Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

staad pro

3,374 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

staad pro

 1. 1. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG STAAD/PRO BAÈNG HÌNH AÛNH 1/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 2. 2. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh TOÅNG QUAN VEÀ CHÖÔNG TRÌNH STAAD/PRO STAAD/PRO laø phieân baûn keá tieáp cuûa phaàn meàm STAAD-III. STAAD/PRO laø saûn phaåm phaàn meàm haøng ñaàu trong laõnh vöïc phaân tích vaø thieát keá keát caáu cuûa haõng Research Engineers (Myõ). Trong baøi toaùn phaân tích vaø thieát keá keát caáu, veà cô baûn STAAD/PRO khoâng khaùc STAAD III. Caáu truùc döõ lieäu vaø caùc böôùc phaân tích cuûa hai chöông trìnhhoaøn toaøn nhö nhau, nhöng caùch toå chöùc chöông trình vaø thao taùc nhaäp döõ lieäu cuûa STAAD/PRO theo tö duy hoaøn toaøn khaùc. Baûn thaân chöông trình STAAD/PRO vaø STAAD III ñeàu laø nhöõng chöông trình ñoà soä, do ñoù ñeå laøm chuû nhöõng phaàn meàm naøy ñoøi hoûi moät quaù trình nghieân cöùu vaø hoïc taäp coâng phu. Qua thöïc teá nghieân cöùu vaø giaûng daïy chöông trình STAAD-III chuùng toâi nhaän thaáy, neáu cung caáp cho ngöôøi môùi baét ñaàu hoïc moät giaùo trình ñaày ñuû tæ mæ veà chöông trình, seõ laøm ngöôøi hoïc gaëp raát nhieàu khoù khaên. Ñeå giuùp ngöôøi hoïc nhanh choùng naém baét ñöôïc chöông trình vaø söû duïng coù hieäu quaû trong coâng vieäc chuùng toâi bieân soaïn cuoán giaùo trình “Höôùng daãn söû duïng STAAD/PRO baèng hình aûnh”. Sau khi ñaõ coù kieán thöùc vaø kyõ naêng nhaát ñònh veà chöông trình thì ngöôøi hoïc coù theå söû duïng caùc cuoán saùch baèng tieáng Anh ñi keøm phaàn meàm STAAD?/Pro hay tham khaûo theâm cuoán “Höôùng daãn söû duïng STAAD-III” do Trung Taâm Tin hoïc Xaây Döïng- Boä Xaây Döïng bieân soaïn, cuoán saùch naøy seõ giuùp baïn tra cöùu vaø tìm hieåu chi tieát hôn veà chöông trình. Ñeå söû duïng chöông trình naøy, ngöôøi hoïc phaûi laø kyõ sö keát caáu, söû duïng töông ñoái thaønh thaïo Microsoft Windows. STAAD/PRO chaïy hoaøn toaøn trong moâi tröôøng töø Windows 95/98/NT do ñoù chöông trình ñoøi hoûi moät caáu hình phaàn cöùng maùy tính töông ñoái maïnh. Caáu hình maùy tính toái thieåu ñeå chaïy chöông trình laø K> Maùy tính caù nhaân Pentium toác ñoä 90MHz hoaëc cao hôn K> Card maøn hình vaø maøn hình coù ñoä phaân giaûi toù6i thieåu 800x600 vôùi 256 maøu (toát nhaát laø 1024x768 vôùi 16 bit maøu) K> 16 Mb RAM (toát nhaát laø > 32Mb) K> OÅ cöùng coøn troáng >50 Mb 2/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 3. 3. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh CHÖÔNG 1 CHÖÔNG TRÌNH LAØM VIEÄC CUÛA STAAD/PRO I. Toå chöùc maøn hình cuûa STAAD/PRO: Maøn hình laøm vieäc cuûa STAAD/PRO bao goàm 5 thaønh phaàn chính. 1. Thanh trình ñôn – Menu bar: Thanh trình ñôn naèm phía treân ñænh maøn hình, thanh trình ñôn cho pheùp goïi caùc chöùc naêng chuû yeáu cuûa chöông trình. 2. Thanh coâng cuï – Toolbar: Thanh coâng cuï Toolbar naèm ngay phía döôùi thanh trình ñôn cho pheùp goïi caùc leänh thöôøng duøng cuûa STAAD/PRO. Baïn coù theå toå chöùc laïi thanh coâng cuï theo yù cuûa baïn. 3. Cöûa soå chính – Main Windows: Cöûa soå chính laø vuøng maøn hình roäng nhaátñeå theå hieän sô ñoà keát caáu vaø caùc keát quaû. 4. Trang ñieàu khieån – Page Control: Trang ñieàu khieån bao goàm caùc theû naèm ôû rìa beân traùi maøn hình. Coù hai haøng theû bao goàm caùc trang chuû vaø caùc trang thöù caáp. Moãi trang chuû cho pheùp goïi caùc trang thöù caáp 3/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 4. 4. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh thuoäc noù. Moãi trang thöù caáp laïi cung caáp moät taùc vuï ñaëc bieät. Chuù yù raèng caùch toå chöùc caùc trang töø treân xuoáng döôùi moät caùch logic theo coâng vieäc cuûa baïn. 5. Vuøng döõ lieäu – Data Area: Phaàn beân phaûi maøn hình goïi laø vuøng döõ lieäu. Vuøng döõ lieäu bao goàm caùc hoäp ñoái thoaïi (dialog box), caùc baûng (table), caùc oâ lieät keâ (list box)… xuaát hieän tuøy thuoäc vaøo coâng vieäc ñang tieán haønh cuûa baïn. Ví duï khi baïn choïn Geometry/Beam treân trang ñieàu khieån (Page Control) thì vuøng döõ lieäu bao goàm baûng toïa ñoä nuùt, baûng lieät keâ phaàn töû. II. Caùc daïng (Mode) laøm vieäc cuûa chöông trình: STAAD/PRO cung caáp cho baïn moät soá phöông thöùc hoaït ñoäng. Caùc phöông thöùc naøy ñöôïc goïi töø trình ñôn Mode treân thanh trình ñôn Menu bar. Daáu kieåm tra (check mark) ôû muïc naøo chæ ra muïc ñoù ñang ñöôïc choïn. Modeling: Cho pheùp baïn nhaäp sô ñoà hình hoïc, khai baùo taûi troïng, lieân keát… Daïng modeling luoân luoân laø daïng maëc ñònh cuûa chöông trình. Post processing: Theå hieän caùc keát quaû phaân tích, tính toaùn, thieát laäp baùo caùo, caùc coâng cuï truy vaán tra hoûi (Query). Piping: Cho pheùp sô ñoà hình hoïc ADLPIPE xuaát hieän cuøng sô ñoà keát caáu trong moâi tröôøng ñoà hoïa cuûa STAAD/PRO. Page control: Löïa choïn Page control ñeå baät/taét trang ñieàu khieån Page control. CHÖÔNG 2 CAÙC TRANG ÑIEÀU KHIEÅN (PAGE CONTROL) CUÛA STAAD/PRO 1. Setup | Job Page: Cung caáp thoâng tin chung veà keát caáu bao goàm: doøng moâ taû coâng vieäc, maõ soá coâng vieäc, maõ soá coâng vieäc, teân ngöôøi thöïc hieän, teân ngöôøi kieåm tra… 4/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 5. 5. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh 2. Geometry | Beam Page Khi baïn choïn trang naøy, chöông trình seõ cung caáp 2 baûng ñieàu khieån. Baûng nuùt vaø baûng phaàn töû. Caùc baûng naøy cho pheùp baïn taïo vaø söûa ñoåi sô ñoà hình hoïc hay caùc phaàn töû thanh. 5/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 6. 6. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh 3. Geometry | Property Page: General | Property Page duøng ñeå taïo vaø söûa ñoåi ñaëc tröng loaïi vaät lieäu cho caû phaàn töû thanh vaø phaàn töû taám. Theû Section Theû Section söû duïng ñeå ñònh nghóa ñaëc tröng maët caét phaàn töû, beà daøy phaàn töû vaø gaùn chuùng cho caùc phaàn töû thanh vaø phaàn töû taám. YÙ nghóa caùc muïc treân theû Section: •→ Values Nuùt leänh Values cho hieän baûng lieät keâ taát caû caùc ñaëc tröng maët caét ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. •→ Database Nuùt leänh Database duøng ñeå löïa choïn baûng tieát dieän theo caùc tieâu chuaån cuûa moät soá nöôùc. Ñaàu tieân baïn phaûi choïn teân nöôùc tieáp ñoù baïn choïn loaïi tieát dieän. 6/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 7. 7. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Baûng choïn treân laïi goàm nhieàu theû, moåi theû laø moät daïng tieát dieän. Treân moãi theû coù moät hoäp lieät keâ tieát dieän, ngöôøi söû duïng phaûi choïn soá hieäu maët caét caàn duøng. •→ Define Nuùt leänh naøy cho pheùp taïo caùc ñaëc tröng tieát dieän theo yù ngöôøi söû duïng, coù theå laø tieát dieän troøn (circle), chöõ nhaät (Rectangle)… 7/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 8. 8. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh •→ Materials Nuùt leänh Material duøng ñeå xem teân caùc loaïi vaät lieäu vaø caùc ñaëc tröng cuûa chuùng nhö modul ñaøn hoài, heä soá Poissson, troïng löôïng rieâng, heä soá giaõn nôû vì nhieät alpha… Theû Becta Angle Ñònh nghóa tham soá Becta vaø gaùn cho caùc phaàn töû. 3. General | Specification Page: Trang naøy duøng ñeå khai baùo caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa nuùt, cuûa phaàn töû thanh, phaàn töû taám. 4. General | Support Page: Duøng ñeå ñònh nghóa caùc ñieåu kieän bieân vaø gaùn chuùng leân hoà sô keát caáu. 8/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 9. 9. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh •→ Edit Nuùt leänh Edit söû duïng ñeå xem, söûa soá lieäu veà lieân keát noái ñaát. •→ Add Khi nuùt naøy ñöôïc choïn, hoäp thoaïi Creat Support seõ hieän ra cho pheùp khai baùo caùc lieân keát noái ñaát. 9/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 10. 10. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh 5. General | Load Page: Söû duïng trang naøy ñeå ñònh nghóa taûi troïng cho keát caáu. Khi trang naøy ñöôïc choïn, moät cöûa soå hieän ra yeâu caàu baïn choïn teân tröôøng hôïp taûi caàn khai baùo hoaëc taïo theâm moät tröôøng hôïp taûi nöõa. 6. Trang Design: Trang Design goàm caùc trang thöù caáp Steel, Concrete Timber, Aluminum, Footing duøng ñeå thieát keá caáu kieän Theùp, Beâ toâng, Goã, Moùng. Caùc böôùc thieát keá caùc caáu kieän Theùp, Beâ Toâng, Goã, Moùng töông töï nhau. Ví duï khi choïn trang thöù caáp Concrete moät hoäp thoaïi hieän ra nhö sau: Hoäp lieät keâ Current Code cho pheùp choïn tieâu chuaån thieát keá. 10/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 11. 11. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh •→ Nuùt leänh Select Parameters Nuùt leänh naøy duøng ñeå löïa choïn caùc thoâng soá caàn thieát keá. Sau khi aán nuùt leänh naøy, cöûa soå löïa choïn thoâng soá hieän ra. Available Parameters laø caùc thoâng soá coù saün. Selected Parameters laø caùc thoâng soá caàn löïa choïn ñeå thieát keá (ngöôøi söû duïng phaûi töï quyeát ñònh choïn nhöõng thoâng soá caàn thieát). •→ Nuùt leänh Define Parameters Nuùt leänh naøy cho pheùp ngöôøi duøng khai baùo caùc giaù trò cuûa caùc thoâng soá ñaõ ñöôïc löïa choïn ôû böôùc treân. 11/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 12. 12. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh CHÖÔNG III CAÙC LEÄNH TREÂN THANH TRÌNH ÑÔN - MENU BAR I. Trình ñôn File: New Söû duïng leänh naøy ñeå baét ñaàu moät keát caáu môùi. Moät hoäp thoaïi seõ xuaát hieän nhö sau: 12/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 13. 13. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh StrutureType Khai baùo keát caáu laø khoâng gian (space), phaúng (plane), keát caáu khoâng coù taûi troïng ngang hoaëc khoâng coù taûi troïng gaây ra chuuyeån vò ngang (floor), keát caáu giaøn (truss). Title laø doøng töïa ñeà ngöôøi duøng coù theå nhaäp vaøo hay khoâng. Tieáp theo laø moät hoäp thoaïi khai baùo ñôn vò xuaát hieän, cho pheùp khia baùo ñôn vò löïc, ñôn vò daøi söû duïng trong keát caáu. Sau caùc böôùc treân, moät thoâng baùo seõ xuaát hieän cho bieát nhöõng thoâng tin ban ñaàu veà keát caáu, choïn Finish ñeå keát thuùc. Open Söû duïng leänh naøy ñeå môû moät file keát caáu coù phaàn môû roäng laø .STD. Close Ñoùng laïi moät file keát caáu ñang môû. Baïn neân löu tröõ thoâng tin caån thaän tröôùc khi löïa choïn leänh naøy. View Leänh naøy goàm caùc leänh thöù caáp Input file – xem file döõ lieäu ñaàu vaøo, Error File – xem noäi dung file thoâng baùo loãi, Output File – xem file keát quaû. Job Information Söû duïng leänh naøy ñeå aån/hieän hoäp thoaïi thoâng tin veà coâng vieäc (job information) leân maøn hình. 13/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 14. 14. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Report Setup Leänh naøy seõ quyeát ñònh nhöõng thoâng tin caàn xuaát ra. Printer Setup Caøi ñaët maùy in Print Löïa choïn caùc loaïi file caàn in. Print Preview Report Xem tröôùc noäi dung seõ ñöôïc in treân maøn hình. Import Nhaäp döõ lieäu töø nhöõng ñònh daïng khaùc, ví duï nhö töø .DXF Export Xuaát döõ lieäu ra caùc loaïi ñònh daïng khaùc nhö .DXF, VRML… Save Caát döõ lieäu veà keát caáu hieän haønh leân ñóa. Save As Caát vôùi teân file daãn khaùc. Exit Keát thuùc chöông trình STAAD/PRO II. Trình ñôn Edit: Cung caáp caùc coâng cuï soaïn thaûo nhö sao cheùp (copy), caét (cut), daùn (paste)… III. Trình ñôn View: Trình ñôn View goàm caùc leänh ñieàu khieån maøn hình. 14/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 15. 15. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh IV. Trình ñôn Tool: Trình ñôn Tool cung caáp nhöõng coâng cuï trôï giuùp khaùc nhau, nhö kieåm tra nuùt “moà coâi” (orphan joint), thay ñoåi ñôn vò söû duïng, maùy tính caù nhaân vaø nhieàu thöù khaùc. Check Multiple Structure Kieåm tra caùc keát caáu rôøi raïc. rong moâ hình hieän haønh Remove Duplicate Nodes Leänh naøy xoùa boû nhöõng nuùt coù toïa ñoä truøng nhau. Teân nuùt vaø teân phaàn töû sau ñoù seõ ñöôïc ñieàu chænh töï ñoäng. Orphan Nodes Xoùa boû nhöõng nuùt “moà coâi” (nhöõng nuùt khoâng gaén vôùi keát caáu) Calculator Cung caáp moät maùy tính caù nhaân cho ngöôøi söû duïng. Unit convert Chuyeån ñoåi döõ lieäu töø heä ñôn vò naøy sang heä ñôn vò khaùc. Dimension Theå hieän kích thöôùc keát caáu. 15/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 16. 16. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Set current Unit Thieát laäp ñôn vò daøi vaø ñôn vò löïc hieän haønh. V. Trình ñôn Select: Trình ñôn Select cung caáp cho ngöôøi söû duïng caùc coâng cuï khaùc löïa choïn keát caáu bao goàm choïn phaàn töû thanh, choïn phaàn töû taám, choïn nuùt. Caùc leänh cuûa trình ñôn Select nhö hình veõ: Nodes Cursor Leänh naøy duøng ñeå choïn nuùt cuûa keát caáu. Ñeå choïn nuùt cuûa keát caáu chuùng ta coù theå kích chuoät leân nuùt caàn choïn, keát hôïp phím Control trong khi choïn hoaëc coù theå choïn baèng moät cöûa soå bao quanh nhöõng nuùt caàn choïn. Beams Cursor Duøng leänh naøy ñeå choïn caùc phaàn töû thanh treân maøn hình ñoà hoïa. Caùch ñôn giaûn nhaát laø duøng chuoät kích vaøo phaàn töû caàn choïn. Ñeå choïn nhieàu phaàn töû caàn keát hôïp vôùi phím Control trong khi choïn. Cuõng coù theå choïn phaàn töû baèng söûa soå. 16/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 17. 17. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Plates Cursor Leänh Plates Cursor duøng ñeå choïn phaàn töû taám/voû. Caùch choïn phaàn töû taám/voû cuõng töông töï nhö caùch choïn nuùt vaø phaàn töû thanh. Solids Cursor Duøng ñeå löïa choïn phaàn töû khoái (solid). Plates and Solids Cursor Leänh naøy cho pheùp ngöôøi söû duïng choïn ñoàng thôøi caû phaàn töû taám vaø phaàn töû khoái. Geometry Cursor Löïa choïn leänh naøy khi chuùng ta caàn löïa choïn caû nuùt, phaàn töû thanh vaø phaàn töû taám cuûa keát caáu. Range Löïa choïn taát caû caùc caáu kieän cuûa keát caáu theo vuøng. By Group Löïa choïn taát caû caùc caáu kieän cuûa keát caáu theo nhoùm. Beams at Nodes Löïa choïn naøy duøng ñeå choïn taát caû caùc phaàn töû thanh ñöôïc noái vaøo nuùt ñöôïc chæ ra. Caùc leänh Select All Nodes, Select All Beams, Select All Plates, Select All Solid, Select All Geometry cho pheùp choïn taát caû caùc nuùt, taát caû caùc phaàn töû thanh, phaàn töû taám, phaàn töû noái vaø toaøn boä caùc thaønh phaàn cuûa keát caáu. By List Leänh löïa choïn caùc thaønh phaàn cuûa keát caáu theo danh saùch. By Specification Leänh naøy duøng ñeå choïn nuùt vaø caùc phaàn töû döïa theo tính chaát cuûa chuùng. Hình veõ sau ñaây chæ ra caùc leänh thöù caáp trong leänh naøy. 17/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 18. 18. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh •→ All Supports: Choïn taát caû caùc nuùt laø goái töïa cuûa keát caáu. •→ Property Name: Löïa choïn caùc phaàn töû theo ñaëc tröng cuûa chuùng. •→ All Releases: Choïn taát caû caùc phaàn töû cuûa keát caáu coù giaûi phoùng lieân keát. •→ All Trusses: Choïn taát caû caùc phaàn töû daøn cuûa keát caáu. •→ All Cables: Choïn taát caû caùc phaàn töû caùp cuûa keát caáu. •→ All Offsets: Choïn taát caû caùc phaàn töû coù khai baùo offset. •→ All Inactive Beam: Choïn taát caû caùc phaàn töû thanh ñaõ ñöôïc khai baùo Inactive. VI. Trình ñôn Geometry: Trình ñôn Geometry cho pheùp ngöôøi söû duïng taïo sô ñoà hình hoïc cuûa keát caáu baèng caùch theâm hoaëc soaïn thaûo nuùt, phaån töû thanh, phaàn töû taám, phaàn töû khoái. Sau ñaây seõ giaûi thích moät soá chöùc naêng chính treân thanh trình ñôn. Nodes Sau khi löïa choïn leänh naøy chöông trình seõ cho hieän moät baûng toïa ñoä nuùt cho pheùp nhaäp theâm cuõng nhö thay ñoåi toïa ñoä nuùt cuûa keát caáu. 18/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 19. 19. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Snap/Grid Node Leänh naøy söû duïng ñeå thieát laäp heä löôùi vaø ñieåm baét dính phuïc vuï cho vieäc taïo nuùt vaø phaàn töû cuûa keát caáu. Leänh naøy goàm caùc leänh thöù caáp Beam, Plate, Solid. •→ Beam Leänh Beam thieát laäp heä löôùi vaø ñieåm baét dính ñeå taïo phaàn töû thanh vaø nuùt moät caùch töï ñoäng döïa treân caùc ñieåm löôùi vaø ñieåm caùc ñieåm baét dính (snap point). •→ Plane Xaùc ñònh maët phaúng cuûa löôùi. Moïi di chuyeån cuûa chuoät ñeàu treân maët phaúng naøy. •→ Angle Plane Quay maët phaúng löôùi quanh caùc truïc theo goùc chæ ñònh. •→ Origin Khai baùo ñieåm goác cuûa löôùi theo heä toïa ñoä toång theå vaø ñôn vò hieän haønh. •→ Construction Lines Ñònh nghóa ñöôøng bao döôùi-traùi vaø treân-phaûi cuûa ñöôøng löôùi, khoaûng caùch löôùi vaø goùc nghieâng. •→ Snap to existing nodes too Baét dính vaøo caùc ñieåm löôùi ñaõ toàn taïi. 19/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 20. 20. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Caùc leänh thöù caáp Plate, Solid hoaït ñoäng töông töï. Insert Node Cheøn nuùt vaøo phaàn töû thanh ñaõ coù. Phaàn töû thanh khi ñoù bò chia ra laøm nhieàu ñoaïn. Teân nuùt vaø teân ñoaïn phaàn töû töï ñoäng ñöôïc gaùn. Sau khi choïn leänh naøy, hoäp hoäi thoaïi sau xuaát hieän. •→ New Insertion Point Baïn phaûi ñöa vaøo moät trong hai giaù trò Distance hoaëc Proportion. Giaù trò Distance laø khoaûng caùch tính töø nuùt ñaàu phaàn töû tôùi nuùt caàn cheøn, Proportion laø tyû soá khoaûng caùch töø nuùt ñaàu tôùi ñieåm caàn cheøn/chieàu daøi phaàn töû. Sau khi nhaäp moät trong hai giaù trò naøy aán nuùt Add New Point ñeå theâm nuùt. •→ Add Mid Point Chia phaàn töû thaønh hai ñoaïn baèng nhau. •→ Add n Points Cheøn n ñieåm caùch ñeàu nhau vaøo phaàn töû. •→ Remove Xoùa nuùt trong hoäp lieät keâ. Add Beam Gaùn caùc phaàn töû thanh vaøo sô ñoà keát caáu. 20/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 21. 21. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Add Plate Leänh naøy coù hai leänh thöù caáp laø Trangular vaø Quadrilateral ñeå theâm phaàn töû tam giaùc vaø phaàn töû chöõ nhaät. Add Solid Theâm caùc phaàn töû khoái. Translational Repeat Leänh naøy cho pheùp baïn sao cheùp moät phaàn cuõng nhö toaøn boä keát caáu theo höôùng thaúng, coù theå sao cheùp thaønh moät hay nhieàu baûn. Chuù yù, ñeå leänh naøy coù hieäu löïc baïn phaûi choïn nhöõng thaønh phaàn cuûa keát caáu caàn copy tröôùc sau ñoù môùi vaøo leänh. Sau khi choïn leänh, hoäp thoaïi sau seõ xuaát hieän. •→ Global Direction Löïa choïn höôùng copy cuûa keát caáu theo moät trong 3 höôùng cuûa heä toïa ñoä toång theå. •→ No. of Steps Soá löôïng baûn copy. •→ Default Step Spacing Khoaûng caùch giöõa caùc böôùc copy. •→ Link Steps/Open Base Töï ñoäng noái caùc böôùc copy baèng caùc phaàn töû thanh, neáu khoâng muoán noái caùc nuùt döôùi chaân moùng thì choïn nuùt Open Base. 21/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 22. 22. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Move Leänh dòch chuyeån nuùt/phaàn töû thanh cuûa keát caáu. Chuù yù phaûi choïn nuùt hay phaàn töû tröôùc khi choïn leänh. Rotate Cho pheùp sao cheùp/dòch chuyeån keát caáu quanh moät truïc baát kyø. Mirror Cho pheùp sao cheùp/dòch chuyeån keát caáu ñoái xöùng qua moät maët phaúng. Renumber Söû duïng leänh naøy khi muoán khai baùo laïi teân nuùt hoaë teân phaàn töû. Split Beam Chia caét phaàn töû thanh thaønh nhieàu phaàn töû. Söû duïng leänh naøy töông töï nhö leänh Insert Node. VII. Trình ñôn Commands: Trình ñôn Commands chöùa haàu heát caùc leänh chính cuûa chöông trình, bao goàm caùc leänh khai baùo veà ñaëc tröng phaàn töû, vaät lieäu, ñieàu kieän bieân, taûi troïng… Member Property Khai baùo ñaëc tröng phaàn töû thanh. Leänh naøy bao goàm nhieàu leänh thöù caáp. 22/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 23. 23. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh •→ Steel Table Löïa tieát dieän töø baûng theùp. Ngöôøi söû duïng phaûi choïn baûng theùp töø tieâu chuaån cuûa caùc nöôùc khaùc nhau, sau ñoù choïn loaïi hình daùng theùp vaø caùc thoâng soá caàn thieát. •→ Aluminum Table Löïa tieát dieän töø baûng tieát dieän nhoâm. Ñaàu tieân ngöôøi söû duïng phaûi choïn tieâu chuaån cuûa moät soá nöôùc, sau ñoù choïn loaïi hình daùng vaø caùc thoâng soá caàn thieát. Khaùc vôùi baûng tieát dieän theùp hình, baûng tieát dieän nhoâm cung caáp cho baïn raát nhieàu hình daùng khaùc nhau. •→ Primastic Khai baùo caùc loaïi tieát dieän nhö: troøn (Circular), chöõ nhaät (Rectangle), chöõ T (Tee), tieát dieän hình thang (Trapezoida), tieát dieän baát kyø (General). 23/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 24. 24. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Khi muoán khai baùo daïng tieát dieän gì, baïn phaûi choïn theû mang teân loaïi tieát dieän ñoù sau ñoù khai baùo caùc kích thöôùc vaø caùc thoâng soá ñöôïc chæ ra treân hình veõ. Ví duï: muoán khai baùo tieát dieän troøn, ñaàu tieân choïn theû Circle tieáp theo nhaäp ñöôøng kính tieát dieän (YD) vaø choïn loaïi vaät lieäu (Material). Element Property Khai baùo ñaëc tröng phaàn töû taám, bao goàm hai leänh thöù caáp Thickness vaø Clear Above Commands. Leänh Thickness khai baùo chieàu daøy phaàn töû taám (phaàn töû taám coù theå coù chieàu daøy khoâng ñeàu nhau ôû caùc goùc cuûa phaàn töû), leänh Clear Above Commands duøng ñeå xoùa thuoäc tính phaàn töû taám ñöôïc khai baùo baèng leänh Thickness. Material Constant Khai baùo caùc haèng soá vaät lieäu. Leänh naøy bao goàm nhieàu thöù caáp. Caùc leänh thöù caáp Density, Elasticity, Poissonºs Ratio Alpha laàn löôït duøng ñeå khai baùo caùc troïng löôïng rieâng, Modul ñaøn hoài, heä soá Poisson, heä soá giaõn nôû vì nhieät. Caùc haèng soá naøy coù theå ñöôïc choïn töø caùc loaïi vaät lieäu ñaõ ñöôïc ñònh nghóa hoaëc ngöôøi söû duïng goõ vaøo giaù trò khaùc. 24/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 25. 25. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Geometric Constants Khai baùo caùc haèng soá sô ñoà hình hoïc cuûa keát caáu, bao goàm khai baùo tham soá goùc beta (Beta Angle), tham soá ñieåm phuï cuûa phaàn töû thanh (Member Reference Point), tham soá ñieåm phuï cuûa phaàn töû taám (Plate Reference Point). Support Specification Khai baùo caùc lieân keát ñaát cuûa coâng trình. 25/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 26. 26. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh •→ Fixed Khai baùo lieân keát ngaøm •→ Pinned Khai baùo goái coá ñònh •→ Fixed But Khai baùo lieân keát baát kyø. Ngöôøi söû duïng phaûi töï quyeát ñònh giaûi phoùng nhöõng thaønh phaàn lieân keát cuõng nhö töï ñònh nghóa nhöõng thaønh phaàn lieân keát ñaøn hoài. •→ Inclined Leänh naøy duøng ñeå khai baùo lieân keát nghieâng. Khai baùo lieân keát nghieâng cuõng töông töï nhö khai baùo lieân keát baát kyø (Fixed But), nhöng ôû ñaây ngöôøi söû duïng phaûi khai baùo theâm ñieåm phuï (reference point) ñeå thieát laäp heä truïc cuûa lieân keát nghieâng. •→ Foundation Khai baùo söï keát hôïp laøm vieäc cuûa neàn ñaøn hoài vôùi keát caáu. •→ Footing Neáu ngöôøi söû duïng muoán töï xaùc ñònh dieän aûnh höôûng döôùi töøng goái ñaøn hoài, khi ñoù phaûi khai baùo dieän tích moùng (LxW). •→ Elastic Mat 26/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 27. 27. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Chöông trình töï ñoäng xaùc ñònh dieän aûnh höôûng. •→ Direction Khai baùo höôùng lieân keát ñaøn hoài. •→ Subgrade Khai baùo heä soá neàn. Member Specifications/Plate Element Specifications Khai baùo caùc phaàn töû ñaëc bieät cuûa keát caáu. Loading Khai baùo caùc loaïi taûi troïng taùc duïng leân keát caáu. Primary Load Khai baùo moät tröôøng hôïp taûi troïng môùi. Select Existing Primary Load Case: Choïn tröôøng hôïp taûi troïng ñaõ toàn taïi Create New Primary Load Case: Choïn moät tröôøng hôïp taûi troïng môùi Load commands Leänh naøy ñeå ñònh nghóa vaø khai baùo caùc loaïi taûi troïng cho keát caáu. Load Commands bao goàm caùc leänh thöù caáp sau: •→ Load commands | Selfweight 27/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 28. 28. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Khai baùo taûi troïng baûn thaân. Ngöôøi söû duïng phaûi nhaäp vaøo heä soá troïng löïc theo moät trong caùc phöông cuûa heä truïc toïa ñoä. •→ Load commands | Joint Khai baùo caùc taûi troïng ñaët taïi caùc nuùt cuûa keát caáu. Node Khai baùo caùc löïc taäp trung vaø moâmen taäp trung taïi caùc nuùt. 28/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 29. 29. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Fix End Khai baùo taûi troïng fix-end cuûa phaàn töû thanh, noù cuõng gioáng nhö taûi troïng nuùt nhöng ñöôïc theå hieän trong toïa ñoä ñòa phöông cuûa phaàn töû thanh. Support Displacement Khai baùo caùc chuyeån vò cöôõng böùc goái töïa. •→ Load commands | Member Khai baùo caùc taûi troïng treân phaàn töû thanh. Leänh Member goàm caùc leänh thöù caáp •→ Uniform Force Khai baùo taûi troïng phaân boá treân phaàn töû thanh. Uniform Moment Khai baùo momen phaân boá treân phaàn töû thanh. Concentrated Force Khai baùo löïc taäp trung treân phaàn töû 29/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 30. 30. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Concentrated Moment Khai baùo momen taäp trung treân phaàn töû thanh Linear Varying Khai baùo taûi troïng phaân boá tuyeán tính hoaëc tam giaùc treân phaân töû. Trapezoidal Khai baùo taûi troïng phaân boá daïng hình thang. •→ Load commands | Element Element laø leänh khai baùo caùc loaïi taûi troïng treân phaàn töû taám. Leänh naøy cuõng goàm caùc leänh thöù caáp. •→ Pressure Khai baùo aùp löïc phaân boá ñeàu treân phaàn töû 30/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 31. 31. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh •→ Trapezoidal Khai baùo aùp löïc phaân boá tuyeán tính treân phaàn töû. Load Combination Khai baùo caùc toå hôïp taûi troïng Sau khi choïn leänh , baïn phaûi ñònh nghóa caùc toå hôïp taûi troïng thoâng qua hoäp thoaïi sau: Aán nuùt New ñeå taïo moät toå hôïp taûi troïng môùi. Choïn teân tröôøng hôïp taûi caàn toå hôïp ôû oâ Primary Load Cases, goõ vaøo heä soá toå hôïp (Factor), aán nuùt > ñeå ñöa vaøo toå hôïp hieän thôøi, choïn kieåu toå hôïp ñaïi soá (Combine Algebraically), toå hôïp caên baäc hai cuûa toång caùc bình phöông (SRSS) hoaëc caû hai kieåu trong cuøng moät toå hôïp. Analysis Leänh naøy duøng ñeå xaùc ñònh kieåu phaân tích vaø keát quaû ñöa ra. 31/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 32. 32. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh STAAD/PRO coù moät soá kieåu phaân tích nhö phaân tích tuyeán tính, phaân tích baäc hai P- Delta, Phaân tích baäc hai phi tuyeán Non-Linear. Tuøy thuoäc keát caáu maø ngöôøi söû duïng phaûi quyeát ñònh kieåu phaân tích cho phuø hôïp. Post-Analysis Print Leänh trình ñôn naøy yeâu caàu chöông trình in ra caùc keát quaû phaân tích trong teäp tin keát quaû (.ANL). •→ Analysis Result Löïa choïn naøy seõ in ra caùc giaù trò cuûa caùc böôùc phaân tích keát caáu bao goàm: chuyeån vò nuùt, phaûn löïc goái töïa… •→ Member Forces In ra noäi löïc phaàn töû nhö löïc doïc (AXIAL), löïc caét theo phöông Y, Z (SHEAR-Y, SHEAR-Z), momen theo caùc phöông. •→ Member Stresses In öùng suaát phaàn töû •→ Section Displacement Leänh naøy seõ tính toaùn vaø in ra chuyeån vò taïi caùc maët caét cuûa phaàn töû thanh. •→ Support Reaction Söû duïng leänh naøy khi caàn in phaûn löïc goái töïa. •→ Force Envelope/Maximum Force Envelope Leänh naøy ñeå in bieåu ñoà bao noäi löïc cuûa phaàn töû thanh. 32/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 33. 33. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh VIII. Trình ñôn Analyze: Trình ñôn Analyze bao goàm moät leänh duy nhaát Run Analysis. Yeâu caàu chöông trình tieán haønh caùc böôùc phaân tích vaø tính toaùn. Sau khi chaïy chöông trình hoäp thoaïi STAAD Analysis and Design xuaát hieän thoâng baùo tình traïng cuûa quaù trình phaân tích. 33/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 34. 34. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh VÍ DUÏ MINH HOÏA 2 = 8m 1 = 5m 3 = 5m Tieát dieän coät: troøn; d=300mm Tieát dieän daàm: chöõ nhaät hxb=400x250 mm Vaät lieäu: beâ toâng. Lieân keát: beâ toâng. Lieân keát ngaøm cöùng: taïi nuùt 1,4 Yeâu caàu tính toaùn noäi löïc vôùi taûi troïng sau: •→ Taûi troïng phaân boá ñeàu giaù trò 500 Kg/m treân toaøn phaàn töû daàm soá 2 •→ Taûi troïng taäp trung taïi nuùt theo phöông ngang coù giaù trò 2000Kg taïi nuùt 2 Caùc böôùc tieán haønh Töø thöïc ñôn File choïn New Choïn Plane (keát caáu khung phaúng): Taïi oâ Title goõ töïa ñeà cho baøi toaùn “Keát caáu khung phaúng moät taàng, moät nhòp”, doøng töïa ñeà naøy laø tuøy choïn. 34/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 35. 35. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Kích chuoät vaøo nuùt Next hoäp thoaïi sau xuaát hieän Taïi oâ ñôn vò chieàu daøi (Length Units) choïn Meter Taïi oâ ñôn vò löïc (Force Units) choïn Kilogam Kích chuoät vaøo nuùt Next hoäp thoaïi sau xuaát hieän Choïn Finish Treân thanh trình ñôn, goïi leänh Geometry-Snap/Grid Node-Beam Choïn maët phaúng löôùi XY treân cöûa soå döõ lieäu. 35/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 36. 36. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Choïn Front View treân thanh coâng cuï Rotage Taïi cöûa soå chính xuaát hieän heä löôùi (hình) 36/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 37. 37. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Duøng chuoät kích vaøo caùc maët löôùi theo thöù töï töø nuùt 1 ñeán nuùt 4, caùc phaàn töû thanh khi ñoù ñöôïc ñaùnh soá töï ñoäng. Chuù yù: Neáu treân sô ñoà cuûa baïn khoâng hieän teân nuùt, teân phaàn töû baïn haõy laøm nhö sau: Choïn nuùt Symbols and Lables treân thanh coâng cuï Structure. Tieáp ñoù ñaùnh daáu vaøo Node Number ñeå hieän teân nuùt, Beam Number ñeå hieän teân phaàn töû. Böôùc tieáp theo seõ khai baùo ñaëc tröng phaàn töû. Ñeå khai baùo phaàn töû coät, ta choïn phaàn töû coät baèng caùch: Select | Beams Cursor 37/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 38. 38. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Duøng chuoät choïn hai phaàn töû coät (keát hôïp vôùi phím Ctronl) Töø trình ñôn Commands goïi leänh Member Property/Primasmatic Cöûa soå khai baùo ñaëc tröng phaàn töû xuaát hieän: Choïn theû Circle, goõ YD=0.3, sau ñoù aán nuùt Assign Laøm töông töï ñoái vôùi phaàn töû daàm: choïn phaàn töû daàm,… roài choïn theû Rectangle 38/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 39. 39. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Goõ YD=0.4, ZD=0.25 sau ñoù aán Assign. Ñeå khai baùo lieân keát noái ñaát ta choïn nuùt 1 vaø 4 baèng caùch: goïi leänh Select | Nodes Cursor, Duøng chuoät kích vaøo nuùt 1 vaø 4 (keát hôïp phím Ctrl) Goïi leänh Commands | Support Specification | Fixed 39/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 40. 40. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Aán nuùt Assign Ñeå khai baùo taûi troïng ta choïn leänh Commands | Loading | Primary Load Luùc naøy maùy seõ yeâu caàu khai baùo tröôøng hôïp taûi hieän thôøi Choïn nuùt OK Taïi vuøng döõ lieäu veà taûi troïng (Data Area) choïn Member ñeå khai baùo taûi troïng phaàn töû 40/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 41. 41. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Goõ giaù trò W1=500 (vì taûi troïng coù phöông ngöôïc chieàu truïc Y) Nhaán nuùt Add Tieáp ñoù aán nuùt Assign treân hoäp thoaïi Loads-Whole Structure. Kích chuoät vaøo phaàn töû daàm. Ñeå khai baùo taûi troïng nuùt ta laøm nhö sau: Kích chuoät vaøo nuùt Nodal treân hoäp thoaïi Loads-Whole Structure 41/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000
 42. 42. Höôùng Daãn Söû Duïng STAAD/PRO 2000 baèng hình aûnh Goõ Fx=2000, aán nuùt Add Tieáp ñoù aán nuùt Assign treân hoäp thoaïi Loads-Whole Struture. Kích chuoät vaøo nuùt 2. Tieáp ñoù goïi leänh phaân tích keát caáu Commands | Analysis | Perform Analysis Choïn No Print Ñeå in keát quaû noäi löïc phaàn töû trong file keát quaû ta goïi leänh: Commands | Post-Analysis Print | Member Forces. Goïi leänh chaïy chöông trình Analyze | Run Analysis ta seõ coù keát quaû noäi löïc MEMBER LOAD JT AXIAL SHEAR-Y SHEAR-Z TORSION MOM-Y MOM-Z 1 1 1 -578.52 1000.96 0.00 0.00 0.00 2688.78 2 578.52 -1000.96 0.00 0.00 0.00 2316.03 2 1 2 999.00 -578.52 0.00 0.00 0.00 -2316.03 3 -999.00 578.52 0.00 0.00 0.00 -2312.15 3 1 3 578.52 999.04 0.00 0.00 0.00 2312.15 4 -578.52 -999.04 0.00 0.00 0.00 2683.04 42/42 Bieân soaïn CIC – Hieäu ñính VietCAD -–10/2000

×