I can do it tin vao chinh minh

I can do it, tin vao chinh minh

I CAN DO IT
TIN VAØO CHÍNH MÌNH
(How to use affirmations to change your life)

INTRODUCTION
HEALTH
FORGIVENESS
PROSPERITY
CREATIVITY
LOVE & ROMANCE
JOB SUCCESS
STRESS-FREE LIVING
SELF-ESTEEM
IN CONCLUSIONS
INTRODUCTION

LỜI GIỚI THIỆU

The Power of Affirmations

Sức mạnh của sự Tự Khẳng định

Today is big day, today is a day for you

Hôm nay là một ngày mới. Hôm nay chính là thời

begin creating a joyous, fulfilling life. Today is

điểm để bạn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay

the day to begin to release all your limitations.

là ngày bạn sẽ đƣợc giải phóng khỏi mối bận tâm về

Today is the day for you to learn the secrets of

những hạn chế, khiếm khuyết của bản thân. Hôm nay là

life. You can change your life for the better. You ngày mà bạn sẽ khám phá những bí mật của cuộc sống.
already have the tools within you to do so.

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi để có đƣợc một cuộc

These tools are your thoughts and your beliefs.

sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn bởi bạn đã có trong tay

In this book, I will teach you how to use these

những công cụ, những điều cần thiết. Đó chính là suy

tools to improve the quantity of your life.

nghĩ và niềm tin của bạn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ

For those of you who aren’t familiar with hƣớng dẫn bạn cách làm thế nào để thực hiện sự thay
the benefits of positive affirmations, I’d like to
explain a little about them. An affirmations is

đổi đó bằng những công cụ sẵn có.
Tôi muốn giải thích đôi chút về những ích lợi của

really anything you say or think. However a lot sự tự khẳng định tích cực cho những ai còn đang mơ hồ
of what we normally say and think is quite

về chúng. Sự khẳng định chính là những gì chúng ta nói

negative and doesn’t create good experiences

hoặc suy nghĩ. Thế nhƣng phần lớn những điều chúng

for us. We have to retrain our thinking and

ta nói ra hoặc suy nghĩ ít nhiều đều mang tính tiêu cực,

speaking in to positive patterns if we want to

không đem lại cho chúng ta những cảm xúc, trải nhiệm

change our lives.

tốt đẹp nào. Vì thế, nếu muốn thay đổi cuộc đời mình,

An affirmations opens the door. It’s a
beginning point on the path to change. In

chúng ta phải tập suy nghĩ và nói những lời lạc quan,
tích cực.

essence, you’re saying to your subconscious

Sự tự khẳng định sẽ mở ra cho chúng ta một cánh

mind: “I am taking responsibility. I am aware

cửa, đó là điểm bắt đầu của con đƣờng dẫn đến sự thay

that there is something I can do to change.” đổi. Là khi bạn bắt đầu nói với tiềm thức của mình rằng:
When I talk choosing words that will either help “Tôi đang chịu trách nhiệm về chính bản thân mịnh. Tôi

eliminate something from your life or help

biết mình có thể làm đƣợc điều gì đó để tạo ra sự thay

create something new in your life.

đổi.” Sự tự khẳng định ở đây chính là chọn lựa những từ

Every thought you think and every word ngữ hoặc sẽ giúp bạn loại bỏ những mặt tiêu cực, hoặc
you speak in an affirmation. All of our self-talk, sẽ tạo ra những điều mới mẻ cho cuộc sống của bạn.
our

internal

dialogue,

is

a

stream

of

Mỗi suy nghĩ và lời nói chính là biểu hiện của sự tự

affirmations. You’re using affirmations every khẳng định. Những lời tự sự, độc thoại của chúng ta
moment whether you know it or not. You’re

cũng là nguồn mạch của sự tự khẳng định mình và tạo

affirming and creating your life experiences with dựng những trái nghiệm cuộc sống bằng mỗi suy nghĩ
every word and thought.
Your beliefs are merely habitual thinking
patterns that you learned as a child. Many of

và lời nói của mình, dù đôi khi bạn không ý thức đƣợc
điều đó.
Thật ra, niềm tin của bạn là kết quả của những
them work very well for you. Other beliefs may

cách suy nghĩ lặp đi lặp lại mà bạn đã đƣợc tiếp thu từ

be limiting your ability to create the very things

thuở bé . Có những niềm tin động viên bạn rất nhiều,

you say you want. What you want and what you những cũng có những niềm tin giới hạn khả năng tạo ra
believe you deserve may be very different. You những điều bạn thực sự mong muốn. Và những điều
need to pay attention to your thoughts so that

bạn mong muốn có thể sẽ rất khác với những điều bạn

you can begin to eliminate the ones creating

tin rằng mình xứng đáng đƣợc hƣởng. Do đó bạn cũng

experiences you do not want in your life.

nên định hƣớng cả trong suy nghĩ của mình để có thể

Please realize that every complaint is an loại bỏ những suy nghĩ dẫn đến những trải nghiệm mà
affirmation of something you think you don’t

bạn không muốn có trong cuộc sống.

want to your life. Every time you get angry,

Hãy nhận thức rằng mỗi lời than vãn, oán trách

you’re affirming that you want more anger in mà bạn thốt ra chính là một lần bạn khẳng định với bản
your life. Every time you feel like a victim,

thân về những điều mình không mong đợi. Chính cơn

you’re affirming that you want to continue to

giận của bạn là biểu hiện cho thấy bạn vẫn còn muốn

feel like a victim. If you feel that Life isn’t giving

trở nên cúa giận hơn nữa. Và mỗi khi bạn cảm thấy

you what you want in your world, then it’s

mình thật bất hạnh thì điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn

certain that you will never have the goodies that muốn tiếp tục bị bất hạnh. Nếu bạn nghĩ cuộc sống
Life gives to others – that is, until you change không bao giờ đem đến những điều mình mong muốn,
the way you think and talk.

thì bạn sẽ chằng bao giờ có đƣợc những điều tốt đẹp từ

You’re not a bad person for thinking the

cuộc sống nhƣ những ngƣời khác. Điều đó sẽ đến chỉ

way you do. You’re just learned how to think

khi nào bạn thay đổi cách suy nghĩ và diễn đạt của

and talk. People throughout the world are just

mình.

now beginning to learn that our thoughts create

Những suy nghĩ nhƣ thế không có gì là tệ hại cả.

our experiences. Your parents probably didn’t Chỉ là bạn chƣa đƣợc học cách suy nghĩ và nói những
know this, so they couldn’t possibly teach it to điều tích cực mà thôi. Mọi ngƣời vừa mới khám phá ra
you. They taught you ho to look at life in the

rằng chính cách suy nghĩ sẽ định hình cuộc sống của

way that their parents taught them. So nobody

chúng ta. Những bậc sinh thành có thể chƣa từng chỉ

is wrong. However, it’s time for all of us to

dạy chúng ta điều này bởi có thể họ cũng không biết.

wake up and begin to consciously create our

Họ chỉ hƣớng dẫn bạn cách nhìn cuộc sống theo những

lives in a way that pleases and supports us. You gì họ đƣợc truyền lại từ các thế hệ trƣớc. Xét cho cùng
can do it. I can do it. We all can do it – we just thì không có ai sai cả. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta
need to learn how. So let’s get to it.

phải thức tỉnh và chủ động tạo dựng cuộc sống theo

Throughout this book, I’ll talk about

cách chúng ta mong muốn. Bạn có thể làm đƣợc. Tôi có

affirmation in general, and then I’ll get to thể làm đƣợc. Tất cả chúng ta có thể làm đƣợc – chỉ cần
specific areas of life and show you how to make

học cách làm nhƣ thế nào. Và bây giờ, chúng ta hãy bắt

positive changes in your health, your finances,

đầu.

your love life, and so on. This is a small book,
because

once

you

learn

how

to

Xuyên suốt quyển sách này, tôi sẽ nói đến sự tự

use

khẳng định theo nghĩa chung nhất rồi sau đó sẽ đi chi

affirmations, then you can apply the principles

tiết vào từng lĩnh vực của cuộc sống, đồng thời hƣớng
in all situations.

dẫn bạn cách tạo ra những thay đổi tích cực trong tình

Some people say that “affirmation don’t yêu, sức khỏe, tài chính… của mình. Đây là một quyển

work” (which is an affirmation in it self), when sách dạng “bỏ túi”, vì một khi bạn học đƣợc cách tự
that they mean is that they don’t know how to
use

them correctly.

They

may

say:

khẳng định mình thì bạn có thể ứng dụng chúng vào

“My mọi tình huống trong cuộc sống.

prosperity is growing,” but then think, “Oh, this

Có ngƣời cho rằng: “Việc tự khẳng định nhƣ vậy là

is stupid, I know it won’t work” . Which không hiệu nghiệm!” (bản thân câu nói này cũng đã là
affirmation do you think will win out? The

một sự khẳng định), vì họ không biết vận dụng đúng

negative one, of course, because it’s part of a

cách. Họ có thể nói: “Tình hình tài chính của tôi đang

long-standing, habitual way of looking at life.

khá lên,” những rồi họ lại nghĩ: “Ôi, thật vớ vẩn, tôi biết

Sometimes people will say their affirmations

rằng nói nhƣ vậy cũng chẳng có tác dụng gì đâu!” Theo

once a day and complain the rest of the time. It

bạn thì lời khẳng định nào sẽ chiếm ƣu thế? Đƣơng

will take a long time for affirmations to works if

nhiên là lời tiêu cực, bời đó là cách nhìn cuộc sống của

they’re

complaining

chúng ta bấy lâu nay. Đôi khi, chúng ta chỉ nói những

affirmations will always win, because there are

điều lạc quan một lần trong ngày và suốt thời gian còn

more of them and they’re usually said with

lại thì luôn phàn nàn, oán trách. Với cách sống đó, sẽ

great feeling.

mất rất nhiều thời gian để những lời khẳng định phát

done

that

way.

The

However, saying affirmations is only part

huy tác dụng. Sở dĩ những suy nghĩ tiêu cực luôn lấn át

of the process. What you do the rest of the day

là vì chúng ta nghĩ về điều đó nhiều hơn, và diễn đạt

and night is even more important. The secret to

chúng bằng một cảm xúc mạnh mẽ hơn.

having your affirmations work quickly and

Tuy nhiên, việc nói những lời tích cực chỉ là một

consistently is to prepare an atmosphere for

phần của quá trình tự khẳng định. Điều quan trọng hơn

them to grow in. Affirmations are like seeds hết là những gì bạn làm sau đó. Bí quyết để sự tự khẳng
planted in soil. Poor soil, poor growth. Rich soil,

định nhanh chóng phát huy tác dụng là có một môi

abundant growth. The more you choose to think

trƣờng phù hợp và điều kiện để phát triển. Sự tự khẳng

thoughts that make you feel good, the quicker định cũng nhƣ hạt giống gieo trồng trong đất. Đất xấu,
the affirmations work.

hạt mầm sẽ còi cọc. Đất tốt, hạt mầm lớn nhanh, khỏe

So think happy thoughts, it’s that simple.

mạnh. Bạn càng chọn lọc những suy nghĩ tích cực khiến

And it is doable. The way you choose to think,

mình vui vẻ, hạnh phúc, thì sự tự khẳng định của bạn

right now, is just that – a choice. You may not

càng có điều kiện phát huy tác dụng.

realize it because you’ve thought this way for so

Vì vậy, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Điều này

long, but it really is a choice. Now…today…this

thật đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện đƣợc. Ngay

moment… you can choose to change your

lúc này đây, cách suy nghĩ của bạn chính là một sự lựa

thinking. Your life won’t turn around overnight,

chọn. Có thể đã ăn sâu vào tiềm thức những thật sự là

but if you’re consistent and make the choice on

nhƣ vậy. Giờ đây… ngay hôm nay… ngay lúc này… bạn

a daily basis to think thoughts that make you

có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Dù cuộc sống

feel

của bạn không thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhƣng

good,

you’ll

definitely

make

changes in every area of your life.

positive

nếu bạn kiên định thay đổi cách nghĩ theo chiều hƣớng


tốt đẹp hơn, chắc chắn sẽ tạo ra đƣợc những chuyển

I wake up each morning, with blessings

biến tích cực và thay đổi lớn trong mọi mặt cuộc sống

and gratitude for the wonderful life I lead, and I

của mình.

make the choice to think happy thoughts no



matter what others are doing. No, I don’t do

Mỗi buổi sáng thức dậy, lòng tôi tràn ngập sự biết

this 100 percent of the time, but I am up to

ơn cuộc sống tuyệt vời mà tôi đang có đƣợc. Và tôi

about 75 or 80 percent right now, and it’s made

quyết định sẽ chọn cách suy nghĩ theo hƣớng tích cực,

a big difference in how much I enjoy life and những suy nghĩ vui vẻ mà không màng đến ngƣời khác
how much good just seems to flow into my

đang nghĩ gì. Có thể tôi chƣa hoàn toàn làm đƣợc theo

everyday world.

dự định nhƣ thế nhƣng đến bây giờ cũng đạt đƣợc 7, 8

The only moment you ever life in is this phần và điều đó mang lại một sự khác biệt lơn lao trong
moment. It’s the only time you have any control

cách tôi cảm nhận cuộc sống và dƣờng nhƣ những điều

over. “Yesterday is history, tomorrow is tốt đẹp cũng đến với tôi nhiều hơn.
mystery, today is a gift, which is why we

Chỉ có khoảng khắc bạn đang sống là khoảng khắc

call it the present.” If you don’t choose to

của hiện tại. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền

feel good in this moment, then how can you

và có thể kiểm soát mọi thứ. “Ngày hôm qua đã là

create future moments that are abundant and

lịch sử, ngày mai vẫn còn là một điều bí ẩn, chí có

fun?

hôm nay mới là một món quà, đó là lý do tại sao



chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống.”

How do you feel right now? Do you feel

Nếu bạn không bắt đầu bằng việc chọn cách cảm nhận

good? Do you feel bad? What are your current

những điều tốt đẹp vào lúc này đây thì làm sao bạn có

emotions? What is your gut feeling? Would you thể có đƣợc những giây phút tƣơi sáng và tràn đầy niềm
like to feel better? Then reach for a better vui trong tƣơng lai.
feeling or thought. If you feel bad in any way –



sad, grumpy, bitter, resentful, angry, fearful,

Vào lúc này bạn cảm thấy nhƣ thế nào? Bạn đang

guilty, depressed, jealous, critical, and so on – hạnh phúc, vui tƣơi hay buồn chán? Cảm xúc của bạn ra
then you’ve temporarily lost your connection to

sao? Trong lòng bạn cảm thấy nào? Bạn có muốn cảm

the flow of good experiences that the Universe

thấy tốt và vui hơn không? Hãy thử nghĩ với những điều

has waiting for you. Don’t waste your thoughts

tốt đẹp. Nếu bạn vẫn còn không thoải mái với những

on blame. No person, place, or thing has any

suy nghĩ tiêu cực nhƣ: chán nản, cáu gắt, cay đắng,

control over your feelings because they don’t

phẫn nộ, giận dữ, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, thất vọng,

think in your mind.

ghen tỵ, phê phán, v.v.. tức là bạn đang tạm thời mất

This is also why you really have no control

sự liên hệ với những dòng suy nghĩ tốt đẹp mà cuộc

over others – you see, you can’t control their

sống mong chờ ở bạn. Đừng mất thời gian với những lời

thoughts. No one can control another unless

trách cứ. Con ngƣời, ngoại cảnh, hay vạn vật không thể

that person gives permission. So you want to be

điều khiển cảm xúc của bạn. Vì những điều đó không

aware of this powerful mind you have. You can

thể vào tâm trí bạn đƣợc trừ khi bạn muốn thế.

take total control over your own thinking. It’s

Đó cũng là lý do vì sao bạn thực sự không thể điều
the only thing you’ll ever have total control of.

khiển ngƣời khác, cũng nhƣ những suy nghĩ của họ.

What you choose to think is what you’ll get in

Không ai có thể cạn thiệp vào cuộc sống của ngƣời khác

life. I’ve chosen to think thoughts of joy and

nếu ngƣời đó chƣa cho phép. Vì thế, bạn cần nhận thức

appreciation, and you can, too.

rằng bạn có một ý thức rất mạnh mẽ. Bạn có thể điều

What kinds of thoughts make you feel

khiển mọi suy nghĩ của mình. Và đó chính là điều duy

good? Thoughts of love, appreciation, gratitude,

nhất bạn có thể quyết định tối cao. Bạn lựa chọn cách

joyful childhood experience? Thoughts in which

nghĩ về cuộc sống nhƣ thế nào thì bạn sẽ nhận đƣợc

you rejoice that you’ve alive and bless your những điều đúng nhƣ thế ấy. Tôi đã chọn cho mình
body with love? Do you truly enjoy this present

cách suy nghĩ về những niềm vui, về sự trân trọng và

moment and get excited about tomorrow?

bạn cũng có thể làm nhƣ vậy.

Thinking these kinds of thoughts is an act of

Những suy nghĩ nào sẽ làm bạn cảm thấy thoải

loving yourself and loving yourself creates

mái, vui vẻ? Phải chăng đó là những suy nghĩ về tình

miracles in your life.

yêu, sự trân trọng, lòng biết ơn, hay về những kỷ niệm

Now let’s get to the affirmations. Doing

đẹp của thời thơ ấu? Về sự vui mừng, vì mình còn đƣợc

affirmations is consciously choosing to think

sống và cảm nhận đƣợc sức sống trong cơ thể của

certain thoughts that will create positive results

mình? Bạn có thật sự vui vẻ với thời khắc hiện tại và hân

in the future. They create a focal point that will

hoan chờn đón ngày mai? Nghĩ về điều này là một cách

allow you to begin changing your thinking.

bạn thể hiện sự yêu thƣơng bản thân mình. Và cảm giác

Affirmative statements are going beyond the

yêu thƣơng bản thân sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho

reality of the present into the creation of the cuộc sống.
future through the words you use in the now.

Bây giờ chúng ta đến sự tự khẳng định. Thực hiện

When you choose to say “I am very việc tự khẳng định là thực hiện một lựa chọn có ý thức

prosperous,” you may actually have very little những suy nghĩ mà bạn biết chắc sẽ mang lại một lựa
money in the bank at the moment, but what

chọn có ý thức những suy nghĩ mà bạn biết chắc sẽ

you’re doing is planting seeds for future

mang lại những kết quả tích cực cho tƣơng lai. Đó là

prosperity. Each time you repeat this statement,

tâm điểm giúp bạn bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ.

you’re reaffirming the seeds you’re planted in Những ngôn từ khẳng định mà bạn sử dụng vào lúc này
the atmosphere of your mind. That’s why you sẽ giúp bạn vƣợt lên hoàn cảnh thực tại và hƣớng bạn
want it to be a happy atmosphere. Things grow
more quickly in fertile, rich soil.

tạo nên một tƣơng lai tƣơi sáng.
Khi bạn chọn câu hỏi: “Tôi rất dƣ dả!” có thể vào

It’s important for you to always say your thời điểm đó, bạn chỉ có một ít tiền trong tài khoản ngân
affirmations in the present tense. For example,

hàng, nhƣng những gì bạn đang làm là chăm sóc cho

typical affirmations would start: “I have…” or “I

hạt mầm thịnh vƣợng trong tƣơng lai. Mỗi lần bạn lặp lại

am…” If you say, “I am going to…” or “I will

câu nói ấy, thì cũng là lúc bạn tƣơi thêm cho hạt mầm

It’s important for you to always say your đã đƣợc gieo trong tâm trí bạn. Đó chính là lý do tại sao
affirmations in the present tense. For example,

bạn muốn tâm trí mình luôn nghĩ đến những điều vui vẻ,

typical affirmations would start: “I have…” or “I hạnh phúc. Bạn biết đấy, cây cối chỉ xanh tốt ở những

am…” If you say, “I am going to…” or “I will vùng đát màu mỡ phì nhiêu.
have..” then your thought stays out there in the

Điều quan trọng là bạn hãy luôn nói những lời

future. The Universe takes your thoughts and

khẳng định ở thì hiện tại. Ví dụ nhƣ những lời khẳng

words very literally and gives you what you say

định tiêu biể nên bắt đầu bằng: “Tôi có…” hay “Tôi

you want Always. This is another reason to

đang…”. Vì nếu bạn nói: “Tôi chuẩn bị…” hay “Tôi dự

maintain a happy mental atmosphere. It’s easier định…” thì những suy nghĩ ấy mãi mãi chỉ ở tƣơng lai
to think in positive affirmations when you feel mà thôi. Cuộc sống sẽ ghi nhận những lời nói cũng nhƣ
good.

suy nghĩ của bạn và chỉ đem đến cho bạn những điều
Think of it this way: Every thought you

mà bạn nói rằng bạn mong muốn. Luôn luôn là nhƣ thế!

think counts, so don’t waste your precious

Vậy là đã có thêm một lý do nữa để bạn luôn duy

thoughts. Every Always. This is another reason trì trạng thái hạnh phúc trong tâm trí mình. Một khi tâm
to maintain a happy mental atmosphere. It’s

trạng thoải mái, bạn sẽ dễ dàng nghĩ đến những lời

easier to think in positive affirmations when you khẳng định tích cực.
feel good.

Hay nhớ rằng, mỗi suy nghĩ của bạn đều có một

Think of it this way: Every thought you

giá trị nào đó, vì thế, đừng lãnh phí những suy nghĩ quý

think counts, so don’t waste your precious

báu của mình. Mỗi suy nghĩ tích cực sẽ mang đến những

thoughts. Every positive thought brings good

điều tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Trong khi đó,

into your life. Every negative thought pushes

những suy nghĩ tiêu cực sẽ đẩy những điều tốt đẹp ra

good away; it keeps it just out of your reach. xa, ngoài tầm tay của bạn. Đã bao nhiêu lần trong cuộc
How many times in your life have you almost

đời bạn đã gần nhƣ có đƣợc điều tốt đẹp, những đến

gotten something good and it seemed to be

phút cuối bạn lại không giữ đƣợc? Nếu có thể nhớ lại

snatched away at the last moment? If you could

cảm giác lúc đó, bạn đã có đƣợc câu trả lời. Quá nhiều

remember what your mental atmosphere was

suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo rào cản, ngăn chận những

like at those times, you’d have the answer. Too

khẳng định tích cực.

many negative thoughts create a barrier against
positive affirmations.
If you says “I don’t want to be sick

anymore,” this is not an affirmation for good
health. You have to state clearly what you do
want. “I accept perfect health now.”

Nếu bạn nói rằng: “Tôi không muốn bị bệnh nữa”,
thì đấy không phải là một lời khẳng định để có đƣợc một
sức khỏe tốt. Bạn cần khẳng định rõ ràng rằng: “Tôi

chấp nhận sức khỏe đang rất tốt của tôi lúc này!”
“Tôi ghét chiếc xe này quá”, câu nói này cũng
chẳng thể đem lại cho bạn một chiếc xe mới, vì ƣớc

“I hate this car” does not bring you a muốn của bạn không rõ ràng. Những cho dù bạn có
wonderful new car because you’re not being đƣợc một chiếc xe mới đi chăng nữa, bạn cũng sẽ
clear. Even if you do get a new car, in a short

nhang chóng chán nó thôi, nhƣ bạn đã từng chán chiếc

time you’ll probably hate it, because that’s what xe mới, hãy nói những lời tƣơng tự nhƣ: “Tôi có một
you’ve been affirming. If you want a new car,

chiếc xe mới thật tuyệt vời, đáp ứng đƣợc mọi nhu cầu

then say something like this: “I have a beautiful

của tôi.”

new car that suits all of my needs.”

Sẽ có lúc bạn nghe một vài ngƣời than thở: “Cuộc

You’ll hear some people saying, “Life đời thật là chán!” (đây là một lời khẳng định vô cùng

sucks” (which is a terrible affirmation). Can you

tiêu cực). Có bao giờ bạn nghĩ câu nói đó gieo vào bạn
imagine what experiences that statement will

những suy nghĩ gì không? Thật ra, cuộc sống vẫn đang

attract to you? Of course, it isn’t Life that sucks,

diễn ra tốt đẹp, chỉ có những suy nghĩ của bạn mới là

it’s your thinking that sucks. That thought will

đâu khổ, chán chƣờng. Suy nghĩ ấy sẽ khiến bạn cảm

help you feel terrible. And when you feel thấy tệ hại. Và với tâm trạng nhƣ vậy, những điều tốt
terrible, no good can come into your life.
Don’t

your

Đừng phí thời gian than thở vền những hạn chế

problems,

của mình: những mối quan hệ không mấy tốt đẹp,

illnesses, poverty, and so on. The more you talk

những rắc rối, bệnh tật, sự túng thiếu… Càng nói về

limitations:

waste

time

arguing

poor

relationships,

for

đẹp không thể đến với cuộc sống của bạn đƣợc.

about the problem, the more you anchor it in những vấn đề tồi tệ, bạn càng níu giữ những vấn đề của
place. Don’t blame others for what’s seemingly

bạn – điều đó chỉ thêm lãng phí thời gian. Hãy nhớ rằng

wrong in your life – that’s just another waste of bạn có quyền điều khiển ý thức, suy nghĩ của bản thân,
time. Remember, you’re under the laws of your

và bạn sẽ đƣợc đúng những gì mà bạn suy nghĩ.

own consciousness, your own thoughts, and

Khi thay đổi cách suy nghĩ, mọi thứ trong cuộc

you attract specific experiences to you as a

sống của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Bạn sẽ thấy ngạc

result of the way you think.

nhiên lẫn thích thú khi thấy con ngƣời, không gian, vạn

When you change your thinking process,

vật và cả sự việc cũng thay đổi. Đổ lỗi chính là một dạng

then everything in your life will also change.

khác của sự khẳng định tiêu cực, và bạn cũng không

You’ll be amazed and delighted to see how muốn phung phí những suy nghĩ quý báu của mình vào
people, places, things and circumstances can việc đó. Thay vào đó, hãy học cách chuyển biến thành
change.

Blame

is

just

another

negative

những lời khẳng định tích cực. Ví dụ nhƣ:

affirmation, and you don’t want to waste your
precious thoughts on it. Instead, learn to turn
your negative affirmations into positive ones.
For instance:
I hate my
body.

I love and

Tôi ghét cơ thể

appreciate my

BECOMES

TRỞ THÀNH

của mình

Tôi yêu thƣơng và
trân trọng cơ thể tôi

body.
Money flows into

Tôi không bao

enough

my life in an

giờ có đủ tiền

money.

abundant way.

I never have

I’m tired of
being sick.

BECOMES

BECOMES

I allow my body

Tôi chán ngán

to return to its

bệnh tật lắm rồi

TRỞ THÀNH

Lúc nào tôi cũng dồi
dào tiền bạn

TRỞ THÀNH

Tôi cho phép cơ thể
mình nghỉ ngơi thoải

natural, vibrant

mái để hồi phục sức

health.

khỏe
I’m too fat

BECOMES

I honor my body

Tôi quá mập

TRỞ THÀNH

Tôi tự hào và chăm

and take good

sóc cơ thể mình thật

care of it.

chu đáo

BECOMES

me.

I radiate love,

Chẳng ai yêu

and love fills my

Nobody loves

thƣơng tôi cả

TRỞ THÀNH

Tôi san sẻ tình yêu
với mọi ngƣời, và tình

life.

yêu luôn tràn đầy
cuộc sống của tôi.

I’m not
creative.

I am discovering

Tôi chẳng biết

talents I did not

BECOMES

sáng tạo gì cả

TRỞ THÀNH

Tôi đang khám phá
những khả năng tiềm

know I had.

ẩn của bản thân

lousy job.

Công việc nhàm

doors are opening

BECOMES

Wonderful new

chán khiến tôi

với những điều tuyệt

for me all the

I’m stuck in a

trở nên bê tắc.

vời luôn mở rộng và

TRỞ THÀNH

time.

Những cánh cửa mới

chào đón tôi.

enough.

Tôi thấy mình

process of

BECOMES

I am in the

không dủ giỏi

thay đổi tích cực, và

positive change,

I’m not good

giang

tôi xứng đáng đón

TRỞ THÀNH

Tôi đang từng bƣớc

and I deserve the

nhận điều tốt đẹp

best.

nhất.

This doesn’t mean that you have to be

Điều này không có nghĩa là bạn phải lo lắng về

worried about every thought you think. When

những điều bạn nghĩ đến. Khi bắt đầu quá trình thay đổi

you first begin to make the changeover and

và thật sự chú tâm đến những suy nghĩ của mình, bạn

really pay attention to your thoughts, you’ll be

sẽ giật mình khi nhận ra rằng: trƣớc đây mình chỉ nghĩ

horrified to realize how negative much of your

đến những điều tiêu cực. Vì vậy, mỗi khi thấy mình chỉ

thinking has been. So when you catch a

nghĩ đến những điều tiêu cực, bạn hãy tự nhủ rằng:

negative thought, just think to yourself. That is “Đây chính là những suy nghĩ theo lối mòn, mình không

an old thought; I no longer choose to think that còn chọn cách suy nghĩ đó nữa!” Và ngay lập tức, hãy
way. Then find a positive thought to replace it thay thế bằng một suy nghĩ lạc quan hơn để cảm nhận
as quickly as you can. Remember, you want to

những điều tốt đẹp xung quanh. Những suy nghĩ chất

feel good as much as possible. Thoughts of

chứa sự cay đắng, căm ghét, tội lỗi chỉ làm bạn đau

bitterness, resentment, blame, and guilt make

khổ. Và đó là một thói quen mà bạn cần phải dứt khoát

you feel miserable. And that’s a habit you really

từ bỏ.

want to release.
Another

Cảm giác “không đủ giỏi” hoặc không xứng đáng
barrier

to

allowing

positive

nhận những điều tốt đẹp cũng là một rào cản khiến

affirmations to work is feeling “not good

những khẳng định lạc quan của bạn không trở thành
enough” – that is, you feel that you don’t hiện thực. Nếu đó là vấn đề bạn đang gặp phải, hãy
deserve to have good in your life. If that’s your

xem chƣơng 8 (Sự tôn trọng Bản thân), bạn sẽ thấy rất

issue then you could begin with Chapter 8 (Self-

nhiều lời khẳng định tích cực về việc tôn trọng bản thân

Esteem). You could see how many of the self- mà bạn nên ghi nhớ và lặp lại thƣờng xuyên. Làm nhƣ
esteem affirmations

you can memorize, and

thê sẽ giúp bạn chuyển cảm giác “mình chỉ là một kẻ vô

then repeat them often. Doing so will help tích sự” thành một trong những giá trị của bản thân. Khi
change that “worthless” feeling you might be

đó bạn sẽ thấy việc khẳng định tích cực đem lại cho

carrying around, to one of self-worth. Then

mình những giá trị nhƣ thế nào.

watch your positive affirmations materialize.

Những lời tự khẳng định chính là giải pháp cho

Affirmations are solutions that will replace những vẫn đề bạn đang gặp phải. Mỗi khi gặp khó khăn,
whatever problem you might have. Whenever

bạn hãy lặp lại nhiều lần câu nói này: “Tất cả rồi sẽ ổn.

you have a problem, repeat over and over:

Mọi việc đang diến tiếp theo hƣớng tốt nhất cho mình.

“All is well. Everything is working out for Những điều tốt đẹp cuối cùng rồi sẽ đến. Mình sẽ ổn
my highest good. Out of this situation only good

thôi!”

will come. I am safe.”

Lời khẳng định đơn giản này sẽ đem đến những

This simple affirmation will work miracles điều kỳ diệu cho cuộc sống của bạn.
in your life.

Tôi khuyên bạn không nên chia sẽ những suy nghĩ

I would also suggest that you avoid

tích cực của mình với những ngƣời mà bạn nghĩ rằng họ

sharing your affirmations with others who may

có thể sẽ cƣời chê những ý tƣởng này. Khi bạn mới bắt

pooh-pooh these ideas. When you’re just

đầu, tốt nhất là hãy giữ kín những suy nghĩ đó đến khi

getting started, it’s best to keep your thinking to

nào đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. Khi đó, mọi

yourself until you’ve achieved your desired

ngƣời xung quanh bạn sẽ ngạc nhiên: “Cuộc sống của

results. Then your friends will say, “You life is

bạn đã thay đổi rất nhiều. Bạn đã khác nhiều lắm. Bạn

changing so much. You’re so different. What đã làm gì để đƣợc nhƣ thế?”
have you been doing?”

Hãy đọc lại Lời giới thiệu này nhiều lần cho đến khi

Go over this Introduction several times

bạn thật sự hiểu đƣợc các nguyên tắc và có thể áp dụng

until you really understand the principles and

chúng. Bạn cũng có thể tập trung vào những phần có ý

can live them. Also, zero in on the chapters that

nghĩa với bạn nhất và thực hành thƣờng xuyên những

have the most meaning to you, and practice

lời tự khẳng định đó. Và cũng đừng quên sang tạo ra

those particular affirmations. And remember to những lời khẳng định của riêng mình.
make up affirmations of your own.

Đây là vài lời khẳng định lạc quan có thể áp dụng

Some affirmations you can use right now ngay:

“Tôi có thể hài lòng với bản thân mình!”

are:

“ I can feel good about myself!”

“Tôi có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong

“I can make positive changes in my life!”

cuộc sống của mình!”

“I can do it!”

“Tôi có thể làm được điều đó!”
I can do it  tin vao chinh minh
HEALTH
If you want to create better health in your

SỨC KHỎE
Nếu muốn có sức khỏe tốt, bạn tuyệt đối không

body, there are definitely some things you must đƣợc làm một số điều, chẳng hạn nhƣ không đƣợc cáu
not do: You must no get angry at your body for giận với bản thân vì bất cứ lý do gì. Giận dữ cũng là một
any reason. Anger is another affirmation, and sự tự khẳng định rằng bạn đang chán ghét chính cơ thể
it’s telling your body that you hate it, or parts of

mình. Các tế bào trong cơ thể nhận thức rất rõ suy nghĩ

it. Your cells are very aware of every thought

của bạn. Cơ thể bạn nhƣ một ngƣời giúp việc trung

you have. Think of your body as a servant that’s

thành luôn làm việc cật lực để bạn có đƣợc sức khỏe

working as hard as it can to keep you in perfect tốt, bất kể bạn đối xử với cơ thể mình nhƣ thế nào.
health no matter how you treat it.
Your body knows how to heal itself. If you

Cơ thể của bạn biết cách tự chữa lành mọi vết
thƣơng. Nếu đƣợc bạn cung cấp những thực phẩm bổ

feel it healthy foods and beverages, give it dƣỡng, tập thể dục, ngủ đủ giấc và suy nghĩ những điều
exercise and sufficient sleep, and think happy tốt đẹp, cơ thể bạn sẽ vận hành dễ dàng. Khi đó, những
thoughts, then its work is easy. The cells are tế bào đƣợc làm việc trong một môi trƣờng tốt đẹp lành
working in a

happy, healthy atmosphere.

mạnh. Còn nếu bạn chỉ biết cung cấp vô tội vạ cho cơ

However, if you’re a couch potato who feeds

thể những thứ thức ăn, thức uống không tốt, bạn không

your body junk food and lots of diet soda, and

biết tôn trọng giấc ngủ, lại bẳn tính, khó chịu suốt ngày,

you skimp on sleep and are grouchy and thì lúc đó, các tế bào trong cơ thể sẽ phải làm việc trong
irritable all the time, then the cells in your body

môi trƣờng không thuận lợi. Trong trƣờng hợp này,

are working at a disadvantage – they’re in a chằng có gì ngạc nhiên nếu cơ thể bạn không đƣợc khỏe
disagreeable atmosphere. If this is the case, it’s
no wonder that your body isn’t as healthy as
you’d like it to be.

mạnh nhƣ bạn mong muốn.
Bạn sẽ không bao giờ có đƣợc sức khỏe tốt nếu
luôn suy nghĩ hoặc nói về bệnh tật của mình. Một sức

You’ll never create good heath by talking khỏe tốt là kết quả của sự yêu thƣơng và quý trọng cơ
or thinking about your illness. Good health thể. Vì thế hãy yêu thƣơng bản thân nhiều nhất mức có
comes form love and appreciation. You want to

thể. Hãy trò chuyện và dịu dàng với chính mình. Nếu

put as much love into your body as you possibly

một bộ phận nào đó của cơ thể bạn không khỏe hay bị

can. Talk to it and stroke it in loving ways. If đau, hãy quan tâm chăm sóc nhƣ thể đó là một đứa trẻ
there’s a part of your body that’s ailing or dis- đang ốm. Hãy thì thầm rằng bạn yêu quý cơ thể mình
eased, then you want to treat it as you would a

rất nhiều và bạn đang làm mọi điều để giúp cơ thể

sick little child. Tell it how much you love it, and

nhanh chon bình phục.

that you’re doing everything you can to help it
get well quickly.

Khi ốm đau, đừng đơn giản chỉ nghĩ đến việc tìm
bác sĩ, và nhờ họ kê đơn thuốc để chữa bệnh những

If you’re sick, then you want to do more

triệu chứng là xong. Đó là lúc cơ thể bạn lên tiếng, rằng

than just go to the doctor and have him or her

bạn đang làm điều gì đó không có lợi cho cơ thể. Bạn

you a chemical to take care of the symptom.

cần bổ sung thêm kiến thức về sức khỏe vì càng hiều

Your body is telling you that something you’re

biết, bạn càng chăm sóc cơ thể mình tốt hơn. Chính bạn

doing isn’t good for your body. You need to cũng không muốn nghĩ rằng mình là nạn nhân của bệnh
learn more about health – the more you learn,

tật. Nếu nghĩ nhƣ thế, bạn đang tự đánh mất sức mạnh

the easier it is to take care of your body. You của mình. Bạn nên chọn mua những quyển sách hƣớng
don’t want to choose to feel like a victim. If you dẫn cách chăm sóc cơ thể, hoặc đến xin tƣ vấn ở một
do, you’ll just be giving your power away. You bác sĩ dinh dƣỡng để có đƣợc thực đơn thích hợp cho
could go to a health-good store and pick up one

riêng mình. Nhƣng dù bạn có làm bất kỳ điều gì, hãy

of the many food books that teach you how to

luôn duy trì một tinh thần sảng khoái và thoải mái. Hãy

keep yourself healthy, or you could see a

luôn trong trạng thái hằng hái thực hiện kế hoạc cải

nutritionist and have a healthy diet created just

thiện sức khỏe bản thân.

for you, but whatever you do, create a healthy,
happy

mental

atmosphere.

Be

a

willing

participant in your own health plan.

Tôi tin rằng những triệu chứng mà chúng ta gọi là
bệnh tật là do chính chúng ta tạo ra. Cơ thể, cũng nhƣ
mọi điều khách trong cuộc sống, chính là tấm gƣơng

I believe that we create every so-called phản chiếu những chuyện với chúng ta, chỉ cần chúng ta
illness in our body. The body, like everything

dành một chút thời gian để lắng nghe. Mỗi tế bào bên

else in life, is a mirror of our inner thoughts and

trong cơ thể sẽ đáp lại mọi suy nghĩ và lời nói của chúng

beliefs. Our body is always talking to us; we just

ta.

need to take the time to listen. Every cell within

Chuỗi suy nghĩ và lời nói sẽ tạo nên hành vi, đặc

our body responds to every single thought we

điểm của cơ thể, tạo cảm giác thoải mái hoặc căng

think and every word we speak.

thẳng. Một ngƣời cau có suốt ngày thì không thể nghĩ

Continuous

modes

of

thinking

and

những điều tƣơi vui, hạnh phúc. Bạnh hãy nhìn những

speaking produce body behaviors and postures ngƣời già, trên gƣơng mặt và cơ thể họ hằn sâu dấu vết
and “eases”, or dis-eases. The person who has

của những chuỗi suy nghĩ, dằn vặt trong tâm trí mà họ

a permanently scowling face didn’t produce that đã trải qua trong đời. Thế còn bạn, bạn trông sẽ ra sao
by

having joyous,

loving

thoughts.

Older

people’s faces and bodies so clearly show a

khi già đi?
Nên biết rằng cuộc sống không phải là sự kết hợp

lifetime of thinking patterns. How will you look của một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên xảy đến, mà
when you’re elderly?

chính là một hành trình của sự thức tỉnh nhận thức. Nếu

Learn to accept that your life is not a

luôn tâm niệm điều này, bạn sẽ không gì đi mà chỉ

series of random events, but a pathway of

trƣởng thành hơn thôi. Hãy nghĩ rằng sinh nhật lần thứ

awakening. If you live every day in this way, 49 của bạn là ngày bạn bƣớc vào thời thơ ấu của một
you’ll never grow old. You’ll just keep growing.

cuộc đời khác. Một ngƣời phụ nữ bƣớc vào tuổi 50 mà

Imagine the day you turn 49 as the infancy of chƣa bị căn bệnh ung thƣ hay bệnh tim giày vò, sẽ hoàn
another life. A woman who reaches age 50 to

toàn có cơ hội tổ chức lễ sinh nhật của mình ngày từ

day and remains free of cancer and heart bây giờ và bắt đầu mọi thứ. Bạn có mặt trong cuộc đời
disease can expect to see her 92 nd birthday. You này là vì mộ lý do đặc biệt nào đó, và cuộc sống luôn
and only you have the ability to customize your

dành cho bạn mọi thứ bạn cần.

own life cycle. So change your thinking now and

Bạn có thể chọn cho mình những suy nghĩ tiêu cực

get going! You’re here for a very important

để rồi đau buồn, bệnh tật, những bạn cũng có thể thay

reason, and everything you need is available to

đổi những suy nghĩ của mình để tạo ra một môi trƣờng
you.

lành mạnh trong tâm trí lẫn bên ngoài cơ thể.
You can choose to think thoughts that

create a mental atmosphere that contributes to
illness, or you can choose to think thoughts that
create a healthy atmosphere both within you
and around you.

I MAKE HEALTHY

TÔI LUÔN CÓ NHỮNG

CHOICES, I HAVE

LỰA CHỌN LÀNH MẠNH

RESPECT FOR

TÔI TÔN TRỌNG BẢN

MYSELF.

THÂN MÌNH

Positive
Affirmations for Health

Những lời khẳng
định tích cực về Sức khỏe

I ENJOY THE FOODS

HEALING HAPPENS! I

TÔI CHỌN NHỮNG LOẠI

KHI CẦN TỰ CHỮA LÀNH VẾT

THAT ARE BEST FOR MY

GET MY MIND OUT OF

THỨC ĂN CÓ LỢI CHO CƠ THỂ

THƢƠNG, TÔI SẼ KHÔNG CAN

BODY. I LOVE EBERY CELL

THE WAY AND ALLOW THE

VÌ TÔI YÊU QUÝ TỪNG TẾ BÀO

THIỆP VÀO MÀ ĐỂ CƠ THỂ TỰ

OF MY BODY.

INTELLIGENCE OF MY

TRONG CƠ THỂ MÌNH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA

BODY TO DO ITS HEALING

MÌNH

WORK NATURALLY.
I LOOK FORWARD TO A

I BALANCE MY LIFE

TÔI HY VỌNG MÌNH SẼ CÓ

TÔI BIẾT CÂN BẰNG THỜI

HEALTHY OLD AGE

BETWEEN WORK, REST,

MỘT TUỔI GIÀ KHỎE MẠNH,

GIAN LÀM VIỆC, NGHỈ NGỜI VÀ

BECAUSE I TAKE LOVING

AND PLAY. THEY ALL GET

BỞI LÖC NÀY ĐÂY, TÔI ĐANG

VUI CHƠI CỦA MÌNH.

CARE FO MY BODY NOW.

EQUAL TIME.

CHĂM SÓC CƠ THỂ MÌNH MỘT
CÁCH CHU ĐÁO

I AM CONTANTLY

I AM GRATEFUL TO BE

TÔI LUÔN TÌM HIỂU NHỮNG

TÔI BIẾT ƠN VÌ ĐƢỢC SỐNG

DISCOVERING NEW WAYS

ALIVE TODAY. IT IS MY

PHƢƠNG PHÁP MỚI ĐỂ CẢI

VÀO NGÀY HÔM NAY, THẬT VUI

TO IMPROVE MY HEALTH.

JOY AND PLEASURE TO

THIỆN SỨC KHỎE CỦA MÌNH.

SƢỚNG VÀ HẠNH PHÚC KHI

LIVE ANOTHER

ĐƢỢC SỐNG THÊN MỘT NGÀY

WONDERFUL DAY.

TUYỆT VỜI NỮA.

I RETURN MY BODY TO

I AM WILLING TO ASK

TÔI LUÔN GIỮ SỨC KHỎE Ở

TÔI KHÔNG NGẠI NHỜ CẬY SỰ

OPTIMAL HEALTH BY

FOR HELP WHEN I NEED

TÌNH TRẠNH TỐT NHẤT BẰNG

GIÖP ĐỠ CỦA NGƢỜI KHÁC KHI

GIVING IT WHAT IT NEEDS

IT. I ALWAYS CHOOSE

CÁCH ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU

CẦN. TÔI LUÔN TÌM ĐẾN

ON EVERY LEVEL

THE HEALTH

CỦA CƠ THỂ.

CHUYÊN GIA SỨC KHỎE ĐỂ

PROFESSIONAL WHO IS

CHĂM SÓC BẢN THÂN.

JUST RIGHT FOR MY
NEEDS.
I LOVINGLY DO

I AM THE ONLY PERSON

TÔI VUI VẺ LÀM MỌI ĐIỀU CÓ

CHỈ CÓ TÔI MỚI CÓ THỂ KIỂM

EVERYTHING I CAN TO

WHO HAS CONTROL OVER

THỂ DUY TRÌ TÌNH TRẠNH SỨC

SOÁT NHỮNG THÓI QUEN ĂN

ASSIST MY BODY IN

MY EATING HABITS. I CAN

KHỎE TỐT NHẤT CHO CƠ THỂ.

UỐNG CỦA MÌNH. TÔI LUÔN

MAINTAINING PERFECT

ALWAYS RESIST

BIẾT KIỀM CHẾ BẢN THÂN NẾU

HEALTH.

SOMETHING, IF I CHOOSE

TÔI MUỐN.

TO.
I HAVE A SPECIAL

WATER IS MY FAVORITE

TÔI CÓ MỘ THIÊN THẦN HỘ

NƢỚC LÀ MỘT PHẦN KHÔNG

GUARDIAN ANGEL. I AM

BEVERAGE. I DRINK LOTS

MỆNH ĐẶC BIỆT – NGƢỜI LUÔN

THỂ THIẾU TRONG CUỘC SỐNG

DIVINELY GUIDED AND

OF WATER TO CLEANSE

CHỈ DẪN VÀ BẢO VỆ TÔI MỌI

CỦA TÔI. TÔI UỐNG THẬT

PROTECTED AT ALL TIMES.

MY BODY AND MIND.

LÚC, MỌI NƠI.

NHIỀU NƢỚC ĐỂ CƠ THỂ VÀ
TÂM TRÍ CỦA TÔI ĐƢỢC TRONG
SẠCH, THUẦN KHIẾT.

PERFECT HEALTH IS MY

FILLING MY MIND WITH

MỘI SỨC KHỎE HOÀN HẢO LÀ

ĐONG ĐẦY TẦM TRÍ BẰNG

DIVINE RIGHT, AND I

PLEASANT THOUGHTS IS

ĐẶC ÂN MÀ CUỘC SỐNG BAN

NHỮNG SUY NGHĨ VUI VẺ LÀ

CLAIM IT NOW

THE QUICKEST ROAD TO

TẶNG CHO TÔI VÀ TÔI ĐANG

CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ CÓ

HEALTH

ĐÓN NHẬN ĐIỀU ĐÓ.

ĐƢỢC SỨC KHỎE TỐT

I DEVOTE A PORTION OF

MY HAPPY THOUGHTS

TÔI DÀNH MỘT PHẦN THỜI

NHỮNG SUY NGHĨ VUI VẺ

MY TIME TO HELPING

HELP CREATE MY HEALTH

GIAN CỦA MÌNH ĐỂ GIÖP ĐỠ

GIÖP CƠ THỂ TÔI KHỎE MẠNH

OTHERS. IT IS GOOD FOR

BODY.

NHỮNG NGƢỜI KHÁC. ĐIỀU ĐÓ

MY OWN HEALTH.

CŨNG TỐT CHO SỨC KHỎE CỦA
BẢN THÂN TÔI.

I AM GRATEFUL FOR MY

I BREATHE DEEPLY AND

TÔI BIẾT ƠN CƠ THỂ KHỎE

TÔI HÍT THỞ SÂU ĐẦY KHOAN

HEALTHY BODY. I LOVE

FULLY. I TAKE IN THE

MẠNH CỦA MÌNH. TÔI YÊU

KHOÁI VÀ TẬN HƢỞNG HƠI THỞ

LIFE.

BREATH OF LIFE, AND I

CUỘC SỐNG NÀY BIẾT BAO!

CỦA CUỘC SỐNG. TÔI THẤY

AN NOURISHED.

MÌNH NHƢ ĐƢỢC CUỘC SỐNG
NUÔI DƢỠNG.
I can do it  tin vao chinh minh
Forgiveness

Sự tha thứ

You can never be free of bitterness as

Bạn khó thoát khỏi cảm giác đau khổ nếu vẫn còn

long as you continue to think unforgiving

giữ trong lòng những suy nghĩ hiềm khích. Làm sao lúc

thoughts. How can you be happy in this

này bạn có thể vui vẻ nếu cứ mãi cáu giận và căm ghét

moment if you continue to choose to be angry mọi thứ xung quang? Những suy nghĩ bội bực, kho chịu
and resentful? Thoughts of bitterness can’t

không thể tạo nên niềm vui. Dù bạn nghĩ mình có lý do

create joy. No matter how justified you feel you chính đáng để làm điều đó, dù những ngƣời khác đối xử
are, no matter what “they” did, if you insist on

với bạn tệ hại, nhƣng nếu cứ mãi giữ trong lòng những

holding on to the past, then you will never be

điều đã xảy ra trong quá khứ, bạn sẽ chẳng bao giờ

free. Forgiving yourself and others will release

đƣợc thoải mái. Việc tha thứ cho bản thân và cho ngƣời

you from the prison of the past.

khác sẽ giải thoát bạn khỏi ngục tù của quá khứ.

When you feel that you’re stuck in some

Khi cảm thấy mình chìm đắm trong đau khổ, hoặc

situation, or when you affirmations aren’t khi sự khẳng định không còn giúp ích gì cho bạn, thì
working, it usually means that there’s more

điều đó có nghĩa là cần phải tha thứ nhiều hơn nữa. Khi

forgiveness work to be done. When you don’t

bạn không thể tự do cuốn theo cuộc sống hiện tại, thì có

flow freely with life in the present moment, it

nghĩa là bạn đang bám chặt vào quá khứ. Đó có thể là

usually means that you’re holding on to a past

sự nuối tiếc, đau buồn, tổn thƣơng, sợ hãi, mặc cảm tội

moment. It can be regret sadness, hurt fear,

lỗi, oán trách, giận dữ, căm ghét hay thậm chí làm

guilt, blame, anger, resentment, or sometimes muốn báo thù. Những trạng thái ấy đều là biểu hiện của
even a desire for revenge. Each one of these

sự không khoan dung, của sự từ chối từ việc quên

states comes from a space of unforgiveness, a

những điều xảy ra và sống với thời khắc của hiện tại.

refusal to let go and come in to the present

Chỉ có thời khắc hiện tại mới có thể tạo nên tƣơng lai

moment. Only in the present moment can you

của bạn.

create your future.

Nếu quá khứ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí bạn,

If you’re holding on to the past, you can’t chắc chắn bạn không thể sống cho hiện tại đƣợc. Chỉ
be in the present. It’s only in this “now”

trong giây phút “hiện tại” này, những suy nghĩ và lời nói

moment that your thoughts and words are

của bạn mới thực sự có sức mạnh. Vì thế, thật sự bạn

powerful. So you really don’t want to waste

cũng không muốn lãng phí suy nghĩ hiện tại của mình

your current thoughts by continuing to create

bằng cách tiếp tục tạo dựng tƣơng lai từ những điều tệ

your future from the garbage of the past.

hại trong quá khứ.

When you blame another, you give your

Khi đổ lỗi cho ngƣời khác, bạn đã tự đánh mất sức

own power away because you’re placing the

mạnh bản thân, vì lúc đó ngƣời khác sẽ điều khiển cảm

responsibility for your feelings on someone else.

xúc của bạn. Trong cuộc sống, bạn có thể gặp những

People in your life may behave in ways that ngƣời có cách cƣ xử khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, họ
trigger

uncomfortable

responses

in

you.

không thể nào can thiệp vào điều khiển những “trung

However, they didn’t get into your mind and

tâm” cảm xúc trong tâm trí bạn. Hãy làm chủ cảm xúc

create the buttons that have been pushed.

của bản thân và kiểm soát những phản ứng của riêng

Taking responsibility for your own feelings and mình. Nói cách khác, hãy học cách chọn lựa cảm xúc
reactions is mastering your “ability to respond”.

một cách có ý thức thay vì phản ứng đơn thuần theo

In other words, you learn to consciously choose

bản năng.

rather than simply react.
Forgiveness

is

Với nhiều ngƣời, tha thứ là một khái niệm lắt léo

tricky

and

confusing

và khó hiểu nhƣng hãy hiểu rằng tha thứ khác với chấp

concept for many people, but know that there’s nhận. Tha thứ cho một ai đó không có nghĩa là bạn bỏ
a

difference

between

forgiveness

and qua những hành vi của họ. Hành động tha thứ chỉ diễn

acceptance. Forgiving someone doesn’t mean ra trong tâm trí của bạn. Đó không phải là một hành
that you condone their behavior! The act of

động cụ thể mà ngƣời khác có thể nhìn thấy. Nếu thật

forgiveness takes place in your own mind. It

sự tha thứ, bạn sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Tha

really has nothing to do with the other person.

thứ đơn giản chỉ là một biểu hiện của sự giải thoát bản

The reality of true forgiveness lies in setting

thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực trƣớc đây.

yourself free from the pain. It’s simply an act of

Tha thứ cũng không có nghĩa là cho phép ngƣời

releasing yourself from the negative energy that

khác tiếp tục đối xử không tốt hay làm tổn thƣơng bạn.

you’ve chosen to hold on to.

Đôi khi tha thứ cũng có nghĩa là bạn không nghĩ đến

Also, forgiveness doesn’t mean allowing điều đó nữa. Bạn tha thứ cho một ngƣời và đồng thời
the painful behaviours or actions of another to cũng làm ngƣời đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xác định vị
continue in your life. Sometimes forgiveness trí của mình và thiết lập giới hạn an toàn không chỉ là
means letting go: You forgive that person and

điều tốt cho bản thân mà còn cho ngƣời khác nữa.

then you release them. Taking a stand and

Dù bạn có lý do để cay đắng, căn giận ngƣời khác,

setting healthy boundaries is often the most

thì bạn cũng không nên kéo dài cảm giác ấy mãi. Bạn có

loving thing you can do – not only for yourself, quyền chọn lựa, hoặc là thù hận để tiếp tục khổ đau,
but for the other person as well.

hoặc cho bản thân cơ hội tha thứ những điều đã xảy ra,

No matter what your reasons are for để mọi thứ đi vào quên lãng và bắt đầu tạo dựng một
having bitter, unforgiving feelings, you can go

cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có quyền

beyond them. You have a choice. You can tự do chọn lựa bất kỳ điều gì trong cuộc sống theo
choose to stay stuck and resentful, or you can những gì mình mong muốn – vì bạn có quyền chọn lựa
do yourself a favor by willingly forgiving that
happened in the past; letting it go; and then
moving on to create a joyous, fulfilling life. You
have the freedom to make your life anything
you want it to be because you have freedom of
choice.

nhƣ vậy.
AS I CHANGE MY

KHI TÔI THAY ĐỔI SUY

THOUGHTS, THE

NGHĨ CỦA MÌNH, THẾ

WORLD AROUND ME

GIỚI XUNG QUANH TÔI

CHANGES.

CŨNG THAY ĐỔI THEO.

Positive

Những lời khẳng

Affirmations for Forgiveness

định tích cực về Sự tha thứ

THE DOOR TO MY

THERE IS NO PROBLEM

CÁNH CỬA VÀO TRÁI TIM TÔI

BẤT CỨ KHÓ KHĂN NÀO

HEART OPENS INWARD. I

SO BIG OR SO SMALL THAT

LUÔN RỘNG MỞ, TÔI ĐẾN VỚI

CŨNG ĐỀU CÓ THỂ VƢỢT

MOVE THROUGH

IT CANNOT BE SOLVED

TÌNH YÊU BẰNG CÁCH SỐNG BAO

QUA VÀ GIẢI QUYẾT BẰNG

FORGIVENESS TO LOVE.

WITH LOVE.

DUNG

TÌNH YÊU THƢƠNG.

TODAY I LISTEN TO MY

I AM READY TO BE

HÔM NAY, TÔI LẮNG NGHE

TÔI SẴN LÒNG HÀN GẮN

FEELING, AND I AM

HEALED. I AM WILLING TO

NHỮNG CẢM XÚC CỦA MÌNH VÀ

MỌI VẾT THƢƠNG VÀ THA

GENTLE WITH MYSELF, I

FORGIVE ALL IS WELL

DỊU DÀNG VỚI BẢN THÂN. TÔI

THỨ CHO TẤT CẢ. MỌI THỨ

KNOW THAT ALL OF MY

BIẾT RẰNG TẤT CẢ CẢM XÚC ẤY

RỒI SẼ TỐT ĐẸP THÔI.

FEELINGS ARE MY

ĐỀU LÀ NHỮNG NGƢỜI BẠN THÂN

FRIENDS

THIẾT CỦA TÔI.

THE PAST IS OVER, SO

WHEN I MAKE A MISTAKE,

QUÁ KHỨ ĐÃ ĐI QUA VÀ SẼ

MỖI SAI LẦM TÔI PHẠM

IT HAS NO POWER NOW.

I REALZE THAT IT IS ONLY

KHÔNG CÒN ẢNH HƢỞNG GÌ ĐẾN

PHẢI CHỈ LÀ PHẦN RẤT NHỎ

THE THOUGHTS OF THIS

PART OF THE LEARNING

HIỆN TẠI NỮA. NHỮNG SUY NGHĨ

CỦA QUÁ TRÌNH TRẢI NHIỆM

MOMENT CREATE MY

PROCESS.

TRONG HIỆN TẠI SẼ TẠO RA

CUỘC SỐNG

FUTURE.

TƢƠNG LAI CỦA TÔI

I GIVE MYSELF THE

I MOVE BEYOND

TÔI TỰ TRAO TẶNG MÌNH MÓN

TÔI MỞ LÒNG BAO DUNG

GIFT OF FREEDOM FROM

FORGIVENESS TO

QUÀ CỦA SỰ TỰ DO VƢỢT QUA

ĐỂ THẤU HIỂU VÀ YÊU

THE PAST, AND MOVE

UNDERSTANDING, AND I

NỖI ÁM ẢNH TRONG QUÁ KHỨ VÀ

THƢƠNG MỌI NGƢỜI.

WITH JOY INTO THE NOW

HAVE COMPASSION FOR

VUI VẺ TIẾN VÀO HIỆN TẠI.

ALL.
AS I FORGIVE MYSELF,

I KNOW THAT OLD,

KHI CÓ THỂ THA THỨ CHO BẢN

TÔI TỪ BỎ NHỮNG KHUÔN

IT BECOMES EASIER TO

NEGATIVE PATTERNS NO

THÂN, THÌ VIỆC THA THỨ CHO

MẪU XƢA CŨ, NHỮNG TIÊU

FORGIVE OTHERS.

LONGER LIMIT ME. I LET

NGƢỜI KHÁC SẼ DỄ DÀNG HƠN

CỰC ĐÃ TỪNG CẢN TRỞ,

THEM GO WITH EASE.

RÀNG BUỘC ĐỂ HƢỚNG TỚI
MỘT CUỘC SỐNG TỰ DO
PHÍA TRƢỚC.

I LOVE AND ACCEPT MY

I KNOW THAT I CANNOT

NGAY LÚC NÀY TÔI YÊU

 TÔI BIẾT MÌNH KHÔNG

FAMILY MEMBERS

TAKE PERSONSIBILITY FOR

THƢƠNG VÀ CHẤP NHẬN MỌI

THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM

EXACTLY AS THEY ARE

OTHER PEOPLE. WE ARE ALL

THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

THAY CHO NGƢỜI KHÁC. TẤT

RIGHT NOW.

UNDER THE LAW OF OUR

MÌNH VỚI NHỮNG GÌ VỐN THUỘC

CẢ CHÖNG TA ĐỀU CÓ

OWN CONSIOUSNESS

VỀ HỌ

NGUYÊN TẮC SỐNG DỰA
TRÊN CẢM NHẬN CỦA RIÊNG
MÌNH

I FOGIVE MYSELF FOR

EVERYONE IN MY LIFE

TÔI THA THỨ CHO NHỮNG ĐIỂM

 TÔI HỌC HỎI ĐƢỢC NHIỀU

NOT BEING PERFECT. I

HAS SOMETHING TO TEACH

KHÔNG HOÀN HẢO CỦA MÌNH. TÔI

ĐIỀU TỪ NHỮNG NGƢỜI

AM LIVING THE VERY

ME, WE HAVE A PURPOSE IN

ĐANG SỐNG THEO CÁCH MÀ TÔI

XUNG QUANH. TẤT CẢ

BEST WAY I KNOW HOW.

BEING TOGETHER.

CHO LÀ TỐT NHẤT.

CHÚNG TA CÓ CHUNG MỘI
MỤC ĐÍCH KHI SỐNG BÊN
NHAU
I CANNOT CHANGE

 I FORGIVE EVERYONE IN

TÔI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI

 TÔI THA THỨ CHO NHỮNG

ANOTHER PERSON. I LET

MY PAST FOR ALL

NGƢỜI KHÁC; TÔI MUỐN HỌ

AI ĐÃ CÓ LỖI VỚI TÔI BẰNG

OTHERS BE WHO THEY

PERCEIVED WRONGS. I

ĐƢỢC CHÍNH LÀ HỌ, ĐƠN GIẢN VÌ

TẤM LÕNG YÊU THƢƠNG

ARE, AND I SIMLY LOVE

RELEASE THEM WITH LOVE.

TÔI MUỐN TÔI VẪN LÀ CHÍNH

WHO I AM

MÌNH

IT IS NOW SAFE FOR

 ALL OF THE CHANGES IN

ĐÃ ĐẾN LÚC TÔI NÊN QUÊN HẾT

 TẤT CẢ NHỮNG THAY ĐỔI

ME TO RELEASE ALL OF

LIFE THAT LIE BEFORE ME

MỌI ĐAU BUỒN CỦA THỜI THƠ ẤU

TRONG TƢƠNG LAI ĐỀU LÀ

MY CHILDHOOD TRAUMAS

ARE POSITIVE ONES. I AM

VÀ SỐNG MỘT SỐNG TRÀN ĐẦY

NHỮNG THAY ĐỔI TÍCH CỰC.

AND MOVE INTO LOVE

SAFE.

TÌNH YÊU THƢƠNG.

TÔI SẼ BÌNH YÊN TRONG
NHỮNG SỰ THAY ĐỔI ĐÓ
I can do it  tin vao chinh minh
Prosperity

Sự thịnh vượng

You can never create prosperity by talking

Bạn khó cơ thể có đƣợc một cuộc sống dƣ dả nếu

or thinking about your lack of money. This is

cứ mãi suy nghĩ hoặc phàn nàn về sự túng thiếu của

wasted

you

mình. Đó chỉ là những suy nghĩ lãng phí thời gian và

abundance. Dwelling on lack only creates more

không thể mang đến cho bạn sự sung túc hơn. Càng

lack. Poverty thinking brings more poverty.

nghĩ đến tình trạng thiếu hụt hiện tại của mình sẽ càng

Gratitude thinking brings abundance.

làm bạn cảm thấy thiếu hụt hơn. Càng nghĩ về tình cảnh

thinking

and

cannot

bring

There are a few negative affirmations and nghèo túng, chúng ta càng thấy mình nghèo túng hơn.
attitudes that are guaranteed to keep prosperity

Sự biết ơn cuộc đời này giúp chúng ta nhận ra rằng

beyond your reach – for example: “I never have

mình là một ngƣời giàu có.

enough money!” That’s a terrible affirmation to

Có những câu nói và thái độ tiêu cực cản trở bạn

use. Another unproductive one is: “Money goes

đến với suy nghĩ rằng mình là một ngƣời giàu có. Chẳng

out faster than it comes in”. This is poverty

hạn nhƣ: “Lúc nào tôi cũng thiếu thốn tiền bạc!” Hoặc

thinking of the worst kind. The Universe can một suy nghĩ nông cạn khác: “Tiền bạc mới có đó lại hết
only respond to what you believe about yourself

đó!”… Đây là suy nghĩ tệ hại nhất. Cuộc sống chỉ mang

and your life. Examine whatever about yourself

đến cho bạn những gì bạn tin rằng mình xứng đáng

and your life. Example whatever negative

đƣợc hƣởng. Hãy quyết tâm loại bỏ bất kỳ suy nghĩ tiêu

thoughts you have about money, and then

cực nào về vấn đề tiền bạc vẫn còn đâu đó trong tâm trí

decide to release them and let them go. They

bạn. Chúng đã không giúp đƣợc gì cho bạn thì sau này

haven’t served you well in the past and will not

cũng sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì.

serve you well in the future.
Sometimes

people

Có đôi lúc mọi ngƣời nghĩ rằng, việc trúng số hoặc
think

that

their

đƣợc thừa hƣởng một gia tài kếch sù từ một ngƣời bà

financial problems will be solved by inheriting

con xa nào đó sẽ giúp họ giải quyết những khó khăn về

money from a long-lost relative or winning the

tài chính. Bạn hoàn toàn có thể tƣởng tƣợng về những

lottery. Sure, you can fantasize about such

điều ấy, hoặc thử vận may với những tờ vé số, những

things, or even buy an occasional lottery ticket

đừng quá chú tâm vào việc kiếm tiền theo cách này. Đó

for fun, but please don’t put a lot of attention

chỉ là một kiểu suy nghĩ nông cạn và chẳng mang lại

on acquiring money in this way. This is scarcity điều gì tốt đẹp lâu dài cho cuộc sống của bạn. Dù sao đi
thinking, or poverty thinking, and it won’t bring

nữa, việc trúng số hiếm khi mang lại những thay đổi tích

lasting good into your life. In fact, within two

cực cho cuộc sống của những ngƣời trúng số. Thực tế

years, most lottery winners have lost almost all cho thấy, trong vòng hai năm, sau khi may mắn đƣợc
of their money, have nothing to show for it,

trúng số, hầu hết những ngƣời này thƣờng trở lại trắng

and are often worse off financially than before.

tay, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn về tài chính hơn

The problem with money acquired in this way is trƣớc. Có tiền bằng những cách nhƣ thế thƣờng không
that is rarely solves any problems. Why? giải quyết đƣợc vấn đề gì. Đơn giản bởi điều đó không
Because

it doesn’t involve

changing your

làm thay đổi nhận thức của bạn. Thực ra thì bạn đang

consciousness. In effect, you’re saying to the

nói với cuộc sống bằng: “Ngoài một cơ may nhƣ thế, tôi

Universe: “I don’t deserve to have good in my không xứng với bất cứ điều tốt đẹp nào khác!”
life expect by a fluke chance.”
If

you

would

only

Nếu bạn thay đổi nhận thức và suy nghĩ của mình
change

your để đón nhận những cơ hội thật sự mà cuộc sống đem

consciousness, your thinking, to allow the

đến, bạn sẽ có đƣợc những thứ mà bạn cho rằng chỉ có

abundance of the Universe to flow through your

trúng số bạn mới có đƣợc. Và hơn nữa, bạn có thể nắm

experience, you could have all the things you

giữ những thứ ấy trong tay bởi chính bạn đã tạo ra

think the lottery could bring you. And you’d be

chúng. Khẳng định mình đầy đủ, tuyên bố mình đầy đủ,

able to keep them, for they would be yours by

cho rằng mình xứng đáng đƣợc đầy đủ và, và thừa nhận

right of consciousness. Affirming, declaring,

mình đầy đủ là những bƣớc để để có đƣợc mọi điều bạn

deserving, and allowing are the steps to muốn, những điều đó còn tốt hơn cả việc trúng số.
demonstrating riches far greater that you could
ever win in a lottery.
Another thing that can keep you from

Ngoài ra, sự thiếu chân thật cũng có thể cản trở
bạn nghĩ rằng mình là một ngƣời giàu có. Bao giờ cũng
vậy, bạn sẽ nhận lại đúng những điều mình đã cho đi.

prospering is being dis-honest. Whatever you Nếu bạn lấy đi điều gì từ cuộc sống, thì cuộc sống cũng
give out comes back to you. Always. If you take

sẽ lấy lại của bạn những thứ tƣơng tự. Có thể bạn cảm

form Life, then Life will take from you. You may thấy mình không lấy cắp của ai, nhƣng còn những chiếc
feel that you don’t steal, but are you counting

kẹp giấy, những chiếc tem thƣ bạn mang về từ văn

the paper clips and stamps you’re taking home

phòng thì sao? Hoặc hẳn bạn cũng đã từng đánh cắp

from the office? Or are you a person who steals

thời gian làm việc, lấy đi sự tôn trọng hay mối quan hệ

time or robs others of respect – or perhaps

của ai đó? Cuộc sống sẽ ghi nhớ tất cả những điều bạn

steals relationships? All these things count and

làm, và những hành động của bạn nhƣ đang muốn nói

are a way of saying to the Universe: “I don’t

với cuộc sống rằng: “Tôi không xứng đáng đƣợc hƣởng

really diverse the good in life. I have to sneak it những điều tốt đẹp từ cuộc sống này. Nên tôi đành phải
and take it”

đánh cắp những gì tôi muốn!”

Become aware of the beliefs that may be

Hãy nhận ra những suy nào ngăn cản bạn nghĩ

blocking the flow of money in your life. Then

rằng mình là một ngƣời giàu có và thay bằng tƣ tƣởng

change those beliefs and begin to create new,

mới mẻ, tích cực hơn. Dù chƣa có ai trong gia đình bạn

abundant thinking. Event if no one else in your làm điều này trƣớc đây, nhƣng bạn cũng có thể mở rộng
family has done this, you can open your mind to

lòng để đón nhận khái niệm mới về sự giàu có trong

the concept of money flowing into your life.

cuộc sống của mình.

If you want to prosper, then you must use

Nếu muốn đƣợc giàu có, bạn phải nghĩ đến sự

prosperity thinking. There are two prosperity

giàu có. Có hai câu nói mà tôi đã áp dụng nhiều năm

affirmations that I’ve used for many years, and nay, chúng thật sự hữu ích với bản thân tôi, và chắc
they work well for me. They’ll also work for you.
They are:

chắn cũng sẽ hiệu nghiệm với bạn, Đó là:

“Thu nhập của tôi đang tăng lên,”

“My incomes is constantly increasing,”

và

and

“Dù bất kỳ ở đâu, tôi vẫn thấy mình là một ngƣời

“I prosper wherever I turn”
I had very little money when I started

giàu có”
Lúc đầu, tôi vẫn còn nghèo khổ lắm nhƣng kiên trì
using these affirmations, but consistent practice

nhắn nhủ với bản thân về những điều nhƣ thế đã làm

has made them come true for me

cuộc sống của tôi thực sự khá lên.





For a long time, I’ve believed that

Suốt một thời gian dài, tôi luôn tin rằng kinh

business is a place where we bless and prosper

doanh là nơi chúng ta có thể giúp nhau giàu có hơn. Tôi

each other. I’ve never understood the concept

không hiểu về sự khốc liệt trên thƣơng trƣờng, nơi luôn

of cutthroat business, where you try to cheat có sự lừa gạt, cạnh tranh lẫn nhau. Những cách sống đó
and put one over on the other person. That không đem lại cho chúng ta hạnh phúc hay sự vui vẻ.
doesn’t sound like a joyous way to live. There’s Mà thật ra, sự sung túc luôn tồn tại ở khắp mọi nơi – và
so much abundance in this world – all we need

tất cả những gì chúng ta cần làm là nhận biết sự thật ấy

to do is recognize that fact and share the

và san sẻ sự sung túc cho nhau.

wealth.

Ở nhà xuất bản Hay House – nơi tôi làm việc,

At Hay House, my publishing company,

chúng tôi sống chân tình và tôn trọng lẫn nhau. Chúng

we’ve always been honest and honorable. We

tôi khen ngợi nhau, hăng say với công việc, và sống bao

live up to our word, do our work well, and treat dung với nhau. Khi bạn sống theo cách ấy, tiền bạn
others with respect and generosity. When you không rời bỏ bạn đâu bởi cuộc sống luôn tƣởng thƣởng
live that way, it’s impossible to keep the money

cho bạn bằng cách này hay cách khác. Giờ đây, công ty

away; the Universe rewards you at every

tôi đã có chút tiếng tăm trong lĩnh vực xuất bản. Công

possible turn. Today we have a fabulous

việc dồn dập đến nỗi chúng tôi phải từ chối một số

reputation in the publishing world, and so much

thƣơng vụ. Chúng tôi không muốn mình phát triển quá

business that we’re turning it away. We don’t

mức để rồi phải đánh mất đi những mối quan hệ thân

want to grow so big that we lose the personal tình.
touch.

Nếu tôi – một đứa trẻ bị bỏ rơi và chƣa học hết

If I, an abused child who didn’t finish high

trung học – có thể làm đƣợc điều đó, thì bạn cũng có

school, can do it, you can, too. So once a day,

thể làm đƣợc. Vì thế, mỗi ngày một lần, bạn hãy dang

stand with your arms open wide and say with

rộng tay mình và vui vẻ nói rằng:

“Tôi luôn mở rộng lòng mình đón nhận tất cả

joy:

“I am open and receptive to all the good những điều tốt đẹp và giàu có trong cuộc sống. Xin cảm
and abundance in the Universe. Thank you, ơn cuộc sống!”
Life”

Cuộc sống sẽ nghe thấy và đáp lại lời bạn.
Life will hear you and respond.
I MAKE HEATHY

TÔI LUÔN CÓ NHỮNG

CHOICES, I HAVE

LỰA CHỌN LÀNH MẠNH,

RESPECT FOR MYSELF

TÔI TÔN TRỌNG BẢN
THÂN MÌNH

Positive

Những lời khẳng

Affirmations for Prosperity

định tích cực về Sự thịnh vượng

I AM A MAGNET FOR

I TRULY BELIVE THAT

TÔI CÓ MỘT SỨC HÖT ĐẶC

TÔI THẬT SỰ TIN RẰNG CHÚNG

MONEY. PROSPERITY OF

WE ARE HERE TO BLESS

BIẾT VỚI TIỀN BẠC NÊN TÔI

TA CÓ MẶT TRONG CUỘC SỐNG

EVERY KIND IS DRAWN TO

AND PROSPER EACH

TIN CHÚNG SẼ ĐẾN VỚI TÔI.

NÀY ĐỂ LÀM CHO NHAU HẠNH

ME.

OTHER. I REFLECT THIS

PHÚC. TÔI MANG NIỀM VUI ĐÓ

BELIEF IN MY DAILY

VÀO CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG

INTERACTIONS.

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY.

I THINK BIG, AND THEN I

THE MONEY THAT

TÔI NGHĨ MỌI VIỆC THEO

HÔM NAY, TÔI HÀI LÒNG VỚI

ALLOW MYSELF TO ACCEPT

COMES TO ME TODAY I A

HƢỚNG RỘNG MỞ NÊN TÔI

SỐ TIỀN MÀ MÌNH KIẾM ĐƢỢC.

EVEN MORE GOOD FROM

PLEASURE TO HANDLE. I

LUÔN ĐÓN NHẬN NHỮNG

TÔI TIÊU XÀI MỘT ÍT VÀ DÀNH

LIFE

SAVE SOME AND SPEND

ĐIỀU TỐT LÀNH TỪ CUỘC

DỤM MỘT ÍT CHO MAI SAU.

SOME.

SỐNG.

WHEREVER IT IS THAT I

I LIVE IN A LOVING,

DÙ LÀM CÔNG VIỆC GÌ, TÔI

TÔI ĐANG SỐNG TRONG MỘT

WORK, I AM DEEPLY

ABUNDANT, HARMONIOUS

CŨNG LUÔN ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ

THẾ GIỚI ĐẦY TÌNH YÊU

APPRECIATED AND WELL

UNIVERSE, AND I AM

CAO VÀ TRẢ LƢƠNG XỨNG

THƢƠNG, SUNG TÖC VÀ BÌNH

COMPENSATED.

GRATEFUL.

ĐÁNG.

YÊN, VÀ TÔI BIẾT ƠN VÌ ĐIỀU ĐÓ.

TODAY IS A DELIGHTFUL

I AM NOW WILLING TO

HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY

TÔI ĐANG SẴN LÒNG MỞ CÁNH

DAY. MONEY COMES TO

BE OPEN TO THE

THẬT TUYỆT. TIỀN BẠC ĐẾN

CỬA BÍ MẬT CỦA SỰ GIÀU SANG

ME IN EXPECTED AND

UNLIMITED PROSPERITY

VỚI TÔI CÕN HƠN TÔI MONG

VÔ HẠN LUÔN TỒN TẠI QUANH

UNEXPECTED WAYS.

THAT EXISTS

ĐỢI VÀ VÀO LÚC TÔI KHÔNG

MÌNH.

EVERYWHERE.

NGỜ ĐẾN.

I NOW DO WORK I LOVE,

I PAY MY BILLS WITH

TÔI ĐANG LÀM CÔNG VIỆC

TÔI VUI VẺ THANH TOÁN

AND I AM WELL PAID FOR

LOVE, AND I REJOICE AS I

MÌNH YÊU THÍCH, VÀ TÔI

NHỮNG TỜ HÓA ĐƠN VÀ THOẢI

IT.

WRITE OUT EACH CHECK.

ĐƢỢC TRẢ LƢƠNG HẬU HĨNH

MÁI KHI KÝ TÊN DƢỚI MỖI TẤM

ABUNDANCE FLOWS

CHO CÔNG VIỆC ĐÓ.

SÉC CỦA MÌNH. KHI ẤY, CẢM GIÁC

FREELY THROUGH ME.

MÌNH SUNG TÖC ĐÃ NGẬP TRÀN
TRONG TÔI

LIFE SUPPLIES ALL MY

AT THIS VERY MOMENT,

CUỘC SỐNG ĐÁP ỨNG DẦY

NGAY LÖC NÀY ĐÂY, SỰ SUNG

NEEDS IN GREAT

ENORMOUS WEALTH AND

ĐỦ MỌI NHU CẦU CỦA TÔI VÀ

TÚC VÀ MẠNH MẼ ĐANG SẴNG

ABUNDANCE. I TRUST

POWER ARE AVAILABLE TO

TÔI TIN TƢỞNG VÀO CUỘC

SÀNG CHỜ ĐỢI TÔI. TÔI CẢM

LIFE.

ME. I CHOOSE TO FEEL

SỐNG.

THẤY MÌNH CÓ GIÁ TRỊ VÀ XỨNG

WORTHY AND DESERVING.

ĐÁNG ĐƢỢC HƢỞNG ĐIỀU ĐÓ.

THE LAW OF

I DESERVE THE BEST,

QUY LUẬT CỦA CUỘC SỐNG

TÔI XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƢỢC

ATTRACTION BRINGS ONLY

AND I ACCEPT THE BEST

LUÔN ĐEM ĐẾN CHO TÔI

NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT, VÀ

GOOD INTO MY LIFE.

NOW

ĐIỀU TỐT ĐẸP.

LÚC NÀY TÔI SẴN SÀNG ĐÓN
NHẬN CHÚNG.
I MOVE FORM POVERTY

I RELEASE ALL

TÔI CHUYỂN NHỮNG SUY

TÔI VỨT BỎ NHỮNG CÁI NHÌN

THINKING TO PROSPERITY

RESISTANCE TO MONEY,

NGHĨ VỀ SỰ NGHÈO TÚNG

KHẮT KHE VỀ TIỀN BẠC VÀ ĐỂ

THINKING TO PROSPERITY

AND I NOW ALLOW IT TO

SANG NHỮNG SUY NGHĨ VỀ

CHÖNG ĐẾN THẬT NHIỀU VÀO

THINKING, AND MY

FLOW JOYOUSLY INTO MY

SỰ THỊNH VƢỢNG, VÀ TÌNH

CUỘC SỐNG CỦA TÔI

FINANCES REFLECT THIS

LIFE.

HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TÔI

CHANGE.

CHỨNG MINH TÔI ĐÃ ĐÖNG.

THE MORE GRATEFUL. I

MY GOOD COMES FROM

CÀNG BIẾT ƠN SỰ SUNG

NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐẾN VỚI

AM FOR THE WEALTH AND

EVERYWHERE AND

TÚC, GIÀU SANG TRONG

TÔI TỪ MỌI NGƢỜI VÀ TỪ MỌI

ABUNDANCE IN MY LIFE,

EVERYONE.

CUỘC SỐNG CỦA MÌNH, TÔI

NƠI.

THE MORE REASONS I

CÀNG THẦY SỰ BIẾT ƠN ĐÓ

FIND TO BE GRATEFUL.

KHÔNG VÔ NGHĨA

I EXPRESS GRATITUDE

TÔI BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN

FOR ALL THE GOOD IN MY

VỀ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP

LIFE. EACH DAY BRINGS

TRONG CUỘC SỐNG. MỖI

WONDERFUL, NEW

NGÀY MỚI ĐỀU ĐEM ĐẾN

SURPRIES.

CHO TÔI NHỮNG ĐIỀU BẤT
NGỜ THÚ VỊ.
I can do it  tin vao chinh minh
Creativity

Sự sáng tạo

You can never express yourself creatively

Bạn có thể không bao giơ đƣa ra đƣợc ý tƣởng

by talking or thinking about what a klutz you

mới mẻ nào nếu cứ cho rằng mình là một ngƣời vụng

are. If you say, “I am not creative” then that’s

về. Đến khi nào bạn còn nghĩ: “Tôi chẳng có một chút

an affirmation that will be true for you for as

sáng tạo nào!”, thì bạn vẫn cứ mãi là một ngƣời nhƣ

long as you continue to use it. There’s an innate thế. Thật ra, trong bạn luôn tiềm ẩn một khả năng sáng
creativity flowing through you, and if you let it

tạo bẩm sinh, và hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên về chính

out, it will surprise and delight you. You’re

mình nếu biết phát huy khả năng đó. Cuộc sống ban

tapped in to the creative flow of energy in the

tặng cho bạn nguồn năng lƣợng sáng tạo vô bờ bến. Có

Universe. Some of you may express yourself những ngƣời thể hiện khả năng sáng tạo vƣợt trội hơn
more creatively than others, but everyone can ngƣời khác, nhƣng thật ra, tất cả mọi ngƣời đều có thể
do it.

làm đƣợc điều đó.
We create our lives every day. Each of us

Mỗi ngày, chúng ta đều tạo ra cuộc sống cho riêng

has unique talents and abilities. Unfortunately,

mình. Mỗi chúng ta đều có những tài năng và khả năng

too many of us had well-meaning adults stifle

riêng. Tiếc là ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta lại không

that creatively when we were children. I had a

đƣợc khuyến khích để phát huy những khả năng sáng

teacher who once told me I couldn’t dance

tạo đó. Tôi nhớ có lần một cô giáo đã nói rằng tôi không

because I was too tall. A friend was told he

thể tham gia nhóm múa vì chiều cao quá khổ của mình.

couldn’t draw because he drew the wrong tree.

Còn một ngƣời bạn của tôi thì bị cho là không có năng

It’s all so silly. But we were obedient children

khiếu vẽ bời vì cậu ta đã vẽ sai một loại cây. Đó là

and believed the messages. Now we can go

những lý do thật ngớ ngẩn, nhƣng lúc đó chúng ta là

beyond them.

những đứa trẻ ngoan ngoãn, tin vào tất cả những gì

Another false assumption is that you must
be an artist to be creative. That’s just one form
of creativity, and there are so many more.

ngƣời lớn nói. Còn bây giờ, chúng ta đã có thể vƣợt lên
những điều đó.
Một quan niệm sai lầm khác nữa là mọi ngƣời luôn

You’re creating every moment of your life – cho rằng chỉ có nghệ sĩ mới có thể sáng tạo. Công trình
from the most common, ordinary creation of

của ngƣời nghệ sĩ chỉ là một trong muôn vàn dạng thức

new cells in your body, to your emotional sáng tạo. Từng phút trôi qua, chính bạn cũng đang thực
responses, to your present job, to your bank

hiện công việc sáng tạo đó – từ một việc bình thƣờng

account, to your relationships with friends, and

nhất là tạo ra những tế bào mới trong cơ thể cho đến

to your very attitudes about yourself. It’s all

việc tạo ra những xúc cảm hàng ngày, đến cả công việc

creativity.

hiện tại, mở một tài khoản ngân hàng, hình thành

Also, you could be a really good bed những mối quan hệ bạn bè, hay thái độ sống của bản
maker, you could cook delicious food, you could thân… Tất cả những điều đó đều là sự sáng tạo.
do your job creatively, you could be an artist in

Bạn có thể là một ngƣời khéo léo trong việc sắp

the garden, or you could be inventive in the

xếp nhà cửa, một ngƣời nấu ăn ngon, một ngƣời luôn có

ways in which you’re kind to others. These are a

những ý tƣởng sáng tạo trong công việc, một nghệ nhân

few of the millions of ways of expressing chăm sóc cây cảnh, hoặc là một ngƣời có cách cƣ xử
oneself creatively. No matter which way you luôn làm hài lòng ngƣời khác. Đó chính là một vài ví dụ
choose, you’ll want to feel satisfaction and be

trong muôn vàn biểu hiện của sự sáng tạo. Cho dù có

deeply fulfilled by all that you do.

thể làm đƣợc điều gì đi nữa thì bạn cũng nên hài lòng

You’re divinely guided by Spirit at all với bản thân và trân trọng những điều mình làm đƣợc.
times. Know that Spirit makes no mistakes.

Lý trí sẽ luôn chỉ lối cho mọi hành động của bạn.

When there’s a strong desire within you to

Và hãy tin rằng tiếng nói từ lý trí là không bao giờ sai

express or create something, know that this

cả. Nếu trong bạn có một ƣớc muốn cháy bỏng, thôi

feeling is Divine discontent. Your longing is your

thúc bạn làm điều gì đó, thì đó chính là một khát vọng

calling – and no matter what it is, if you go with

thật sự. Niềm khao khát ấy rất mạnh mẽ. Nếu bạn nghe

it, you’ll be guided, guarded, and assured of theo những khát vọng của mình, dù là khát vọng về điều
success. When a purpose or path is laid before

gì chăng nữa, thì bạn sẽ đƣợc hƣớng dẫn, chỉ bảo, và

you, you have the choice to just trust and let it

đảm bảo sẽ thành công. Khi có một mục đích hoặc con

flow, or remain stuck in fear. Trusting the

đƣờng mở ra trƣớc mắt, bạn có quyền lựa chọn: hoặc

perfection that resides within you is the key. I

tin tƣởng và đi theo, hoặc giữ trong lòng nỗi sợ hãi, ngại

know that it can be frightening! Everybody is

ngần. Tin vào những khả năng của mình chính là chiếc

afraid of something, but you can do it anyway.

chìa khóa của thành công. Tôi biết điều đó có thể làm

Remember, the Universe loves you and wants

bạn e ngại. Mọi ngƣời đều e ngại về một điều gì đó,

you to succeed at everything you do.

nhƣng hãy tin rằng bạn có thể. Hãy nhớ rằng, cuộc sống

You’re expressing yourself creatively every luôn yêu thƣơng bạn và mong muốn bạn thành công
moment of everyday. You’re being you in your trong mọi điều bạn làm.
own unique way. Knowing that, you can now

Trong từng khoảng khắc của cuộc sống bạn đang

release any false mental beliefs that you’re not

thể hiện sự sáng tạo của mình. Và bạn đang tạo cho

creative, and go forward with each every mình một phong cách sáng tạo rất riêng. Hiểu đƣợc điều
project that comes to mind.

đó, bạn sẽ mạnh dạn vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực về

Never make the mistake of thinking that
you’re too old for anything. My own life didn’t
begin to have meaning until I was in my mid-

khả năng sáng tạo của mình, và mạnh dạn thực hiện
những ý tƣởng nảy ra trong tâm trí bạn.
Đừng bao giờ suy nghĩ sai lầm rằng bạn già rồi

40s, when I started teaching. At age 50, I không thể làm đƣợc việc gì nữa. Khi bƣớc qua tuổi 40 và
started my publishing company on a very small bắt đầu công việc dạy học, tôi mới có thể cảm nhận trọn
scale. At 55, I ventured my first garden and vẹn ý nghĩa của cuộc sống. Ở tuổi 50, tôi bắt đầu khởi
have become an avid organic gardener who

nghiệp công ty xuất bản của mình ở phạm vi rất nhỏ. Ở

grows her own food. At 70, I enrolled in a

tuổi 55, tôi bắt đầu khám phát thê giới máy tính, đăng

children’s art class. A few years later, I totally

ký tham gia những lớp học và vƣợt qua những lo lắng

changed my handwriting – I became inspired by

của bản thân. Vào tuổi 60, tôi bắt đầu làm vƣờn, và

author

Vimala

Rodgers,

who

wrote “Your chẳng bao lâu đã có đƣợc một khu vƣờn sum suê hoa

handwriting can change your life”. At 75, I

trái. Khi 70 tuổi, tôi tham gia lớp học vẽ dành cho trẻ

graduated to an adult art class and have started

em. Vài năm sau, tôi đã thay đổi hoàn toàn nét chữ của

to sell my paintings. My current art teacher

mình – vì tôi thấy tâm đắc với ý tƣởng và tác giả Vimala
wants me to get involved with sculpture next.

Rodgers đã viết trong cuốn sách “Nét chữ của bạn có

And recently, I took up yoga, and my body in

thể làm thay đổi cuộc đời”. Năm 75 tuổi, tôi tốt nghiệp

making positive changes.

lớp vẽ dành cho ngƣời lớn và bắt đầu bán tranh của

A few months ago, I decided to stretch

mình. Thầy giáo dạy vẽ muốn tôi tiếp tục đăng ký lớp

myself in areas that scared me, and I took up

học điêu khắc. Gần đây nhất, tôi tham gia lớp học Yoga,

ballroom dancing. Now I’m taking several và tôi nhận thấy cơ thể mình đang có những biến
classes a week, and I’m fulfilling my childhood

chuyển tích cực.

dream of learning to dance.
I

love

to

learn

Vài tháng trƣớc đây, tôi đã quyết định thử sức
things

I

haven’t mình trong những lĩnh vực mà tôi vốn e ngại và đã đăng

experienced. Who knows what I’ll do in the

ký học khiêu vũ. Hiện giờ, tôi tham gia rất nhiều lớp học

future? What I do know is that I’ll be doing my

trong tuần, và tôi cũng đang hoàn thành ƣớc mơ đƣợc

affirmations and expressing new creativity until

nhảy múa của thời niên thiếu.

the day I leave this planet.

Tôi thích học những điều mà mình chƣa biết. Ai

If there’s a particular project you want to

mà biết đƣợc tôi sẽ còn làm gì nữa trong tƣơng lai?

work on, or if you just want to be more creative

Nhƣng có một điều tôi biết rõ, là tôi đang khẳng định

in general, then you can use some of the

bản thân và thể hiện sức sáng tạo của mình cho đến

following affirmations. Use them joyously as you

ngày từ giã cõi đời này.

release your creativity in a million and one
different projects.

Nếu bạn muốn làm một điều gì đó đặc biệt, hay
đơn giản chỉ là muốn thể hiện khả năng sáng tạo của
mình , hãy nói những câu tự khẳng định sau đây để cho
khát vọng sáng tạo của bạn bay cao, bay xa trong mọi
lĩnh vực của cuộc sống.

I AM DISCOVERING

TÔI ĐANG TỪNG NGÀY

TALENTS I DID NOT

KHÁM PHÁ NHỮNG KHẢ

KNOW I HAD.

NĂNG MÀ TRƯỚC ĐÓ
TÔI KHÔNG NHẬN RA

Positive

Những lời khẳng

Affirmations for Creativity

định tích cực về Sự sáng tạo

I RELEASE ALL

I AM SAFE, AND I AM

TÔI THOÁT KHỎI MỌI ĐỊNH

TÔI TIN VÀO NHỮNG VIỆC TÔI

RESISTANCE TO

FULFILLED IN ALL, THAT I

KIẾN ĐỂ THỂ HIỆN TẤT CẢ

LÀM VÀ TÔI HÀI LÒNG VỀ NHỮNG

EXPRESSING MY

DO.

KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA

GÌ MÌNH LÀM ĐƢỢC.

CREATIVITY FULLY.

MÌNH.

I AM ALWAYS IN TOUCH

ALL OF MY CREATVIE

TÔI LUÔN LẮNG NGHE

TẤT CẢ NHỮNG Ý TƢỞNG SÁNG

WITH MY CREATIVE

PROJECT BRING ME GREAT

NHỮNG KHÁT VỌNG SÁNG

TẠO ĐỀU ĐEM LẠI CHO TÔI CẢM

SOURCE.

SATISFACITON.

TẠO TRONG TÔI.

GIÁC HÀI LÒNG VÔ CÙNG.

I CREATE EASILY AND

I KNOW THAT I CAN

TÔI KHÔNG CẦN PHẢI NỖ

TÔI BIẾT RẰNG TÔI CÓ THỂ TẠO

EFFORTLESSLY WHEN I

CREATE MIRACLES IN MY

LỰC NHIỀU CHO NHỮNG

RA NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CHO

LET MY THOUGHTS COME

LIFE.

SÁNG TẠO CỦA MÌNH BỞI

CUỘC SỐNG CỦA MÌNH.

FROM THE LOVING SPACE

NHỮNG Ý TƢỞNG ĐÓ ĐỀU
OF MY OWN HEART.

XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM.

THERE IS AMPLE TIME

I FEEL GOOD EXPRESSING

LUÔN CÓ ĐỦ THỜI GIAN VÀ

TÔI CẢM THẤY HÀI LÒNG KHI

AND OPPORTUNITY FOR

MYSELF IN ALL SORTS OF

CƠ HỘI ĐỂ TÔI THỂ HIỆN SỰ

THỂ HIỆN BẢN THÂN QUA TẤT CẢ

CREATIVE EXPRESSION IN

CREATIVE WAYS.

SÁNG TẠO CỦA MÌNH TRONG

NHỮNG CÁCH THỨC SÁNG TẠO.

WHATEVER AREA I

MỌI LĨNH VỰC MÀ TÔI LỰA

CHOOSE.

CHỌN.

MY FAMILY TOTALLY

I DIRECT MY CREATIVE

GIA ĐÌNH HOÀN TOÀN ỦNG

TÔI HƢỚNG NHỮNG KHẢ NĂNG

SUPPORT ME IN

TALENTS TOWARD MUSIC

HỘ TÔI THỰC HIỆN NHỮNG

SÁNG TẠO CỦA MÌNH VÀO ÂM

FULFILLING MY DREAMS.

ART, DANCE, WRITING –

ƢỚC MƠ CỦA MÌNH.

NHẠC, NGHỆ THUẬT, KHIÊU VŨ,

ANYTHING THAT GIVES ME

VIẾT VĂN – NHỮNG THỨ CÓ THỂ

PLEASURE.

MANG LẠI CHO TÔI NIỀM VUI.

THE KEY TO

MY TALENTS ARE IN

CHÌA KHÓA CỦA SỰ SÁNG

NHỮNG KHẢ NĂNG CỦA TÔI ĐÁP

CREATIVITY IS KNOWING

DEMAND, AND MY UNIQUE

TẠO LÀ BIẾT RẰNG CHÍNH

ỨNG NHỮNG GÌ NGƢỜI KHÁC

THAT MY THINKING

GIFTS ARE APPRECIATED BY

NHỮNG SUY NGHĨ TRONG

ĐANG MONG ĐỢI VÀ HỌ TRÂN

CREATES MY EXPERIENCE.

THOSE AROUND ME.

HIỆN TẠI SẼ TẠO RA CUỘC

TRỌNG NHỮNG ĐIỀU TÔI LÀM

I USE THIS KEY IN EVERY

SỐNG CHO BẠN. VÀ ĐÓ

ĐƢỢC.

AREA OF MY LIFE.

CHÍNH LÀ QUAN ĐIỂM SỐNG
CỦA TÔI.

I AM A CLEAR THINKER,

LIFE IS NEVER STUCK,

TÔI SUY NGHĨ SÁNG SUỐT

CUỘC SỐNG VỐN KHÔNG CHẬM

AND I EXPRESS MYSELF

STAGNANT, OR STALE, FOR

TRƢỚC MỌI VẤN ĐỀ VÀ

CHẠP, UỂ OẢI HAY NHÀM CHÁN,

WITH EASE.

EACH MOMENT IS EVER-

KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC BỞI

VÌ MỖI PHÖT GIÂY ĐỀU MỚI MẺ

NEW AND FRESH.

ĐIỀU GÌ KHI THỂ HIỆN BẢN

VÀ RẠNG NGỜI SỨC SỐNG.

THÂN MÌNH.
I AM LEARNING TO BE

MY HEART IS THE CENTER

MỖI NGÀY, TÔI KHÔNG

TRÁI TIM LÀ TRUNG TÂM ĐIỀU

MORE CREATIVE EVERY

OF MY POWER. I FOLLOW

NGỪNG HỌC HỎI ĐỂ PHÁT

KHIỂN MỌI SUY NGHĨ CỦA TÔI.

DAY.

MY HEART.

HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO

TÔI LẮNG NGHE VÀ LÀM THEO

CỦA MÌNH.

NHỮNG GÌ TRÁI TIM MÁCH BẢO.

MY JOB ALLOWS ME TO

I AM A JOYOUS, CREATIVE

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI CHO

TÔI CHÍNH LÀ MỘT THỂ HIỆN

EXPRESS MY TALENTS

EXPRESSION OF LIFE.

PHÉP TÔI PHÁT TRIỂN

SỰ SÁNG TẠO TUYỆT VỜI CỦA

AND ABILITIES, AND I

NHỮNG TÀI NĂNG VÀ KHẢ

CUỘC SỐNG

REJOICE IN THIS

NĂNG CỦA MÌNH, VÀ TÔI RẤT

EMPLOYMENT.

VUI KHI ĐƢỢC LÀM CÔNG
VIỆC ẤY.

MY POTENTIAL IS

IDEAS COME TO ME

TIỀM NĂNG CỦA TÔI LÀ VÔ

NHỮNG Ý TƢỞNG ĐẾN VỚI TÔI

UNLIMITED.

EASILY AND EFFORTLESSLY

HẠN

MỘT CÁCH DỄ DÀNG VÀ TỰ NHIÊN

MY INNATE CREATIVITY

KHẢ NĂNG SÁNG TẠO BẨM

SUPRISES AND DELIGHTS

SINH CỦA TÔI LUÔN KHIẾN

ME.

TÔI NGẠC NHIÊN VÀ THÍCH
THÚ.
I can do it  tin vao chinh minh
Love & Romance

Tình cảm và sự lãng mạng

Personal relationships always seem to be
the

first

priority

for

so

many

of

Tình cảm luôn là mối quan tâm hàng đầu của

us.

hầu hết chúng ta. Nhƣng đáng tiếc là, không phải lúc

Unfortunately, hunting for love doesn’t always

nào chúng ta cũng tìm đƣợc ngƣời phù hợp. Nguyên

attract the right partner because our reasons for nhân là do chúng ta cũng không biết rõ mình cần tình
wanting love may be unclear. We think, Oh, if I yêu để làm gì. Với suy nghĩ “Ôi, giá nhƣ có ai đó yêu tôi,
only had someone who loved me, my life would

cuộc sống của tôi chắc sẽ tốt hơn” thì hẳn là bạn sẽ

be so much better. That’s not the way it works.

chẳng bao giờ tìm đƣợc ngƣời mà mình mong đợi.

There’s a big difference between the

Có một sự khác biệt lớn giữa cảm giác cần tình

need for love, and being needy for love. When yêu và thiếu thốn tình yêu. Khi cảm thấy thiếu thốn tình
you’re needy for love, it means that you’re

yêu, chính là lúc bạn đáng mất tình yêu và sự tôn trọng

missing love and approval from the most

với một ngƣời quan trọng nhất mà bạn biết – đó là

important person you know-yourself. You may

chính bạn. Khi đó, bạn có thể dính vào những mối quan

become involved in relationships

hệ phụ thuộc lẫn nhau và không đem lại kết quả tốt đẹp

that are

codependent and ineffectual for both partners.

nào cho cả hai bên.

You can never create love in your life by

Nếu luôn than vãn và nghĩ rằng mình là ngƣời cô

talking or thinking about being lonely. Feeling

đơn thì bạn khó có thể xây dựng đƣợc tình yêu. Cảm

lonely and needy just pushes people away. Nor

giác cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm sẽ càng tạo thêm

can you heal a relationship in your life by

khoảng cách giữa bạn và mọi ngƣời xung quanh. Bạn

talking or thinking about how awful it is. This

cũng không thể hàn gắn một mối quan hệ đã rạn nứt

only places attentions on what’s wrong. You

khi vẫn còn nói và nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra.

want to turn your thoughts that will produce a Hãy hƣớng những suy nghĩ của mình ra khỏi những điều
solution. Arguing for your limitations is just

tiêu cực và nghĩ theo một hƣớng mới để đƣa ra một giải

resistance, and resistance is simply a delay

pháp tốt hơn. Cứ mãi bào chữa cho những hạn chế của

tactic. It’s another way of saying. “I’m not good

bản thân là một sự cản trở, và đó chỉ là cách trì hoãn

enough to have what I’m asking for.”

mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn muốn nói: “Tôi

The first relationship to improve is the

chẳng xứng đáng để đón nhận những điều tốt đẹp mà

one you have with yourself. When you’re happy tôi đang mong muốn!”
with

yourself,

then

all

of

your

other

Mối quan hệ đầu tiên cần đƣợc cải thiện chính là

relationships improve, too. A happy person is

mối quan hệ giữa bạn với chính mình. Khi bạn cảm thấy

very attractive to others. If you’re looking for

hài lòng với bản thân mình, thì những mối quan hệ khác

more love, then you need to love yourself more.

cũng sẽ đƣợc cải thiện theo. Một ngƣời hạnh phúc luôn

This means no criticism, no complaining, no

tạo đƣợc sức hút đối với ngƣời khác. Nếu mong muốn

blaming, no whining, and no choosing to feel đón nhận tình cảm của nhiều ngƣời thì trƣớc tiên, bạn
lonely. It means being very content with

cần phải dành tình cảm cho bản thân mình hơn nữa. Có

yourself in the present moment and choosing to nghĩa là bạn không đƣợc chỉ trích, phàn nàn, đổ lỗi,
think thoughts that make you feel good now.
There’s no one way to experience love,

than van, và không đƣợc nghĩ là mình cô đơn. Thay vào
đó, bạn hãy hài lòng với chính bản thân mình ngay giây
for we all experience love in different ways. For

phút hiện tại này, và chỉ nghĩ đến những điều khiến bạn

some of us to really experience love, we need cảm thấy vui vẻ.
to feel love, through being hugged and touched.

Không có một khuôn mẫu chung cho tình yêu,

Some of us , however, need to hear the words

bởi mỗi chúng ta trải nghiệm tình yêu theo những cách

“I

a

khác nhau. Đối với một vài ngƣời, họ cần cảm nhận tình

demonstration of love, like a gift of flowers. Our

yêu thông qua sự âu yếm, vuốt ve. Những ngƣời khác

love

you”.

Others

need

to

see

preferred way of experiencing love is often then lại muốn nghe những lời ngọt ngào. Một số lại thích
way we feel most comfortable demonstrating it

ngƣời khác biểu hiện tình yêu bằng cách khác, chẳng

back.

hạn nhƣ tặng những đóa hoa. Cách chúng ta muốn đón
I suggest that you work on loving

yourself nonstop. Demonstrate the growing love

nhận tình cảm cũng chính là cách chúng ta thể hiện tình
cảm của mình.

you have for yourself. Treat yourself to romance

Tôi khuyên bạn hãy luôn quan tâm, yêu thƣơng

and love. Show yourself how special you are.

bản thân. Hãy thể hiện tình cảm ấy với chính mình, thật

Pamper yourself. Buy yourself flowers for your

dịu dàng và lãng mạng. Hãy chứng tỏ với bản thân rằng

home; and surround yourself with colors,

bạn là một ngƣời vô cùng đặc biệt. Đừng quên chiều

textures, and scents that please you. Life

chuộng bản thân bằng cách trang trí nhà cửa bằng

always mirrors back to us the feelings we have

những loại hoa, màu sắc, và mùi hƣơng mà bạn cảm

inside. As you develop your inner sense of love

thấy thích. Cuộc sống chính là tấm gƣơng phản chiếu

and romance, the right person to share your

những tình cảm bên trong mỗi chúng ta. Một khi cảm

growing sense of intimacy with will be attracted

xúc và sự lãng mạng trào dâng trong tâm hồn bạn, bạn

to you like a magnet.

sẽ tạo ra từ trƣờng thu hút ngƣời khác tìm đến bạn để

If you want to go from loneliness chia sẽ những cảm xúc ấy.
thinking to fulfillment thinking, then you need to

Nếu muốn từ bỏ cảm giác cô đơn và nghĩ đến

think in terms of creating a loving mental

những điều vui vẻ hạnh phúc, bạn cần phải tạo nên một

atmosphere within you and around you. Do let

trạng thái tinh thần yêu thƣơng trong tâm trí và xung

all those negative thoughts about love and

quanh bạn. Hãy mạnh dạn loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực

romance just fade away; and instead, think

về tình yêu và sự lãng mạn, thay vào đó, hãy nghĩ về

about sharing love, approval, and acceptance

việc chia sẽ tình cảm, trân trọng và chấp nhận lẫn nhau.

with everyone you meet.

Khi đã có thể đáp ứng những nhu cầu tình cảm

When you’re able to contribute to the

của bản thân, bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn

fulfillment of your own needs, then you won’t

tình cảm hay phụ thuộc vào ngƣời khác nữa. Để làm

be so needy and codependent. It has to do with

đƣợc điều này, bạn phải yêu thƣơng bản thân mình rất

how much you love yourself. When you truly

nhiều. Khi thật sự yêu bản thân, bạn sẽ thấy mình đƣợc

love who you are, you stay centered, calm and quan tâm, đƣợc thanh thản, an bình và với bạn, những
secure, and your relationships at home as well mối quan hệ gia đình, xã hội của mình đều thật tuyệt
as at work are wonderful. You’ll find yourself

vời. Bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng mình có

reacting to

people

những cách cƣ xử thật tinh tế trong mọi tình huống.

differently. Matters that once may have been

Những hạn chế mà có lúc bạn phải bận tâm rất nhiều thì

various

situations

and
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh
I can do it  tin vao chinh minh

Recommended

Bai giang tam_ly_hoc_dai_cuong by
Bai giang tam_ly_hoc_dai_cuongBai giang tam_ly_hoc_dai_cuong
Bai giang tam_ly_hoc_dai_cuongTien Nguyen
5.9K views226 slides
Ngữ pháp tiếng anh thực hành by
Ngữ pháp tiếng anh thực hànhNgữ pháp tiếng anh thực hành
Ngữ pháp tiếng anh thực hànhCông Ty Cổ Phần Đào Tạo Universe
6.6K views116 slides
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT by
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC VÀ TIẾNG VIỆT nataliej4
7.7K views100 slides
Câu hỏi ôn tập Tâm lý học 1 by
Câu hỏi ôn tập Tâm lý học 1Câu hỏi ôn tập Tâm lý học 1
Câu hỏi ôn tập Tâm lý học 1Sùng A Tô
220.7K views146 slides
Speaking lesson plan by
Speaking lesson planSpeaking lesson plan
Speaking lesson planBelinda Bow
11.7K views29 slides
Văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở by
Văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sởVăn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sở
Văn hóa giao tiếp ứng xử nơi công sởKhiet Nguyen
31.9K views27 slides

More Related Content

What's hot

Nguyên lý thống kê chương 7 by
Nguyên lý thống kê  chương 7Nguyên lý thống kê  chương 7
Nguyên lý thống kê chương 7Học Huỳnh Bá
30.9K views23 slides
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú pháp by
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú phápLuận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú pháp
Luận án: Các bài tập học tích hợp về hình thái học và cú phápDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
1.4K views22 slides
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ... by
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...Lenam711.tk@gmail.com
19.6K views12 slides
NHỮNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ BÁO HIỆU CHẤM DỨT CUỘC HỘI THOẠI TRONG TIẾNG VIỆT LUẬ... by
NHỮNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ BÁO HIỆU CHẤM DỨT CUỘC HỘI THOẠI TRONG TIẾNG VIỆT LUẬ...NHỮNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ BÁO HIỆU CHẤM DỨT CUỘC HỘI THOẠI TRONG TIẾNG VIỆT LUẬ...
NHỮNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ BÁO HIỆU CHẤM DỨT CUỘC HỘI THOẠI TRONG TIẾNG VIỆT LUẬ...jackjohn45
157 views120 slides
Mô hình cấu trúc trí tuệ nhân tố by
Mô hình cấu trúc trí tuệ nhân tốMô hình cấu trúc trí tuệ nhân tố
Mô hình cấu trúc trí tuệ nhân tốLenam711.tk@gmail.com
3.6K views14 slides
Rpp learning English through song kelas X by
Rpp learning English through song kelas XRpp learning English through song kelas X
Rpp learning English through song kelas Xhusninurulmaela
909 views11 slides

What's hot(20)

Nguyên lý thống kê chương 7 by Học Huỳnh Bá
Nguyên lý thống kê  chương 7Nguyên lý thống kê  chương 7
Nguyên lý thống kê chương 7
Học Huỳnh Bá30.9K views
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ... by Lenam711.tk@gmail.com
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...
KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG GÂY CĂNG THẲNG VÀ QUẢN LÝ CẢM XÚC CHO HỌC ...
Lenam711.tk@gmail.com19.6K views
NHỮNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ BÁO HIỆU CHẤM DỨT CUỘC HỘI THOẠI TRONG TIẾNG VIỆT LUẬ... by jackjohn45
NHỮNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ BÁO HIỆU CHẤM DỨT CUỘC HỘI THOẠI TRONG TIẾNG VIỆT LUẬ...NHỮNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ BÁO HIỆU CHẤM DỨT CUỘC HỘI THOẠI TRONG TIẾNG VIỆT LUẬ...
NHỮNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ BÁO HIỆU CHẤM DỨT CUỘC HỘI THOẠI TRONG TIẾNG VIỆT LUẬ...
jackjohn45157 views
Rpp learning English through song kelas X by husninurulmaela
Rpp learning English through song kelas XRpp learning English through song kelas X
Rpp learning English through song kelas X
husninurulmaela909 views
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com by Thùy Linh
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
426 câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng hồ chí minh - có đáp án - tincanban.com
Thùy Linh589.7K views
Bài 1 Nhóm 9 by thu ha
Bài 1 Nhóm 9Bài 1 Nhóm 9
Bài 1 Nhóm 9
thu ha14.7K views
Các đặc điểm của quá trình dạy học by Pe Tii
Các đặc điểm của quá trình dạy họcCác đặc điểm của quá trình dạy học
Các đặc điểm của quá trình dạy học
Pe Tii15.7K views
Làm rõ thêm lựa chọn cao độ đỉnh bến Cảng Chân mây và Dung Quất by Nguyen Thanh Luan
Làm rõ thêm lựa chọn cao độ đỉnh bến Cảng Chân mây và Dung QuấtLàm rõ thêm lựa chọn cao độ đỉnh bến Cảng Chân mây và Dung Quất
Làm rõ thêm lựa chọn cao độ đỉnh bến Cảng Chân mây và Dung Quất
Nguyen Thanh Luan2.7K views
RPP Bahasa Inggris Kelas VII by Diva Pendidikan
RPP Bahasa Inggris Kelas VIIRPP Bahasa Inggris Kelas VII
RPP Bahasa Inggris Kelas VII
Diva Pendidikan49.3K views
Ví dụ cấu thành vi phạm pháp luật by thaithanhthuong
Ví dụ cấu thành vi phạm pháp luậtVí dụ cấu thành vi phạm pháp luật
Ví dụ cấu thành vi phạm pháp luật
thaithanhthuong80.5K views
Bài tiểu luận môn Kỹ năng tạo lập văn bản Tiếng Việt - Học viện công nghệ bưu... by Huyen Pham
Bài tiểu luận môn Kỹ năng tạo lập văn bản Tiếng Việt - Học viện công nghệ bưu...Bài tiểu luận môn Kỹ năng tạo lập văn bản Tiếng Việt - Học viện công nghệ bưu...
Bài tiểu luận môn Kỹ năng tạo lập văn bản Tiếng Việt - Học viện công nghệ bưu...
Huyen Pham13.9K views
Unit 2 by suongntm
Unit 2Unit 2
Unit 2
suongntm8.8K views
Bản chất hiện tượng tâm lý người by Ngoc Tran Bich
Bản chất hiện tượng tâm lý ngườiBản chất hiện tượng tâm lý người
Bản chất hiện tượng tâm lý người
Ngoc Tran Bich37.9K views
Starter Toeic by Võ Phúc
Starter ToeicStarter Toeic
Starter Toeic
Võ Phúc48.6K views
Dẫn luận ngôn ngữ học by Lee Inxu
Dẫn luận ngôn ngữ họcDẫn luận ngôn ngữ học
Dẫn luận ngôn ngữ học
Lee Inxu71.7K views

Similar to I can do it tin vao chinh minh

I can do_it_-_tin_vao_chinh_minh by
I can do_it_-_tin_vao_chinh_minhI can do_it_-_tin_vao_chinh_minh
I can do_it_-_tin_vao_chinh_minhtuan success
798 views55 slides
I can do it tin vao chinh minh by
I can do it  tin vao chinh minhI can do it  tin vao chinh minh
I can do it tin vao chinh minhkhosachdientu2015
338 views55 slides
TS. BÙI QUANG XUÂN KỸ NĂNG TƯ DUY HIỆU QUẢ VÀ SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ... by
TS. BÙI QUANG XUÂN KỸ NĂNG TƯ DUY HIỆU QUẢ VÀ SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...TS. BÙI QUANG XUÂN KỸ NĂNG TƯ DUY HIỆU QUẢ VÀ SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...
TS. BÙI QUANG XUÂN KỸ NĂNG TƯ DUY HIỆU QUẢ VÀ SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...Minh Chanh
436 views101 slides
Dream Big, Achieve Greatly by
Dream Big, Achieve GreatlyDream Big, Achieve Greatly
Dream Big, Achieve GreatlyJoe Tye
480 views86 slides
Thay thái độ_Đổi cuộc đời by
Thay thái độ_Đổi cuộc đờiThay thái độ_Đổi cuộc đời
Thay thái độ_Đổi cuộc đờiNgananh Saodem
676 views22 slides
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang by
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mangTao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mangXuan Le
3.2K views53 slides

Similar to I can do it tin vao chinh minh(20)

I can do_it_-_tin_vao_chinh_minh by tuan success
I can do_it_-_tin_vao_chinh_minhI can do_it_-_tin_vao_chinh_minh
I can do_it_-_tin_vao_chinh_minh
tuan success798 views
TS. BÙI QUANG XUÂN KỸ NĂNG TƯ DUY HIỆU QUẢ VÀ SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ... by Minh Chanh
TS. BÙI QUANG XUÂN KỸ NĂNG TƯ DUY HIỆU QUẢ VÀ SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...TS. BÙI QUANG XUÂN KỸ NĂNG TƯ DUY HIỆU QUẢ VÀ SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...
TS. BÙI QUANG XUÂN KỸ NĂNG TƯ DUY HIỆU QUẢ VÀ SÁNG TẠO CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...
Minh Chanh436 views
Dream Big, Achieve Greatly by Joe Tye
Dream Big, Achieve GreatlyDream Big, Achieve Greatly
Dream Big, Achieve Greatly
Joe Tye480 views
Thay thái độ_Đổi cuộc đời by Ngananh Saodem
Thay thái độ_Đổi cuộc đờiThay thái độ_Đổi cuộc đời
Thay thái độ_Đổi cuộc đời
Ngananh Saodem676 views
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang by Xuan Le
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mangTao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
Tao suc hut de thanh cong trong kinh doanh theo mang
Xuan Le3.2K views
Biến mục tiêu trở thành hiện thực by Vicko.,JSC
Biến mục tiêu trở thành hiện thựcBiến mục tiêu trở thành hiện thực
Biến mục tiêu trở thành hiện thực
Vicko.,JSC193 views
http://crador3s.blogspot.com/ by Daiquyetd Ha
http://crador3s.blogspot.com/http://crador3s.blogspot.com/
http://crador3s.blogspot.com/
Daiquyetd Ha1.1K views
49 bi quyet_song_vui_khoe by Therese Thuy
49 bi quyet_song_vui_khoe49 bi quyet_song_vui_khoe
49 bi quyet_song_vui_khoe
Therese Thuy276 views
49 cach song_khoe by travpham
49 cach song_khoe49 cach song_khoe
49 cach song_khoe
travpham315 views
Bai tap 90 ngay thiet lap su thinh vuong by luan152
Bai tap 90 ngay thiet lap su thinh vuongBai tap 90 ngay thiet lap su thinh vuong
Bai tap 90 ngay thiet lap su thinh vuong
luan1525.1K views
BAI GIANG EQ - Nghiep Ngo.pptx by Kamma Ngo
BAI GIANG EQ - Nghiep Ngo.pptxBAI GIANG EQ - Nghiep Ngo.pptx
BAI GIANG EQ - Nghiep Ngo.pptx
Kamma Ngo3 views
Động lực cho cuộc sống by Tuấn Chu
Động lực cho cuộc sốngĐộng lực cho cuộc sống
Động lực cho cuộc sống
Tuấn Chu3.4K views
Bảng chữ cái cho cuộc đời 2 ( m z ) by Phu Chu
Bảng chữ cái cho cuộc đời 2 ( m z )Bảng chữ cái cho cuộc đời 2 ( m z )
Bảng chữ cái cho cuộc đời 2 ( m z )
Phu Chu177 views
Kỹ năng tự tin.pptx by ThanhThuL7
Kỹ năng tự tin.pptxKỹ năng tự tin.pptx
Kỹ năng tự tin.pptx
ThanhThuL731 views
Song voi tam tu by Hung Duong
Song voi tam tuSong voi tam tu
Song voi tam tu
Hung Duong284 views
Loving kindness song voi tam tu by Linh Hoàng
Loving kindness  song voi tam tuLoving kindness  song voi tam tu
Loving kindness song voi tam tu
Linh Hoàng400 views
Song voi tam tu by Hung Duong
Song voi tam tuSong voi tam tu
Song voi tam tu
Hung Duong283 views
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnh by clbsongvoidamme
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích HạnhCâu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnh
Câu hỏi cơ bản - Chủ tịch Đỗ Thị Bích Hạnh
clbsongvoidamme294 views

I can do it tin vao chinh minh

 • 1. I CAN DO IT TIN VAØO CHÍNH MÌNH (How to use affirmations to change your life) INTRODUCTION HEALTH FORGIVENESS PROSPERITY CREATIVITY LOVE & ROMANCE JOB SUCCESS STRESS-FREE LIVING SELF-ESTEEM IN CONCLUSIONS
 • 2. INTRODUCTION LỜI GIỚI THIỆU The Power of Affirmations Sức mạnh của sự Tự Khẳng định Today is big day, today is a day for you Hôm nay là một ngày mới. Hôm nay chính là thời begin creating a joyous, fulfilling life. Today is điểm để bạn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay the day to begin to release all your limitations. là ngày bạn sẽ đƣợc giải phóng khỏi mối bận tâm về Today is the day for you to learn the secrets of những hạn chế, khiếm khuyết của bản thân. Hôm nay là life. You can change your life for the better. You ngày mà bạn sẽ khám phá những bí mật của cuộc sống. already have the tools within you to do so. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi để có đƣợc một cuộc These tools are your thoughts and your beliefs. sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn bởi bạn đã có trong tay In this book, I will teach you how to use these những công cụ, những điều cần thiết. Đó chính là suy tools to improve the quantity of your life. nghĩ và niềm tin của bạn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ For those of you who aren’t familiar with hƣớng dẫn bạn cách làm thế nào để thực hiện sự thay the benefits of positive affirmations, I’d like to explain a little about them. An affirmations is đổi đó bằng những công cụ sẵn có. Tôi muốn giải thích đôi chút về những ích lợi của really anything you say or think. However a lot sự tự khẳng định tích cực cho những ai còn đang mơ hồ of what we normally say and think is quite về chúng. Sự khẳng định chính là những gì chúng ta nói negative and doesn’t create good experiences hoặc suy nghĩ. Thế nhƣng phần lớn những điều chúng for us. We have to retrain our thinking and ta nói ra hoặc suy nghĩ ít nhiều đều mang tính tiêu cực, speaking in to positive patterns if we want to không đem lại cho chúng ta những cảm xúc, trải nhiệm change our lives. tốt đẹp nào. Vì thế, nếu muốn thay đổi cuộc đời mình, An affirmations opens the door. It’s a beginning point on the path to change. In chúng ta phải tập suy nghĩ và nói những lời lạc quan, tích cực. essence, you’re saying to your subconscious Sự tự khẳng định sẽ mở ra cho chúng ta một cánh mind: “I am taking responsibility. I am aware cửa, đó là điểm bắt đầu của con đƣờng dẫn đến sự thay that there is something I can do to change.” đổi. Là khi bạn bắt đầu nói với tiềm thức của mình rằng: When I talk choosing words that will either help “Tôi đang chịu trách nhiệm về chính bản thân mịnh. Tôi eliminate something from your life or help biết mình có thể làm đƣợc điều gì đó để tạo ra sự thay create something new in your life. đổi.” Sự tự khẳng định ở đây chính là chọn lựa những từ Every thought you think and every word ngữ hoặc sẽ giúp bạn loại bỏ những mặt tiêu cực, hoặc you speak in an affirmation. All of our self-talk, sẽ tạo ra những điều mới mẻ cho cuộc sống của bạn. our internal dialogue, is a stream of Mỗi suy nghĩ và lời nói chính là biểu hiện của sự tự affirmations. You’re using affirmations every khẳng định. Những lời tự sự, độc thoại của chúng ta moment whether you know it or not. You’re cũng là nguồn mạch của sự tự khẳng định mình và tạo affirming and creating your life experiences with dựng những trái nghiệm cuộc sống bằng mỗi suy nghĩ every word and thought. Your beliefs are merely habitual thinking patterns that you learned as a child. Many of và lời nói của mình, dù đôi khi bạn không ý thức đƣợc điều đó. Thật ra, niềm tin của bạn là kết quả của những
 • 3. them work very well for you. Other beliefs may cách suy nghĩ lặp đi lặp lại mà bạn đã đƣợc tiếp thu từ be limiting your ability to create the very things thuở bé . Có những niềm tin động viên bạn rất nhiều, you say you want. What you want and what you những cũng có những niềm tin giới hạn khả năng tạo ra believe you deserve may be very different. You những điều bạn thực sự mong muốn. Và những điều need to pay attention to your thoughts so that bạn mong muốn có thể sẽ rất khác với những điều bạn you can begin to eliminate the ones creating tin rằng mình xứng đáng đƣợc hƣởng. Do đó bạn cũng experiences you do not want in your life. nên định hƣớng cả trong suy nghĩ của mình để có thể Please realize that every complaint is an loại bỏ những suy nghĩ dẫn đến những trải nghiệm mà affirmation of something you think you don’t bạn không muốn có trong cuộc sống. want to your life. Every time you get angry, Hãy nhận thức rằng mỗi lời than vãn, oán trách you’re affirming that you want more anger in mà bạn thốt ra chính là một lần bạn khẳng định với bản your life. Every time you feel like a victim, thân về những điều mình không mong đợi. Chính cơn you’re affirming that you want to continue to giận của bạn là biểu hiện cho thấy bạn vẫn còn muốn feel like a victim. If you feel that Life isn’t giving trở nên cúa giận hơn nữa. Và mỗi khi bạn cảm thấy you what you want in your world, then it’s mình thật bất hạnh thì điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn certain that you will never have the goodies that muốn tiếp tục bị bất hạnh. Nếu bạn nghĩ cuộc sống Life gives to others – that is, until you change không bao giờ đem đến những điều mình mong muốn, the way you think and talk. thì bạn sẽ chằng bao giờ có đƣợc những điều tốt đẹp từ You’re not a bad person for thinking the cuộc sống nhƣ những ngƣời khác. Điều đó sẽ đến chỉ way you do. You’re just learned how to think khi nào bạn thay đổi cách suy nghĩ và diễn đạt của and talk. People throughout the world are just mình. now beginning to learn that our thoughts create Những suy nghĩ nhƣ thế không có gì là tệ hại cả. our experiences. Your parents probably didn’t Chỉ là bạn chƣa đƣợc học cách suy nghĩ và nói những know this, so they couldn’t possibly teach it to điều tích cực mà thôi. Mọi ngƣời vừa mới khám phá ra you. They taught you ho to look at life in the rằng chính cách suy nghĩ sẽ định hình cuộc sống của way that their parents taught them. So nobody chúng ta. Những bậc sinh thành có thể chƣa từng chỉ is wrong. However, it’s time for all of us to dạy chúng ta điều này bởi có thể họ cũng không biết. wake up and begin to consciously create our Họ chỉ hƣớng dẫn bạn cách nhìn cuộc sống theo những lives in a way that pleases and supports us. You gì họ đƣợc truyền lại từ các thế hệ trƣớc. Xét cho cùng can do it. I can do it. We all can do it – we just thì không có ai sai cả. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta need to learn how. So let’s get to it. phải thức tỉnh và chủ động tạo dựng cuộc sống theo Throughout this book, I’ll talk about cách chúng ta mong muốn. Bạn có thể làm đƣợc. Tôi có affirmation in general, and then I’ll get to thể làm đƣợc. Tất cả chúng ta có thể làm đƣợc – chỉ cần specific areas of life and show you how to make học cách làm nhƣ thế nào. Và bây giờ, chúng ta hãy bắt positive changes in your health, your finances, đầu. your love life, and so on. This is a small book, because once you learn how to Xuyên suốt quyển sách này, tôi sẽ nói đến sự tự use khẳng định theo nghĩa chung nhất rồi sau đó sẽ đi chi affirmations, then you can apply the principles tiết vào từng lĩnh vực của cuộc sống, đồng thời hƣớng
 • 4. in all situations. dẫn bạn cách tạo ra những thay đổi tích cực trong tình Some people say that “affirmation don’t yêu, sức khỏe, tài chính… của mình. Đây là một quyển work” (which is an affirmation in it self), when sách dạng “bỏ túi”, vì một khi bạn học đƣợc cách tự that they mean is that they don’t know how to use them correctly. They may say: khẳng định mình thì bạn có thể ứng dụng chúng vào “My mọi tình huống trong cuộc sống. prosperity is growing,” but then think, “Oh, this Có ngƣời cho rằng: “Việc tự khẳng định nhƣ vậy là is stupid, I know it won’t work” . Which không hiệu nghiệm!” (bản thân câu nói này cũng đã là affirmation do you think will win out? The một sự khẳng định), vì họ không biết vận dụng đúng negative one, of course, because it’s part of a cách. Họ có thể nói: “Tình hình tài chính của tôi đang long-standing, habitual way of looking at life. khá lên,” những rồi họ lại nghĩ: “Ôi, thật vớ vẩn, tôi biết Sometimes people will say their affirmations rằng nói nhƣ vậy cũng chẳng có tác dụng gì đâu!” Theo once a day and complain the rest of the time. It bạn thì lời khẳng định nào sẽ chiếm ƣu thế? Đƣơng will take a long time for affirmations to works if nhiên là lời tiêu cực, bời đó là cách nhìn cuộc sống của they’re complaining chúng ta bấy lâu nay. Đôi khi, chúng ta chỉ nói những affirmations will always win, because there are điều lạc quan một lần trong ngày và suốt thời gian còn more of them and they’re usually said with lại thì luôn phàn nàn, oán trách. Với cách sống đó, sẽ great feeling. mất rất nhiều thời gian để những lời khẳng định phát done that way. The However, saying affirmations is only part huy tác dụng. Sở dĩ những suy nghĩ tiêu cực luôn lấn át of the process. What you do the rest of the day là vì chúng ta nghĩ về điều đó nhiều hơn, và diễn đạt and night is even more important. The secret to chúng bằng một cảm xúc mạnh mẽ hơn. having your affirmations work quickly and Tuy nhiên, việc nói những lời tích cực chỉ là một consistently is to prepare an atmosphere for phần của quá trình tự khẳng định. Điều quan trọng hơn them to grow in. Affirmations are like seeds hết là những gì bạn làm sau đó. Bí quyết để sự tự khẳng planted in soil. Poor soil, poor growth. Rich soil, định nhanh chóng phát huy tác dụng là có một môi abundant growth. The more you choose to think trƣờng phù hợp và điều kiện để phát triển. Sự tự khẳng thoughts that make you feel good, the quicker định cũng nhƣ hạt giống gieo trồng trong đất. Đất xấu, the affirmations work. hạt mầm sẽ còi cọc. Đất tốt, hạt mầm lớn nhanh, khỏe So think happy thoughts, it’s that simple. mạnh. Bạn càng chọn lọc những suy nghĩ tích cực khiến And it is doable. The way you choose to think, mình vui vẻ, hạnh phúc, thì sự tự khẳng định của bạn right now, is just that – a choice. You may not càng có điều kiện phát huy tác dụng. realize it because you’ve thought this way for so Vì vậy, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Điều này long, but it really is a choice. Now…today…this thật đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện đƣợc. Ngay moment… you can choose to change your lúc này đây, cách suy nghĩ của bạn chính là một sự lựa thinking. Your life won’t turn around overnight, chọn. Có thể đã ăn sâu vào tiềm thức những thật sự là but if you’re consistent and make the choice on nhƣ vậy. Giờ đây… ngay hôm nay… ngay lúc này… bạn a daily basis to think thoughts that make you có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Dù cuộc sống feel của bạn không thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhƣng good, you’ll definitely make changes in every area of your life. positive nếu bạn kiên định thay đổi cách nghĩ theo chiều hƣớng
 • 5.  tốt đẹp hơn, chắc chắn sẽ tạo ra đƣợc những chuyển I wake up each morning, with blessings biến tích cực và thay đổi lớn trong mọi mặt cuộc sống and gratitude for the wonderful life I lead, and I của mình. make the choice to think happy thoughts no  matter what others are doing. No, I don’t do Mỗi buổi sáng thức dậy, lòng tôi tràn ngập sự biết this 100 percent of the time, but I am up to ơn cuộc sống tuyệt vời mà tôi đang có đƣợc. Và tôi about 75 or 80 percent right now, and it’s made quyết định sẽ chọn cách suy nghĩ theo hƣớng tích cực, a big difference in how much I enjoy life and những suy nghĩ vui vẻ mà không màng đến ngƣời khác how much good just seems to flow into my đang nghĩ gì. Có thể tôi chƣa hoàn toàn làm đƣợc theo everyday world. dự định nhƣ thế nhƣng đến bây giờ cũng đạt đƣợc 7, 8 The only moment you ever life in is this phần và điều đó mang lại một sự khác biệt lơn lao trong moment. It’s the only time you have any control cách tôi cảm nhận cuộc sống và dƣờng nhƣ những điều over. “Yesterday is history, tomorrow is tốt đẹp cũng đến với tôi nhiều hơn. mystery, today is a gift, which is why we Chỉ có khoảng khắc bạn đang sống là khoảng khắc call it the present.” If you don’t choose to của hiện tại. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền feel good in this moment, then how can you và có thể kiểm soát mọi thứ. “Ngày hôm qua đã là create future moments that are abundant and lịch sử, ngày mai vẫn còn là một điều bí ẩn, chí có fun? hôm nay mới là một món quà, đó là lý do tại sao  chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống.” How do you feel right now? Do you feel Nếu bạn không bắt đầu bằng việc chọn cách cảm nhận good? Do you feel bad? What are your current những điều tốt đẹp vào lúc này đây thì làm sao bạn có emotions? What is your gut feeling? Would you thể có đƣợc những giây phút tƣơi sáng và tràn đầy niềm like to feel better? Then reach for a better vui trong tƣơng lai. feeling or thought. If you feel bad in any way –  sad, grumpy, bitter, resentful, angry, fearful, Vào lúc này bạn cảm thấy nhƣ thế nào? Bạn đang guilty, depressed, jealous, critical, and so on – hạnh phúc, vui tƣơi hay buồn chán? Cảm xúc của bạn ra then you’ve temporarily lost your connection to sao? Trong lòng bạn cảm thấy nào? Bạn có muốn cảm the flow of good experiences that the Universe thấy tốt và vui hơn không? Hãy thử nghĩ với những điều has waiting for you. Don’t waste your thoughts tốt đẹp. Nếu bạn vẫn còn không thoải mái với những on blame. No person, place, or thing has any suy nghĩ tiêu cực nhƣ: chán nản, cáu gắt, cay đắng, control over your feelings because they don’t phẫn nộ, giận dữ, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, thất vọng, think in your mind. ghen tỵ, phê phán, v.v.. tức là bạn đang tạm thời mất This is also why you really have no control sự liên hệ với những dòng suy nghĩ tốt đẹp mà cuộc over others – you see, you can’t control their sống mong chờ ở bạn. Đừng mất thời gian với những lời thoughts. No one can control another unless trách cứ. Con ngƣời, ngoại cảnh, hay vạn vật không thể that person gives permission. So you want to be điều khiển cảm xúc của bạn. Vì những điều đó không aware of this powerful mind you have. You can thể vào tâm trí bạn đƣợc trừ khi bạn muốn thế. take total control over your own thinking. It’s Đó cũng là lý do vì sao bạn thực sự không thể điều
 • 6. the only thing you’ll ever have total control of. khiển ngƣời khác, cũng nhƣ những suy nghĩ của họ. What you choose to think is what you’ll get in Không ai có thể cạn thiệp vào cuộc sống của ngƣời khác life. I’ve chosen to think thoughts of joy and nếu ngƣời đó chƣa cho phép. Vì thế, bạn cần nhận thức appreciation, and you can, too. rằng bạn có một ý thức rất mạnh mẽ. Bạn có thể điều What kinds of thoughts make you feel khiển mọi suy nghĩ của mình. Và đó chính là điều duy good? Thoughts of love, appreciation, gratitude, nhất bạn có thể quyết định tối cao. Bạn lựa chọn cách joyful childhood experience? Thoughts in which nghĩ về cuộc sống nhƣ thế nào thì bạn sẽ nhận đƣợc you rejoice that you’ve alive and bless your những điều đúng nhƣ thế ấy. Tôi đã chọn cho mình body with love? Do you truly enjoy this present cách suy nghĩ về những niềm vui, về sự trân trọng và moment and get excited about tomorrow? bạn cũng có thể làm nhƣ vậy. Thinking these kinds of thoughts is an act of Những suy nghĩ nào sẽ làm bạn cảm thấy thoải loving yourself and loving yourself creates mái, vui vẻ? Phải chăng đó là những suy nghĩ về tình miracles in your life. yêu, sự trân trọng, lòng biết ơn, hay về những kỷ niệm Now let’s get to the affirmations. Doing đẹp của thời thơ ấu? Về sự vui mừng, vì mình còn đƣợc affirmations is consciously choosing to think sống và cảm nhận đƣợc sức sống trong cơ thể của certain thoughts that will create positive results mình? Bạn có thật sự vui vẻ với thời khắc hiện tại và hân in the future. They create a focal point that will hoan chờn đón ngày mai? Nghĩ về điều này là một cách allow you to begin changing your thinking. bạn thể hiện sự yêu thƣơng bản thân mình. Và cảm giác Affirmative statements are going beyond the yêu thƣơng bản thân sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho reality of the present into the creation of the cuộc sống. future through the words you use in the now. Bây giờ chúng ta đến sự tự khẳng định. Thực hiện When you choose to say “I am very việc tự khẳng định là thực hiện một lựa chọn có ý thức prosperous,” you may actually have very little những suy nghĩ mà bạn biết chắc sẽ mang lại một lựa money in the bank at the moment, but what chọn có ý thức những suy nghĩ mà bạn biết chắc sẽ you’re doing is planting seeds for future mang lại những kết quả tích cực cho tƣơng lai. Đó là prosperity. Each time you repeat this statement, tâm điểm giúp bạn bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ. you’re reaffirming the seeds you’re planted in Những ngôn từ khẳng định mà bạn sử dụng vào lúc này the atmosphere of your mind. That’s why you sẽ giúp bạn vƣợt lên hoàn cảnh thực tại và hƣớng bạn want it to be a happy atmosphere. Things grow more quickly in fertile, rich soil. tạo nên một tƣơng lai tƣơi sáng. Khi bạn chọn câu hỏi: “Tôi rất dƣ dả!” có thể vào It’s important for you to always say your thời điểm đó, bạn chỉ có một ít tiền trong tài khoản ngân affirmations in the present tense. For example, hàng, nhƣng những gì bạn đang làm là chăm sóc cho typical affirmations would start: “I have…” or “I hạt mầm thịnh vƣợng trong tƣơng lai. Mỗi lần bạn lặp lại am…” If you say, “I am going to…” or “I will câu nói ấy, thì cũng là lúc bạn tƣơi thêm cho hạt mầm It’s important for you to always say your đã đƣợc gieo trong tâm trí bạn. Đó chính là lý do tại sao affirmations in the present tense. For example, bạn muốn tâm trí mình luôn nghĩ đến những điều vui vẻ, typical affirmations would start: “I have…” or “I hạnh phúc. Bạn biết đấy, cây cối chỉ xanh tốt ở những am…” If you say, “I am going to…” or “I will vùng đát màu mỡ phì nhiêu.
 • 7. have..” then your thought stays out there in the Điều quan trọng là bạn hãy luôn nói những lời future. The Universe takes your thoughts and khẳng định ở thì hiện tại. Ví dụ nhƣ những lời khẳng words very literally and gives you what you say định tiêu biể nên bắt đầu bằng: “Tôi có…” hay “Tôi you want Always. This is another reason to đang…”. Vì nếu bạn nói: “Tôi chuẩn bị…” hay “Tôi dự maintain a happy mental atmosphere. It’s easier định…” thì những suy nghĩ ấy mãi mãi chỉ ở tƣơng lai to think in positive affirmations when you feel mà thôi. Cuộc sống sẽ ghi nhận những lời nói cũng nhƣ good. suy nghĩ của bạn và chỉ đem đến cho bạn những điều Think of it this way: Every thought you mà bạn nói rằng bạn mong muốn. Luôn luôn là nhƣ thế! think counts, so don’t waste your precious Vậy là đã có thêm một lý do nữa để bạn luôn duy thoughts. Every Always. This is another reason trì trạng thái hạnh phúc trong tâm trí mình. Một khi tâm to maintain a happy mental atmosphere. It’s trạng thoải mái, bạn sẽ dễ dàng nghĩ đến những lời easier to think in positive affirmations when you khẳng định tích cực. feel good. Hay nhớ rằng, mỗi suy nghĩ của bạn đều có một Think of it this way: Every thought you giá trị nào đó, vì thế, đừng lãnh phí những suy nghĩ quý think counts, so don’t waste your precious báu của mình. Mỗi suy nghĩ tích cực sẽ mang đến những thoughts. Every positive thought brings good điều tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Trong khi đó, into your life. Every negative thought pushes những suy nghĩ tiêu cực sẽ đẩy những điều tốt đẹp ra good away; it keeps it just out of your reach. xa, ngoài tầm tay của bạn. Đã bao nhiêu lần trong cuộc How many times in your life have you almost đời bạn đã gần nhƣ có đƣợc điều tốt đẹp, những đến gotten something good and it seemed to be phút cuối bạn lại không giữ đƣợc? Nếu có thể nhớ lại snatched away at the last moment? If you could cảm giác lúc đó, bạn đã có đƣợc câu trả lời. Quá nhiều remember what your mental atmosphere was suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo rào cản, ngăn chận những like at those times, you’d have the answer. Too khẳng định tích cực. many negative thoughts create a barrier against positive affirmations. If you says “I don’t want to be sick anymore,” this is not an affirmation for good health. You have to state clearly what you do want. “I accept perfect health now.” Nếu bạn nói rằng: “Tôi không muốn bị bệnh nữa”, thì đấy không phải là một lời khẳng định để có đƣợc một sức khỏe tốt. Bạn cần khẳng định rõ ràng rằng: “Tôi chấp nhận sức khỏe đang rất tốt của tôi lúc này!” “Tôi ghét chiếc xe này quá”, câu nói này cũng chẳng thể đem lại cho bạn một chiếc xe mới, vì ƣớc “I hate this car” does not bring you a muốn của bạn không rõ ràng. Những cho dù bạn có wonderful new car because you’re not being đƣợc một chiếc xe mới đi chăng nữa, bạn cũng sẽ clear. Even if you do get a new car, in a short nhang chóng chán nó thôi, nhƣ bạn đã từng chán chiếc time you’ll probably hate it, because that’s what xe mới, hãy nói những lời tƣơng tự nhƣ: “Tôi có một you’ve been affirming. If you want a new car, chiếc xe mới thật tuyệt vời, đáp ứng đƣợc mọi nhu cầu then say something like this: “I have a beautiful của tôi.” new car that suits all of my needs.” Sẽ có lúc bạn nghe một vài ngƣời than thở: “Cuộc You’ll hear some people saying, “Life đời thật là chán!” (đây là một lời khẳng định vô cùng sucks” (which is a terrible affirmation). Can you tiêu cực). Có bao giờ bạn nghĩ câu nói đó gieo vào bạn
 • 8. imagine what experiences that statement will những suy nghĩ gì không? Thật ra, cuộc sống vẫn đang attract to you? Of course, it isn’t Life that sucks, diễn ra tốt đẹp, chỉ có những suy nghĩ của bạn mới là it’s your thinking that sucks. That thought will đâu khổ, chán chƣờng. Suy nghĩ ấy sẽ khiến bạn cảm help you feel terrible. And when you feel thấy tệ hại. Và với tâm trạng nhƣ vậy, những điều tốt terrible, no good can come into your life. Don’t your Đừng phí thời gian than thở vền những hạn chế problems, của mình: những mối quan hệ không mấy tốt đẹp, illnesses, poverty, and so on. The more you talk những rắc rối, bệnh tật, sự túng thiếu… Càng nói về limitations: waste time arguing poor relationships, for đẹp không thể đến với cuộc sống của bạn đƣợc. about the problem, the more you anchor it in những vấn đề tồi tệ, bạn càng níu giữ những vấn đề của place. Don’t blame others for what’s seemingly bạn – điều đó chỉ thêm lãng phí thời gian. Hãy nhớ rằng wrong in your life – that’s just another waste of bạn có quyền điều khiển ý thức, suy nghĩ của bản thân, time. Remember, you’re under the laws of your và bạn sẽ đƣợc đúng những gì mà bạn suy nghĩ. own consciousness, your own thoughts, and Khi thay đổi cách suy nghĩ, mọi thứ trong cuộc you attract specific experiences to you as a sống của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Bạn sẽ thấy ngạc result of the way you think. nhiên lẫn thích thú khi thấy con ngƣời, không gian, vạn When you change your thinking process, vật và cả sự việc cũng thay đổi. Đổ lỗi chính là một dạng then everything in your life will also change. khác của sự khẳng định tiêu cực, và bạn cũng không You’ll be amazed and delighted to see how muốn phung phí những suy nghĩ quý báu của mình vào people, places, things and circumstances can việc đó. Thay vào đó, hãy học cách chuyển biến thành change. Blame is just another negative những lời khẳng định tích cực. Ví dụ nhƣ: affirmation, and you don’t want to waste your precious thoughts on it. Instead, learn to turn your negative affirmations into positive ones. For instance: I hate my body. I love and Tôi ghét cơ thể appreciate my BECOMES TRỞ THÀNH của mình Tôi yêu thƣơng và trân trọng cơ thể tôi body. Money flows into Tôi không bao enough my life in an giờ có đủ tiền money. abundant way. I never have I’m tired of being sick. BECOMES BECOMES I allow my body Tôi chán ngán to return to its bệnh tật lắm rồi TRỞ THÀNH Lúc nào tôi cũng dồi dào tiền bạn TRỞ THÀNH Tôi cho phép cơ thể mình nghỉ ngơi thoải natural, vibrant mái để hồi phục sức health. khỏe
 • 9. I’m too fat BECOMES I honor my body Tôi quá mập TRỞ THÀNH Tôi tự hào và chăm and take good sóc cơ thể mình thật care of it. chu đáo BECOMES me. I radiate love, Chẳng ai yêu and love fills my Nobody loves thƣơng tôi cả TRỞ THÀNH Tôi san sẻ tình yêu với mọi ngƣời, và tình life. yêu luôn tràn đầy cuộc sống của tôi. I’m not creative. I am discovering Tôi chẳng biết talents I did not BECOMES sáng tạo gì cả TRỞ THÀNH Tôi đang khám phá những khả năng tiềm know I had. ẩn của bản thân lousy job. Công việc nhàm doors are opening BECOMES Wonderful new chán khiến tôi với những điều tuyệt for me all the I’m stuck in a trở nên bê tắc. vời luôn mở rộng và TRỞ THÀNH time. Những cánh cửa mới chào đón tôi. enough. Tôi thấy mình process of BECOMES I am in the không dủ giỏi thay đổi tích cực, và positive change, I’m not good giang tôi xứng đáng đón TRỞ THÀNH Tôi đang từng bƣớc and I deserve the nhận điều tốt đẹp best. nhất. This doesn’t mean that you have to be Điều này không có nghĩa là bạn phải lo lắng về worried about every thought you think. When những điều bạn nghĩ đến. Khi bắt đầu quá trình thay đổi you first begin to make the changeover and và thật sự chú tâm đến những suy nghĩ của mình, bạn really pay attention to your thoughts, you’ll be sẽ giật mình khi nhận ra rằng: trƣớc đây mình chỉ nghĩ horrified to realize how negative much of your đến những điều tiêu cực. Vì vậy, mỗi khi thấy mình chỉ thinking has been. So when you catch a nghĩ đến những điều tiêu cực, bạn hãy tự nhủ rằng: negative thought, just think to yourself. That is “Đây chính là những suy nghĩ theo lối mòn, mình không an old thought; I no longer choose to think that còn chọn cách suy nghĩ đó nữa!” Và ngay lập tức, hãy way. Then find a positive thought to replace it thay thế bằng một suy nghĩ lạc quan hơn để cảm nhận as quickly as you can. Remember, you want to những điều tốt đẹp xung quanh. Những suy nghĩ chất feel good as much as possible. Thoughts of chứa sự cay đắng, căm ghét, tội lỗi chỉ làm bạn đau bitterness, resentment, blame, and guilt make khổ. Và đó là một thói quen mà bạn cần phải dứt khoát you feel miserable. And that’s a habit you really từ bỏ. want to release. Another Cảm giác “không đủ giỏi” hoặc không xứng đáng barrier to allowing positive nhận những điều tốt đẹp cũng là một rào cản khiến affirmations to work is feeling “not good những khẳng định lạc quan của bạn không trở thành
 • 10. enough” – that is, you feel that you don’t hiện thực. Nếu đó là vấn đề bạn đang gặp phải, hãy deserve to have good in your life. If that’s your xem chƣơng 8 (Sự tôn trọng Bản thân), bạn sẽ thấy rất issue then you could begin with Chapter 8 (Self- nhiều lời khẳng định tích cực về việc tôn trọng bản thân Esteem). You could see how many of the self- mà bạn nên ghi nhớ và lặp lại thƣờng xuyên. Làm nhƣ esteem affirmations you can memorize, and thê sẽ giúp bạn chuyển cảm giác “mình chỉ là một kẻ vô then repeat them often. Doing so will help tích sự” thành một trong những giá trị của bản thân. Khi change that “worthless” feeling you might be đó bạn sẽ thấy việc khẳng định tích cực đem lại cho carrying around, to one of self-worth. Then mình những giá trị nhƣ thế nào. watch your positive affirmations materialize. Những lời tự khẳng định chính là giải pháp cho Affirmations are solutions that will replace những vẫn đề bạn đang gặp phải. Mỗi khi gặp khó khăn, whatever problem you might have. Whenever bạn hãy lặp lại nhiều lần câu nói này: “Tất cả rồi sẽ ổn. you have a problem, repeat over and over: Mọi việc đang diến tiếp theo hƣớng tốt nhất cho mình. “All is well. Everything is working out for Những điều tốt đẹp cuối cùng rồi sẽ đến. Mình sẽ ổn my highest good. Out of this situation only good thôi!” will come. I am safe.” Lời khẳng định đơn giản này sẽ đem đến những This simple affirmation will work miracles điều kỳ diệu cho cuộc sống của bạn. in your life. Tôi khuyên bạn không nên chia sẽ những suy nghĩ I would also suggest that you avoid tích cực của mình với những ngƣời mà bạn nghĩ rằng họ sharing your affirmations with others who may có thể sẽ cƣời chê những ý tƣởng này. Khi bạn mới bắt pooh-pooh these ideas. When you’re just đầu, tốt nhất là hãy giữ kín những suy nghĩ đó đến khi getting started, it’s best to keep your thinking to nào đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. Khi đó, mọi yourself until you’ve achieved your desired ngƣời xung quanh bạn sẽ ngạc nhiên: “Cuộc sống của results. Then your friends will say, “You life is bạn đã thay đổi rất nhiều. Bạn đã khác nhiều lắm. Bạn changing so much. You’re so different. What đã làm gì để đƣợc nhƣ thế?” have you been doing?” Hãy đọc lại Lời giới thiệu này nhiều lần cho đến khi Go over this Introduction several times bạn thật sự hiểu đƣợc các nguyên tắc và có thể áp dụng until you really understand the principles and chúng. Bạn cũng có thể tập trung vào những phần có ý can live them. Also, zero in on the chapters that nghĩa với bạn nhất và thực hành thƣờng xuyên những have the most meaning to you, and practice lời tự khẳng định đó. Và cũng đừng quên sang tạo ra those particular affirmations. And remember to những lời khẳng định của riêng mình. make up affirmations of your own. Đây là vài lời khẳng định lạc quan có thể áp dụng Some affirmations you can use right now ngay: “Tôi có thể hài lòng với bản thân mình!” are: “ I can feel good about myself!” “Tôi có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong “I can make positive changes in my life!” cuộc sống của mình!” “I can do it!” “Tôi có thể làm được điều đó!”
 • 12. HEALTH If you want to create better health in your SỨC KHỎE Nếu muốn có sức khỏe tốt, bạn tuyệt đối không body, there are definitely some things you must đƣợc làm một số điều, chẳng hạn nhƣ không đƣợc cáu not do: You must no get angry at your body for giận với bản thân vì bất cứ lý do gì. Giận dữ cũng là một any reason. Anger is another affirmation, and sự tự khẳng định rằng bạn đang chán ghét chính cơ thể it’s telling your body that you hate it, or parts of mình. Các tế bào trong cơ thể nhận thức rất rõ suy nghĩ it. Your cells are very aware of every thought của bạn. Cơ thể bạn nhƣ một ngƣời giúp việc trung you have. Think of your body as a servant that’s thành luôn làm việc cật lực để bạn có đƣợc sức khỏe working as hard as it can to keep you in perfect tốt, bất kể bạn đối xử với cơ thể mình nhƣ thế nào. health no matter how you treat it. Your body knows how to heal itself. If you Cơ thể của bạn biết cách tự chữa lành mọi vết thƣơng. Nếu đƣợc bạn cung cấp những thực phẩm bổ feel it healthy foods and beverages, give it dƣỡng, tập thể dục, ngủ đủ giấc và suy nghĩ những điều exercise and sufficient sleep, and think happy tốt đẹp, cơ thể bạn sẽ vận hành dễ dàng. Khi đó, những thoughts, then its work is easy. The cells are tế bào đƣợc làm việc trong một môi trƣờng tốt đẹp lành working in a happy, healthy atmosphere. mạnh. Còn nếu bạn chỉ biết cung cấp vô tội vạ cho cơ However, if you’re a couch potato who feeds thể những thứ thức ăn, thức uống không tốt, bạn không your body junk food and lots of diet soda, and biết tôn trọng giấc ngủ, lại bẳn tính, khó chịu suốt ngày, you skimp on sleep and are grouchy and thì lúc đó, các tế bào trong cơ thể sẽ phải làm việc trong irritable all the time, then the cells in your body môi trƣờng không thuận lợi. Trong trƣờng hợp này, are working at a disadvantage – they’re in a chằng có gì ngạc nhiên nếu cơ thể bạn không đƣợc khỏe disagreeable atmosphere. If this is the case, it’s no wonder that your body isn’t as healthy as you’d like it to be. mạnh nhƣ bạn mong muốn. Bạn sẽ không bao giờ có đƣợc sức khỏe tốt nếu luôn suy nghĩ hoặc nói về bệnh tật của mình. Một sức You’ll never create good heath by talking khỏe tốt là kết quả của sự yêu thƣơng và quý trọng cơ or thinking about your illness. Good health thể. Vì thế hãy yêu thƣơng bản thân nhiều nhất mức có comes form love and appreciation. You want to thể. Hãy trò chuyện và dịu dàng với chính mình. Nếu put as much love into your body as you possibly một bộ phận nào đó của cơ thể bạn không khỏe hay bị can. Talk to it and stroke it in loving ways. If đau, hãy quan tâm chăm sóc nhƣ thể đó là một đứa trẻ there’s a part of your body that’s ailing or dis- đang ốm. Hãy thì thầm rằng bạn yêu quý cơ thể mình eased, then you want to treat it as you would a rất nhiều và bạn đang làm mọi điều để giúp cơ thể sick little child. Tell it how much you love it, and nhanh chon bình phục. that you’re doing everything you can to help it get well quickly. Khi ốm đau, đừng đơn giản chỉ nghĩ đến việc tìm bác sĩ, và nhờ họ kê đơn thuốc để chữa bệnh những If you’re sick, then you want to do more triệu chứng là xong. Đó là lúc cơ thể bạn lên tiếng, rằng than just go to the doctor and have him or her bạn đang làm điều gì đó không có lợi cho cơ thể. Bạn you a chemical to take care of the symptom. cần bổ sung thêm kiến thức về sức khỏe vì càng hiều Your body is telling you that something you’re biết, bạn càng chăm sóc cơ thể mình tốt hơn. Chính bạn doing isn’t good for your body. You need to cũng không muốn nghĩ rằng mình là nạn nhân của bệnh
 • 13. learn more about health – the more you learn, tật. Nếu nghĩ nhƣ thế, bạn đang tự đánh mất sức mạnh the easier it is to take care of your body. You của mình. Bạn nên chọn mua những quyển sách hƣớng don’t want to choose to feel like a victim. If you dẫn cách chăm sóc cơ thể, hoặc đến xin tƣ vấn ở một do, you’ll just be giving your power away. You bác sĩ dinh dƣỡng để có đƣợc thực đơn thích hợp cho could go to a health-good store and pick up one riêng mình. Nhƣng dù bạn có làm bất kỳ điều gì, hãy of the many food books that teach you how to luôn duy trì một tinh thần sảng khoái và thoải mái. Hãy keep yourself healthy, or you could see a luôn trong trạng thái hằng hái thực hiện kế hoạc cải nutritionist and have a healthy diet created just thiện sức khỏe bản thân. for you, but whatever you do, create a healthy, happy mental atmosphere. Be a willing participant in your own health plan. Tôi tin rằng những triệu chứng mà chúng ta gọi là bệnh tật là do chính chúng ta tạo ra. Cơ thể, cũng nhƣ mọi điều khách trong cuộc sống, chính là tấm gƣơng I believe that we create every so-called phản chiếu những chuyện với chúng ta, chỉ cần chúng ta illness in our body. The body, like everything dành một chút thời gian để lắng nghe. Mỗi tế bào bên else in life, is a mirror of our inner thoughts and trong cơ thể sẽ đáp lại mọi suy nghĩ và lời nói của chúng beliefs. Our body is always talking to us; we just ta. need to take the time to listen. Every cell within Chuỗi suy nghĩ và lời nói sẽ tạo nên hành vi, đặc our body responds to every single thought we điểm của cơ thể, tạo cảm giác thoải mái hoặc căng think and every word we speak. thẳng. Một ngƣời cau có suốt ngày thì không thể nghĩ Continuous modes of thinking and những điều tƣơi vui, hạnh phúc. Bạnh hãy nhìn những speaking produce body behaviors and postures ngƣời già, trên gƣơng mặt và cơ thể họ hằn sâu dấu vết and “eases”, or dis-eases. The person who has của những chuỗi suy nghĩ, dằn vặt trong tâm trí mà họ a permanently scowling face didn’t produce that đã trải qua trong đời. Thế còn bạn, bạn trông sẽ ra sao by having joyous, loving thoughts. Older people’s faces and bodies so clearly show a khi già đi? Nên biết rằng cuộc sống không phải là sự kết hợp lifetime of thinking patterns. How will you look của một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên xảy đến, mà when you’re elderly? chính là một hành trình của sự thức tỉnh nhận thức. Nếu Learn to accept that your life is not a luôn tâm niệm điều này, bạn sẽ không gì đi mà chỉ series of random events, but a pathway of trƣởng thành hơn thôi. Hãy nghĩ rằng sinh nhật lần thứ awakening. If you live every day in this way, 49 của bạn là ngày bạn bƣớc vào thời thơ ấu của một you’ll never grow old. You’ll just keep growing. cuộc đời khác. Một ngƣời phụ nữ bƣớc vào tuổi 50 mà Imagine the day you turn 49 as the infancy of chƣa bị căn bệnh ung thƣ hay bệnh tim giày vò, sẽ hoàn another life. A woman who reaches age 50 to toàn có cơ hội tổ chức lễ sinh nhật của mình ngày từ day and remains free of cancer and heart bây giờ và bắt đầu mọi thứ. Bạn có mặt trong cuộc đời disease can expect to see her 92 nd birthday. You này là vì mộ lý do đặc biệt nào đó, và cuộc sống luôn and only you have the ability to customize your dành cho bạn mọi thứ bạn cần. own life cycle. So change your thinking now and Bạn có thể chọn cho mình những suy nghĩ tiêu cực get going! You’re here for a very important để rồi đau buồn, bệnh tật, những bạn cũng có thể thay reason, and everything you need is available to đổi những suy nghĩ của mình để tạo ra một môi trƣờng
 • 14. you. lành mạnh trong tâm trí lẫn bên ngoài cơ thể. You can choose to think thoughts that create a mental atmosphere that contributes to illness, or you can choose to think thoughts that create a healthy atmosphere both within you and around you. I MAKE HEALTHY TÔI LUÔN CÓ NHỮNG CHOICES, I HAVE LỰA CHỌN LÀNH MẠNH RESPECT FOR TÔI TÔN TRỌNG BẢN MYSELF. THÂN MÌNH Positive Affirmations for Health Những lời khẳng định tích cực về Sức khỏe I ENJOY THE FOODS HEALING HAPPENS! I TÔI CHỌN NHỮNG LOẠI KHI CẦN TỰ CHỮA LÀNH VẾT THAT ARE BEST FOR MY GET MY MIND OUT OF THỨC ĂN CÓ LỢI CHO CƠ THỂ THƢƠNG, TÔI SẼ KHÔNG CAN BODY. I LOVE EBERY CELL THE WAY AND ALLOW THE VÌ TÔI YÊU QUÝ TỪNG TẾ BÀO THIỆP VÀO MÀ ĐỂ CƠ THỂ TỰ OF MY BODY. INTELLIGENCE OF MY TRONG CƠ THỂ MÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BODY TO DO ITS HEALING MÌNH WORK NATURALLY. I LOOK FORWARD TO A I BALANCE MY LIFE TÔI HY VỌNG MÌNH SẼ CÓ TÔI BIẾT CÂN BẰNG THỜI HEALTHY OLD AGE BETWEEN WORK, REST, MỘT TUỔI GIÀ KHỎE MẠNH, GIAN LÀM VIỆC, NGHỈ NGỜI VÀ BECAUSE I TAKE LOVING AND PLAY. THEY ALL GET BỞI LÖC NÀY ĐÂY, TÔI ĐANG VUI CHƠI CỦA MÌNH. CARE FO MY BODY NOW. EQUAL TIME. CHĂM SÓC CƠ THỂ MÌNH MỘT CÁCH CHU ĐÁO I AM CONTANTLY I AM GRATEFUL TO BE TÔI LUÔN TÌM HIỂU NHỮNG TÔI BIẾT ƠN VÌ ĐƢỢC SỐNG DISCOVERING NEW WAYS ALIVE TODAY. IT IS MY PHƢƠNG PHÁP MỚI ĐỂ CẢI VÀO NGÀY HÔM NAY, THẬT VUI TO IMPROVE MY HEALTH. JOY AND PLEASURE TO THIỆN SỨC KHỎE CỦA MÌNH. SƢỚNG VÀ HẠNH PHÚC KHI LIVE ANOTHER ĐƢỢC SỐNG THÊN MỘT NGÀY WONDERFUL DAY. TUYỆT VỜI NỮA. I RETURN MY BODY TO I AM WILLING TO ASK TÔI LUÔN GIỮ SỨC KHỎE Ở TÔI KHÔNG NGẠI NHỜ CẬY SỰ OPTIMAL HEALTH BY FOR HELP WHEN I NEED TÌNH TRẠNH TỐT NHẤT BẰNG GIÖP ĐỠ CỦA NGƢỜI KHÁC KHI GIVING IT WHAT IT NEEDS IT. I ALWAYS CHOOSE CÁCH ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CẦN. TÔI LUÔN TÌM ĐẾN ON EVERY LEVEL THE HEALTH CỦA CƠ THỂ. CHUYÊN GIA SỨC KHỎE ĐỂ PROFESSIONAL WHO IS CHĂM SÓC BẢN THÂN. JUST RIGHT FOR MY NEEDS. I LOVINGLY DO I AM THE ONLY PERSON TÔI VUI VẺ LÀM MỌI ĐIỀU CÓ CHỈ CÓ TÔI MỚI CÓ THỂ KIỂM EVERYTHING I CAN TO WHO HAS CONTROL OVER THỂ DUY TRÌ TÌNH TRẠNH SỨC SOÁT NHỮNG THÓI QUEN ĂN ASSIST MY BODY IN MY EATING HABITS. I CAN KHỎE TỐT NHẤT CHO CƠ THỂ. UỐNG CỦA MÌNH. TÔI LUÔN MAINTAINING PERFECT ALWAYS RESIST BIẾT KIỀM CHẾ BẢN THÂN NẾU HEALTH. SOMETHING, IF I CHOOSE TÔI MUỐN. TO.
 • 15. I HAVE A SPECIAL WATER IS MY FAVORITE TÔI CÓ MỘ THIÊN THẦN HỘ NƢỚC LÀ MỘT PHẦN KHÔNG GUARDIAN ANGEL. I AM BEVERAGE. I DRINK LOTS MỆNH ĐẶC BIỆT – NGƢỜI LUÔN THỂ THIẾU TRONG CUỘC SỐNG DIVINELY GUIDED AND OF WATER TO CLEANSE CHỈ DẪN VÀ BẢO VỆ TÔI MỌI CỦA TÔI. TÔI UỐNG THẬT PROTECTED AT ALL TIMES. MY BODY AND MIND. LÚC, MỌI NƠI. NHIỀU NƢỚC ĐỂ CƠ THỂ VÀ TÂM TRÍ CỦA TÔI ĐƢỢC TRONG SẠCH, THUẦN KHIẾT. PERFECT HEALTH IS MY FILLING MY MIND WITH MỘI SỨC KHỎE HOÀN HẢO LÀ ĐONG ĐẦY TẦM TRÍ BẰNG DIVINE RIGHT, AND I PLEASANT THOUGHTS IS ĐẶC ÂN MÀ CUỘC SỐNG BAN NHỮNG SUY NGHĨ VUI VẺ LÀ CLAIM IT NOW THE QUICKEST ROAD TO TẶNG CHO TÔI VÀ TÔI ĐANG CÁCH NHANH NHẤT ĐỂ CÓ HEALTH ĐÓN NHẬN ĐIỀU ĐÓ. ĐƢỢC SỨC KHỎE TỐT I DEVOTE A PORTION OF MY HAPPY THOUGHTS TÔI DÀNH MỘT PHẦN THỜI NHỮNG SUY NGHĨ VUI VẺ MY TIME TO HELPING HELP CREATE MY HEALTH GIAN CỦA MÌNH ĐỂ GIÖP ĐỠ GIÖP CƠ THỂ TÔI KHỎE MẠNH OTHERS. IT IS GOOD FOR BODY. NHỮNG NGƢỜI KHÁC. ĐIỀU ĐÓ MY OWN HEALTH. CŨNG TỐT CHO SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN TÔI. I AM GRATEFUL FOR MY I BREATHE DEEPLY AND TÔI BIẾT ƠN CƠ THỂ KHỎE TÔI HÍT THỞ SÂU ĐẦY KHOAN HEALTHY BODY. I LOVE FULLY. I TAKE IN THE MẠNH CỦA MÌNH. TÔI YÊU KHOÁI VÀ TẬN HƢỞNG HƠI THỞ LIFE. BREATH OF LIFE, AND I CUỘC SỐNG NÀY BIẾT BAO! CỦA CUỘC SỐNG. TÔI THẤY AN NOURISHED. MÌNH NHƢ ĐƢỢC CUỘC SỐNG NUÔI DƢỠNG.
 • 17. Forgiveness Sự tha thứ You can never be free of bitterness as Bạn khó thoát khỏi cảm giác đau khổ nếu vẫn còn long as you continue to think unforgiving giữ trong lòng những suy nghĩ hiềm khích. Làm sao lúc thoughts. How can you be happy in this này bạn có thể vui vẻ nếu cứ mãi cáu giận và căm ghét moment if you continue to choose to be angry mọi thứ xung quang? Những suy nghĩ bội bực, kho chịu and resentful? Thoughts of bitterness can’t không thể tạo nên niềm vui. Dù bạn nghĩ mình có lý do create joy. No matter how justified you feel you chính đáng để làm điều đó, dù những ngƣời khác đối xử are, no matter what “they” did, if you insist on với bạn tệ hại, nhƣng nếu cứ mãi giữ trong lòng những holding on to the past, then you will never be điều đã xảy ra trong quá khứ, bạn sẽ chẳng bao giờ free. Forgiving yourself and others will release đƣợc thoải mái. Việc tha thứ cho bản thân và cho ngƣời you from the prison of the past. khác sẽ giải thoát bạn khỏi ngục tù của quá khứ. When you feel that you’re stuck in some Khi cảm thấy mình chìm đắm trong đau khổ, hoặc situation, or when you affirmations aren’t khi sự khẳng định không còn giúp ích gì cho bạn, thì working, it usually means that there’s more điều đó có nghĩa là cần phải tha thứ nhiều hơn nữa. Khi forgiveness work to be done. When you don’t bạn không thể tự do cuốn theo cuộc sống hiện tại, thì có flow freely with life in the present moment, it nghĩa là bạn đang bám chặt vào quá khứ. Đó có thể là usually means that you’re holding on to a past sự nuối tiếc, đau buồn, tổn thƣơng, sợ hãi, mặc cảm tội moment. It can be regret sadness, hurt fear, lỗi, oán trách, giận dữ, căm ghét hay thậm chí làm guilt, blame, anger, resentment, or sometimes muốn báo thù. Những trạng thái ấy đều là biểu hiện của even a desire for revenge. Each one of these sự không khoan dung, của sự từ chối từ việc quên states comes from a space of unforgiveness, a những điều xảy ra và sống với thời khắc của hiện tại. refusal to let go and come in to the present Chỉ có thời khắc hiện tại mới có thể tạo nên tƣơng lai moment. Only in the present moment can you của bạn. create your future. Nếu quá khứ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí bạn, If you’re holding on to the past, you can’t chắc chắn bạn không thể sống cho hiện tại đƣợc. Chỉ be in the present. It’s only in this “now” trong giây phút “hiện tại” này, những suy nghĩ và lời nói moment that your thoughts and words are của bạn mới thực sự có sức mạnh. Vì thế, thật sự bạn powerful. So you really don’t want to waste cũng không muốn lãng phí suy nghĩ hiện tại của mình your current thoughts by continuing to create bằng cách tiếp tục tạo dựng tƣơng lai từ những điều tệ your future from the garbage of the past. hại trong quá khứ. When you blame another, you give your Khi đổ lỗi cho ngƣời khác, bạn đã tự đánh mất sức own power away because you’re placing the mạnh bản thân, vì lúc đó ngƣời khác sẽ điều khiển cảm responsibility for your feelings on someone else. xúc của bạn. Trong cuộc sống, bạn có thể gặp những People in your life may behave in ways that ngƣời có cách cƣ xử khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, họ trigger uncomfortable responses in you. không thể nào can thiệp vào điều khiển những “trung However, they didn’t get into your mind and tâm” cảm xúc trong tâm trí bạn. Hãy làm chủ cảm xúc create the buttons that have been pushed. của bản thân và kiểm soát những phản ứng của riêng Taking responsibility for your own feelings and mình. Nói cách khác, hãy học cách chọn lựa cảm xúc
 • 18. reactions is mastering your “ability to respond”. một cách có ý thức thay vì phản ứng đơn thuần theo In other words, you learn to consciously choose bản năng. rather than simply react. Forgiveness is Với nhiều ngƣời, tha thứ là một khái niệm lắt léo tricky and confusing và khó hiểu nhƣng hãy hiểu rằng tha thứ khác với chấp concept for many people, but know that there’s nhận. Tha thứ cho một ai đó không có nghĩa là bạn bỏ a difference between forgiveness and qua những hành vi của họ. Hành động tha thứ chỉ diễn acceptance. Forgiving someone doesn’t mean ra trong tâm trí của bạn. Đó không phải là một hành that you condone their behavior! The act of động cụ thể mà ngƣời khác có thể nhìn thấy. Nếu thật forgiveness takes place in your own mind. It sự tha thứ, bạn sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Tha really has nothing to do with the other person. thứ đơn giản chỉ là một biểu hiện của sự giải thoát bản The reality of true forgiveness lies in setting thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực trƣớc đây. yourself free from the pain. It’s simply an act of Tha thứ cũng không có nghĩa là cho phép ngƣời releasing yourself from the negative energy that khác tiếp tục đối xử không tốt hay làm tổn thƣơng bạn. you’ve chosen to hold on to. Đôi khi tha thứ cũng có nghĩa là bạn không nghĩ đến Also, forgiveness doesn’t mean allowing điều đó nữa. Bạn tha thứ cho một ngƣời và đồng thời the painful behaviours or actions of another to cũng làm ngƣời đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xác định vị continue in your life. Sometimes forgiveness trí của mình và thiết lập giới hạn an toàn không chỉ là means letting go: You forgive that person and điều tốt cho bản thân mà còn cho ngƣời khác nữa. then you release them. Taking a stand and Dù bạn có lý do để cay đắng, căn giận ngƣời khác, setting healthy boundaries is often the most thì bạn cũng không nên kéo dài cảm giác ấy mãi. Bạn có loving thing you can do – not only for yourself, quyền chọn lựa, hoặc là thù hận để tiếp tục khổ đau, but for the other person as well. hoặc cho bản thân cơ hội tha thứ những điều đã xảy ra, No matter what your reasons are for để mọi thứ đi vào quên lãng và bắt đầu tạo dựng một having bitter, unforgiving feelings, you can go cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có quyền beyond them. You have a choice. You can tự do chọn lựa bất kỳ điều gì trong cuộc sống theo choose to stay stuck and resentful, or you can những gì mình mong muốn – vì bạn có quyền chọn lựa do yourself a favor by willingly forgiving that happened in the past; letting it go; and then moving on to create a joyous, fulfilling life. You have the freedom to make your life anything you want it to be because you have freedom of choice. nhƣ vậy.
 • 19. AS I CHANGE MY KHI TÔI THAY ĐỔI SUY THOUGHTS, THE NGHĨ CỦA MÌNH, THẾ WORLD AROUND ME GIỚI XUNG QUANH TÔI CHANGES. CŨNG THAY ĐỔI THEO. Positive Những lời khẳng Affirmations for Forgiveness định tích cực về Sự tha thứ THE DOOR TO MY THERE IS NO PROBLEM CÁNH CỬA VÀO TRÁI TIM TÔI BẤT CỨ KHÓ KHĂN NÀO HEART OPENS INWARD. I SO BIG OR SO SMALL THAT LUÔN RỘNG MỞ, TÔI ĐẾN VỚI CŨNG ĐỀU CÓ THỂ VƢỢT MOVE THROUGH IT CANNOT BE SOLVED TÌNH YÊU BẰNG CÁCH SỐNG BAO QUA VÀ GIẢI QUYẾT BẰNG FORGIVENESS TO LOVE. WITH LOVE. DUNG TÌNH YÊU THƢƠNG. TODAY I LISTEN TO MY I AM READY TO BE HÔM NAY, TÔI LẮNG NGHE TÔI SẴN LÒNG HÀN GẮN FEELING, AND I AM HEALED. I AM WILLING TO NHỮNG CẢM XÚC CỦA MÌNH VÀ MỌI VẾT THƢƠNG VÀ THA GENTLE WITH MYSELF, I FORGIVE ALL IS WELL DỊU DÀNG VỚI BẢN THÂN. TÔI THỨ CHO TẤT CẢ. MỌI THỨ KNOW THAT ALL OF MY BIẾT RẰNG TẤT CẢ CẢM XÚC ẤY RỒI SẼ TỐT ĐẸP THÔI. FEELINGS ARE MY ĐỀU LÀ NHỮNG NGƢỜI BẠN THÂN FRIENDS THIẾT CỦA TÔI. THE PAST IS OVER, SO WHEN I MAKE A MISTAKE, QUÁ KHỨ ĐÃ ĐI QUA VÀ SẼ MỖI SAI LẦM TÔI PHẠM IT HAS NO POWER NOW. I REALZE THAT IT IS ONLY KHÔNG CÒN ẢNH HƢỞNG GÌ ĐẾN PHẢI CHỈ LÀ PHẦN RẤT NHỎ THE THOUGHTS OF THIS PART OF THE LEARNING HIỆN TẠI NỮA. NHỮNG SUY NGHĨ CỦA QUÁ TRÌNH TRẢI NHIỆM MOMENT CREATE MY PROCESS. TRONG HIỆN TẠI SẼ TẠO RA CUỘC SỐNG FUTURE. TƢƠNG LAI CỦA TÔI I GIVE MYSELF THE I MOVE BEYOND TÔI TỰ TRAO TẶNG MÌNH MÓN TÔI MỞ LÒNG BAO DUNG GIFT OF FREEDOM FROM FORGIVENESS TO QUÀ CỦA SỰ TỰ DO VƢỢT QUA ĐỂ THẤU HIỂU VÀ YÊU THE PAST, AND MOVE UNDERSTANDING, AND I NỖI ÁM ẢNH TRONG QUÁ KHỨ VÀ THƢƠNG MỌI NGƢỜI. WITH JOY INTO THE NOW HAVE COMPASSION FOR VUI VẺ TIẾN VÀO HIỆN TẠI. ALL. AS I FORGIVE MYSELF, I KNOW THAT OLD, KHI CÓ THỂ THA THỨ CHO BẢN TÔI TỪ BỎ NHỮNG KHUÔN IT BECOMES EASIER TO NEGATIVE PATTERNS NO THÂN, THÌ VIỆC THA THỨ CHO MẪU XƢA CŨ, NHỮNG TIÊU FORGIVE OTHERS. LONGER LIMIT ME. I LET NGƢỜI KHÁC SẼ DỄ DÀNG HƠN CỰC ĐÃ TỪNG CẢN TRỞ, THEM GO WITH EASE. RÀNG BUỘC ĐỂ HƢỚNG TỚI MỘT CUỘC SỐNG TỰ DO PHÍA TRƢỚC. I LOVE AND ACCEPT MY I KNOW THAT I CANNOT NGAY LÚC NÀY TÔI YÊU  TÔI BIẾT MÌNH KHÔNG FAMILY MEMBERS TAKE PERSONSIBILITY FOR THƢƠNG VÀ CHẤP NHẬN MỌI THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM EXACTLY AS THEY ARE OTHER PEOPLE. WE ARE ALL THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH THAY CHO NGƢỜI KHÁC. TẤT RIGHT NOW. UNDER THE LAW OF OUR MÌNH VỚI NHỮNG GÌ VỐN THUỘC CẢ CHÖNG TA ĐỀU CÓ OWN CONSIOUSNESS VỀ HỌ NGUYÊN TẮC SỐNG DỰA TRÊN CẢM NHẬN CỦA RIÊNG MÌNH I FOGIVE MYSELF FOR EVERYONE IN MY LIFE TÔI THA THỨ CHO NHỮNG ĐIỂM  TÔI HỌC HỎI ĐƢỢC NHIỀU NOT BEING PERFECT. I HAS SOMETHING TO TEACH KHÔNG HOÀN HẢO CỦA MÌNH. TÔI ĐIỀU TỪ NHỮNG NGƢỜI AM LIVING THE VERY ME, WE HAVE A PURPOSE IN ĐANG SỐNG THEO CÁCH MÀ TÔI XUNG QUANH. TẤT CẢ BEST WAY I KNOW HOW. BEING TOGETHER. CHO LÀ TỐT NHẤT. CHÚNG TA CÓ CHUNG MỘI MỤC ĐÍCH KHI SỐNG BÊN NHAU
 • 20. I CANNOT CHANGE  I FORGIVE EVERYONE IN TÔI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI  TÔI THA THỨ CHO NHỮNG ANOTHER PERSON. I LET MY PAST FOR ALL NGƢỜI KHÁC; TÔI MUỐN HỌ AI ĐÃ CÓ LỖI VỚI TÔI BẰNG OTHERS BE WHO THEY PERCEIVED WRONGS. I ĐƢỢC CHÍNH LÀ HỌ, ĐƠN GIẢN VÌ TẤM LÕNG YÊU THƢƠNG ARE, AND I SIMLY LOVE RELEASE THEM WITH LOVE. TÔI MUỐN TÔI VẪN LÀ CHÍNH WHO I AM MÌNH IT IS NOW SAFE FOR  ALL OF THE CHANGES IN ĐÃ ĐẾN LÚC TÔI NÊN QUÊN HẾT  TẤT CẢ NHỮNG THAY ĐỔI ME TO RELEASE ALL OF LIFE THAT LIE BEFORE ME MỌI ĐAU BUỒN CỦA THỜI THƠ ẤU TRONG TƢƠNG LAI ĐỀU LÀ MY CHILDHOOD TRAUMAS ARE POSITIVE ONES. I AM VÀ SỐNG MỘT SỐNG TRÀN ĐẦY NHỮNG THAY ĐỔI TÍCH CỰC. AND MOVE INTO LOVE SAFE. TÌNH YÊU THƢƠNG. TÔI SẼ BÌNH YÊN TRONG NHỮNG SỰ THAY ĐỔI ĐÓ
 • 22. Prosperity Sự thịnh vượng You can never create prosperity by talking Bạn khó cơ thể có đƣợc một cuộc sống dƣ dả nếu or thinking about your lack of money. This is cứ mãi suy nghĩ hoặc phàn nàn về sự túng thiếu của wasted you mình. Đó chỉ là những suy nghĩ lãng phí thời gian và abundance. Dwelling on lack only creates more không thể mang đến cho bạn sự sung túc hơn. Càng lack. Poverty thinking brings more poverty. nghĩ đến tình trạng thiếu hụt hiện tại của mình sẽ càng Gratitude thinking brings abundance. làm bạn cảm thấy thiếu hụt hơn. Càng nghĩ về tình cảnh thinking and cannot bring There are a few negative affirmations and nghèo túng, chúng ta càng thấy mình nghèo túng hơn. attitudes that are guaranteed to keep prosperity Sự biết ơn cuộc đời này giúp chúng ta nhận ra rằng beyond your reach – for example: “I never have mình là một ngƣời giàu có. enough money!” That’s a terrible affirmation to Có những câu nói và thái độ tiêu cực cản trở bạn use. Another unproductive one is: “Money goes đến với suy nghĩ rằng mình là một ngƣời giàu có. Chẳng out faster than it comes in”. This is poverty hạn nhƣ: “Lúc nào tôi cũng thiếu thốn tiền bạc!” Hoặc thinking of the worst kind. The Universe can một suy nghĩ nông cạn khác: “Tiền bạc mới có đó lại hết only respond to what you believe about yourself đó!”… Đây là suy nghĩ tệ hại nhất. Cuộc sống chỉ mang and your life. Examine whatever about yourself đến cho bạn những gì bạn tin rằng mình xứng đáng and your life. Example whatever negative đƣợc hƣởng. Hãy quyết tâm loại bỏ bất kỳ suy nghĩ tiêu thoughts you have about money, and then cực nào về vấn đề tiền bạc vẫn còn đâu đó trong tâm trí decide to release them and let them go. They bạn. Chúng đã không giúp đƣợc gì cho bạn thì sau này haven’t served you well in the past and will not cũng sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì. serve you well in the future. Sometimes people Có đôi lúc mọi ngƣời nghĩ rằng, việc trúng số hoặc think that their đƣợc thừa hƣởng một gia tài kếch sù từ một ngƣời bà financial problems will be solved by inheriting con xa nào đó sẽ giúp họ giải quyết những khó khăn về money from a long-lost relative or winning the tài chính. Bạn hoàn toàn có thể tƣởng tƣợng về những lottery. Sure, you can fantasize about such điều ấy, hoặc thử vận may với những tờ vé số, những things, or even buy an occasional lottery ticket đừng quá chú tâm vào việc kiếm tiền theo cách này. Đó for fun, but please don’t put a lot of attention chỉ là một kiểu suy nghĩ nông cạn và chẳng mang lại on acquiring money in this way. This is scarcity điều gì tốt đẹp lâu dài cho cuộc sống của bạn. Dù sao đi thinking, or poverty thinking, and it won’t bring nữa, việc trúng số hiếm khi mang lại những thay đổi tích lasting good into your life. In fact, within two cực cho cuộc sống của những ngƣời trúng số. Thực tế years, most lottery winners have lost almost all cho thấy, trong vòng hai năm, sau khi may mắn đƣợc of their money, have nothing to show for it, trúng số, hầu hết những ngƣời này thƣờng trở lại trắng and are often worse off financially than before. tay, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn về tài chính hơn The problem with money acquired in this way is trƣớc. Có tiền bằng những cách nhƣ thế thƣờng không that is rarely solves any problems. Why? giải quyết đƣợc vấn đề gì. Đơn giản bởi điều đó không Because it doesn’t involve changing your làm thay đổi nhận thức của bạn. Thực ra thì bạn đang consciousness. In effect, you’re saying to the nói với cuộc sống bằng: “Ngoài một cơ may nhƣ thế, tôi Universe: “I don’t deserve to have good in my không xứng với bất cứ điều tốt đẹp nào khác!”
 • 23. life expect by a fluke chance.” If you would only Nếu bạn thay đổi nhận thức và suy nghĩ của mình change your để đón nhận những cơ hội thật sự mà cuộc sống đem consciousness, your thinking, to allow the đến, bạn sẽ có đƣợc những thứ mà bạn cho rằng chỉ có abundance of the Universe to flow through your trúng số bạn mới có đƣợc. Và hơn nữa, bạn có thể nắm experience, you could have all the things you giữ những thứ ấy trong tay bởi chính bạn đã tạo ra think the lottery could bring you. And you’d be chúng. Khẳng định mình đầy đủ, tuyên bố mình đầy đủ, able to keep them, for they would be yours by cho rằng mình xứng đáng đƣợc đầy đủ và, và thừa nhận right of consciousness. Affirming, declaring, mình đầy đủ là những bƣớc để để có đƣợc mọi điều bạn deserving, and allowing are the steps to muốn, những điều đó còn tốt hơn cả việc trúng số. demonstrating riches far greater that you could ever win in a lottery. Another thing that can keep you from Ngoài ra, sự thiếu chân thật cũng có thể cản trở bạn nghĩ rằng mình là một ngƣời giàu có. Bao giờ cũng vậy, bạn sẽ nhận lại đúng những điều mình đã cho đi. prospering is being dis-honest. Whatever you Nếu bạn lấy đi điều gì từ cuộc sống, thì cuộc sống cũng give out comes back to you. Always. If you take sẽ lấy lại của bạn những thứ tƣơng tự. Có thể bạn cảm form Life, then Life will take from you. You may thấy mình không lấy cắp của ai, nhƣng còn những chiếc feel that you don’t steal, but are you counting kẹp giấy, những chiếc tem thƣ bạn mang về từ văn the paper clips and stamps you’re taking home phòng thì sao? Hoặc hẳn bạn cũng đã từng đánh cắp from the office? Or are you a person who steals thời gian làm việc, lấy đi sự tôn trọng hay mối quan hệ time or robs others of respect – or perhaps của ai đó? Cuộc sống sẽ ghi nhớ tất cả những điều bạn steals relationships? All these things count and làm, và những hành động của bạn nhƣ đang muốn nói are a way of saying to the Universe: “I don’t với cuộc sống rằng: “Tôi không xứng đáng đƣợc hƣởng really diverse the good in life. I have to sneak it những điều tốt đẹp từ cuộc sống này. Nên tôi đành phải and take it” đánh cắp những gì tôi muốn!” Become aware of the beliefs that may be Hãy nhận ra những suy nào ngăn cản bạn nghĩ blocking the flow of money in your life. Then rằng mình là một ngƣời giàu có và thay bằng tƣ tƣởng change those beliefs and begin to create new, mới mẻ, tích cực hơn. Dù chƣa có ai trong gia đình bạn abundant thinking. Event if no one else in your làm điều này trƣớc đây, nhƣng bạn cũng có thể mở rộng family has done this, you can open your mind to lòng để đón nhận khái niệm mới về sự giàu có trong the concept of money flowing into your life. cuộc sống của mình. If you want to prosper, then you must use Nếu muốn đƣợc giàu có, bạn phải nghĩ đến sự prosperity thinking. There are two prosperity giàu có. Có hai câu nói mà tôi đã áp dụng nhiều năm affirmations that I’ve used for many years, and nay, chúng thật sự hữu ích với bản thân tôi, và chắc they work well for me. They’ll also work for you. They are: chắn cũng sẽ hiệu nghiệm với bạn, Đó là: “Thu nhập của tôi đang tăng lên,” “My incomes is constantly increasing,” và and “Dù bất kỳ ở đâu, tôi vẫn thấy mình là một ngƣời “I prosper wherever I turn” I had very little money when I started giàu có” Lúc đầu, tôi vẫn còn nghèo khổ lắm nhƣng kiên trì
 • 24. using these affirmations, but consistent practice nhắn nhủ với bản thân về những điều nhƣ thế đã làm has made them come true for me cuộc sống của tôi thực sự khá lên.   For a long time, I’ve believed that Suốt một thời gian dài, tôi luôn tin rằng kinh business is a place where we bless and prosper doanh là nơi chúng ta có thể giúp nhau giàu có hơn. Tôi each other. I’ve never understood the concept không hiểu về sự khốc liệt trên thƣơng trƣờng, nơi luôn of cutthroat business, where you try to cheat có sự lừa gạt, cạnh tranh lẫn nhau. Những cách sống đó and put one over on the other person. That không đem lại cho chúng ta hạnh phúc hay sự vui vẻ. doesn’t sound like a joyous way to live. There’s Mà thật ra, sự sung túc luôn tồn tại ở khắp mọi nơi – và so much abundance in this world – all we need tất cả những gì chúng ta cần làm là nhận biết sự thật ấy to do is recognize that fact and share the và san sẻ sự sung túc cho nhau. wealth. Ở nhà xuất bản Hay House – nơi tôi làm việc, At Hay House, my publishing company, chúng tôi sống chân tình và tôn trọng lẫn nhau. Chúng we’ve always been honest and honorable. We tôi khen ngợi nhau, hăng say với công việc, và sống bao live up to our word, do our work well, and treat dung với nhau. Khi bạn sống theo cách ấy, tiền bạn others with respect and generosity. When you không rời bỏ bạn đâu bởi cuộc sống luôn tƣởng thƣởng live that way, it’s impossible to keep the money cho bạn bằng cách này hay cách khác. Giờ đây, công ty away; the Universe rewards you at every tôi đã có chút tiếng tăm trong lĩnh vực xuất bản. Công possible turn. Today we have a fabulous việc dồn dập đến nỗi chúng tôi phải từ chối một số reputation in the publishing world, and so much thƣơng vụ. Chúng tôi không muốn mình phát triển quá business that we’re turning it away. We don’t mức để rồi phải đánh mất đi những mối quan hệ thân want to grow so big that we lose the personal tình. touch. Nếu tôi – một đứa trẻ bị bỏ rơi và chƣa học hết If I, an abused child who didn’t finish high trung học – có thể làm đƣợc điều đó, thì bạn cũng có school, can do it, you can, too. So once a day, thể làm đƣợc. Vì thế, mỗi ngày một lần, bạn hãy dang stand with your arms open wide and say with rộng tay mình và vui vẻ nói rằng: “Tôi luôn mở rộng lòng mình đón nhận tất cả joy: “I am open and receptive to all the good những điều tốt đẹp và giàu có trong cuộc sống. Xin cảm and abundance in the Universe. Thank you, ơn cuộc sống!” Life” Cuộc sống sẽ nghe thấy và đáp lại lời bạn. Life will hear you and respond.
 • 25. I MAKE HEATHY TÔI LUÔN CÓ NHỮNG CHOICES, I HAVE LỰA CHỌN LÀNH MẠNH, RESPECT FOR MYSELF TÔI TÔN TRỌNG BẢN THÂN MÌNH Positive Những lời khẳng Affirmations for Prosperity định tích cực về Sự thịnh vượng I AM A MAGNET FOR I TRULY BELIVE THAT TÔI CÓ MỘT SỨC HÖT ĐẶC TÔI THẬT SỰ TIN RẰNG CHÚNG MONEY. PROSPERITY OF WE ARE HERE TO BLESS BIẾT VỚI TIỀN BẠC NÊN TÔI TA CÓ MẶT TRONG CUỘC SỐNG EVERY KIND IS DRAWN TO AND PROSPER EACH TIN CHÚNG SẼ ĐẾN VỚI TÔI. NÀY ĐỂ LÀM CHO NHAU HẠNH ME. OTHER. I REFLECT THIS PHÚC. TÔI MANG NIỀM VUI ĐÓ BELIEF IN MY DAILY VÀO CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG INTERACTIONS. CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY. I THINK BIG, AND THEN I THE MONEY THAT TÔI NGHĨ MỌI VIỆC THEO HÔM NAY, TÔI HÀI LÒNG VỚI ALLOW MYSELF TO ACCEPT COMES TO ME TODAY I A HƢỚNG RỘNG MỞ NÊN TÔI SỐ TIỀN MÀ MÌNH KIẾM ĐƢỢC. EVEN MORE GOOD FROM PLEASURE TO HANDLE. I LUÔN ĐÓN NHẬN NHỮNG TÔI TIÊU XÀI MỘT ÍT VÀ DÀNH LIFE SAVE SOME AND SPEND ĐIỀU TỐT LÀNH TỪ CUỘC DỤM MỘT ÍT CHO MAI SAU. SOME. SỐNG. WHEREVER IT IS THAT I I LIVE IN A LOVING, DÙ LÀM CÔNG VIỆC GÌ, TÔI TÔI ĐANG SỐNG TRONG MỘT WORK, I AM DEEPLY ABUNDANT, HARMONIOUS CŨNG LUÔN ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ THẾ GIỚI ĐẦY TÌNH YÊU APPRECIATED AND WELL UNIVERSE, AND I AM CAO VÀ TRẢ LƢƠNG XỨNG THƢƠNG, SUNG TÖC VÀ BÌNH COMPENSATED. GRATEFUL. ĐÁNG. YÊN, VÀ TÔI BIẾT ƠN VÌ ĐIỀU ĐÓ. TODAY IS A DELIGHTFUL I AM NOW WILLING TO HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY TÔI ĐANG SẴN LÒNG MỞ CÁNH DAY. MONEY COMES TO BE OPEN TO THE THẬT TUYỆT. TIỀN BẠC ĐẾN CỬA BÍ MẬT CỦA SỰ GIÀU SANG ME IN EXPECTED AND UNLIMITED PROSPERITY VỚI TÔI CÕN HƠN TÔI MONG VÔ HẠN LUÔN TỒN TẠI QUANH UNEXPECTED WAYS. THAT EXISTS ĐỢI VÀ VÀO LÚC TÔI KHÔNG MÌNH. EVERYWHERE. NGỜ ĐẾN. I NOW DO WORK I LOVE, I PAY MY BILLS WITH TÔI ĐANG LÀM CÔNG VIỆC TÔI VUI VẺ THANH TOÁN AND I AM WELL PAID FOR LOVE, AND I REJOICE AS I MÌNH YÊU THÍCH, VÀ TÔI NHỮNG TỜ HÓA ĐƠN VÀ THOẢI IT. WRITE OUT EACH CHECK. ĐƢỢC TRẢ LƢƠNG HẬU HĨNH MÁI KHI KÝ TÊN DƢỚI MỖI TẤM ABUNDANCE FLOWS CHO CÔNG VIỆC ĐÓ. SÉC CỦA MÌNH. KHI ẤY, CẢM GIÁC FREELY THROUGH ME. MÌNH SUNG TÖC ĐÃ NGẬP TRÀN TRONG TÔI LIFE SUPPLIES ALL MY AT THIS VERY MOMENT, CUỘC SỐNG ĐÁP ỨNG DẦY NGAY LÖC NÀY ĐÂY, SỰ SUNG NEEDS IN GREAT ENORMOUS WEALTH AND ĐỦ MỌI NHU CẦU CỦA TÔI VÀ TÚC VÀ MẠNH MẼ ĐANG SẴNG ABUNDANCE. I TRUST POWER ARE AVAILABLE TO TÔI TIN TƢỞNG VÀO CUỘC SÀNG CHỜ ĐỢI TÔI. TÔI CẢM LIFE. ME. I CHOOSE TO FEEL SỐNG. THẤY MÌNH CÓ GIÁ TRỊ VÀ XỨNG WORTHY AND DESERVING. ĐÁNG ĐƢỢC HƢỞNG ĐIỀU ĐÓ. THE LAW OF I DESERVE THE BEST, QUY LUẬT CỦA CUỘC SỐNG TÔI XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƢỢC ATTRACTION BRINGS ONLY AND I ACCEPT THE BEST LUÔN ĐEM ĐẾN CHO TÔI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT, VÀ GOOD INTO MY LIFE. NOW ĐIỀU TỐT ĐẸP. LÚC NÀY TÔI SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN CHÚNG.
 • 26. I MOVE FORM POVERTY I RELEASE ALL TÔI CHUYỂN NHỮNG SUY TÔI VỨT BỎ NHỮNG CÁI NHÌN THINKING TO PROSPERITY RESISTANCE TO MONEY, NGHĨ VỀ SỰ NGHÈO TÚNG KHẮT KHE VỀ TIỀN BẠC VÀ ĐỂ THINKING TO PROSPERITY AND I NOW ALLOW IT TO SANG NHỮNG SUY NGHĨ VỀ CHÖNG ĐẾN THẬT NHIỀU VÀO THINKING, AND MY FLOW JOYOUSLY INTO MY SỰ THỊNH VƢỢNG, VÀ TÌNH CUỘC SỐNG CỦA TÔI FINANCES REFLECT THIS LIFE. HÌNH TÀI CHÍNH CỦA TÔI CHANGE. CHỨNG MINH TÔI ĐÃ ĐÖNG. THE MORE GRATEFUL. I MY GOOD COMES FROM CÀNG BIẾT ƠN SỰ SUNG NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐẾN VỚI AM FOR THE WEALTH AND EVERYWHERE AND TÚC, GIÀU SANG TRONG TÔI TỪ MỌI NGƢỜI VÀ TỪ MỌI ABUNDANCE IN MY LIFE, EVERYONE. CUỘC SỐNG CỦA MÌNH, TÔI NƠI. THE MORE REASONS I CÀNG THẦY SỰ BIẾT ƠN ĐÓ FIND TO BE GRATEFUL. KHÔNG VÔ NGHĨA I EXPRESS GRATITUDE TÔI BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN FOR ALL THE GOOD IN MY VỀ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP LIFE. EACH DAY BRINGS TRONG CUỘC SỐNG. MỖI WONDERFUL, NEW NGÀY MỚI ĐỀU ĐEM ĐẾN SURPRIES. CHO TÔI NHỮNG ĐIỀU BẤT NGỜ THÚ VỊ.
 • 28. Creativity Sự sáng tạo You can never express yourself creatively Bạn có thể không bao giơ đƣa ra đƣợc ý tƣởng by talking or thinking about what a klutz you mới mẻ nào nếu cứ cho rằng mình là một ngƣời vụng are. If you say, “I am not creative” then that’s về. Đến khi nào bạn còn nghĩ: “Tôi chẳng có một chút an affirmation that will be true for you for as sáng tạo nào!”, thì bạn vẫn cứ mãi là một ngƣời nhƣ long as you continue to use it. There’s an innate thế. Thật ra, trong bạn luôn tiềm ẩn một khả năng sáng creativity flowing through you, and if you let it tạo bẩm sinh, và hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên về chính out, it will surprise and delight you. You’re mình nếu biết phát huy khả năng đó. Cuộc sống ban tapped in to the creative flow of energy in the tặng cho bạn nguồn năng lƣợng sáng tạo vô bờ bến. Có Universe. Some of you may express yourself những ngƣời thể hiện khả năng sáng tạo vƣợt trội hơn more creatively than others, but everyone can ngƣời khác, nhƣng thật ra, tất cả mọi ngƣời đều có thể do it. làm đƣợc điều đó. We create our lives every day. Each of us Mỗi ngày, chúng ta đều tạo ra cuộc sống cho riêng has unique talents and abilities. Unfortunately, mình. Mỗi chúng ta đều có những tài năng và khả năng too many of us had well-meaning adults stifle riêng. Tiếc là ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta lại không that creatively when we were children. I had a đƣợc khuyến khích để phát huy những khả năng sáng teacher who once told me I couldn’t dance tạo đó. Tôi nhớ có lần một cô giáo đã nói rằng tôi không because I was too tall. A friend was told he thể tham gia nhóm múa vì chiều cao quá khổ của mình. couldn’t draw because he drew the wrong tree. Còn một ngƣời bạn của tôi thì bị cho là không có năng It’s all so silly. But we were obedient children khiếu vẽ bời vì cậu ta đã vẽ sai một loại cây. Đó là and believed the messages. Now we can go những lý do thật ngớ ngẩn, nhƣng lúc đó chúng ta là beyond them. những đứa trẻ ngoan ngoãn, tin vào tất cả những gì Another false assumption is that you must be an artist to be creative. That’s just one form of creativity, and there are so many more. ngƣời lớn nói. Còn bây giờ, chúng ta đã có thể vƣợt lên những điều đó. Một quan niệm sai lầm khác nữa là mọi ngƣời luôn You’re creating every moment of your life – cho rằng chỉ có nghệ sĩ mới có thể sáng tạo. Công trình from the most common, ordinary creation of của ngƣời nghệ sĩ chỉ là một trong muôn vàn dạng thức new cells in your body, to your emotional sáng tạo. Từng phút trôi qua, chính bạn cũng đang thực responses, to your present job, to your bank hiện công việc sáng tạo đó – từ một việc bình thƣờng account, to your relationships with friends, and nhất là tạo ra những tế bào mới trong cơ thể cho đến to your very attitudes about yourself. It’s all việc tạo ra những xúc cảm hàng ngày, đến cả công việc creativity. hiện tại, mở một tài khoản ngân hàng, hình thành Also, you could be a really good bed những mối quan hệ bạn bè, hay thái độ sống của bản maker, you could cook delicious food, you could thân… Tất cả những điều đó đều là sự sáng tạo. do your job creatively, you could be an artist in Bạn có thể là một ngƣời khéo léo trong việc sắp the garden, or you could be inventive in the xếp nhà cửa, một ngƣời nấu ăn ngon, một ngƣời luôn có ways in which you’re kind to others. These are a những ý tƣởng sáng tạo trong công việc, một nghệ nhân few of the millions of ways of expressing chăm sóc cây cảnh, hoặc là một ngƣời có cách cƣ xử
 • 29. oneself creatively. No matter which way you luôn làm hài lòng ngƣời khác. Đó chính là một vài ví dụ choose, you’ll want to feel satisfaction and be trong muôn vàn biểu hiện của sự sáng tạo. Cho dù có deeply fulfilled by all that you do. thể làm đƣợc điều gì đi nữa thì bạn cũng nên hài lòng You’re divinely guided by Spirit at all với bản thân và trân trọng những điều mình làm đƣợc. times. Know that Spirit makes no mistakes. Lý trí sẽ luôn chỉ lối cho mọi hành động của bạn. When there’s a strong desire within you to Và hãy tin rằng tiếng nói từ lý trí là không bao giờ sai express or create something, know that this cả. Nếu trong bạn có một ƣớc muốn cháy bỏng, thôi feeling is Divine discontent. Your longing is your thúc bạn làm điều gì đó, thì đó chính là một khát vọng calling – and no matter what it is, if you go with thật sự. Niềm khao khát ấy rất mạnh mẽ. Nếu bạn nghe it, you’ll be guided, guarded, and assured of theo những khát vọng của mình, dù là khát vọng về điều success. When a purpose or path is laid before gì chăng nữa, thì bạn sẽ đƣợc hƣớng dẫn, chỉ bảo, và you, you have the choice to just trust and let it đảm bảo sẽ thành công. Khi có một mục đích hoặc con flow, or remain stuck in fear. Trusting the đƣờng mở ra trƣớc mắt, bạn có quyền lựa chọn: hoặc perfection that resides within you is the key. I tin tƣởng và đi theo, hoặc giữ trong lòng nỗi sợ hãi, ngại know that it can be frightening! Everybody is ngần. Tin vào những khả năng của mình chính là chiếc afraid of something, but you can do it anyway. chìa khóa của thành công. Tôi biết điều đó có thể làm Remember, the Universe loves you and wants bạn e ngại. Mọi ngƣời đều e ngại về một điều gì đó, you to succeed at everything you do. nhƣng hãy tin rằng bạn có thể. Hãy nhớ rằng, cuộc sống You’re expressing yourself creatively every luôn yêu thƣơng bạn và mong muốn bạn thành công moment of everyday. You’re being you in your trong mọi điều bạn làm. own unique way. Knowing that, you can now Trong từng khoảng khắc của cuộc sống bạn đang release any false mental beliefs that you’re not thể hiện sự sáng tạo của mình. Và bạn đang tạo cho creative, and go forward with each every mình một phong cách sáng tạo rất riêng. Hiểu đƣợc điều project that comes to mind. đó, bạn sẽ mạnh dạn vứt bỏ những ý nghĩ tiêu cực về Never make the mistake of thinking that you’re too old for anything. My own life didn’t begin to have meaning until I was in my mid- khả năng sáng tạo của mình, và mạnh dạn thực hiện những ý tƣởng nảy ra trong tâm trí bạn. Đừng bao giờ suy nghĩ sai lầm rằng bạn già rồi 40s, when I started teaching. At age 50, I không thể làm đƣợc việc gì nữa. Khi bƣớc qua tuổi 40 và started my publishing company on a very small bắt đầu công việc dạy học, tôi mới có thể cảm nhận trọn scale. At 55, I ventured my first garden and vẹn ý nghĩa của cuộc sống. Ở tuổi 50, tôi bắt đầu khởi have become an avid organic gardener who nghiệp công ty xuất bản của mình ở phạm vi rất nhỏ. Ở grows her own food. At 70, I enrolled in a tuổi 55, tôi bắt đầu khám phát thê giới máy tính, đăng children’s art class. A few years later, I totally ký tham gia những lớp học và vƣợt qua những lo lắng changed my handwriting – I became inspired by của bản thân. Vào tuổi 60, tôi bắt đầu làm vƣờn, và author Vimala Rodgers, who wrote “Your chẳng bao lâu đã có đƣợc một khu vƣờn sum suê hoa handwriting can change your life”. At 75, I trái. Khi 70 tuổi, tôi tham gia lớp học vẽ dành cho trẻ graduated to an adult art class and have started em. Vài năm sau, tôi đã thay đổi hoàn toàn nét chữ của to sell my paintings. My current art teacher mình – vì tôi thấy tâm đắc với ý tƣởng và tác giả Vimala
 • 30. wants me to get involved with sculpture next. Rodgers đã viết trong cuốn sách “Nét chữ của bạn có And recently, I took up yoga, and my body in thể làm thay đổi cuộc đời”. Năm 75 tuổi, tôi tốt nghiệp making positive changes. lớp vẽ dành cho ngƣời lớn và bắt đầu bán tranh của A few months ago, I decided to stretch mình. Thầy giáo dạy vẽ muốn tôi tiếp tục đăng ký lớp myself in areas that scared me, and I took up học điêu khắc. Gần đây nhất, tôi tham gia lớp học Yoga, ballroom dancing. Now I’m taking several và tôi nhận thấy cơ thể mình đang có những biến classes a week, and I’m fulfilling my childhood chuyển tích cực. dream of learning to dance. I love to learn Vài tháng trƣớc đây, tôi đã quyết định thử sức things I haven’t mình trong những lĩnh vực mà tôi vốn e ngại và đã đăng experienced. Who knows what I’ll do in the ký học khiêu vũ. Hiện giờ, tôi tham gia rất nhiều lớp học future? What I do know is that I’ll be doing my trong tuần, và tôi cũng đang hoàn thành ƣớc mơ đƣợc affirmations and expressing new creativity until nhảy múa của thời niên thiếu. the day I leave this planet. Tôi thích học những điều mà mình chƣa biết. Ai If there’s a particular project you want to mà biết đƣợc tôi sẽ còn làm gì nữa trong tƣơng lai? work on, or if you just want to be more creative Nhƣng có một điều tôi biết rõ, là tôi đang khẳng định in general, then you can use some of the bản thân và thể hiện sức sáng tạo của mình cho đến following affirmations. Use them joyously as you ngày từ giã cõi đời này. release your creativity in a million and one different projects. Nếu bạn muốn làm một điều gì đó đặc biệt, hay đơn giản chỉ là muốn thể hiện khả năng sáng tạo của mình , hãy nói những câu tự khẳng định sau đây để cho khát vọng sáng tạo của bạn bay cao, bay xa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. I AM DISCOVERING TÔI ĐANG TỪNG NGÀY TALENTS I DID NOT KHÁM PHÁ NHỮNG KHẢ KNOW I HAD. NĂNG MÀ TRƯỚC ĐÓ TÔI KHÔNG NHẬN RA Positive Những lời khẳng Affirmations for Creativity định tích cực về Sự sáng tạo I RELEASE ALL I AM SAFE, AND I AM TÔI THOÁT KHỎI MỌI ĐỊNH TÔI TIN VÀO NHỮNG VIỆC TÔI RESISTANCE TO FULFILLED IN ALL, THAT I KIẾN ĐỂ THỂ HIỆN TẤT CẢ LÀM VÀ TÔI HÀI LÒNG VỀ NHỮNG EXPRESSING MY DO. KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA GÌ MÌNH LÀM ĐƢỢC. CREATIVITY FULLY. MÌNH. I AM ALWAYS IN TOUCH ALL OF MY CREATVIE TÔI LUÔN LẮNG NGHE TẤT CẢ NHỮNG Ý TƢỞNG SÁNG WITH MY CREATIVE PROJECT BRING ME GREAT NHỮNG KHÁT VỌNG SÁNG TẠO ĐỀU ĐEM LẠI CHO TÔI CẢM SOURCE. SATISFACITON. TẠO TRONG TÔI. GIÁC HÀI LÒNG VÔ CÙNG. I CREATE EASILY AND I KNOW THAT I CAN TÔI KHÔNG CẦN PHẢI NỖ TÔI BIẾT RẰNG TÔI CÓ THỂ TẠO EFFORTLESSLY WHEN I CREATE MIRACLES IN MY LỰC NHIỀU CHO NHỮNG RA NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU CHO LET MY THOUGHTS COME LIFE. SÁNG TẠO CỦA MÌNH BỞI CUỘC SỐNG CỦA MÌNH. FROM THE LOVING SPACE NHỮNG Ý TƢỞNG ĐÓ ĐỀU
 • 31. OF MY OWN HEART. XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM. THERE IS AMPLE TIME I FEEL GOOD EXPRESSING LUÔN CÓ ĐỦ THỜI GIAN VÀ TÔI CẢM THẤY HÀI LÒNG KHI AND OPPORTUNITY FOR MYSELF IN ALL SORTS OF CƠ HỘI ĐỂ TÔI THỂ HIỆN SỰ THỂ HIỆN BẢN THÂN QUA TẤT CẢ CREATIVE EXPRESSION IN CREATIVE WAYS. SÁNG TẠO CỦA MÌNH TRONG NHỮNG CÁCH THỨC SÁNG TẠO. WHATEVER AREA I MỌI LĨNH VỰC MÀ TÔI LỰA CHOOSE. CHỌN. MY FAMILY TOTALLY I DIRECT MY CREATIVE GIA ĐÌNH HOÀN TOÀN ỦNG TÔI HƢỚNG NHỮNG KHẢ NĂNG SUPPORT ME IN TALENTS TOWARD MUSIC HỘ TÔI THỰC HIỆN NHỮNG SÁNG TẠO CỦA MÌNH VÀO ÂM FULFILLING MY DREAMS. ART, DANCE, WRITING – ƢỚC MƠ CỦA MÌNH. NHẠC, NGHỆ THUẬT, KHIÊU VŨ, ANYTHING THAT GIVES ME VIẾT VĂN – NHỮNG THỨ CÓ THỂ PLEASURE. MANG LẠI CHO TÔI NIỀM VUI. THE KEY TO MY TALENTS ARE IN CHÌA KHÓA CỦA SỰ SÁNG NHỮNG KHẢ NĂNG CỦA TÔI ĐÁP CREATIVITY IS KNOWING DEMAND, AND MY UNIQUE TẠO LÀ BIẾT RẰNG CHÍNH ỨNG NHỮNG GÌ NGƢỜI KHÁC THAT MY THINKING GIFTS ARE APPRECIATED BY NHỮNG SUY NGHĨ TRONG ĐANG MONG ĐỢI VÀ HỌ TRÂN CREATES MY EXPERIENCE. THOSE AROUND ME. HIỆN TẠI SẼ TẠO RA CUỘC TRỌNG NHỮNG ĐIỀU TÔI LÀM I USE THIS KEY IN EVERY SỐNG CHO BẠN. VÀ ĐÓ ĐƢỢC. AREA OF MY LIFE. CHÍNH LÀ QUAN ĐIỂM SỐNG CỦA TÔI. I AM A CLEAR THINKER, LIFE IS NEVER STUCK, TÔI SUY NGHĨ SÁNG SUỐT CUỘC SỐNG VỐN KHÔNG CHẬM AND I EXPRESS MYSELF STAGNANT, OR STALE, FOR TRƢỚC MỌI VẤN ĐỀ VÀ CHẠP, UỂ OẢI HAY NHÀM CHÁN, WITH EASE. EACH MOMENT IS EVER- KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC BỞI VÌ MỖI PHÖT GIÂY ĐỀU MỚI MẺ NEW AND FRESH. ĐIỀU GÌ KHI THỂ HIỆN BẢN VÀ RẠNG NGỜI SỨC SỐNG. THÂN MÌNH. I AM LEARNING TO BE MY HEART IS THE CENTER MỖI NGÀY, TÔI KHÔNG TRÁI TIM LÀ TRUNG TÂM ĐIỀU MORE CREATIVE EVERY OF MY POWER. I FOLLOW NGỪNG HỌC HỎI ĐỂ PHÁT KHIỂN MỌI SUY NGHĨ CỦA TÔI. DAY. MY HEART. HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO TÔI LẮNG NGHE VÀ LÀM THEO CỦA MÌNH. NHỮNG GÌ TRÁI TIM MÁCH BẢO. MY JOB ALLOWS ME TO I AM A JOYOUS, CREATIVE CÔNG VIỆC HIỆN TẠI CHO TÔI CHÍNH LÀ MỘT THỂ HIỆN EXPRESS MY TALENTS EXPRESSION OF LIFE. PHÉP TÔI PHÁT TRIỂN SỰ SÁNG TẠO TUYỆT VỜI CỦA AND ABILITIES, AND I NHỮNG TÀI NĂNG VÀ KHẢ CUỘC SỐNG REJOICE IN THIS NĂNG CỦA MÌNH, VÀ TÔI RẤT EMPLOYMENT. VUI KHI ĐƢỢC LÀM CÔNG VIỆC ẤY. MY POTENTIAL IS IDEAS COME TO ME TIỀM NĂNG CỦA TÔI LÀ VÔ NHỮNG Ý TƢỞNG ĐẾN VỚI TÔI UNLIMITED. EASILY AND EFFORTLESSLY HẠN MỘT CÁCH DỄ DÀNG VÀ TỰ NHIÊN MY INNATE CREATIVITY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO BẨM SUPRISES AND DELIGHTS SINH CỦA TÔI LUÔN KHIẾN ME. TÔI NGẠC NHIÊN VÀ THÍCH THÚ.
 • 33. Love & Romance Tình cảm và sự lãng mạng Personal relationships always seem to be the first priority for so many of Tình cảm luôn là mối quan tâm hàng đầu của us. hầu hết chúng ta. Nhƣng đáng tiếc là, không phải lúc Unfortunately, hunting for love doesn’t always nào chúng ta cũng tìm đƣợc ngƣời phù hợp. Nguyên attract the right partner because our reasons for nhân là do chúng ta cũng không biết rõ mình cần tình wanting love may be unclear. We think, Oh, if I yêu để làm gì. Với suy nghĩ “Ôi, giá nhƣ có ai đó yêu tôi, only had someone who loved me, my life would cuộc sống của tôi chắc sẽ tốt hơn” thì hẳn là bạn sẽ be so much better. That’s not the way it works. chẳng bao giờ tìm đƣợc ngƣời mà mình mong đợi. There’s a big difference between the Có một sự khác biệt lớn giữa cảm giác cần tình need for love, and being needy for love. When yêu và thiếu thốn tình yêu. Khi cảm thấy thiếu thốn tình you’re needy for love, it means that you’re yêu, chính là lúc bạn đáng mất tình yêu và sự tôn trọng missing love and approval from the most với một ngƣời quan trọng nhất mà bạn biết – đó là important person you know-yourself. You may chính bạn. Khi đó, bạn có thể dính vào những mối quan become involved in relationships hệ phụ thuộc lẫn nhau và không đem lại kết quả tốt đẹp that are codependent and ineffectual for both partners. nào cho cả hai bên. You can never create love in your life by Nếu luôn than vãn và nghĩ rằng mình là ngƣời cô talking or thinking about being lonely. Feeling đơn thì bạn khó có thể xây dựng đƣợc tình yêu. Cảm lonely and needy just pushes people away. Nor giác cô đơn và sự thiếu thốn tình cảm sẽ càng tạo thêm can you heal a relationship in your life by khoảng cách giữa bạn và mọi ngƣời xung quanh. Bạn talking or thinking about how awful it is. This cũng không thể hàn gắn một mối quan hệ đã rạn nứt only places attentions on what’s wrong. You khi vẫn còn nói và nghĩ về những điều tồi tệ đã xảy ra. want to turn your thoughts that will produce a Hãy hƣớng những suy nghĩ của mình ra khỏi những điều solution. Arguing for your limitations is just tiêu cực và nghĩ theo một hƣớng mới để đƣa ra một giải resistance, and resistance is simply a delay pháp tốt hơn. Cứ mãi bào chữa cho những hạn chế của tactic. It’s another way of saying. “I’m not good bản thân là một sự cản trở, và đó chỉ là cách trì hoãn enough to have what I’m asking for.” mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn muốn nói: “Tôi The first relationship to improve is the chẳng xứng đáng để đón nhận những điều tốt đẹp mà one you have with yourself. When you’re happy tôi đang mong muốn!” with yourself, then all of your other Mối quan hệ đầu tiên cần đƣợc cải thiện chính là relationships improve, too. A happy person is mối quan hệ giữa bạn với chính mình. Khi bạn cảm thấy very attractive to others. If you’re looking for hài lòng với bản thân mình, thì những mối quan hệ khác more love, then you need to love yourself more. cũng sẽ đƣợc cải thiện theo. Một ngƣời hạnh phúc luôn This means no criticism, no complaining, no tạo đƣợc sức hút đối với ngƣời khác. Nếu mong muốn blaming, no whining, and no choosing to feel đón nhận tình cảm của nhiều ngƣời thì trƣớc tiên, bạn lonely. It means being very content with cần phải dành tình cảm cho bản thân mình hơn nữa. Có yourself in the present moment and choosing to nghĩa là bạn không đƣợc chỉ trích, phàn nàn, đổ lỗi, think thoughts that make you feel good now. There’s no one way to experience love, than van, và không đƣợc nghĩ là mình cô đơn. Thay vào đó, bạn hãy hài lòng với chính bản thân mình ngay giây
 • 34. for we all experience love in different ways. For phút hiện tại này, và chỉ nghĩ đến những điều khiến bạn some of us to really experience love, we need cảm thấy vui vẻ. to feel love, through being hugged and touched. Không có một khuôn mẫu chung cho tình yêu, Some of us , however, need to hear the words bởi mỗi chúng ta trải nghiệm tình yêu theo những cách “I a khác nhau. Đối với một vài ngƣời, họ cần cảm nhận tình demonstration of love, like a gift of flowers. Our yêu thông qua sự âu yếm, vuốt ve. Những ngƣời khác love you”. Others need to see preferred way of experiencing love is often then lại muốn nghe những lời ngọt ngào. Một số lại thích way we feel most comfortable demonstrating it ngƣời khác biểu hiện tình yêu bằng cách khác, chẳng back. hạn nhƣ tặng những đóa hoa. Cách chúng ta muốn đón I suggest that you work on loving yourself nonstop. Demonstrate the growing love nhận tình cảm cũng chính là cách chúng ta thể hiện tình cảm của mình. you have for yourself. Treat yourself to romance Tôi khuyên bạn hãy luôn quan tâm, yêu thƣơng and love. Show yourself how special you are. bản thân. Hãy thể hiện tình cảm ấy với chính mình, thật Pamper yourself. Buy yourself flowers for your dịu dàng và lãng mạng. Hãy chứng tỏ với bản thân rằng home; and surround yourself with colors, bạn là một ngƣời vô cùng đặc biệt. Đừng quên chiều textures, and scents that please you. Life chuộng bản thân bằng cách trang trí nhà cửa bằng always mirrors back to us the feelings we have những loại hoa, màu sắc, và mùi hƣơng mà bạn cảm inside. As you develop your inner sense of love thấy thích. Cuộc sống chính là tấm gƣơng phản chiếu and romance, the right person to share your những tình cảm bên trong mỗi chúng ta. Một khi cảm growing sense of intimacy with will be attracted xúc và sự lãng mạng trào dâng trong tâm hồn bạn, bạn to you like a magnet. sẽ tạo ra từ trƣờng thu hút ngƣời khác tìm đến bạn để If you want to go from loneliness chia sẽ những cảm xúc ấy. thinking to fulfillment thinking, then you need to Nếu muốn từ bỏ cảm giác cô đơn và nghĩ đến think in terms of creating a loving mental những điều vui vẻ hạnh phúc, bạn cần phải tạo nên một atmosphere within you and around you. Do let trạng thái tinh thần yêu thƣơng trong tâm trí và xung all those negative thoughts about love and quanh bạn. Hãy mạnh dạn loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực romance just fade away; and instead, think về tình yêu và sự lãng mạn, thay vào đó, hãy nghĩ về about sharing love, approval, and acceptance việc chia sẽ tình cảm, trân trọng và chấp nhận lẫn nhau. with everyone you meet. Khi đã có thể đáp ứng những nhu cầu tình cảm When you’re able to contribute to the của bản thân, bạn sẽ không còn cảm thấy thiếu thốn fulfillment of your own needs, then you won’t tình cảm hay phụ thuộc vào ngƣời khác nữa. Để làm be so needy and codependent. It has to do with đƣợc điều này, bạn phải yêu thƣơng bản thân mình rất how much you love yourself. When you truly nhiều. Khi thật sự yêu bản thân, bạn sẽ thấy mình đƣợc love who you are, you stay centered, calm and quan tâm, đƣợc thanh thản, an bình và với bạn, những secure, and your relationships at home as well mối quan hệ gia đình, xã hội của mình đều thật tuyệt as at work are wonderful. You’ll find yourself vời. Bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng mình có reacting to people những cách cƣ xử thật tinh tế trong mọi tình huống. differently. Matters that once may have been Những hạn chế mà có lúc bạn phải bận tâm rất nhiều thì various situations and