Law camp#3 ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์

1,518 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
204
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Law camp#3 ค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์

 1. 1. LAWCAMP 323 - 28 October 2011 www.legendlaw.net
 2. 2. รายละเอียดค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ิวัตถุประสงค์1.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายต่างๆ อย่างครอบคลุม2.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เตรียมความพร้อมสาหรับการสอบครบถ้วนทุกวิชา3.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนการ คิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ4.เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนและฝึกถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นข้อมูลทัวไปสถานที่จัดกิจกรรม ค่ายยุวกาชาด ผิ่นแจ่มวิชาสอน บางแควันที่จัดกิจกรรม วันที่ 23 - 28 ตุลาคม 2554จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (น้องค่าย) จานวน 80 คนหมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ www.legendlaw.netคุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2554 2. เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ 3. ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือตนเองได้ 4. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 5. สามารถอยู่ค่ายได้ตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืนข้อกาหนดของค่าย 1. ห้ามมีไว้ซึ่งอุปกรณ์สาหรับเล่นการพนัน เสพสารเสพติด บุหรี่ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด 2. ไม่นาของมีค่าที่ไม่จาเป็นมา 3. ไม่อนุญาตให้ผู้ร่วมค่ายออกจากค่ายก่อนกิจกรรมทั้งหมดสิ้นสุด เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นให้ผู้ปกครองผู้ลงนาม ในใบอนุญาตเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มารับกลับด้วยตนเองเท่านั้น 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 6 วัน 5 คืน 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านตามขั้นตอนการรับสมัครของค่าย 6. ห้ามแสดงพฤติกรรมฉันชู้สาวในค่าย 7. ห้ามนาอาวุธและสิ่งอันตรายโดยสภาพมาในค่าย
 3. 3. สิงที่น้องค่ายต้องนามา 1. ชุดไปรเวทสาหรับใช้ร่วมกิจกรรม 6 วัน 5 คืน (ไม่จาเป็นต้องใส่ชุดนักเรียน) 2. ผ้าถุง ผ้าขาวม้า ขัน และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการอาบน้า 3. ยาประจาตัว 4. ของใช้ส่วนตัว (ไม่ต้องนาเครื่องนอนมา) 5. สมุดบันทึกปากกา 6. หนังสือกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา
 4. 4. ปฏิทินการรับสมัครค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที กิจกรรม ตังแต่ 25 เม.ษ. 2554 ้ ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการค่าย จาก website www.legendlaw.net ส่งเอกสารเพื่อสมัครค่ายดังนี้ 1.ใบสมัคร 2.แบบสารวจและแบบทดสอบทั่วไป 3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวนักเรียน ส่งทาง ไปรษณีย์มาที่ (จ่าหน้าซอง) 25 เม.ษ. - 31 ส.ค. 2554 ค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 เลขที่ 25/4 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2554 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ) 15 ก.ย. 2554 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทาง website www.legendlaw.net ้ 30 ก.ย. 2554 สิ้นสุดกาหนดชาระค่าสวัสดิการ ภายในเวลา 22.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาพร้อมกันที่ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด ผินแจ่มวิชาสอน ตั้งแต่ 23 ต.ค. 2554 เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. เพื่อลงทะเบียน โดยมีเอกสารที่ต้องนามา ได้แก่บัตร ประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวนักเรียน 28 ต.ค. 2554 ปิดค่าย เวลาประมาณ 16.00 น.หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการในการคัดเลือกเป็นที่สิ้นสุด ทางคณะทางานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการต่างๆ หากมีความจาเป็น โดยจะแจ้งให้ทราบใน ภายหลัง สามารถติดตามรายละเอียดได้จาก websitewww.legendlaw.net ใบสมัครและแบบทดสอบ สามารถนาไปถ่ายเอกสารได้หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 083-421-9998ค่าสวัสดิการ 3500 บาท สาหรับผู้ที่มีรายชื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมต้องชาระภายในวันที่ 30 กันยายน 2554(หมายเหตุ ค่าสวัสดิการนี้รวมค่าอาหาร 17 มื้อ อาหารว่าง 11 มื้อ ค่าที่พักตลอด 5 คืน ค่าเอกสาร อุปกรณ์ และค่าวิทยากร)โดยโอนค่าสวัสดิการ ผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต เลขที่บัญชี 475-0202-81-9ชื่อบัญชี นายไตรภพ สีแก้วนิตย์
 5. 5. กาหนดการ ค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ครั้งที่ 3 วันที่ 23 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2554วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 07.30 – 09.00 ลงทะเบียน 09.00 – 09.30 กิจกรรมแรกพบ 09.30 – 10.00 Pre-Test 1 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 10.30 แนะแนวการเตรียมตัวสอบ 10.30 – 11.00 กิจกรรมสันทนาการ 11.00 – 12.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 หลักทั่วไป 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 หลักทั่วไป (ช่วงที่ 2) 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 17.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 หนี้ 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 19.00 การเขียนเรียงความ ย่อความ 19.00 – 20.00 กิจกรรมกลุ่ม 20.00 – 23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 6. 6. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 09.00 Post- Test 1 , Pre Test 2 09.00 – 09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30 – 10.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 หนี้ (ช่วงที่ 2) 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 - 11.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 หนี้ (ช่วงที่ 3) 11.00 – 12.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 13.30 กิจกรรมกลุ่ม 13.30 – 15.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา (ช่วงที่ 2) 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 17.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 เอกเทศสัญญา (ช่วงที่ 3) 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 19.00 ติววิชาภาษาอังกฤษ 19.00 – 20.00 กิจกรรมกลุ่ม 20.00 – 23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 7. 7. วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 09.00 Post- Test 2 , Pre Test 3 09.00 – 09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30 – 10.00 ติว SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 12.00 ติว SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ (ช่วงที่ 2) 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 17.00 กิจกรรม Law Walk Rally 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 21.00 กิจกรรม Law To Night Show 21.00 – 23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 8. 8. วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 09.00 Post- Test 3 , Pre Test 4 09.00 – 09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30 – 10.00 ติว SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ด้านภาษาไทยและเหตุผล 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 12.00 ติว SAT ความถนัดเชิงวิชาการ ด้านภาษาไทยและเหตุผล (ช่วงที่ 2) 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 ทรัพย์ 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 17.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ครอบครัว 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 20.00 ติวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 มรดก 20.00 – 21.00 กิจกรรมกลุ่ม 21.00 – 23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 9. 9. วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 09.00 Post- Test 4 , Pre Test 5 09.00 – 09.30 กิจกรรมสันทนาการ 09.30 – 10.00 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 10.00 – 10.15 พักรับประทานอาหารว่าง 10.15 – 12.00 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป (ช่วงที่ 2) 12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 15.00 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหาารว่าง 15.15 – 17.00 กฎหมายอาญา : ภาคความผิด (ช่วงที่2) 17.00 – 18.00 พักรับประทานอาหารเย็น 18.00 – 19.00 ติวกฎหมายพิเศษ : หลักกฎหมาย วิแพ่ง วิอาญา 19.00 – 21.00 กิจกรรมกลุ่ม
 10. 10. วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า 08.00 – 11.00 สอบเสมือนจริงช่วงเช้า (กฎหมาย เรียงความ ย่อความ) 11.00 – 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 15.00 สอบเสมือนจริงช่วงบ่าย (ความถนัดเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษ) 15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง 15.15 – 16.00 พิธีมอบเกียรติบัตร 16.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 11. 11. ใบสมัคร โครงการ ค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 รูปถ่ายใบสมัครนีมี 2 ส่วน กรุณากรอกใบสมัครให้ครบถ้วนส่วนที่ 1 สาหรับผู้สมัคร ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ .....................................................นามสกุล.................................................... ชื่อเล่น................... อายุ.......ปีเกิดวันที่ ..........เดือน.................พ.ศ. ................... เลขประจาตัวประชาชน......................................................ศาสนา............. ที่อยู่เลขที่......................... หมู่บ้าน........................................ ซอย...................................ถนน...................................................... ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย์.....................เบอร์โทรศัพท์บ้าน........................................เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้...................................... Email..................................................................โรคประจาตัว/แพ้ยา........................................................................................อาหารที่รับประทานไม่ได้.............................................................................. ข้อมูลการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 กาลังศึกษาอยู่ชั้น..............................โรงเรียน............................................................................. อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................... แผนการเรียน.............................................. เกรดเฉลี่ย (ปัจจุบัน) ..................................วิชาที่ชอบ.................................................... ความสามารถพิเศษ .......................................................................................... ข้อมูลบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง บิดา ชื่อ ....................................................นามสกุล............................................................ที่อยู่เลขที่ ......................หมู่บ้าน.....................................ซอย.......................................ถนน................................ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์................................สถานที่ทางาน...................... .................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.......................... มารดา ชื่อ ................................................นามสกุล............................................................ที่อยู่เลขที่ ......................หมู่บ้าน.....................................ซอย.......................................ถนน................................ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์................................สถานที่ทางาน...................... .................................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.......................... ผู้ปกครอง (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่บิดา/มารดา) ชื่อ .........................................นามสกุล.......................................ที่อยู่เลขที่.....................หมู่บ้าน.............................................ซอย...................................................ถนน....................................... ตาบล/แขวง......................................... อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์..................... สถานที่ทางาน........................................................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก..........................
 12. 12. การร่วมกิจกรรม- สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมกิจกรรมนี้................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- มีปัญหาส่วนตัวที่คาดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการร่วมกิจกรรมครั้งนี้(ถ้ามีคือ) (เช่น ปัญหาสุขภาพ ความเคร่งครัดทางศาสนา)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ท่านได้รบข่าวสารกิจกรรมนี้ จากทางใด โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ สถาบันกวดวิชา (ระบุชื่อสถาบัน)...................... ั โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อน/รุ่นพี่ เว็บไซต์ อื่นๆ ระบุ................. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ข้าพเจ้า..............................................................................................ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ค่ายลอว์แคมป์สอบตรงนิติศาสตร์ โดยยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือกฎของค่ายและเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลา 6 วัน 5 คืน ลงชื่อ.................................................ผู้สมัครส่วนที่ 2 สาหรับผู้ปกครอง ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................มีความสัมพันธ์เป็น.................................ของ.....................................................................................................ขอยืนยันว่าข้อมูล ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ และขอให้ความยินยอมแก่ผู้สมัครในการเข้าร่วม ค่าย Law Campติวสอบตรงนิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอานาจตามกฎหมายในการให้ความยินยอมข้างต้นจริง ลงชื่อ.................................................ผู้ปกครอง
 13. 13. แบบสารวจและแบบทดสอบทั่วไปแบบสารวจ เรื่อง การเรียนกวดวิชา (ทาเครื่องหมายในช่องที่ต้องการ)ข้อ 1 ท่านเคยเรียนกวดวิชาหรือไม่ เคย ไม่เคย (หากไม่เคยให้ข้ามทาข้อที่ 4 ต่อไป)ข้อ 2 เหตุผลที่ท่านเลือกเรียนกวดวิชา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ต้องการความรู้เพิ่มเติมมากกว่าจากห้องเรียนปกติที่โรงเรียน เนื้อหาในห้องเรียนไม่เพียงพอใช้สอบแข่งขันได้ เพิ่มความมั่นใจในการสอบ อื่นๆ โปรดระบุ ...........................................................................................................................................ข้อ 3 หากท่านเคยเรียนกวดวิชา ท่านเรียนวิชาอะไรและกับสถาบันไหนบ้าง เป็นเวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมง (ประมาณการ) วิชาภาษาไทย กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชาภาษาอังกฤษ กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชาคณิตศาสตร์ กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชากฎหมาย กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง อื่นๆ โปรดระบุ วิชา..................... กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชา..................... กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง วิชา..................... กับสถาบัน..................................................................................... เป็นเวลา .......... ชั่วโมง
 14. 14. ข้อ 4 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายหรือไม่ ไม่เคย เคย สถานที่จัดการแข่งขัน …………………………………………….. ผลการแข่งขัน …………………. สถานที่จัดการแข่งขัน …………………………………………….. ผลการแข่งขัน …………………. สถานที่จัดการแข่งขัน …………………………………………….. ผลการแข่งขัน ………………….
 15. 15. แบบทดสอบคาชี้แจง โปรดอ่านและ “เขียน” คาตอบตามความคิดของท่านให้ครบถ้วนทุกข้อตามคาชี้แจงในแต่ละส่วน ตลอดจนห้ามนาไปพิมพ์ใหม่เพิ่มหรือลดจานวนบรรทัดที่กาหนด ต้อง เขียนตามบรรทัดของคาตอบที่กาหนดเท่านั้น มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่พิจารณาตรวจ ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยคาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดคาถาม1.เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าร่วมค่าย Law Camp ติวสอบตรงนิติศาสตร์ครั้งที่ 3 เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...2. ท่านเห็นว่า “กฎหมายสร้างสังคม” หรือ “สังคมสร้างกฎหมาย” เพราะเหตุใด………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...3. ให้กล่าวถึงตัวท่านเองว่า ตนเองนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรบ้าง ทั้งดีและไม่ดี และท่านจะปรับปรุงตนเองเช่นไร………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………...

×