Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT BM SJKC TAHUN 3 (KSSR)

5,287 views

Published on

RPT BM SJKC TAHUN 3 (KSSR)

Published in: Education
 • Be the first to comment

RPT BM SJKC TAHUN 3 (KSSR)

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 SJK Minggu Tema / Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Evidens TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 1 Aktiviti Keluarga Kim Ho 1.2 Mendengar,mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsursenidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 1.2.6 Mendengar,memahami, dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasisecara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuktulisan berangkai yang betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. B1 DL1 E1(1.2.6) B4 DL1 E1(1.5.1) B3 DB1 E1(2.2.2) B6 DB1 E1(4.1.1)
 2. 2. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks. B1 DL1 E1(5.1.1) B1 DT1 E1(5.1.1) B2 DT2 E1(5.1.1) B3 DL1 E2(5.1.1) B3 DB1 E1(5.1.1) TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 2 Lawatan Keluarga 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.1 Mendengar,memahami, dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasisecara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . B2 DL1 E1(1.3.1) B4 DL1 E1(1.5.1) B3 DB1 E1(2.2.2) B2 DT2 E1(3.3.3) B1 DL1 E1(5.1.2) B2 DT2 E1(5.1.2) B6 DT1 E1(5.1.2)
 3. 3. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks. B1 DB1 E1(5.1.3) B3 DL1 E1(5.1.3) B3 DL1 E3(5.1.3) B5 DL1 E1(5.1.3) TEMA 1 KELUARGA KITA Unit 3 Keluargaku di Sarawak 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betulsecara bersoaljawab. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggaldan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasiyang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuaimelalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks. B2 DL1 E1(1.3.2) B3 DL1 E1(1.4.2) B1 DB1 E1(2.3.1) B1 DT1 E1(3.2.6) B1 DT1 E2(3.2.6) B2 DT2 E1(3.3.3) B1 DB1 E1(5.1.3) B3 DL1 E1(5.1.3) B3 DL1 E3(5.1.3) B5 DL1 E1(5.1.3)
 4. 4. TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 4 Hari Mesra Taman Bestari 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsursenidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons untukmenyampaikan pesanan dengan betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuktulisan berangkai yang betul. 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. 4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. B2 DL1 E1(1.3.3) B3 DB1 E1(2.2.2) B1 DB1 E1(2.3.1) B4 DT1 E1(3.5.1) B4 DB1 E1(4.1.2) B2 DB1 E1(5.1.4) B2 DT1 E1(5.1.4) B4 DB1 E1(5.1.4) B4 DT1 E1(5.1.4) B5 DB1 E1(5.1.4) B5 DT1 E1(5.1.4) B6 DL1 E1(5.1.4) B6 DL1 E2(5.1.4)
 5. 5. TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 5 Perpustakaan Awam Taman Harmoni 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasisecara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betulmengikut konteks. B1 DB1 E1(2.3.1) B2 DT2 E1(3.3.3) B2 DB1 E1(3.4.2) B2 DT1 E1(3.4.2) B2 DB1 E1(5.1.4) B2 DT1 E1(5.1.4) B4 DB1 E1(5.1.4) B4 DT1 E1(5.1.4) B5 DB1 E1(5.1.4) B5 DT1 E1(5.1.4) B6 DL1 E1(5.1.4) B6 DL1 E2(5.1.4) B1 DT1 E1(5.1.5) B3 DT1 E1(5.1.5) B6 DT1 E1(5.1.5)
 6. 6. TEMA 2 HIDUP BERMASYARAKAT Unit 6 Program PIBG 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasiyang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuaimelalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks. B3 DL1 E1(1.4.2) B4 DL1 E2(1.5.2) B4 DT1 E1(3.5.1) B1 DB1 E1(5.1.3) B3 DL1 E1(5.1.3) B3 DL1 E3(5.1.3) B5 DL1 E1(5.1.3)
 7. 7. TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 7 Bersih dan Sihat 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.1 Menyebut dan memahami unsursenidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuaisecara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 4.1.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 4.2.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul serta mimic muka yang sesuaiuntuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betulmengikut konteks. B3 DL1 E1(1.4.3) B3 DL1 E2(1.4.3) B6 DL1 E1(1.7.1) B6 DB1 E1(4.1.1) B4 DL1 E1(4.2.2) B1 DT1 E2(5.1.6) B4 DL1 E1(5.1.6) B4 DL1 E2(5.1.6) B5 DB1 E1(5.1.6) B5 DT1 E1(5.1.6)
 8. 8. TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 8 Mari Bersenam 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuaitentang sesuatu perkara dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuaiuntuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah, dan masa dengan betul mengikut konteks. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi. B3 DL1 E3(1.4.4) B6 DB1 E1(2.4.3) B5 DB1 E1(2.5.3) B5 DT1 E1(3.6.1) B1 DB1 E1(5.1.7) B1 DT1 E1(5.1.7) B1 DT1 E2(5.1.7) B3 DL1 E2(5.1.7) B4 DL1 E1(5.1.7) B4 DL1 E2(5.1.7) B2 DL1 E1(5.3.1) B2 DT2 E1(5.3.1) B3 DL1 E1(5.3.1) B3 DL1 E3(5.3.1) B3 DT1 E1(5.3.1) B4 DT1 E1(5.3.1) B5 DL1 E1(5.3.1) B5 DT1 E1(5.3.1) B6 DT1 E1(5.3.1)
 9. 9. TEMA 3 BERSIH DAN SIHAT AMALAN KITA Unit 9 Sedap dan Berkhasiat 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsursenidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuaitentang sesuatu perkara dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. 4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasidengan betul. B3 DL1 E3(1.4.4) B4 DL1 E1(1.5.1) B6 DT1 E1(3.7.1) B4 DB1 E1(4.1.2) B2 DB1 E1(5.2.1) B2 DT1 E1(5.2.1) B6 DL1 E1(5.2.1) B6 DL1 E2(5.2.1) B6 DB1 E1(5.2.1) B6 DT2 E1(5.2.1) TEMA 4 KESELAMATAN Unit 10 Utamakan Keselamatan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat B4 DL1 E2(1.5.2) B5 DL1 E1(1.6.3)
 10. 10. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. yang sesuaisecara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuaiuntuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. 4.3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuaimelalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betulmengikut konteks. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi. B6 DB1 E1(2.4.3) B6 DT1 E1(3.7.1) B3 DL1 E1(4.3.1) B1 DT1 E2(5.1.6) B4 DL1 E1(5.1.6) B4 DL1 E2(5.1.6) B5 DB1 E1(5.1.6) B5 DT1 E1(5.1.6) B3 DB1 E1(5.2.2) B4 DB1 E1(5.2.2) B5 DB1 E1(5.2.2) B6 DB1 E1(5.2.2) B2 DL1 E1(5.3.1) B2 DT2 E1(5.3.1) B3 DL1 E1(5.3.1) B3 DL1 E3(5.3.1) B3 DT1 E1(5.3.1) B4 DT1 E1(5.3.1) B5 DL1 E1(5.3.1) B5 DT1 E1(5.3.1) B6 DT1 E1(5.3.1)
 11. 11. TEMA 4 KESELAMATAN Unit 11 Jaga Keselamatan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggaldan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuktulisan berangkai yang betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasidengan betul. B5 DB1 E1(2.5.3) B1 DT1 E1(3.2.6) B1 DT1 E2(3.2.6) B2 DB1 E1(5.2.1) B2 DT1 E1(5.2.1) B6 DL1 E1(5.2.1) B6 DL1 E2(5.2.1) B6 DB1 E1(5.2.1) B6 DT2 E1(5.2.1) TEMA 4 KESELAMATAN Unit 12 Keselamatan di Pusat Beli-belah 1.2 Mendengar,mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 1.2.6 Mendengar,memahami, dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat B1 DL1 E1(1.2.6)
 12. 12. tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuaibagi memupuk minat membaca. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsursastera yang sesuaiuntuk menambahkan ilmu pengetahuan,kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan dan tanda baca dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasidengan betul. B4 DB1 E1(2.6.1) B6 DT2 E1(3.8.1) B5 DL1 E1(4.3.2) B2 DB1 E1(5.2.1) B2 DT1 E1(5.2.1) B6 DL1 E1(5.2.1) B6 DL1 E2(5.2.1) B6 DB1 E1(5.2.1) B6 DT2 E1(5.2.1) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 13 Halaman Indah 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuaibagi memupuk minat membaca. 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuaisecara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsursastera yang sesuaiuntuk menambahkan ilmu pengetahuan,kosa kata umum dan kosa kata B5 DL1 E1(1.6.3) B1 DB1 E1(2.3.1) B4 DB1 E1(2.6.1)
 13. 13. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. istilah. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan. 3.2.6 Menulis ayat tunggaldan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan, dan tanda baca dengan betul. 4.4.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi. B1 DT1 E1(3.2.6) B1 DT1 E2(3.2.6) B1 DL1 E1(4.4.1) B2 DL1 E1(5.3.1) B2 DT2 E1(5.3.1) B3 DL1 E1(5.3.1) B3 DL1 E3(5.3.1) B3 DT1 E1(5.3.1) B4 DT1 E1(5.3.1) B5 DL1 E1(5.3.1) B5 DT1 E1(5.3.1) B6 DT1 E1(5.3.1) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 14 Saling Membantu 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons untukmenyampaikan pesanan dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuaisecara bertatasusila. B2 DL1 E1(1.3.3) B4 DL1 E2(1.5.2) B6 DL1 E1(1.7.1)
 14. 14. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasidengan betul. B2 DT2 E1(3.3.3) B4 DT1 E1(3.5.1) B2 DB1 E1(4.4.2) B2 DB1 E1(5.2.1) B2 DT1 E1(5.2.1) B6 DL1 E1(5.2.1) B6 DL1 E2(5.2.1) B6 DB1 E1(5.2.1) B6 DT2 E1(5.2.1) TEMA 5 SEMANGAT MUHIBAH Unit 15 Bekerjasama Amalan Mulia 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuaibagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuaisecara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsursastera yang sesuaiuntuk menambahkan ilmu pengetahuan,kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. B6 DL1 E2(1.7.2) B3 DB1 E1(2.2.2) B4 DB1 E1(2.6.1) B4 DT1 E1(3.5.1)
 15. 15. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. B1 DL1 E1(5.1.2) B2 DT2 E1(5.1.2) B6 DT1 E1(5.1.2) B3 DB1 E1(5.2.2) B4 DB1 E1(5.2.2) B5 DB1 E1(5.2.2) B6 DB1 E1(5.2.2) B2 DL1 E1(5.3.2) B3 DT1 E1(5.3.2) B5 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E2(5.3.2) B6 DT2 E1(5.3.2) TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 16 Permainan Rakyat 1.2 Mendengar,mengecam, dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar,memahami, dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betulmengikut konteks. B1 DL1 E1(1.2.6) B1 DT1 E1(5.1.5) B3 DT1 E1(5.1.5) B6 DT1 E1(5.1.5)
 16. 16. TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 17 Makanan Rakyat 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.3.1 Mendengar,memahami, dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai situasidengan betul. 5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. B2 DL1 E1(1.3.1) B1 DB1 E1(2.3.1) B2 DB1 E1(3.4.2) B2 DT1 E1(3.4.2) B6 DT1 E1(3.7.1) B2 DB1 E1(5.2.1) B2 DT1 E1(5.2.1) B6 DL1 E1(5.2.1) B6 DL1 E2(5.2.1) B6 DB1 E1(5.2.1) B6 DT2 E1(5.2.1) B2 DL1 E1(5.3.2) B3 DT1 E1(5.3.2) B5 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E2(5.3.2) B6 DT2 E1(5.3.2) TEMA 6 NEGARAKU UNIK Unit 18 Tarian Tradisional 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betulsecara bersoaljawab. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. B2 DL1 E1(1.3.2)
 17. 17. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuaibagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud dengan betul. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsursastera yang sesuaiuntuk menambahkan ilmu pengetahuan,kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan. 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betulmengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. B4 DB1 E1(2.6.1) B4 DT1 E1(3.5.1) B2 DB1 E1(4.4.2) B1 DT1 E2(5.1.6) B4 DL1 E1(5.1.6) B4 DL1 E2(5.1.6) B5 DB1 E1(5.1.6) B5 DT1 E1(5.1.6) B2 DL1 E1(5.3.2) B3 DT1 E1(5.3.2) B5 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E2(5.3.2) B6 DT2 E1(5.3.2) TEMA 6 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 19 Warisan Negara 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons untukmenyampaikan pesanan dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. B2 DL1 E1(1.3.3) B4 DL1 E1(1.5.1)
 18. 18. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 4.3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuaimelalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur. B3 DL1 E1(4.3.1) TEMA 7 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 20 Malaysia Berjaya 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuaibagi memupuk minat membaca. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsursenidalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasisecara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuaisecara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuaiuntuk membuat penilaian dengan betul. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsursastera yang sesuaiuntuk menambahkan ilmu pengetahuan,kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah, dan masa dengan betul mengikut konteks. B6 DL1 E2(1.7.2) B6 DB1 E1(2.4.3) B4 DB1 E1(2.6.1) B5 DT1 E1(3.6.1) B4 DB1 E1(4.1.2) B1 DB1 E1(5.1.7) B1 DT1 E1(5.1.7) B1 DT1 E2(5.1.7) B3 DL1 E2(5.1.7) B4 DL1 E1(5.1.7) B4 DL1 E2(5.1.7)
 19. 19. TEMA 7 MALAYSIA TANAH AIRKU Unit 21 Anak Malaysia 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasisecara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuaiuntuk membuat penilaian dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. B3 DL1 E1(1.4.2) B6 DB1 E1(2.4.3) B5 DB1 E1(2.5.3) B2 DT2 E1(3.3.3) B2 DB1 E1(5.1.4) B2 DT1 E1(5.1.4) B4 DB1 E1(5.1.4) B4 DT1 E1(5.1.4) B5 DB1 E1(5.1.4) B5 DT1 E1(5.1.4) B6 DL1 E1(5.1.4) B6 DL1 E2(5.1.4) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 22 Pertanian 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. B3 DL1 E1(1.4.3) B3 DL1 E2(1.4.3)
 20. 20. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. B5 DT1 E1(3.6.1) B6 DT1 E1(3.7.1) B2 DB1 E1(4.4.2) B3 DB1 E1(5.2.2) B4 DB1 E1(5.2.2) B5 DB1 E1(5.2.2) B6 DB1 E1(5.2.2) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 23 Penternakan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasiformal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasisecara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu. 4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasiyang betul dan jelas serta mimik muka yang sesuaimelalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. B3 DL1 E1(1.4.3) B3 DL1 E2(1.4.3) B6 DT1 E1(3.7.1)
 21. 21. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.4.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. B1 DL1 E1(4.4.1) B2 DB1 E1(5.1.4) B2 DT1 E1(5.1.4) B4 DB1 E1(5.1.4) B4 DT1 E1(5.1.4) B5 DB1 E1(5.1.4) B5 DT1 E1(5.1.4) B6 DL1 E1(5.1.4) B6 DL1 E2(5.1.4) TEMA 8 BUMIKU BERJASA Unit 24 Pengusaha Jaya 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat yang betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan dan tanda baca dengan betul. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks. B4 DL1 E1(1.5.1) B4 DL1 E2(1.5.2) B5 DB1 E1(2.5.3) B6 DT2 E1(3.8.1) B1 DL1 E1(5.1.1) B1 DT1 E1(5.1.1) B2 DT2 E1(5.1.1) B3 DL1 E2(5.1.1) B3 DB1 E1(5.1.1)
 22. 22. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betulmengikut konteks. B1 DT1 E2(5.1.6) B4 DL1 E1(5.1.6) B4 DL1 E2(5.1.6) B5 DB1 E1(5.1.6) B5 DT1 E1(5.1.6) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 25 Sayangi Alam 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuaibagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuaisecara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsursastera yang sesuaiuntuk menambahkan ilmu pengetahuan,kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan, dan tanda baca dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul serta mimic muka yang sesuaiuntuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur. B4 DL1 E2(1.5.2) B6 DL1 E2(1.7.2) B4 DB1 E1(2.6.1) B2 DB1 E1(3.4.2) B2 DT1 E1(3.4.2) B4 DL1 E1(4.2.2)
 23. 23. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah, dan masa dengan betul mengikut konteks. B1 DB1 E1(5.1.7) B1 DT1 E1(5.1.7) B1 DT1 E2(5.1.7) B3 DL1 E2(5.1.7) B4 DL1 E1(5.1.7) B4 DL1 E2(5.1.7) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 26 Hargai Alam dan Sumbernya 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasiyang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuaibagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggaldan ayat majmuk. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuaimelalui lakonan untuk mengenali watak secara didik hibur. B4 DL1 E1(1.5.1) B2 DT2 E1(3.3.3) B3 DL1 E1(4.3.1) TEMA 9 ALAM SEKITAR Unit 27 Mesra Alam 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
 24. 24. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuaidalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. B3 DB1 E1(5.2.2) B4 DB1 E1(5.2.2) B5 DB1 E1(5.2.2) B6 DB1 E1(5.2.2) B2 DL1 E1(5.3.2) B3 DT1 E1(5.3.2) B5 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E2(5.3.2) B6 DT2 E1(5.3.2) TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 28 Manusia Semakin Maju 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuaisecara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. 3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuktulisan berangkai yang betul. B5 DL1 E1(1.6.3) B1 DB1 E1(2.3.1)
 25. 25. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan tepat. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah, dan masa dengan betul mengikut konteks. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi. B2 DB1 E1(3.4.2) B2 DT1 E1(3.4.2) B5 DL1 E1(4.3.2) B1 DB1 E1(5.1.7) B1 DT1 E1(5.1.7) B1 DT1 E2(5.1.7) B3 DL1 E2(5.1.7) B4 DL1 E1(5.1.7) B4 DL1 E2(5.1.7) B2 DL1 E1(5.3.1) B2 DT2 E1(5.3.1) B3 DL1 E1(5.3.1) B3 DL1 E3(5.3.1) B3 DT1 E1(5.3.1) B4 DT1 E1(5.3.1) B5 DL1 E1(5.3.1) B5 DT1 E1(5.3.1) B6 DT1 E1(5.3.1) TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 29 Melawat Ke Pameran 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber engan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuaisecara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia yang sesuaiuntuk membuat penilaian dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dengan betul. B6 DL1 E1(1.7.1) B6 DB1 E1(2.4.3)
 26. 26. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan dan tanda baca dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan imbuhan, dan tanda baca dengan betul. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks . 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks. B6 DT2 E1(3.8.1) B1 DL1 E1(5.1.2) B2 DT2 E1(5.1.2) B6 DT1 E1(5.1.2) B2 DB1 E1(5.1.4) B2 DT1 E1(5.1.4) B4 DB1 E1(5.1.4) B4 DT1 E1(5.1.4) B5 DB1 E1(5.1.4) B5 DT1 E1(5.1.4) B6 DL1 E1(5.1.4) B6 DL1 E2(5.1.4) TEMA 10 SAINS DAN TEKNOLOGI Unit 30 Projek Sains Saya 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuaibagi memupuk minat membaca. 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan betulsecara bersoaljawab. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuaisecara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk. 2.5.1 Membaca memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan yang sesuai. 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsursastera yang sesuaiuntuk menambahkan ilmu pengetahuan,kosa kata umum dan kosa kata istilah. B2 DL1 E1(1.3.2) B6 DL1 E2(1.7.2) B4 DB1 E1(2.6.1)
 27. 27. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur. 4.4.1 Melafazkan pantun duat kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks. B5 DL1 E1(4.3.2) B1 DL1 E1(4.4.1) B2 DL1 E1(5.3.2) B3 DT1 E1(5.3.2) B5 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E1(5.3.2) B6 DL1 E2(5.3.2) B6 DT2 E1(5.3.2)

×