ใบงานที่ 16 เรื่อง ปฏิทินการปฏิบติงาน ั เลือกโครงงานที่ได้จากใบงานที่ 15 ทากิจกรรมนี้ส่งครู เป็ นผลงาน พร้อม CD บันทึกข้ อมูล และรายงาน 1 เล่ม ขนาด A5 ไม่เกิน 8 หน้า รวมปก พิมพ์จากกระดาษ A4 เย็บสันกลางสอด CD ไว้ปกหลังใน ปฏิทนการปฏิบัติงาน ิ โครงงาน น้ าพริ กตาแดงคนเมืองเจียงใหม่ รู ปแบบการจัดทาโครงงาน E – book จากเรื่องทีเ่ ลือก วันเดือนปี รายการปฏิบัติงาน กิจกรรมทีจัดทา ่ หมายเหตุ เวลา18 /09/2555 เลือกโครงงานและ เลือกทาโครงงานน้ าพริ กตาแดงคน รู ปแบบผลงานเป็ น รู ปแบบในการจัดทา เมืองเจียงใหม่ E – book เท่ านั้น11/11/2555 ปฏิบติการทาโครงงาน ั เริ่ มลงมือทาครั้งแรก ส่ งให้ครู ตรวจสอบครั้ง คุณครู ตรวจสอบและชิมรสชาติของ16/11/2555 ที่ 1 น้ าพริ ก ปฏิบติการทาโครงงาน ั นาคาติชมของครู มาปรับปรุ งให้มี18/11/2555 (ต่อ) รสชาติดีข้ ึน20/11/2555 ส่ งให้ครู ตรวจสอบครั้ง คุณครู ตรวจสอบและชิมรสชาติของ ที่ 2 น้ าพริ ก25/11/2555 เตรี ยมวิธีการนาเสนอโครงงาน ให้ทาเป็ นเอกสาร ขนาด A5 (พิมพ์จากกระดาษ บันทึกลงแผ่น CD และ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น แบ่ง ทารายงานประกอบ ซ้ายขวา เย็บสันกลาง ปกหลังในติดซองซีดีที่ เป็ นพลาสติก
 9. 9. 27/11/2555 ส่ งงาน (งานทีเ่ ป็ น CD ส่ งรายงานเป็ นรู ปเล่มพร้อม CD ให้ นาส่ งด้ วยตนเอง/มา และรายงานประกอบ) พร้ อมกันทั้งกลุ่ม และนาเสนองาน ลงชื่อ ศรสววรค์ ตุยมูล ้ จงรัก ลิ้มสุ วรรณ ตันติกร อินทนนท์ ผู้จัดทา

×