Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hệ hô hấp

12,808 views

Published on

 • Login to see the comments

Hệ hô hấp

 1. 1. HÔ HẤP1- ĐẠI CƯƠNG: MŨI HẦU THANH QUẢN KHÍ QUẢN TIM PHẾ QUẢN PHỔI
 2. 2. MŨI: HÔ HẤP1- MŨI NGOÀI: SỤN CÁNH MŨI LỚN XƯƠNG MŨI SỤN MŨI BÊN TRỤ NGOÀI SỤN VÁCH MŨI TRỤ TRONG SỤN CÁNH MŨI LỚN SỤN CÁNH MŨI BÉ SỤN PHỤ
 3. 3. CAÙC THAØNH CUÛA OÅ MUÕIOÅ THAØNH M TREÂN THAØNH SAU UÕ I THAØNH NGOAØI THAØNH TRONGMUÕI THAØNH NGOAØI DÖÔÙI
 4. 4. 2- MŨI: HÔ HẤP2.2- MŨI TRONG: XƯƠNG TRÁN XƯƠNG SÀNG XƯƠNG MŨI XOĂN MŨI XƯƠNG BƯỚM TRÊN XOĂN MŨI GIỮA NGÁCH MŨI TRÊN XOĂN MŨI DƯỚI NGÁCH MŨI GIỮA MÕM KHẨU CÁIXƯƠNG HÀM TRÊN MẢNH NGANG NGÁCH MŨI DƯỚI XƯƠNG KHẨU CÁI
 5. 5. HÔ HẤP2- MŨI:2.2- MŨI TRONG: XOĂN MŨI GIỮA NGÁCH MŨI GIỮA THÀNH TRONG NGÁCH MŨI DƯỚI XOĂN MŨI DƯỚI
 6. 6. 2- MŨI: HÔ HẤP2.2- MŨI TRONG: ? ? ? ? XƯƠNG SÀNG SỤN VÁCH MŨI SỤN CÁNH MŨI LỚN XƯƠNG LÁ MÍA ? ?
 7. 7. HÔ HẤPKÍCH THƯỚC XOANG THEO TUỔI
 8. 8. MŨI: HÔ HẤP- XOANG CẠNH MŨI: XOĂN MŨI GIỮA XOANG SÀNG VÁCH NGĂN XOANG HÀM XOĂN MŨI DƯỚI
 9. 9. MŨI: HÔ HẤP- XOANG CẠNH MŨI: XOANG TRÁN XOANG SÀNG XOANG BƯỚM
 10. 10. MŨI: HÔ HẤP ĐM THÁI DƯƠNG SÂU4- MẠCH MÁU MŨI: ĐM BƯỚM KHẨU CÁI ĐM BƯỚM KHẨU CÁI ĐM MÀNG NÃO GIỮA ( NHÁNH VÁCH MŨI SAU) ĐM HÀM ĐM DƯỚI Ổ MẮT ĐM THÁI DƯƠNGNÔNG ĐM KHẨU CÁI XUỐNG ĐM HẦU LÊN ĐM CẢNH NGOÀI ĐM KHẨU CÁI LỚN PHẢI- TRÁI ĐM MẶT ĐM HẠNH NHÂN
 11. 11. HÔ HẤP MŨI:4- MẠCH MÁU MŨI: ĐM MẶTHÀNH NGOÀI: (NHÁNH VÁCH MŨI) ĐM SÀNG TRƯỚC ĐM VÁCH MŨI SAU (NHÁNH VÁCH MŨI TRƯỚC) ĐM SÀNG SAU ĐM BƯỚM (NHÁNH MŨI NGOÀI) KHẨU CÁI ĐM SÀNG TRƯỚC ( NHÁNH MŨI NGOÀI) ĐM BƯỚM KHẨU CÁI ĐM HÀM (NHÁNH MŨI NGÒAI SAU) ĐM KHẨU CÁI LỚN
 12. 12. ÑIEÅM MAÏCH KIESSELBACH Ñoäng maïchÑoäng böôùm khaåumaïch caùisaøng
 13. 13. 2- MŨI: HÔ HẤP2.5- THẦN KINH: HÀNH KHỨU TK HÀM TRÊN TK KHỨU TK ỐNG CHÂN TK SÀNG TRƯỚC BƯỚM ( NHÁNH MŨI TRONG BÊN) HẠCH NHÁNH TK MŨI CHÂN BÊN SAU DƯỚI BƯỚM KHẨU CÁI TK KHẨU CÁI LỚN NHÁNH TK HẦU TK KHẨU CÁI NHỎ
 14. 14. 3- HẦU: HÔ HẤPBỜ DƯỚI XƯƠNG CHẨM ĐỐT SỐNG CỔ 6
 15. 15. 3- HẦU: HÔ HẤP HẦU MŨI LỖ MŨI SAU HẦU MIỆNG EO HỌNGHẦU THANH QUẢN THANH QUẢN
 16. 16. 3- HẦU: HÔ HẤP3.1- HẦU MŨI: HẠNH NHÂN HẦU (THÀNH TRÊN) VÒI NHĨ- HẠNH NHÂN VÒI (THÀNH BÊN) THÀNH SAU ĐỐT SỐNG CỒ 2
 17. 17. 3- HẦU: HÔ HẤP3.2- HẦU MIỆNG: LƯỠI GÀ KHẨU CÁI MỀMCUNG KHẨU CÁI LƯỠI HẠNH NHÂN KHẨU CÁI (AMYGDALES) LƯỠI
 18. 18. HÔ HẤPTHANH QUẢN (SỤN GIÁP) TUYẾN GIÁPKHÍ QUẢN
 19. 19. 4- THANH QUẢN: HÔ HẤP SỤN NẮP XƯƠNG MÓNG SỤN SỪNG SỤN GIÁP SỤN PHỄU SỤN NHẪN KHÍ QUẢN
 20. 20. HANH QUẢN: HÔ HẤPSỤN- DÂY CHẰNG: XƯƠNG MÓNG SỤN NẮP SỤN SỪNG SỤN GIÁP SỤN PHỄU SỤN NHẪN
 21. 21. HANH QUẢN: SỤN- DÂY CHẰNG: HÔ HẤP1- SỤN GIÁP: SỤN NẮP THANH MÔN XƯƠNG MÓNG SỪNG TRÊN MÀNG GIÁP MÓNG LỒI THANH QUẢN ĐƯỜNG CHẾCH DÂY CHẰNG NHẪN GIÁP SỪNG DƯỚI SỤN NHẪN
 22. 22. HANH QUẢN: SỤN- DÂY CHẰNG: HÔ HẤP2- SỤN NHẪN:3- SỤN PHỄU: SỤN SỪNG MÕM CƠ MÕM THANH ÂM PHẦN MẢNH SỤN NHẪN PHẦN CUNG SỤN NHẪN
 23. 23. HANH QUẢN: CƠ THANH QUẢN: HÔ HẤP1- CƠ NỘI TẠI: SỤN NẮP CƠ PHỄU NẮP CỦ CHÊM CƠ PHỄU NGANG CỦ SỪNG CƠ PHỄU CHÉO CƠ NHẪN PHỄU SAU
 24. 24. HANH QUẢN: CƠ THANH QUẢN: HÔ HẤP1- CƠ NỘI TẠI: CƠ NHẪN GIÁP CƠ NHẪN PHỄU SAU (PHẦN ĐỨNG) CƠ NHẪN GIÁP (PHẦN CHẾCH)
 25. 25. HANH QUẢN: CƠ THANH QUẢN: HÔ HẤP1- CƠ NỘI TẠI: CƠ PHỄU NẮP CƠ PHỄU NGANG CƠ GIÁP NẮP CƠ GIÁP PHỄU CƠ NHẪN PHỄU BÊN CƠ NHẪN GIÁP CƠ NHẪN PHỄU SAU
 26. 26. HÔ HẤP CƠ NHẪN PHỄU SAU MÕM CƠ CƠ PHỄU NGANG CƠ NHẪN PHỄU BÊNCƠ GIÁP PHỄU MÕM THANH ÂM CƠ NHẪN GIÁP CƠ THANH ÂM DÂY THANH ÂM
 27. 27. HÔ HẤPCƠ NHẪN PHỄU SAU:KHI CƠ CO SẼ LÀMDANG XA NẾP THANH ÂM
 28. 28. HÔ HẤP CƠ GIÁP PHỄU CƠ THANH ÂMCÓ TÁC DỤNG LÀMCHÙNG DÂY THANH ÂM
 29. 29. HÔ HẤPCƠ NHẪN PHỄU BÊNKHI CO SẼ LÀMKHÉP DÂY THANH ÂM
 30. 30. HÔ HẤPCƠ PHỄU NGANG:KHI CO LÀM KHÉPDÂY THANH ÂM
 31. 31. NH QUẢN:CH MÁU- THẦN KINH: HÔ HẤP ĐM CẢNH NGOÀITHANH QUẢN TRÊNÁNH TRONG- ĐM CẢNH TRONG THANH QUẢN TRÊN ĐM GIÁP TRÊN TK THANH QUẢN TRÊN NHÁNH NGOÀI ĐM GIÁP DƯỚI CƠ KHÍT HẦU DƯỚI TK QUẶT NGƯỢC (P) TK QUẶT NGƯỢC (T) TK X (P) TK X (T) ĐM THÂN GIÁP CỔ
 32. 32. HÔ HẤPNH QUẢN: NHÁNH TRONGCH MÁU- THẦN KINH: TK THANH QUẢN TRÊN NHÁNH TRONGTK THANH QUẢN TRÊN NHÁNH NGOÀITK THANH QUẢN TRÊN TK THANH QUẢN QUẶT NGƯỢC
 33. 33. HÔ HẤP DÂY THANH ÂMKHÍ QUẢN
 34. 34. HÔ HẤP5- KHÍ QUẢN: SỤN NHẪN (CỔ 6) PHẾ QUẢN CHÍNH PHẢI- TRÁI PHẾ QUẢN PHÂN THÙY D4 PHỔI TRÁIPHẾ QUẢNPHÂN THÙY PHỔI PHẢI
 35. 35. 6- PHỔI: HÔ HẤPTHÙY TRÊN THÙY TRÊNKHE NGANGTHÙY GIỮA KHE CHẾCH KHE CHẾCHTHÙY DƯỚI THÙY DƯỚI
 36. 36. HỔI: HÔ HẤPHÌNH THỂ NGOÀI: ĐỈNH PHỔI MẶT ỨC SƯỜN BỜ TRƯỚC BỜ DƯỚI MẶT BÊN ĐÁY PHỔI MẶT TRONG (RỐN PHỔI)
 37. 37. HÔ HẤP- PHỔI:.2- PHỔI TRÁI: RÃNH ĐỘNG RÃNH TĨNH MẠCH MẠCH DƯỚI ĐÒN CÁNH TAY ĐẦU TRÁIKHÍ QUẢN- THỰC QUẢN RÃNH XƯƠNG SƯỜN 1 RÃNH CUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ TUYỀN ỨC ĐỘNG MẠCH PHỔI TRÁI PHẾ QUẢN TRÁI TĨNH MẠCH PHỔI RÃNH ĐỘNG MẠCH TRÁI (TRÊN- DƯỚI) CHỦ NGỰC MẶT HOÀNH BẠCH HUYẾT
 38. 38. HÔ HẤP6- PHỔI:6.3- PHỔI PHẢI: RÃNH ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN THỰC QUẢN RÃNH TĨNH MẠCH ĐƠN KHÍ QUẢN PHẾ QUẢN PHẢI RÃNH TĨNH MẠCH CHỦ TRÊN TUYẾN ỨC BẠCH HUYẾT MÔ MỠ RÃNH THỰC QUẢNĐỘNG MẠCH PHỔI PHẢI MẶT HOÀNH TĨNH MẠCH PHỔI PHẢI( TRÊN- DƯỚI)
 39. 39. PHỔI:TIỂU PHẾ QUẢN: HÔ HẤP
 40. 40. PHỔI: TIỂU THÙY PHỔI: HÔ HẤP TIỂU PHẾ QUẢN HÔ HẤP CHÙM PHẾ NANG TÚI PHẾ NANG
 41. 41. 6- PHỔI:6.5- PHẾ NANG: HÔ HẤP
 42. 42. HÔ HẤP BỜ TRONG ĐƯỜNG NÁCH PHỔI T GIỮA GIAN SƯỜN IV BỜ DƯỚI PHỔI GIAN SƯỜN VIIBỜ DƯỚI MÀNG PHỔI GIAN SƯỜN IX
 43. 43. HÔ HẤP
 44. 44. HÔ HẤP BỜ DƯỚI PHỔIBỜ DƯỚI MÀNG PHỔI
 45. 45. HÔ HẤP ĐM PHỔI (P) ĐM PHỔI (T) ĐM PHẾ QUẢN (P) ĐM PHẾ QUẢN (T)THÂN ĐM PHỔI

×