Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Similar to Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid (20)

Advertisement

Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid

 1. 1. Werkbijeenkomst 1 leermiddelenbeleid Leermiddelenbeleid voor iedere school
 2. 2. Programma eerste bijeenkomst 13.00 – 13.10 u. Opening en kennismakingsronde 13.10 – 13.20 u. Presentatie inhoud werkbijeenkomsten Leermiddelenbeleid 13.20 – 14.20 u. Aan de slag: Opdracht 1 Missie & identiteit Opdracht 2 Visie & ontwikkelingsdoelen 14.20 – 14.30 u. Toelichting opdracht 3 Onderwijsleerportret 14.30 – 15.00 u. Opdracht 3 Onderwijsleerportret 15.00 – 15.10 u. Pauze 15.10 – 15.40 u. Vervolg opdracht 3 Onderwijsleerportret 15.40 – 16.10 u. Feedbackronde 16.10 – 16.45 u. Opdracht 4 Programma van Eisen voor leermiddelen 16.45 – 17.00 u. Werkafspraken maken en vooruit kijken naar de volgende bijeenkomst
 3. 3. Leermiddelenbeleidsplan <ul><li>Visie </li></ul><ul><ul><li>- Leren - Onderwijzen - Leermiddelen </li></ul></ul><ul><li>Beleid </li></ul><ul><ul><li>- Professionalisering - ICT </li></ul></ul><ul><ul><li>- Financiën </li></ul></ul><ul><li>Organisatie </li></ul><ul><ul><li>- Besluitvorming - Planning (strategie) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Monitoring (borging) </li></ul></ul>
 4. 4. Positionering van ondersteuning Voorbereiding Uitvoering Nazorg en bijstellen Opstart en oriëntatie Verzamelen van feiten en cijfers Ontwerp plan Vaststellen en communicatie Voorbereiden invoering Invoeren Monitoren Bijstellen
 5. 6. Opzet werkbijeenkomsten <ul><li>Werkbijeenkomst 1 Opdracht 1, 2, 3 en 4 Onderwerpen: missie, visie, ontwikkelingsdoelen  onderwijsleerportret en Programma van Eisen </li></ul><ul><li>Tussen werkbijeenkomst 1 en 2 Opdracht 4 en 5 Onderwerpen: inventarisatie leermiddelengebruik en professionaliseringswensen </li></ul><ul><li>Werkbijeenkomst 2 Opdracht 4 en 5 Onderwerpen: aanscherpen Programma van Eisen en Professionaliseringsplan </li></ul><ul><li>Tussen werkbijeenkomst 2 en 3 Opdracht 6, 7 en 8 Onderwerpen: ICT-infrastructuur, financiën, besluitvorming </li></ul><ul><li>Werkbijeenkomst 3 Opdracht 9 Onderwerpen: strategie, borging en planning </li></ul>
 6. 7. Opzet werkbijeenkomsten <ul><li>‘ Interactief en Outputgericht’ </li></ul><ul><li>Elk team werkt aan de opdrachten die ontwikkeld zijn voor elk onderdeel van het leermiddelenbeleidsplan. Het resultaat van een opdracht is een paragraaf in het leermiddelenbeleidsplan. </li></ul><ul><li>Opdrachten zijn meestal voorzien van hulpmiddelen, voorbeelden, achtergrondmateriaal. Structuur: doel, werkwijze, resultaat, hulpmiddelen, duur. </li></ul><ul><li>Na afronding van ee n opdracht of een aantal opdrachten vindt een feedbackronde plaats: </li></ul><ul><ul><li>reflectie op het resultaat van de opdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>informatieuitwisseling/kennisdeling met andere scholen </li></ul></ul><ul><ul><li>input verwerken in het leermiddelenbeleidsplan </li></ul></ul><ul><li>Sommige opdrachten vragen om voorbereiding of verwerking in de tijd tussen 2 werkbijeenkomsten </li></ul>
 7. 8. Werkbijeenkomst 1 Toekomstkaders <ul><li>Missie abstract context </li></ul><ul><li>Visie & </li></ul><ul><li>Ontwikkelingsdoelen </li></ul><ul><li>Onderwijsleerportret leren en onderwijzen </li></ul><ul><li>Programma van Eisen concreet leermiddelen </li></ul>Wat willen we bereiken?
 8. 9. Opdracht 1 Missie en identiteit <ul><li>Wat kenmerkt nu juist (het onderwijs op) UW school ? </li></ul><ul><li>Formuleer een ‘top 5’ statements over de missie van uw school. Doe dit aan de hand van de vragen “Waarom kiezen ‘we’ (directie, docenten, ouders, leerlingen) nu juist voor deze school? Waarom zullen ‘wij’ ook in 2016 voor deze school kiezen?” </li></ul><ul><li>Vul paragraaf 1 van het format Leermiddelenbeleidsplan in. </li></ul><ul><li>Tijd: 20 minuten </li></ul>
 9. 10. Opdracht 2 Visie en ontwikkelingsdoelen <ul><li>Vertaal de uitspraken over missie en identiteit naar: </li></ul><ul><ul><li>de visie op leren en onderwijzen; </li></ul></ul><ul><ul><li>de belangrijkste ontwikkelingsdoelen. </li></ul></ul><ul><li>Formuleer de doelen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en meetbaar) </li></ul><ul><li>Vul de ontwikkelingsdoelen in paragraaf 2 van het format Leermiddelenbeleidsplan in. </li></ul><ul><li>Tijd : 35 minuten </li></ul>
 10. 11. Opdracht 3 Onderwijsleerportret
 11. 12. Welk onderwijsleerportret heeft uw school? <ul><li>Kort: op dit moment? </li></ul><ul><li>Uitwerken in opdracht 3: in 2016? </li></ul>
 12. 13. Opdracht 3 Onderwijsleerportret <ul><li>U gaat aan de slag met de volgende vragen. </li></ul><ul><li>Hoe leren uw leerlingen in 2016? </li></ul><ul><li>Welke rol spelen de docenten dan? </li></ul><ul><li>Hoe wordt de onderwijsorganisatie ingericht ? </li></ul><ul><li>Welke rol speelt de schoolleiding? </li></ul><ul><li>Opbrengst: een onderwijsleerportret van uw school in 2016 met een concrete uitwerking van uw visie en ontwikkelingsdoelen. </li></ul><ul><li>Vul paragraaf 3 van het format leermiddelenbeleidsplan in </li></ul><ul><li>Tijd: 80 minuten </li></ul>
 13. 14. Balans tussen de primaire proceskant en de organisatiekant van de school
 14. 15. Opdracht 3 Feedbackronde <ul><li>Tijd: 30 minuten (einde 16.10u) </li></ul><ul><li>Een van de teamleden noteert de missie, visie & ontwikkelingsdoelen en onderwijsleerportret(ten) op een flipover-vel. </li></ul><ul><li>Dit teamlid blijft aan tafel zitten en presenteert vanaf het flipover-vel. </li></ul><ul><li>De overige teamdelen verspreiden zich over andere groepen. </li></ul><ul><li>De nieuwe tafelgenoten (uit andere teams) geven vervolgens reflectie op het gepresenteerde. </li></ul><ul><li>De ontvangen input wordt daarna besproken in het eigen team. </li></ul>
 15. 16. Opdracht 4 Programma van Eisen <ul><li>Met de opbrengsten van opdracht 1 tot en met 3 formuleert u in een Programma van Eisen aan welke uitgangspunten de leermiddelen op uw school moeten (gaan) voldoen. </li></ul><ul><li>Opbrengst </li></ul><ul><ul><li>Voorlopig Programma van Eisen </li></ul></ul><ul><ul><li>Afspraken over de inventarisatie van leermiddelengebruik op uw school (zie vragen(lijsten) en aanbiedingsbrief) </li></ul></ul><ul><li>Tijd: 35 minuten </li></ul><ul><li>NB Opdracht 4 is nu niet af: tussen bijeenkomst 1 en 2 wordt er verder gewerkt en in de tweede werkbijeenkomst wordt het PvE verder vormgegeven. </li></ul>
 16. 17. Inventarisatie leermiddelen <ul><li>Inventarisatie bij leerlingen & docenten </li></ul><ul><li>Vragenlijsten en aanbiedingsbrieven zijn digitaal beschikbaar en aan te passen voor eigen gebruik (zie usb-stick en website) </li></ul><ul><li>Spreek af </li></ul><ul><ul><li>Welke vragen zetten jullie uit </li></ul></ul><ul><ul><li>Waar zetten jullie de vragen uit? En Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wanneer? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie voert uit / coördineert? </li></ul></ul>
 17. 18. Werkafspraken <ul><li>Ga werkbijeenkomst 2 voorbereiden. Werk de opdrachten 1 t/m 3 uit. </li></ul><ul><li>Maak nu in de groep werkafspraken over de tussentijdse opdrachten. </li></ul><ul><ul><li>Opdracht 3 + 4 Inventarisatie ‘leermiddelengebruik’: vragenlijsten voor docenten en/of leerlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht 5a Inventarisatie professionaliseringswensen: vragenlijst secties/docenten </li></ul></ul><ul><li>Maak afspraken over: </li></ul><ul><ul><li>wie benaderen we? </li></ul></ul><ul><ul><li>de planning voor het vergaren van informatie/gegevens; </li></ul></ul><ul><ul><li>de manier en het moment waarop u de gegevens wilt verwerken/bundelen. </li></ul></ul>
 18. 19. Sociale media leermiddelenbeleid Twitter www.twitter.com/leermiddelenvo #leermiddelenbeleid Nieuws en interessante feitjes, verslagen van de werkbijeenkomsten Groep leermiddelenbeleid Linkedin http://linkd.in/ojG1oY Vragen en discussies: keuze device, iPads in de klas, ontwikkelingsdoelen SMART formuleren, gebruiken digitaal leermateriaal. Slideshare www.slideshare.net/leermiddelenbeleid Onderwerpen: sheets werkbijeenkomsten, voorbereiding per werkbijeenkomst, instructies gebruik digitale vragenlijsten Google Docs http://bit.ly/uxIUso en http://bit.ly/tcdIkV Gebruiken van de digitale versie van de vragenlijsten voor docenten en leerlingen Website www.leermiddelenvo.nl Instrumentarium en verdiepende informatie

Editor's Notes

 • Deelname aan 3 werkbijeenkomsten ondersteunt scholen om te komen tot een integraal Leermiddelenbeleid. De verschillende onderdelen van het plan komen aan bod. Op basis van ervaringen van 250 scholen die in 2009 &amp; 2010 hebben deelgenomen aan ´t project Leermiddelenbeleid heeft de ondersteuning die wij u bieden vorm en inhoud gekregen. De status van het leermiddelenebeleidsplan
 • Vanuit het project wordt er actief ondersteund bij de voorbereiding van leermiddelenbeleid op schoolniveau. Dit doen we door werkgroepen van medewerkers van scholen te ondersteunen bij het opstellen van een leermiddelenbeleidsplan. De focus ligt op scholen ondersteunen bij het ontwikkelen van Leermiddelenbeleid dat past bij de eigen school. De uitvoering van het leermiddelenbeleidsplan is op enig moment de verantwoordelijkheid van iedere individuele scholen zoals die deelneemt.
 • Dit schema laat de inhoudelijke stappen (inhoud) en processtappen zien die in dit ontwikkeltraject willen zetten. Notitie : ‘handvatten voor de werkgroep leermiddelenbeleid’ (hoofdlijnen het koersboek voor de werkgroep) Uitkomst: zie ‘format plan van aanpak’ en Fase 2 Analyseren en toetsen: hieronder valt ook inventarisatie (dus nog een deel van fase 1)
 • Focus werkbijeenkomst 1: visie op toekomst vertalen in ontwikkelingsdoelen, en deze vertalen in een onderwijsleerportret en een programma van eisen: wat willen we? Focus tussen werkbijeenkomst 1 en werkbijeenkomst 2: inventariseren en analyseren Focus werkbijeenkomst 2: welke consequenties hebben realiseren van ontwikkelingsdoelen voor leermiddelen, ict-gebruik, professionalisering Focus tussen werkbijeenkomst 2 en 3: ..en welke voor ict-infrastructuur, besluitvorming en financiering? Focus werkbijeenkomst 3: hoe gaan we leermiddelenbeleid realiseren en borgen?
 • Doel en grote lijn van de bijeenkomst kort uitleggen. Aard van instrumentarium: reikt werkwijze aan en leidt tot concrete output. Is bedoeld als hulpmiddel en niet als dwangbuis. Enige ruimte voor differentiatie is aanwezig (per opdracht toelichten). Tempo: snelkookpan! Soms zullen opdrachten misschien niet helemaal afkomen.Dat is niet erg, je krijgt toch een beeld van de werkwijzen. Deze opdrachten kunnen dan als voorbereiding voor de volgende bijeenkomst worden afgemaakt. Maak hierover afspraken!
 • Concentreer hierbij vooral op primaire proces: leren, onderwijzen, ict-gebruik. Met het secundaire proces gaan we in de volgende bijeenkomsten ook an de slag
 • Let u a.u.b. op een redelijk evenredige spreiding over de tafels!
 • Differentiatie: opdracht 3 heeft 2 werkwijzen! Kort toelichten.

×