Tã¡vkereskedelem ppt

343 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tã¡vkereskedelem ppt

 1. 1. Az internetes vásárlássalAz internetes vásárlással kapcsolatos szabályokkapcsolatos szabályok TÁVKERESKEDELEM
 2. 2. Mi az internetes vásárlás?Mi az internetes vásárlás?  Termékek és szolgáltatások számítógép hálózaton (interneten) való vásárlása.  Az internetes vásárlás „üzletei” különböző honlapok, amelyeket webáruháznak, e-boltnak nevezünk.  Internetes vásárlás során a vevő  a webáruház számítógép hálózaton eljuttatott termékismertetője alapján kiválasztja és a hálózaton keresztül megrendeli az árut;  gyakran a fizetést is interneten keresztül bonyolítja (bankkártyával, beszedési megbízással), de fizethet készpénzzel, átutalással, jóváírással is;  a fizikai terméket legtöbbször házhoz szállítva kapja meg a megjelölt címen;  a szolgáltatás igénybevételéhez elektronikus jegyet nyomtat.
 3. 3. Az internetes vásárlási folyamatAz internetes vásárlási folyamat résztvevőirésztvevői webáruház bank szállítás vevőlogisztika hálózatkezelő
 4. 4. Az internetes vásárláshoz kapcsolódóAz internetes vásárláshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályokfontosabb jogszabályok Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK Irányelve - „Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv” - Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK Irányelve - „Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv” Az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK 1997. május 20-i irányelve a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről - 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  - 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
 5. 5. A szabályozás fő kérdéseiA szabályozás fő kérdései  Fogyasztói jogok  információk, tájékoztatás  elállás, teljesítés  Fogyasztói kötelezettségek  az általános kereskedelmi feltételek elfogadása  Az elektronikus szerződések szabályai  A személyes adatok védelme  A fogyasztóvédelem specifikus kérdései
 6. 6. A fogyasztók tájékoztatásaA fogyasztók tájékoztatása  Az értékesítő köteles elektronikus úton folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon, magyar nyelven a következő adatokat közzétenni :  nevét  címét, illetve székhelyét, telephelyét  elérhetőségének adatait, különösen az elektronikus levelezési címét  ha tevékenysége bejegyzéshez kötött, a bejegyző bíróság/hatóság nevét és a nyilvántartásba vételi számot  ha tevékenysége engedélyhez, minősítéshez vagy akkreditációhoz kötött, az engedélyező, minősítő, akkreditáló szervezet nevét, elérhetőségét, valamint az engedély (minősítés, akkreditáció) számát
 7. 7. A fogyasztók tájékoztatásaA fogyasztók tájékoztatása (folyt.)(folyt.)  a szabályozott szakmák kötelező információit  az adott értékesítéshez kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló tájékoztatást  az áru és a szolgáltatás alapvető tulajdonságairól, minőségéről;  a használatára vonatkozó utasításokról és használatával járó veszélyekről;  áráról, díjáról, valamint egyéb fizetési kötelezettségekről, szükség szerint a szállítás költségéről;  a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;  az elállás jogáról, gyakorlásának feltételeiről, módjáról, következményeiről és kizárt eseteiről;  ha az általános forgalmi adó alanya, az adószámát  a fogyasztó jogainak érvényesítéséhez szükséges alapvető ismeretekről.
 8. 8. A fogyasztók tájékoztatásaA fogyasztók tájékoztatása (folyt.)(folyt.)  Az értékesítő köteles elektronikus úton közvetlenül, folyamatosan, egyértelmű és közérthető módon hozzáférhetővé tenni  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás ellenértékhez kötését és ellenértékét, valamint az ellenérték teljesítésének módját  hogy az ellenérték tartalmazza-e a szolgáltatást terhelő közterheket, illetve az igénybe vevőhöz történő eljuttatás minden költségét.  Az értékesítő köteles általános tájékoztatást adni az alkalmazott információs rendszerek biztonsági fokáról, a felhasználó számára kockázatot jelentő tényezőkről és az általa megteendő óvintézkedésekről.
 9. 9. ElállásElállás  A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.  Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte.  Ha az értékesítő nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát három hónapon belül gyakorolhatja.  Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 10. 10. ElállásElállás (folyt.)(folyt.)  A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot  szolgáltatási szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;  olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;  olyan áru értékesítése esetében, amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;  hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;  hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;  szerencsejáték-szerződés esetében.
 11. 11. TeljesítésTeljesítés  Eltérő megállapodása hiányában az értékesítő harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.  Ha a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.  Ha az értékesítő a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, elállás esetén az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek az értékesítőt terhelik. A helyettesítésről az értékesítő egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.  Az értékesítő nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.  A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az értékesítő ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
 12. 12. Az elektronikus úton kötöttAz elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályokszerződésekre vonatkozó szabályok  Az értékesítő köteles az elektronikus kereskedelemre vonatkozó általános szerződési feltételeket hozzáférhetővé tenni.  Az értékesítő köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt:  azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni;  arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;  az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről;  a szerződés megkötésének, valamint a szerződésnek a nyelvéről;  a magatartási kódexről.
 13. 13. Az elektronikus úton kötött szerződésekreAz elektronikus úton kötött szerződésekre vonatkozó szabályokvonatkozó szabályok (folyt.)(folyt.)  Az értékesítő köteles biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását el tudja végezni, egyébként megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.  Az értékesítő köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
 14. 14. Személyes adatok védelmeSzemélyes adatok védelme  Az értékesítő az elektronikus kereskedelem során kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges adatokat.  Kezelheti az olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek (szolgáltatás időpontja, időtartama, helye).  Személyes adatok kezelésére csak akkor kerülhet sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges.  Az értékesítő az adatokat bármely eltérő, de előzetesen meghatározott célból (pl. reklámozás) kezelheti, de folyamatosan biztosítani kell, hogy igénybe vevő ezt az adatkezelést megtilthassa.
 15. 15. Személyes adatok védelmeSzemélyes adatok védelme (folyt.)(folyt.)  A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően, illetve ha az egyéb célból történő adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.  Biztosítania kell, hogy az igénybe vevő bármikor megismerhesse, hogy az értékesítő mely adatkezelési célokból, mely adatfajtákat kezel.
 16. 16. Az elektronikus szolgáltatásokraAz elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó különös fogyasztóvédelmivonatkozó különös fogyasztóvédelmi szabályokszabályok  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást is nyújtó közüzemi, pénzügyi és nyugdíjpénztári, illetve biztosítási tevékenységet folytató vállalkozás elektronikus úton is köteles a bejelentések intézésére, panaszok kivizsgálására és orvoslására, valamint az igénybe vevők tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtetni.  A fenti vállalkozás amennyiben a szolgáltatást az igénybe vevők számára kizárólag elektronikus úton nyújtja -, továbbá a kizárólag információs társadalommal összefüggő szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozás jogosult az ügyfélszolgálatot kizárólag elektronikus úton működtetni. Üzemzavar esetén az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségét biztosítani kell.  Elektronikus ügyfélszolgálat esetén a panasz elutasítását köteles indokolással ellátva írásba foglalni és annak egy példányát az igénybe vevőnek elektronikus úton megküldeni.
 17. 17. További hasznos információkTovábbi hasznos információk Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság: Jó, ha tudjuk…az Internetes vásárlásról Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület: E-vásárlási tanácsok

×