Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sterk besturen in een sterke regio - burgemeesters

548 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sterk besturen in een sterke regio - burgemeesters

 1. 1. Sterk Besturen in een Sterke Regio Conferentie Burgemeesters vrijdag 22 januari 2009
 2. 2. Regionaal besturen: voorbeelden <ul><li>Het zwaar transport in Avelgem </li></ul><ul><li>De ringweg rond Anzegem </li></ul><ul><li>De ontwikkeling van de Scheldevallei </li></ul><ul><li>Synergiek: ‘kennispool, één aanspreekpunt’ </li></ul><ul><li>Buda, Xpo, Transfo, Luchthaven,… regionale infrastructuur </li></ul><ul><li>Innovatienetwerken: onderwijs-bedrijven </li></ul><ul><li>Naar een regionale energie-strategie ? </li></ul><ul><li>Locaties voor watergebonden bedrijventerreinen </li></ul><ul><li>Samenwerking tussen scholen, hogescholen en CVO’s </li></ul>
 3. 3. Regionaal besturen: voorbeelden <ul><li>Samenwerking in de gehandicaptenzorg: welk aanbod/ toegang voor wie ? </li></ul><ul><li>Culturele netwerken in de metropool </li></ul><ul><li>Zwembad Menen: 59 % gebruikers is niet van Menen zelf </li></ul><ul><li>Stadsbossen: wie beslist, wie beheert ? </li></ul><ul><li>Kortrijk en secundair onderwijs: op 100 leerlingen komen er 50 niet uit Kortrijk zelf </li></ul><ul><li>Regionaal Platform Kinderopvang </li></ul><ul><li>Netwerk van groene assen </li></ul>
 4. 4. Agenda van het project <ul><li>Hoe evolueert de bestuurlijke organisatie in en van de streek als gevolg van maatschappelijke evoluties? </li></ul><ul><li>Hoe houden of maken we die organisatie dynamisch en innoverend? </li></ul><ul><li>Hoe koppelen we die dynamiek in de ‘be-sturing’ van deze streek aan efficiëntie en democratie ? </li></ul>
 5. 5. Organisatie van het project <ul><li>Opdracht vanuit RvB van Leiedal </li></ul><ul><ul><li>onderbouwd debat </li></ul></ul><ul><ul><li>innoverend denken, uitdagen </li></ul></ul><ul><ul><li>onafhankelijk en autonoom </li></ul></ul><ul><ul><li>consultatie en communicatie met politici en streek: betrokkenheid en draagvlak </li></ul></ul><ul><ul><li>colloquium december 2010 </li></ul></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><ul><li>stuurgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>klankbordgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>terugkoppeling </li></ul></ul>
 6. 6. De agenda in trefwoorden <ul><li>Debat </li></ul><ul><li>Democratie </li></ul><ul><li>Verdeling en sturing </li></ul><ul><li>Innovatie en initiatief </li></ul><ul><li>Netwerken en dynamiek </li></ul><ul><li>Schaal, rationalisatie en efficiëntie </li></ul><ul><li>Gedragen strategisch en efficiënt operationeel </li></ul><ul><li>Meerschaligheid, schaalvergroting en schaalverkleining </li></ul><ul><li>Decentralisatie en integratie, centralisatie en specialisatie </li></ul><ul><li>Stroomlijning en monopolie versus flexibiliteit en concurrentie </li></ul>
 7. 7. De agenda van het project <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De kracht van netwerken </li></ul><ul><li>2 </li></ul><ul><li>De rol van de overheid in netwerken: innoveren door samen te werken </li></ul><ul><li>3 </li></ul><ul><li>De organisatie van de overheid in de streek: efficiënter en democratischer </li></ul>
 8. 8. De kracht van netwerken <ul><li>We kijken van onderuit </li></ul><ul><li>Netwerken tussen personen, organisaties, instellingen en overheden maken de streek </li></ul><ul><li>De dynamiek in de streek is recht evenredig met de kracht en macht van de netwerken </li></ul>
 9. 9. De kracht van netwerken <ul><li>Welke types van netwerken zijn er in de regio ? </li></ul><ul><li>Wat doen ze concreet, welke effecten hebben ze ? </li></ul><ul><li>Wie, wat en hoeveel ? </li></ul>
 10. 10. De kracht van netwerken: voorlopige inventaris <ul><li>Huidige inventaris (in opbouw) brengt in beeld: </li></ul><ul><li>130 netwerken of samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><li>Domeinen </li></ul><ul><li>Juridische vorm </li></ul><ul><li>Typologie </li></ul><ul><li>Oprichtingsdata </li></ul><ul><li>Werkingsgebied en zetel </li></ul><ul><li>Personeelsinzet </li></ul><ul><li>Inhoudelijke en financierende partners </li></ul>
 11. 11. Aantal netwerken per domein
 12. 12. vb : domein ‘Milieu’ Strategisch Project Leievallei Wervik-Waregem / Regionale Groenstructuur Stuurgroep Geïntegreerde Gebiedsvisie Leievallei + deelprojectgroepjes Samenwerkingsverband Leie-Oost Samenwerkingsverband NME Scheldevallei Samenwerkingsverband NME Leie-West Samenwerkingsverbanden Natuur- en milieu-educatie (4 tot 1 vanaf 2010) Waterschap West-Vlaamse Scheldevallei Waterschap Gaverbeek Waterschap Grensleiestreek-Heulebeek Bekkenbestuur (vroeger Bekkencomité Leie) Bekkenbestuur (vroeger Bekkencomité Bovenschelde) Landschapswacht (binnen vzw Constructief) Intergemeentelijk Overleg Groenambtenaren (Leiedal) Beleidsforum Milieu / Water (Leiedal) Intergemeentelijke Werkgroep Milieu/water (Leiedal) vzw Kringloopcentrum IVIO (Izegem en omliggende) IMOG MIROM-Menen (vroeger: IVMO): afvalintercommunale Menen en Ommeland
 13. 13. Oprichtingsdatum  1960 tot 2010  n = 70 (54%) In 2010: + 7 ?
 14. 14. Typologieën van netwerken (Typologie van Agranoff) <ul><li>1. Informatienetwerken: </li></ul><ul><li>informatie geven en uitwisselen </li></ul><ul><li>Hoe doen jullie dat: kennis en ervaring uitwisselen </li></ul><ul><li>2. Ontwikkelingsnetwerken: </li></ul><ul><li>afstemmen, afspraken maken die een invloed hebben op de aanpak binnen de eigen organisatie </li></ul><ul><li>bv. Cultuuroverleg 13 leidt tot afstemming van programmatie </li></ul><ul><li>3. Dienstverlenende netwerken: </li></ul><ul><li>samen uitvoeren van projecten en programma’s </li></ul><ul><li>bv. Natuur- en Milieu – educatie, Werk-Winkel,… </li></ul><ul><li>4. Actienetwerken: </li></ul><ul><li>een eigen beleid, doel en dynamiek ontwikkelen </li></ul><ul><li>bv. Bepaalde programmalijnen van het Resoc </li></ul>
 15. 15. De evaluatie van netwerken <ul><li>Evaluatie van de netwerken </li></ul><ul><li>Innoverend ? Dubbel werk ? Teveel of te weinig ? </li></ul><ul><li>Interne hindernissen </li></ul><ul><li>Middelen, (te veel) mensen, belangen, competentie, slecht management van het netwerk </li></ul><ul><li>Externe hindernissen </li></ul><ul><li>Regelgeving, schaal, centralisatie </li></ul>
 16. 16. De evaluatie van netwerken <ul><li>Sterke sectorale stijging en (sub) specialisatie </li></ul><ul><li>Verhouding tussen functionele samenwerking en ‘onze streek’ – netwerken </li></ul><ul><li>Strategische netwerken en operationele netwerken </li></ul><ul><li>Hoe maken of houden we netwerken dynamisch en open ? </li></ul><ul><li>Hoe worden burgers daarbij betrokken ? </li></ul><ul><li>Hoe evalueren we de prestaties ? </li></ul>
 17. 17. De agenda van het project <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De kracht van netwerken </li></ul><ul><li>2 </li></ul><ul><li>De rol van de overheid in netwerken: innoveren door samen te werken </li></ul><ul><li>3 </li></ul><ul><li>De organisatie van de overheid in de streek: efficiënter en democratischer </li></ul>
 18. 18. De rol van de overheid in netwerken <ul><li>Naar nieuwe vormen van publiek – private samenwerking ? </li></ul><ul><li>veranderende samenleving en veranderende burgermaatschappij </li></ul><ul><li>De overheid in netwerken: </li></ul><ul><li>wie vertegenwoordigt wie ? </li></ul><ul><li>wie geeft aan wie verantwoording ? </li></ul><ul><li>Hoe organiseert de overheid zich best ? </li></ul>
 19. 19. Vraag 1 voor de burgemeesters <ul><li>Hoe kijken burgemeesters naar de participatie van ‘hun’ politici en ambtenaren in die netwerken ? </li></ul><ul><li>verantwoording en informatie intern ? </li></ul><ul><li>opvolging ? </li></ul><ul><li>verzwakken of versterken netwerken de bestuurskracht van de gemeente? </li></ul>
 20. 20. De agenda van het project <ul><li>1 </li></ul><ul><li>De kracht van netwerken </li></ul><ul><li>2 </li></ul><ul><li>De rol van de overheid in netwerken: innoveren door samen te werken </li></ul><ul><li>3 </li></ul><ul><li>De organisatie van de overheid in de streek: efficiënter en democratischer </li></ul>
 21. 21. De organisatie van de overheid <ul><li>Welke schaal voor welke overheidstaken ? </li></ul><ul><ul><li>... Kortrijk en de aanpalende gemeenten </li></ul></ul><ul><ul><li>... De verstedelijkte as (Menen – Waregem) </li></ul></ul><ul><ul><li>... Verstedelijkt en open ruimte </li></ul></ul><ul><ul><li>... Het arrondissement: de vertrouwde schaal </li></ul></ul><ul><ul><li>... De open grenzen: de metropool (onder andere) </li></ul></ul><ul><ul><li>... ... ... </li></ul></ul>
 22. 22. De organisatie van de overheid <ul><li>Kijken van onderuit: </li></ul><ul><li>sterke gemeenten vormen de basis </li></ul><ul><li>bestuurskracht kritisch benaderd </li></ul><ul><li>Samenwerking tussen gemeenten kritisch beoordeeld: bestaande vormen en nog niet gebruikte mogelijkheden </li></ul>
 23. 23. Vraag 2 voor burgemeesters <ul><li>Waarom ontstaan er nieuwe aparte vormen van intergemeentelijke samenwerking ? </li></ul>
 24. 24. De organisatie van de overheid <ul><li>Is een vorm van streekbestuur wenselijk, nodig en mogelijk ? </li></ul><ul><li>ruimtelijke ordening, mobiliteit, infrastructuur, huisvesting </li></ul><ul><li>Hoe kan dat er eventueel uitzien ? </li></ul><ul><li>cfr: idee van federaties van gemeenten </li></ul><ul><li>zie evoluties in andere landen </li></ul><ul><li>zie discussies op andere plaatsen in Vlaanderen </li></ul>
 25. 25. Vraag 3 voor burgemeesters <ul><li>Bij wijze van open vraag: </li></ul><ul><li>De Vlaamse overheid decentraliseert bevoegdheden op voorwaarde dat er een federatie van gemeenten komt, die ook vrijwillige intergemeentelijke samenwerking verzorgt en op voorwaarde dat gemeenten sommige bevoegdheden overdragen </li></ul><ul><li>In de federatie zijn gemeenten vertegenwoordigd </li></ul><ul><li>Wat zou uw houding zijn ? </li></ul>
 26. 26. De organisatie van de overheid <ul><li>Publiek – publieke samenwerking </li></ul><ul><li>de rol van de provincie </li></ul><ul><li>de rol van de Vlaamse overheid </li></ul><ul><li>als beheerder </li></ul><ul><li>als regelgever </li></ul><ul><li>als financier </li></ul><ul><li>als partner </li></ul>
 27. 27. Vraag naar medewerking <ul><li>Goede voorbeelden van publiek – publieke samenwerking en voorbeelden waar het scheef loopt: wat verklaart dat dan en hoe kan dat volgens u verbeteren ? </li></ul>
 28. 28. Aanpak in modules Een sterkte-zwakte analyse van de belangrijkste institutionele samenwerkingsverbanden in de regio Mei Module 2: Visitatie van institutionele samenwerkings-verbanden Seminaries April-juni Inleidende sessies Feb Module 1: Sterkte-zwakte analyse van bestaande netwerken Modules
 29. 29. Aanpak in modules 2 seminaries voor breed publiek met buitenlandse experten April Module 4: Leren of afleren van het buitenland: bestuurlijke organisatie op regionaal niveau C) Intern seminarie met de medewerkers van Intercommunale Leiedal B) Bestuurskundige evaluatie van de bestaande inter- gemeentelijke samenwerkingsvormen A) i.s.m. De secretarissen en ontvangers van gemeenten en OCMW’s (= elke derde vrijdag van de maand) <ul><li>Vrij 19 feb </li></ul><ul><li>... </li></ul>Module 3: Bestuurskracht van gemeenten en intergemeentelijke samenwerking 1e helft 2010:
 30. 30. Aanpak in modules Drietal seminaries, i.s.m. binnen- en/of buitenlandse kenniscentra en met het maatschappelijk middenveld Juni of later Module 6: Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking Discussieplatformen met betrokkenen en experten (en met geselecteerd publiek) April - juni Module 5: Strategische ruimtelijke thema’s op regionaal niveau
 31. 31. Aanpak in modules Te bepalen Module 8: Delicate thema’s rechtstreeks in te leiden en door te praten op de stuurgroep Regiostrategie, regionale verhoudingen, regio ‘branding’ i.s.m. Streekfonds en Leiedal Module 7: Hoe kijken jongeren naar hun streek en de organisatie ervan?

×