Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bologna

528 views

Published on

Bolognaprocessen och förändringen av den svenska universitetsutbildningen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bologna

 1. 1. Bolognaprocessen
 2. 2. Bolognaprocessen <ul><li>Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 47 europeiska länder. Processen startade 1999 genom att 29 länder undertecknade Bolognadeklarationen. </li></ul><ul><li>I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area) till 2010. </li></ul><ul><li>Deklarationen innehåller tre övergripande mål: </li></ul><ul><ul><li>att främja rörlighet </li></ul></ul><ul><ul><li>att främja anställningsbarhet </li></ul></ul><ul><ul><li>att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent </li></ul></ul>
 3. 3. Bolognaprocessen <ul><li>Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 46 europeiska länder. Processen startade 1999 genom att 29 länder undertecknade Bolognadeklarationen. </li></ul><ul><li>I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area) till 2010. </li></ul><ul><li>Deklarationen innehåller tre övergripande mål: </li></ul><ul><ul><li>att främja rörlighet </li></ul></ul><ul><ul><li>att främja anställningsbarhet </li></ul></ul><ul><ul><li>att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent </li></ul></ul>
 4. 4. Bolognaprocessen <ul><li>Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 46 europeiska länder. Processen startade 1999 genom att 29 länder undertecknade Bolognadeklarationen. </li></ul><ul><li>I Bolognadeklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning (European Higher Education Area) till 2010. </li></ul><ul><li>Deklarationen innehåller tre övergripande mål: </li></ul><ul><ul><li>att främja rörlighet – även lärarutbyte! </li></ul></ul><ul><ul><li>att främja anställningsbarhet </li></ul></ul><ul><ul><li>att främja Europas konkurrenskraft/attraktionskraft som utbildningskontinent </li></ul></ul>
 5. 5. Bolognaprocessens agenda <ul><li>Politisk agenda </li></ul><ul><ul><li>Främja Europa framför USA </li></ul></ul><ul><li>Ekonomisk agenda </li></ul><ul><ul><li>Höjd utbildningsnivå som främjar näringslivet </li></ul></ul><ul><li>Social agenda </li></ul><ul><ul><li>Utbilda icke-traditionella studentgrupper </li></ul></ul><ul><li>Pedagogisk agenda </li></ul><ul><ul><li>Fokus på lärande, progression! </li></ul></ul>
 6. 6. Breddad rekrytering <ul><li>Fler arbetsuppgifter i samhället kräver högre teoretisk kompetens. </li></ul><ul><li>Behov av att rekrytera ”icke-traditionella” studenter och att anpassa högskoleutbildningen. </li></ul><ul><li>Högre utbildning skall vända sig till helt nya grupper av studenter </li></ul>
 7. 7. Bolognaprocessen, pedagogisk agenda <ul><li>” Högre utbildning står inför ett paradigmskifte med nya grupper av studenter och en förändrad lärarroll. Läraren ska inte bara ha ämneskunskap utan också kunna förmedla/kommunicera kunskap på nya sätt&quot; </li></ul><ul><li>Fokus på den lärande - (”göteborgspedagogiken”) </li></ul><ul><li>Fokus på modern undervisningsteknik – IT </li></ul><ul><li>Gemensam struktur - 3 nivåer (”cycles”) </li></ul><ul><li>Fokus på progression – det livslånga lärandet </li></ul><ul><li>Fokus på allmänna eller överförbara färdigheter = generic skills (problem- </li></ul><ul><li>lösning, inlärning, kommunikation etc) </li></ul><ul><li> </li></ul>
 8. 8. Nivåindelning <ul><li>Forskarnivå, (”Doctoral degree”) (no ECTS given) </li></ul><ul><li>Avancerad nivå, 120 hp (”Master’s degree”) (90-120 ECTS) </li></ul><ul><ul><li>Projektarbete, 30 hp </li></ul></ul><ul><ul><li>(Avancerad nivå 1 år – ”Magister”) </li></ul></ul><ul><li>Grundnivå, 180 hp (”Bachelor’s degree”) (180-240 ECTS) </li></ul><ul><ul><li>Projektarbete, 15 hp </li></ul></ul><ul><ul><li>European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) credits </li></ul></ul>
 9. 9. The Dublin descriptors Nivå C. Förmåga att göra bedömningar… 1. Kandidat/Bachelor som innebär att samla och tolka relevanta data 2. Master som visar förmåga att integrera kunskap och hantera komplexitet samt kunna formulera bedömningar baserade på ofullständiga data 3. Doktor som bygger på kritisk analys, värdering och syntes av nya och komplexa idéer
 10. 10. Generic skills <ul><li>(a) Collaboration skills </li></ul><ul><li>(b) Communication skills </li></ul><ul><li>(c) Creativity </li></ul><ul><li>(d) Critical thinking skills </li></ul><ul><li>(e) Information technology skills </li></ul><ul><li>(f) Numeracy skills </li></ul><ul><li>(g) Problem solving skills </li></ul><ul><li>(h) Self-management skills </li></ul><ul><li>(i) Study skills </li></ul>
 11. 11. Bolognaprocessen i Sverige <ul><li>Bolognaprocessens struktur har format den svenska högskolereformen från 2007 </li></ul><ul><li>Högskoleförordningen, SFS nr: 1993:200 </li></ul><ul><li>Gäller generella examina och professionsutbildningar </li></ul>
 12. 12. Hur långt har bolognaprocessen kommit? <ul><li>Läkarutbildningen – sju länder använder ”two cycles system” ( Nederländerna, Schweiz, Belgien, Danmark, Armenien, Island, Portugal ) </li></ul><ul><li>” It doesn’t help but it doesn’t hurt either.” </li></ul><ul><li>Vissa förändringar i curriculum </li></ul>
 13. 13. Förändring av curriculum <ul><li>Exempel på effekt av bolognaprocessen - revision av kursplaner </li></ul><ul><li>Mål </li></ul><ul><ul><li>Kunskap och förståelse – ex faktakunskaper </li></ul></ul><ul><ul><li>Färdigheter och förmåga – ex praktiska färdigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>Värderingsförmåga – ex analys </li></ul></ul><ul><ul><li>Leder en reviderad kursplan till förändrad undervisning? </li></ul></ul>

×