Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De overheid op (onder)zoek naar haar publiek

609 views

Published on

Minder en minder hoor je deze reactie bij overheidsdiensten. Omdat de visie op overheidsklanten evolueert. En omdat veel besturen grondiger werken op kwaliteit. Eric Goubin van KHMechelen - Memori heeft het in deze sessie over de waarde van gebruikersonderzoek bij publieke dienstverlening. Beter meten is meer weten. En meer efficiënte marketing leidt tot inclusie en een beter gebruik van overheidsdiensten door iedereen die er recht op heeft. Het leidt ook tot beter inzetten van middelen. Hoe pak je gebruikersonderzoek aan, hoe stel je gebruikersvragen centraal in je organisatie?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De overheid op (onder)zoek naar haar publiek

 1. 1. “Da’s een kweeniehoevriendelijke” en andere verhalen… De overheid op (onder)zoek naar haar publiek Eric Goubin MEMORI KHMechelen 1
 2. 2. Achtergrond – Eric Goubin – MEMORI-KHMechelen – ° 1997 – Multidisciplinair team van 17 medewerkers – Specialisatie in marketing & communicatie bij overheid & social profit sector (met bijzondere aandacht voor e- government en sociale inclusie) – Onderzoek & wetenschappelijke dienstverlening voor +/- 80 overheidsinstellingen en +/- 60 social profit organisaties – Klemtoon op praktijkgebaseerd & nuttig toegepast onderzoek 2
 3. 3. Mijnheer, we zijn niet op ons hoofd gevallen hé 3
 4. 4.  “Ik werk hier al 20 jaar, dan zal ik ondertussen mijn publiek al wel kennen zeker?!”  “Ik werk hier al 25 jaar, dus weet ik verdomd goed wat onze sterke en zwakke kanten zijn.”  “Wie ons echt nodig heeft, weet ons wel te vinden.”  “Waarom zouden we investeren in onderzoek naar bekendheid en tevredenheid? We krijgen nu al meer volk over de vloer dan we aankunnen… .” 4
 5. 5.  “Er bestaat nog altijd een digitale kloof, dus moeten we voorzichtig zijn met onze investeringen in online voorzieningen.”  “90% van de bevolking is niet geïnteresseerd in een sms- service van de gemeente, leerden we uit onze bevraging via het gemeentelijk infoblad. Dus doen we dat beter niet.  “Ons beleidsplan voorziet dat we meer aandacht moeten besteden aan de doelgroep jongeren. Daarom hebben we beslist een apart jongerenloket te voorzien in het gemeentehuis.”  … 5
 6. 6. Dansen op het slappe koord van “meten” naar “weten” 6
 7. 7. Wat valt er te meten? – Behoeften – Interesses – Bekendheid – Houding – Drempels (materiële, intellectuele, mentale): zie ook volgende slide – Tevredenheid/waardering – Effectiviteit – Succesfactoren – Verschillen bij verschillende doelgroepen – … 7
 8. 8.  Drempels: – Materiële drempels: • geld, infrastructuur, bereikbaarheid – Intellectuele drempels: • verdrinken in de info-overload van de infosamenleving • vinden van het goede contactpunt • kunnen formuleren van gerichte vraag • problemen met het vatten van informatie: – moeilijkheidsgraad, ambtelijke taal, abstracte beelden, dubbele bodems, humor – Psychologische drempels: • selectief kijken/luisteren/lezen/onthouden • twijfels over de organisatie, het onderwerp, of over de aanpak • vertrouwen tegenover de betreffende instelling / medewerker / communicator/presentator 8
 9. 9. instelling producten diensten ideeën communicatie bekendheid reputatie behoeften drempels waardering 9
 10. 10. Beleidsmotieven pro onderzoek – Jezelf een spiegel voorhouden => met beide voeten op de grond blijven – Weten wie je (waarmee) wel/niet bereikt – Kwaliteitszorg – Klantvriendelijkheid – Professionalisering – Effectiviteit verhogen – Efficiëntie verbeteren – Doelgroepenbenadering – Kloof tussen burger en overheid overbruggen – Draagvlak creëren – Input voor beleidsvoorbereiding (cfr. Gemeentedecreet) – Hulp bij prioritering – Intomen van dada’s & vooroordelen 10 – …
 11. 11. Nood aan een evenwichtige mix van methoden – Deskresearch: gebruiken wat elders al bestaat – Breedte & representativiteit vooral via “kwantitatief onderzoek”: – Enquêtering (mondeling/telefonisch/schriftelijk/online) – Diepte & duiding vooral via “kwalitatief onderzoek”: – Interviews – Focusgroepsgesprekken – Expertpanels – Observatietechnieken 11 – …
 12. 12. Bijvoorbeeld… 12
 13. 13. – Gemeente en OCMW Bornem: volledig herzien van communicatiebeleid + meten van evoluties in waardering van communicatie – OCMW Bornem: onderzoeksbenadering laat bevolking mee prioritaire behoeften aanreiken voor nieuw op te richten dienst(en) – Stuvo KHMechelen: jobdienst oprichten of niet? – Toerisme Vlaanderen / vzw Toeristische Attracties: – het informatiezoek-, vind-, belevings- en verwerkingsproces in kaart gebracht => grondig herbekijken van investeringen – belang en relativiteit van de digitale kloof – Stad Mechelen: onbekendheid i.p.v. slechte waardering digitaal loket (nood aan communicatie over de communicatie)/prioritering van nieuw te ontwikkelen online voorzieningen – Stad Antwerpen: tevredenheidsonderzoek stedelijk wijkoverleg (swo)=> matige waardering van swo als inspraakkanaal, maar onvoorzien resultaat: swo blijkt uitstekende “vertaler/tolk” tussen 13 bestuur/diensten en de bevolking.
 14. 14. – (o.a.) Groot Gemeentelijk Communicatieonderzoek: de pers wordt een hoe langer hoe minder belangrijk communicatiekanaal voor lokale overheden – Gemeentelijk infoblad: meest gelezen tijdschrift in Vlaanderen – Ziekenhuis X: we informeren te veel – Ziekenhuis Y: we informeren te weinig – Cultuurcentrum Z: de communicatie is OK, het onthaal is schabouwelijk slecht – Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: pre-testing van infocampagnes – KBG (nu Okra): in kaart brengen van de nieuwe “types” senioren, hun behoeften en interesses + volledig herbekijken van het aanbod in functie hiervan => van merkbeleid naar submerkenbeleid – Vlaamse gemeenschapscentra in Brussel: mystery guests detecteren aandachtspunten in onthaal (ter plaatse, telefonisch, online) waar de centrummedewerkers zelf geen oog (meer) voor hebben 14
 15. 15. Hoeveel % van de bevolking leest regelmatig tot vaak het infoblad? St.-Katelijne-Waver 2008 93% Peer 2007 91,4% Edegem 2007 85% Bornem 2006 80 à 90% Zemst 2005 83% Ieper 2005 69% Welke tevredenheidscore geven de bewoners aan het infoblad? St.-Katelijne-Waver 2008 8/10 Peer 2007 8/10 Edegem 2007 8/10 Bornem 2006 8,3/10 Zemst 2005 7,9/10 Ieper 2005 geen tevredenheidsscore beschikbaar Bronnen: onderzoek KHM-Memori (Bornem, Edegem, Peer, Zemst) & Cibe-CVO (Ieper)
 16. 16.  “Neen, ik voel mezelf nog te jong daarvoor.” (focusgroep 55+) 17
 17. 17. 18
 18. 18. Valkuilen & andere uitdagingen 19
 19. 19. Valkuilen  Amateurisme in keuze van methode(n), vraagstelling, antwoordcategorieën, steekproeftrekking, dataverwerking, data-analyse, duiding, conclusies  Jezelf i.p.v. je publiek als referentiekader nemen  Onderzoek zonder duiding is als een schip zonder roer  Nood aan breedbeeldperspectief (ook zicht hebben op hoe het elders is)  Blind staren op cijfers, die vaak maar een stuk van het verhaal geven: cijfers zeggen zelden iets over het “waarom”  Blind staren op (vermeende) “representativiteit”  Laaggeletterde doelgroepen zijn weinig tot niet geneigd om enquêtes in te vullen 20
 20. 20. Uitdagingen  Van strategische beleidsdoelen naar operationele doelstellingen – Die vertaalslag is moeilijke oefening – Veronderstelt bij voorkeur een “SMART” invalshoek  Nood aan methodenmix die “breedte” én “diepte” geeft  Vertalen van conclusies naar concrete aanbevelingen  Periodiciteit: herhaalonderzoeken inbouwen => evoluties in kaart brengen  Blijf attent voor bestaand onderzoek: met name officiële bronnen, onderzoek uit het hoger onderwijs en van de “ernstiger” commerciële bureaus. 21
 21. 21. www.statbel.fgov.be
 22. 22.  Alles alleen willen doen => beter kostendelend met aantal besturen samen goede bevraging opstellen, dan het gratis of goedkoop amateuristisch allemaal zelf proberen  Opgelet met het proberen “meten” van wat mensen nog niet kennen: – Met de blik naar het verleden, en de rug naar de toekomst – Voorspelbare neiging tot behoudsgezindheid – Kan remmend werken voor innovaties die naderhand toch (heel) nuttig blijken 23
 23. 23. Wie moet dat doen?  Zelf doen  Hogescholen of univs – Studenten – Onderzoekscentra (onderzoekers en/of lectoren/profs) – Groeiend aanbod!  Commerciële bureaus  Mengvorm  Schaalbaar: – Van beperkt (bvb. quickscan) tot uitgebreid – Van low cost tot schabouwelijk duur 24
 24. 24. Tenslotte 25
 25. 25. Hoe voorspelbaar is dit allemaal?  Deel van de resultaten had je ook wel zelf kunnen bedenken, maar…  Minstens 25 à 40% van de resultaten biedt: – Volkomen nieuwe info/aandachtspunten – Heel andere intensiteit van sterktes/zwaktes dan je vermoedde – Verschillende resultaten bij verschillende doelgroepen – Soms, dus niet altijd, cruciale info die dieper gaat dan de top van de ijsberg die je wou onderzoeken… 26
 26. 26. Onderzoek…  …brengt verwachtingen met zich mee: – bekendmaking van de resultaten – er iets mee doen  …legt vaak interne gevoeligheden bloot: – Je stelt je min of meer kwetsbaar op – Je kwetsbaar opstellen kan ontwapenend en versterkend werken als je duidelijk maakt dat de aandachtspunten au sérieux worden genomen en aangepakt worden  …veronderstelt intellectuele eerlijkheid 27
 27. 27. Bedankt voor de aandacht! www.memori.be 28

×