Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mogelijkheden van het 'lokaal toewijzingsreglement' - Tinne Op De Beeck, kabinetsmedewerker Minister F.Van den Bossche

1,077 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mogelijkheden van het 'lokaal toewijzingsreglement' - Tinne Op De Beeck, kabinetsmedewerker Minister F.Van den Bossche

 1. 1. Lokaal ToewijzingsreglementSociale Huurwoningen Trefmoment lokaal toewijzingsreglement 05.06.12 Tinne op de Beeck Raadgever Wonen minister Van den Bossche
 2. 2. Decretaal kader• Vlaamse wooncode (art. 4)• Kaderbesluit sociale huur (BVR 12.10.07) • Standaardregeling • Systeem shm • Systeem svk • LTWR • Lokale binding • Doelgroepen • Leefbaarheid
 3. 3. Standaardregeling Kaderbesluit Sociale Huur• Systeem 1(shm) • Rationele bezetting • Absolute (= verplichte) voorrangsregels • Optionele voorrangsregels • Chronologische volgorde inschrijving• Systeem 2 (svk) • Rationele bezetting • Absolute (= verplichte) voorrangsregels • Puntensysteem (MB 21.12.07) • Chronologische volgorde inschrijving• Gemeente / OCMW kiezen één van beide systemen
 4. 4. Mogelijkheden voor een lokaal toewijzingsreglement (123)• Versterking lokale binding (76)• Voorrang doelgroepen (86)• Werken aan leefbaarheid (5) Combinaties zijn mogelijk
 5. 5. Lokaal Toewijzingsreglement als sluitstuk van het lokaal beleid tav sociale huurwoningen• De toegang tot een sociale huurwoning is afhankelijk van verschillende factoren.• Sturen in toewijzing zonder flankerend beleid kan leiden tot dweilen met de kraan open• Globale visie op doelgroepenbeleid met antwoorden op lokale woonnoden is essentiële voorwaarde• Lokaal toewijzingsreglement kan sluitstuk zijn om het lokaal woonbeleid te versterken
 6. 6. Verschillende factoren bepalen detoegang tot een sociale huurwoning• Aantal toe te wijzen woningen per type hangt af van: - Beschikbaar patrimonium: wat is er en hoe wordt het bezet? - Bouw- en renovatieplanning • Aantal beschikbare toewijzingen voor niet-sociale huurders hangt af van: - Absolute voorrangsregels vanuit Vlaanderen en lokale initiatieven die deze initiëren (onbewoonbaarverklaring, onteigening, herhuisvesting,..) - Optionele voorrangsregels die verhuurders gebruiken (relatie tot mutaties, lokale binding) - Beleid van SHM rond versnelde toewijzingen bij omstandigheden van bijzondere sociale aard (daklozen) en verhuring buiten stelsel • Doelgroepenbeleid moet hierop inhaken
 7. 7. Hoe concreet aanpakken?• Breng de woonnoden in jouw gemeente in kaart• Analyseer de gemiddelde wachttijden voor jouw belangrijkste doelgroepen• Bekijk de woon- en renovatieplanning: moet er bijgestuurd worden?• Breng leefbaarheidsproblemen per wijk in kaart• Ontwikkel een visie op de toegang tot de sociale huurwoningen• Lokale woonactoren zijn hierin vanuit hun ervaring een sterke partner
 8. 8. Lokale binding• Voorrang bij lokale binding kan momenteel op niveau werkingsgebied (door shm) of per gemeente (LTR)• Mogelijkheden (en geen andere) • Werken in gemeente / werkingsgebied • Schoollopende kinderen in gemeente / werkingsgebied • Wonen in buurt of wijk (nader te verfijnen)• Geen verantwoording vereist• Op geheel of gedeelte van patrimonium
 9. 9. Voorrang doelgroepen• Leggen van accenten, op basis van reële noden voor specifieke groepen binnen de doelgroep sociale huisvesting• Voorwaarde: opmaak doelgroepenplan met cijfermateriaal en flankerende maatregelen• Bepalen op welke woningen het LTWR slaat• Billijk en proportioneel: geen benadeling andere doelgroepen – een zekere schaal is nodig
 10. 10. Werken aan leefbaarheid• Bij ernstig bedreigde of verstoorde leefbaarheid in een bepaald complex of wijk  afwijkende toewijzingsregels• Opmaak onderbouwd leefbaarheidsplan met probleemanalyse, bevraging actoren en huurders, totaalaanpak en compenserende maatregelen• Als het gemiddelde inkomen van de huurders zeer laag is, kunnen verhoogde inkomensgrenzen worden toegepast in dat complex of die wijk• In gemeenten met minstens 6% sociale huurwoningen, kan dat voor alle sociale huurwoningen in de gemeente
 11. 11. Pilootprojecten wonen-welzijn (11)• Proefomgeving met mogelijkheden om af te wijken van regelgeving (enkel inkomens- en eigendomsvoorwaarde van kracht)• Koppeling van begeleiding aan huurcontracten• Voortrajecten (proefwonen)• Doorstroom (en potentiële terugkeer) vanuit welzijnsvoorziening Aangepast toewijzingsbeleid alleen volstaat niet. - patrimonium - begeleiding - nauwe samenwerking wonen en zorg
 12. 12. Evaluatie kaderbesluit sociale huur• Te overwegen knelpunten kaderbesluit sociale huur wat toewijzing betreft: - verfijning standaardluik - lokale binding: wat met kandidaten in gemeenten met weinig sociale woningen? - leefbaarheid versterken - versterken samenwerking wonen-welzijn - monitoring wachtlijsten bouwprogramma
 13. 13. Vragenwww.bouwenenwonen.be > lokaal woonbeleid > gemeentelijke toewijzingsreglementenWonen-VlaanderenBuitendienst West-VlaanderenStefaan Lombaert Pieter Van VlaenderenStefaan.lombaert@rwo.vlaanderen.be Pieter.vanvlaenderen@rwo.vlaanderen.be050-44 28 80 050-44 28 80

×