Bản báo cáo thực tâp nam

21,875 views

Published on

12 Comments
29 Likes
Statistics
Notes
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • clik vào chữ SAVE rùi đăng nhập là tải dc về
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • ai chi dow cai
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tai the nao day ban
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • donwloa bai nhay nhu nao cac ban oi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
21,875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
636
Comments
12
Likes
29
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bản báo cáo thực tâp nam

 1. 1. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM ĐỐC……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TP HCM, ngày…..tháng…..năm 2011SVTH: Lê Hải Nam Page 1
 2. 2. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TPHCM, ngày…..tháng….năm 2011SVTH: Lê Hải Nam Page 2
 3. 3. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn ThànhNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN DUYỆT BÁO CÁO……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TPHCM,ngày…..tháng….năm 2011SVTH: Lê Hải Nam Page 3
 4. 4. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành LỜI CẢM ƠNĐề hoàn thành bài báo cáo này, dựa trên sự hiểu biết của bản thân em, nhưngkhông thể thiếu sự hỗ trợ của các thấy cô, các cô chú tại dơn vị thực tập, em xinbày tỏ lòng biết ơn: - Các thầy cô Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, đặc biệt là thầy cô khoa Điện- Điện Lạnh đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc về chuyên ngành Điện- Điện Công Nghiệp và nhiều lĩnh vực liên quan khác. - Ban giám đốc, các kỹ sư điện của công ty Nam Trung Việt đã tận tình quan tâm, chỉ bảo thêm nhiều kinh ngiệm, giúp đỡ em trong công việc.Sau 6 tuần thực tập, đây là thời gian tiếp cận với thực tế nhiều nhất trong suốt banăm học tập dưới mái trường CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG. Với thờigian ngắn ngủi và kiến thức có hạn, bài báo cáo của em không tránh khỏi những saisót. Em rất mong được sự giúp đỡ chân tình của quý thầy cô và các chú, các anh,chị để bản than em được hoàn thiện hơn trong học tập cũng như sau khi rồi khỏimái trường tiếp cận thực tế. EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.SVTH: Lê Hải Nam Page 4
 5. 5. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành LỜI MỞ ĐẦU Ngành điện công nghiệp là một ngành có rất nhiều triển vọng trong xã hội hiệntại cũng như trong tương lai. Chính vì vậy em cùng nhiều bạn sinh viên khác đãchọn ngành diện là nghề nghiệp của mình sau này. Sinh viên trường CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG là sinh viên của mộttrường kỹ thuật do vậy điều kiện thực hành là rất quan trọng và cần thiết hơn cả.Chính vì vậy trước khi tốt nhiệp sinh viên chúng em được nhà trường tạo điều kiệncho đi thực tập để tích lũy thêm vốn kiến thức và kinh nghiệm làm việc thực tếcũng như được áp dụng những kiến thức mình được học tập ở nhà trường vào thựctế công việc. Rất may mắn khi chúng em đã xin dược thực tập tại công trường thi công lắp đặtđiện khu chung cư cao cấp IMPERIA AN PHÚ của công ty Nam Trung Việt. đâylà một công ty có tiềm năng lớn và có rất nhiều điều kiện giúp các sinh viên thựctập làm tốt công việc của mình. Hiểu rõ tầm quan trọng đó, quý thầy cô trường CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAOTHẮNG đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận thực tế và so sánh, đối chiếu họchỏi,tích lũy những kiến thức ở trường để áp dụng vô thực tế, nơi em thực tập. nênam rất mong quý thầy, cô cùng các chú, anh chị trong công ty giúp đỡ và đóng gópý kiến, giúp em rèn luyện bản than cũng như chỉnh sủa lại những thiếu sót củariêng em.SVTH: Lê Hải Nam Page 5
 6. 6. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành NỘI DUNG THỰC TẬPI: CÔNG TY NAM TRUNG VIỆT:COÂNG TY TNHH KYÕ THUAÄT NAM TRUNG VIEÄT (NAM TRUNG VIETTechnology Company Limited) ñöôïc thaønh laäp theo giaáy pheùp ñaêngkyù kinh doanh soá 4102039079 do Sôû Keá Hoaïch & Ñaàu Tö TP. HCMcaáp ngaøy 04 thaùng 05 năm 2006 vôùi soá voán ñieàu leä (coù boåsung) 4.000.000.000 VNÑ. Hoaït ñoäng chính cuûa Cty laø cung caáp vaøthi coâng laép ñaët heä thoáng M & E cho caùc coâng trình xaây döïng. Hình thaønh töøø ñoäi thi coâng cô ñieän cuûa Cty XD & PT NhaøBình Chaùnh (nay laø Cty CP Ñaàu tö XD Bình Chaùnh-BCCI) vaøo naêm1990, hoaït ñoäng ñeán naêm 2004 taùch ra haønh ngheà töï do ñeánñaàu naêm 2006 cho neân duø ñöôïc thaønh laäp ñöôïc ba naêm nhöngCty döôùi söï ñieàu haønh bôûi Giaùm ñoác coù chuyeân moân nghieäpvuï, kinh nghieäm (TN kyõ sö ñieän ÑHBK TP. HCM gaàn 20 naêm) cuøngvôùi ñoäi nguõ kyõ sö töøng laøm GSKT hoaëc thaàu phuï cho caùc Ctylôùn (BCCI, REE, PME, VTNE,…), coâng nhaân kyõ thuaät (toát nghieäptröôøng Cao Thaéng, Lyù Töï Troïng,…), thôï laønh ngheà laâu naêm, Ctyñaõ thöïc hieän thaønh coâng nhieàu coâng trình lôùn nhoû, ña daïng nhönhaø ôû rieâng leû, bieät thöï, cao oác ña chöùc naêng (vaên phoøng,trung taâm thöông maïi, caên hoä), nhaø maùy vaø caùc coâng trìnhcoâng coäng khaùc (chieáu saùng ñöôøng phoá, löôùi ñieän haï theá…).SVTH: Lê Hải Nam Page 6
 7. 7. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Vôùi phöông chaâm “Uy tín - Chaát löôïng - Giaù caû caïnh tranh,hôïp lyù - Phuïc vuï taän tình - Hai beân cuøng coù lôïi”, qua nhöõng coângtrình ñaõ hoaøn thaønh, Cty chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï haøi loøng,tin töôûng cuûa nhieàu khaùch haøng laø caù nhaân vaø caùc ñôn vò nhöCty Coå Phaàn CN Vónh Töôøng, Cty CP Ñaàu tö XD Bình Chaùnh, CtyCP 3D, Cty Ñòa OÁc An Cö, Cty CP Ñaàu Tö Nam Long, Cty TNHH TM &DV CÑL P&M, Xí Nghieäp XD Mieàn Ñoâng 4 … YÙ thöùc ñöôïc raèng quaù trình hoaït ñoäng cuûa moãi doanhnghieäp khi phaùt trieån ñi leân seõ ngaøy caøng gaëp nhieàu caïnh tranh,khoù khaên, baát lôïi vaø ñaày ruûi ro neân Cty chuùng toâi luoân khoângngöøng töï hoaøn thieän mình, cuûng coá boä maùy vöõng maïnh, xaâydöïng ñoäi nguõ caùn boä vaø coâng nhaân naêng ñoäng, chuyeânnghieäp, ñaàu tö töøng böôùc trang thieát bò phuïc vuï quaûn lyù, thicoâng vaø ñaëc bieät quan troïng laø khoâng ngöøng naâng cao chaátlöôïng phuïc vuï song song vôùi vieäc thieát laäp, gaày döïng ngaøy caøngnhieàu moái quan heä maät thieát, tin caäy, oån ñònh vôùi caùc khaùchhaøng tieàm naêng treân tinh thaàn hôïp taùc laâu daøi, hai beân cuøngcoù lôïi.1. Thoâng tin coâng ty - Teân coâng ty : Coâng ty TNHH Kyõ Thuaät Nam Trung Vieät. - Teân giao dòch : Nam Trung Viet Technology Company Limited. - Teân vieát taét : NTV TECH CO., LTD - Truï sôû ñaët taïi : 574/24 Heûm SinCo, KP12, P. Bình Trò Ñoâng B,SVTH: Lê Hải Nam Page 7
 8. 8. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Q. Bình Taân. - Ñieän thoaïi : 37.526.108 – 36 010 633 - Fax : 37.526.109 - Email : ntvt.co@gmail.com - Maõ soá thueá :0304325698 - Voán ñieàu leä : 4.000.000.000 VND - Ngöôøi ñaïi dieän : Nguyeãn Thanh Tuøng - Chöùc danh :phaùp luaät Giaùm ñoác : 140.10.000.250647 taïi Ngaân Haøng Ñaàu Tö - Taøi khoaûn soá Vaø Phaùt Trieån VN, Chi Nhaùnh Saøi Goøn - Phoøng Giao Dòch Phuù Laâm.2. Ngaønh ngheà kinh doanh- Laép ñaët trang thieát bò cho caùc coâng trình xaây döïng: •Heä thoáng ñieän •Heä thoáng chieáu saùng •Maïng ñieän thoaïi, caùp vaø maïng thoâng tin •Heä thoáng baûo veä - baùo ñoängSVTH: Lê Hải Nam Page 8
 9. 9. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành •Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc •Heä thoáng ñieàu hoøa khoâng khí - thoâng gioù •Heä thoáng phoøng chaùy chöõa chaùy…- Mua baùn: •Vaät lieäu xaây döïng •Haøng trang trí noäi thaát •Thieát bò ñieän - ñieän töû - ñieän thoaïi •Thieát bò veä sinh - goám söù •Thieát bò vaät tö ngaønh nöôùc •Thieát bò quan saùt - baùo ñoäng - choáng seùt.- Cho thueâ vaên phoøng, nhaø xöôûng, kho baõi.- Ñaïi lyù mua baùn vaø kyù gôûi haøng hoùa.3. Sơ đồ tổ chức :SVTH: Lê Hải Nam Page 9
 10. 10. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Giám đốc: - Tên cơ sở sản xuất của công ty đã hoạch định, được quyền tổ chức sản xuấttheo phương thức hợp lý nhất nhằm đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu vớihiệu quả cao nhất, đồng thời tận dụng năng lực sản xuất thêm theo kế hoạch côngty tìm kiếm . - Là người ký kết các hợp đồng kinh tế với các cơ quan đơn vị trong và ngoàiquốc doanh và chịu trách nhiệm trước toàn công ty và pháp luật, khách hàng trongviệt thực hiện các nội dung ký kết trong hợp đồng . - Được quyền quản lý các loại vốn, tài sản và có trách nhiệm bảo quản sử dungcó hiệu quả tài sản đó . - Được quyền ban hành các nội quy ,quy định bảo quản việc thực hiện nghiêmchỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật ,định mức vật tư ,định mức lao động của công ty.Điều chỉnh các định mức phù hợp với tình hình thực tế của công ty .Được quyềnký các quyết định điều động nhân viên trong công ty, bổ nhiệm, nâng bậc lương,thôi việc, khen thưởng, kỹ luật đối với nhân viên trong công ty Bộ phận kế toán tài chính:Chức năng của kế toán là cung cấp thông tin , nhất là thông tin về tài chính , có íchđể công ty có căn cứ ra quyế định . Những thông tin về tài chính cho phép công tycó những lựa chọn thích hợp để có hướng kinh doanh sản xuất cho công ty .Các kế toán viên ,quan sát từng khâu hàng tháng, hàng quý, năm, phân phối giữagiá thành và tiền lương để tính giá thành sản phẩm .Tổng kết từng tháng để báo cáocho công tyBộ phận quản lý vật tư Là người quản lý kế hoạch sản xuất , xuất nhập các vật tư và tiêu thụ sảnphẩm . Nhận kế hoạch sản xuất cơ sở ,giao xây dựng kế hoạch tự tiềm kiếm trìnhSVTH: Lê Hải Nam Page 10
 11. 11. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thànhgiám đốc duyệt. Điều độ sản xuất ,đáp ứng các nhu cầu của khách. Giúp giám đốclập các hợp đồng kinh tế với khách hàng . Tổ chức tiếp nhận ,vận chuyển ,bốc xếpvật tư ,nguyên liệu hàng hóa. Tổ chức quản lý nghiệp vụ hệ thống kho vật tư ,lậpbáo cáo định kỳ về thực hiện kế hoạch sản xuất. Giúp đỡ ,giáp đôi giao dịch vớikhách hàng ,thu nhập thông tin phản hồi về chất lượng sản phẩm ,giá cả cung cấpcho các phòng ,theo khách hàng tiếp cận thị trường ,tổ chức mạng lưới tiêu thụ sảnphẩmBộ phận dự ánTổ chức áp dụng các quy trình công nghệ ,các tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuậtđã được công ty ban hành ,giúp giám đốc xây dựng các định mức mói trình công tyduyệt. Tổ chức thử nghiệm các quy trình công nghệ mới ,điều chỉnh bổ sung cácquy trình hiện tại cho phù hợp với thiết bị ,vật tư và tiến bộ kỹ thuật . Xây dựng kếhoạch sữa chữa máy móc thiết bị . Tổng kết công tác sáng kiến ,sáng chế . Tổ chứcgiáo trình biên soạn và giảng dạy các lớp đào tạo ,bổ túc nâng cao tay nghề bậcthợ.Bộ phận giám sát thi công Là những người kiểm tra ,quản lý chất lượng sản phẩm ,một cách liên tụctrong từ khâu sản xuất. Tổ chức kiểm tra xác nhận chất lượng các loại vật tư nhậpvào. Chỉ đạo công tác kiểm tra ở các quá trình sản xuất và lắp đặt .Quản lý phươngtiện đo kiểm .Được quyền kiến nghị với giám đốc về các biện pháp đảm bảo chấtlượng sản xuất .Được quyền bố trí công tác phân công nhiệm vụ cho các nhân viênthuộc quyền .Được quyền chấp nhận hoặc kiến nghị với giám đốc đình chỉ giaonhận vật tư,nguyên liệu bán thành phẩm không đạt chất lượng.II: NỘI DUNG THỰC TẬP TRONG 6 TUẦN: 1. An toàn lao động: A. NỘI DUNG: Tất cả cán bộ công nhân viên vào làm việc tại công ty ở các phòng ban hay phân xưởng điều phải thực hiện các quy định sau :SVTH: Lê Hải Nam Page 11
 12. 12. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành - Phải huấn luyện kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động trước khi vào làm việc .Đối với khách tham quan phải có cán bbộ hướng dẫn do giám đốc phân công . - Không được uống rượu ,bia trong giờ làm việc và cán bộ phụ trách không cho những người có men rượu vào làm nhiệm vụ . - Đối với công nhân sản xuất :Làm việc theo sự phân công của phòng, ban, tổ phải sử dụng bảo hộ lao động đúng quy định không làm việc tùy tiện. Làm việc và thao tác đúng quy trình kỹ thuật công nghệ và sự an toàn lao động. Báo cáo ngay cho người có trách nhiệm những nghi nghờ hoặc phát hiện tình trạng thiếu an toàn của máy móc thiết bị ,điều kiện làm việc ,cơ cấu bảo hiểm an toàn. Không rời bỏ vị trí làm việc ,công tác ,không đi lại lộn xộn , đùa giởn lo hét trong khi làm việc ,không dắt trẻ em vào nơi làm việc. Khi sảy ra sự cố thiết bị máy móc tai nạn phải ngừng ngay máy ,giữ nguyên hiện trường ,thực hiện các biện pháp cứu chữa kịp thời và báo cho cấp lãnh đạo biết ,khi có lệnh mới được sản xuất. Thường xuyên vệ sinh máy móc thiết bị vào cuối ca và làm thủ tục bàn giao đúng quy định, ghi rõ tình trạng thiết bị sữ dụng . - Các đội thi công nghiên cứu thiết kế vào làm việt trong công ty thì người phụ trách trực tiếp chịu trách nhiệm đôn đốc ,kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc . - Không sữ dụng bừa bãi dụng cụ phòng chữa cháy nổ , không xã rá phế liệu sai quy định .SVTH: Lê Hải Nam Page 12
 13. 13. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành - Tất cả CBCNVtrong công ty có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chấp hành nội quy này ,kể cả công nhân hộp đồng ,sinh viên thực tập ,người nơi khác đến .Cá nhân đơn vị nào thực hiện tốt sẽ được khen thưởng ,vi phạm sẽ được xử lý theo quy định B. THAM QUAN VÀ TÌM HIỂU CỘNG VIỆC: Sau khi em dược hoc an toàn lao động để phòng tránh những nguy hiểm trong công trường cũng như nhưng chủ quan mà nhưng người trước đã xảy ra. Cũng sau đó em dược chú Quang trong công tác an toàn dẫn đi tham quan công trình, cũng như giới thiệu sơ lược qua các công việc mà tụi em phải làm.để cho em được hình dung, nhìn trước các thao khi làm. Em cũng có dịp học hỏi từ các anh trong đội thi công. 2. Quy trình lắp đặt: Lắp đặt ống điện âm tường. Lắp đặt tủ điện Kéo dây. Test dâyCông ty đã tạo điều kiện choi em học hỏi từ thật tế, công ty sắp xếp công việc theotrình tự của quy trình lắp đặt đề em nắm bắt được thực tiễn từ các công việc khácnhau. a. Lắp đăt ống điện âm tường:Trong thời kỳ hiện đại hóa ngày càng phát triển nhu cầu thẫm mỹ được dưa lênhàng đâu. Đy dây ngầm trong tường là hình thức thi công điện đảm bảo được tínhan toàn, kỹ thuật, thẩm mỹ, cũng như tiết kiệm được không gian sống. hệ thốngSVTH: Lê Hải Nam Page 13
 14. 14. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thànhống đi ngầm này dược thi công bằng ống nhựa kết nối với nhau qua các box đểthực hiện đi dây tới phụ tải.Các đường ống tuỳ thuộc vào tiết diện dây để chộn loạiống có đường kính phù hợp.Đường ống cấp cho ổ cắm tiết diện dây 3(1Cx4)mmdùng ống có đường kính 25mm,cấp cho đèn tiết diệm dây 3(1Cx2.5)mm dùng ốngđường kính 20mm,đường dây tín hiệu thường dùng đường kính 20mm. Thi công lắp đặt đường ốngCác bước lắp đặt ống điện âm tường: • Xác định vị trí cần lắp đặtSVTH: Lê Hải Nam Page 14
 15. 15. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Đọc bản vẽ thi công, dựa vào đó xác định vị trí thi công các ống điện âm tường, xong ta cũng dựa vào tình hình thực tế phát sinh trong quá trình thi công để đưa ra phương án lắp đặt ống âm tường. • Lấy dấu Ta dùng các dụng cụ như thước thủy , dây cân nước, laze, để xác định vị trí chính xác của ống điện trên thực tế • Cắt rảnh Dùng máy cắt bê tông để cắt rãnh đặt ống điện âm tường , rãnh cắt rộng từ 5cm – 200cm ( tùy thuộc vào số lượng ống điện âm tường nhiều hay ít), sâu từ 3cm – 5cm (tùy vào loại ống đặt: þ 20mm, þ 32mm, þ40 mm). Sau đó đặt ống điện âm tường vào. • Đống lưới Đóng lưới ở vị trí cắt rãnh để cố đinh lại ống điện âm tường, lưới đống vào phải lớn hơn chiều rộng rãnh tối thiểu 6cm (vd: rãnh rộng 5cm thì lưới rộng 11cm). Tiếp đó ta dùng hồ vữa trám trét lại các vị trí đã đặt ống hoàng thiện lại bề mặt tường .Bên cạnh đó cũng phải đi ống nổi với những nơi có kết cấu địa hình không chophép hoặc đường ống âm tường bị sự cố người ta thay ống nhựa bằng ống thép bởikết cấu loại ống này chịu đươc nhiệt độ cao,độ bền cơ hoc,chịu được va đập,dễdàng uốn góc 90 độ và không bị méo.ống được đi sát trần hoặc có khoảng cáchtrần thông qua các ty và được các giá đỡ,kẹp giữ ống.Hệ thống này có các boxtrung gian để luồn dây dẫn và phân nhánh. .Đường ống cấp cho ổ cắm tiết diệndây 3(1Cx4)mm dùng ống có đường kính 25mm,cấp cho đèn tiết diệm dây3(1Cx2.5)mm dùng ống đường kính 20mm,đường dây tín hiệu thường dùng đườngkính 25mm. b. Lắp đặt tủ điện:Tủ nguồn là nơi cung cấp điện cho một dãy hành lang của một tầng. trong tủ nguồn gồm các contacto và role điều khiền, ổn định điện áp cho các căn hộ. trong tủ nguồn bao gồm còn có các thanh cái chụi điện áp cao. Đảm bảo cung cấp đủ diện năng cho căn hộ, cũng như trong quá trìnhSVTH: Lê Hải Nam Page 15
 16. 16. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành thi công,cần cung cấp cho các thiết bị cần sử dụng nguồn diện như máy cắt máy hàn,máy khoan,máy đục bê tông, máy nén của hệ thống lạnh. Tử thông tầng với hệ thống cápSVTH: Lê Hải Nam Page 16
 17. 17. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Tủ phòng cháy chữa cháySVTH: Lê Hải Nam Page 17
 18. 18. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Tủ điện thông tầngSVTH: Lê Hải Nam Page 18
 19. 19. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Tủ điện cung cấp nguồn cho các thiết bị thi công gồm contacto va role Các bước lắp đặt tủ điện: •Xác định vị trí cần lắp đặt Đọc bản vẽ thi công, dựa vào đó xác định vị trí thi công các ống điện âm tường, xong ta cũng dựa vào tình hình thực tế phát sinh trong quá trình thi công để đưa ra phương án lắp đặt ống âm tường. •Lấy dấu Ta dùng các dụng cụ như thước thủy , dây cân nước, laze, để xác định vị trí chính xác của ống điện trên thực tế • Cắt hộc đặt tủ điệnSVTH: Lê Hải Nam Page 19
 20. 20. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Ta cũng dùng máy cắt bê tông cắt, dùng máy đục bê tông để đục lấp phần bê tông thừa ra , kích thước hộc to nhỏ tùy vào ta đặt loại tủ nào : DB, Home…., sau đó dùng hồ vữa cố định lại vị trí tủ điện. c. Kéo cáp, dây: Hệ thống dây cáp kéo tới tải được đặt trên khay cáp hoặc thang cáp với kích thước tuỳ vào số lượng cáp và ở đây chử yếu là loại khay cáp cao 100mm và rộng 400mm.cáp sau khi đặt lên khay,thang cáp đựơc đai cẩn thận đúng kỹ thuật. Các thao tác trên công trình luôn là vấn đề đăt an toàn lên hàng đầu:cách lắp dàn ráo,đeo day an toàn…cung như không làm hư hỏng các công trình của chuyên ngành khác. Các thao tác khi kéo dây, cáp: Ta dựa vào bảng vẽ sơ đồ nguyên lý kéo dây , để xác định vị trí kéo dây , số lượng dây phải kéo , và kéo những lại dây nào màu gì, vd: • Loại cáp : cadivi , cáp nguồn, dây tivi, camera…. • Kích cỡ : 2.5mm2 , 4mm2 , 6mm2 …. • Màu dây : đỏ, xanh, đen, xanh sọc vàng (dây te)….. • Luồn dây : Dùng dây gân hoặc cáp lụa luồn vào ống điện âm tường đã lắp đặt trước đó, quấn đầu dây cáp hay dây điện vào dây gân hoặc dây cáp lụa thật chặc, sau đó dùng băng keo điện quấn lại để tránh lỗi dây diện , dây cáp đưa ra cạ vào thành ống điện gây khó khăn khi kéo và cũng để tăng sự chắc chắng cho chổ quấn dây . Tiến hành kéo dây theo bản vẽ sơ đồ nguyên lýSVTH: Lê Hải Nam Page 20
 21. 21. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Máng, ống treo cáp d. Test dây ( kiểm tra dây đã kéo ) • VOM: Đồng hồ vạn năng ( VOM ) là thiết bị đo không thể thiếu được với bất kỳ một kỹ thuật viên điện tử nào, đồng hồ vạn năng có 4 chức năng chính là Đo điện trở, đo điện áp DC, đo điện áp AC và đo dòng điện. Ưu điểm của đồng hồ là đo nhanh, kiểm tra được nhiều loại linh kiện, thấy được sự phóng nạp của tụ điện , tuy nhiên đồng hồ này có hạn chế về độ chính xác và có trở kháng thấp khoảng 20K/Vol do vây khi đo vào các mạch cho dòng thấp chúng bị sụt áp.SVTH: Lê Hải Nam Page 21
 22. 22. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành Đồng hồ V.O.M Các bước test dây bằng V.O.M • Xác định vị trí test dây Dựa vào bản vẽ thi công ta xác định vị trí test dây , yêu cầu kĩ thuật của loại dây cẩn test để lựa chọn cách test dây cho đúng. • Test dây Test dây ta dùng đổng hồ VOM , 1 số trường hộp khác ta lại dùng đổng hồ MEGA OHM ( dùng mức thang đo từ 500V – 1000V) Tiến hành đo kiểm , ta đo sự thông mạch của dây đã kéo nhầm xác định xem dây trong quá trình kéo có bị đứt ở đâu không, xác định vị trí các công tắt dây dẫn của từng thiết bị xem có đúng theo bản vẽ thiết kế không vì tại 1 vịSVTH: Lê Hải Nam Page 22
 23. 23. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành trí ta đặt công tắt nhiều thiết bị nhầm tạo sự tiện lợi cho người sử dụng (vd: công tắt đèn quạt thường nầm cùng nhau). Do điện trở cách điện của các dây điện trong cùng 1 ống điện âm tường xem chúng có cách điên với nhau không vì có thể trong quá trình thi công vì một lý do nào đó vỏ dây điện bị đứt mất làm lộ phần lỗi đồng ra dẫn đến các lổi đồng các dây chạm nhau nên ta phải đo cách điện giữa các dây. • Dánh dấu ghi lại thông số test Dùng băng keo giấy quấn các dây của cùng 1 thiết bị sau đó ghi kí hiệu lên theo đúng như kí hiệu đã quy ước trên bảng vẽ, cuối cùng là ghi thông số đã test lên. LỜI KẾT Sau hai tháng thực tập em đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong thực tếcông việc. em đã định hình được công việc của mình sau này. Sinh viên chúng emđã biết thêm và có cơ hội được thực hành, áp dụng những kiến thức mà mình họcđược trên ghế nhà trường vào thực tế. Và nhất là tác phong công nghiệp của người công nhân trong công ty , xínghiệp .Em đã được các cán bộ kỹ thuật trong công ty phân công việc nhưsau:Phân pha hệ thống chiếu sáng ,kéo cáp,lắp đặt một số phụ tải,quy trình vậnhành một số máy trong công ty.thời gian thực tập tại công ty rất ngắn so với côngtrình thi công nên chúng em cũng chưa tiếp cận được hết các thiết bị trong côngtrình khi hoàn thiện . Mặc dù được cán bộ cùng với các bác,các chú,các anh côngnhân công ty tận tình giúp đỡ xong do chưa quen với tác phong của người thợ nêntrong quá trình thực tập không sao tránh khỏi những sai sót xong đó là những bàihọc vô cùng quý báu đối bản thân em . Nó sẽ là hành trang để em vững bước trongcon đường của mình .SVTH: Lê Hải Nam Page 23
 24. 24. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành MỤC LỤCPHẦN A trangNhận xét của ban giám đốc………………………………………….………..1Nhận xét của giảng viên hướng dẫn………………………………….……….2Nhận xét của giảng viên duyệt báo cáo…………………………….…………3Lời cảm ơn……………………………………………………….….…………4Lời mở đầu…………………………………………………………..…………5PHẦN B: Nội dung báo cáo: I. Công ty Nam Trung Việt……………………………………..…….6 1. Thông tin công ty…………………………………...………..7 2. Ngành nghe kinh doanh……………………………..……….7 3. Sơ đồ tổ chức………………………………………………….8 II. Nội dung thực tập trong 6 tuần…………………………………….10 1. An toàn lao động………………………………………….….10 a. Nội dung………………………………………………..…10SVTH: Lê Hải Nam Page 24
 25. 25. BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: ths. PhamVăn Thành b. Tham quan và tìm hiểu công việc………………………....12 2. Quy trình lắp dặt……………………………………………...12 a. Lắp dặt ống điện âm tường………………………………..12 b. Lắp dặt tủ điện………………………………………….….14 c. Kéo cáp dây………………………………………………..17 d. Test dây…………………………………………………….18LỜI KẾT………………………………………………………………………..20SVTH: Lê Hải Nam Page 25

×