Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bacalah sayang buku 1

51,619 views

Published on

PERKONGSIAN DARI GROUP TEACHER COLLECTION. BAHAN INI MERUPAKAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN YANG SAYA GUNAKAN UNTUK PROGRAM BACAAN KELAS PAGI YANG SAYA KENDALIKAN. BUKU INI BANYAK MEMBANTU MURID SAYA MEMBACA DENGAN LEBIH BAIK DAN LANCAR. BUKU BERGAMBAR INI LENGKAP DENGAN WARNA YANG MENUNJUKKAN PEMENGGALAN PERKATAAN. IA MEMBANTU MURID LINUS DALAM MEMBATANG PERKATAAN DENGAN BETUL. BUKU INI MEMPUNYAI 28 MUKA SURAT DAN DI BAHAGIAN AKHIR ADALAH HURUF. SEMOGA DENGAN PERKONGSIAN KITA SAMA-SAMA MENDAPAT MANFAAT DARINYA. APA YANG LEBIH PENTING ADALAH ANAK-ANAK DIDIK YANG KITA AJAR MENGENAL HURUF SEHINGGA PANDAI MEMBACA BERJAYA DI DUNIA DAN AKHIRAT.

Published in: Education
 • To get professional research papers you must go for experts like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • good
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bacalah sayang buku 1

 1. 1. Idea asal PUAN HAJAH JULIANI BINTI ABDULLAH Disemak semula PANEL PENERBITAN KREATIF KEMBARA SDN.BHD.
 2. 2. Buku BACALAH SAYANG memperkenalkan satu “Formula” dan cara yang sistematik untuk membina kemahiran bacaan secara cepat dan tepat tanpa perlu mengenal keseluruhan abjad A-Z terlebih dahulu. Kaedah ini disusun berdasarkan konsep terus membaca dengan satu huruf satu hari melalui kaedah suku kata. Buku ini dihasilkan atas kesedaran: 1. BahawaBahasaMalaysiamerupakanbahasayangpalingmudahdipelajarijikaterdapat satu kaedah yang sistematik. 2. Wujudnya masalah yang dihadapi oleh guru tahun satu khasnya dan guru-guru amnya tentang kaedah untuk mengajar murid-murid membaca dan menulis dengan cepat dan tepat,sebelum mengajarkan kemahiran bahasa yang lain. 3. Bahawa kemahiran bacaan seharusnya dibina secara konkrit melalui proses kenal huruf suku kata perkataan ayat dan seterusnya membaca petikan dengan intonasi yang betul. 4. Bahawa kaedah tradisi, menghafal dan mengenal kesemua huruf abjad dahulu sebelum boleh membaca, membuang masa dan membunuh minat murid-murid untuk menguasai kemahiran bacaan. 5. Menginsaf masalah guru dalam penyediaan bahan tersusun ke arah mengajar murid-murid menguasai kemahiran bacaan dan cekap menulis dalam jangka masa yang pendek agar dapat menguasai kemahiran yang lain dengan penuh minat dan berkeyakinan. 6. Bahawa buku ini amat sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa MalaysiaTahun Satu khasnya dan Kelas Pemulihan untuk membasmi buta huruf. 7. Bahawa buku ini boleh juga dijadikan sebagai bahan ujian pengesanan untuk menilai tahap penguasaan dan kesukaran murid dalam menguasai kemahiran bacaan kerana bahan bacaan disusun berperingkat-peringkat. Sesungguhnya, buku ini dicipta dan disusun untuk mempercepatkan celik huruf dalam kalangan murid-murid peringkat awal kanak-kanak lagi.Paparan ini akan dapat melahirkan kanak-kanak yang bersikap positif,berwawasan,dan pintar cerdas. Diharap buku ini dapat menyerap keprihatinan ibu bapa berganding bersama-sama guru ke arah celik huruf seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan pelajaran dalam Bahasa Malaysia. i PRAKATA
 3. 3. KAEDAH PENGGUNAAN BUKU INI 1. Murid tidak perlu mengenal keseluruhan abjad A - Z terlebih dahulu. 2. Kenalkan huruf mengikut susunan dalam buku. Penekanan adalah pada huruf kecil dahulu. 3. Perkenalkan vokal satu persatu melalui proses: Namakan huruf ( a i u e o ) Bunyikan huruf 4. Selepas murid kenal huruf dan bunyikan adakan latihan menulis huruf yang diperkenalkan ke dalam buku tulis. 5. Perkenalkan huruf K. Gabungkan K dengan vokal dan membentuk suku kata dalam lingkungan huruf itu dan huruf-huruf lain seperti susunan dalam buku melalui proses: Latih tubi bunyi huruf Latih tubi bunyi suku kata Membatang suku kata Membaca perkataan Membaca ayat / frasa Membaca petikan 6. Murid-murid digalakkan membaca terus (tanpa mengeja/membatang suku kata) pada peringkat bacaan ayat/frasa dan petikan dengan intonasi bacaan yang betul. 7. Ikut susunan dalam Buku Satu dan akhirnya susun semula semua huruf mengikut susunan abjad dalam huruf besar dan kecil. 8. Bimbing murid-murid membaca mengikut susunan seterusnya kepada Buku Dua mengikut kaedah yang sama. Sekian.
 4. 4. Aa I i Uu a yam i kan u lar
 5. 5. Ee Ee Oo e mak o bor e pal
 6. 6. kaki Kaki Kaki Aki. Kaki Akiku. Kuku kaki Aki aku. Kaki Aki aku kaku. Kk ka ki ku ke ke ko Aki aku kaku kuku  kaki kaki  aku kaki  Aki  kaku kaki  Aki  ku  kaku kokokuku
 7. 7. Buku Buku Baba. Abu buka buku Baba. Baba buka buku Abu. Ibu buka buku Baba. Bobo buka buku Abu. Bb ba bi bu be be bo ibu  buka  bubu Bobo  buka  buku ibu ubi bukububu Abu Baba babi babu bibi Bobo baka baki biku buka beku
 8. 8. Kuda Adi Adi ada kuda. Kuda Adi ada kaki. Kaki kuda ada daki. Dd da di du de de do Uda  ada  duku Uda  ada  dadu Adi  ada  kuda dada  Adi  ada  daki dadudadakuda budu ada Uda Adi adu debu kodi daki duka duku budi kadi dobi
 9. 9. Cucu Aki Acu cucu Aki. Acu ada buku. Acu cuba baca buku. Acu cuba baca buku Aci. Cc ca ci cu ce ce co Aci  ada  cucu ibu  cuci  ciku Abu  cucu  Aki Acu  cuci  beca Aci kaca cuba caci cucu cuci Acu bucu koci ciku cuka becabaca
 10. 10. Gaga Gaga ada dagu. Gaga ada gigi. Gaga cuci dagu. Gaga cuci gigi. Gg ga gi gu ge ge go Gaga  ada  gigi kaki  Gaga  ada  cagu ibu  bagi  Gaga  gado-gado gebu bagi duga Gaga cagu gigi dagu gado-gado
 11. 11. Hadi Hadi ada dahi. Hadi ada bahu. Hadi cuci dahi. Hadi cuci bahu. Hh ha hi hu he he ho Abu  ada  bahu Hadi  ada  dahi bahu dahi haba hiba hidu hoki Hadi
 12. 12. Haji Hadi Haji Hadi jadi jaga. Haji Hadi jaga kuda. Haji Hadi ada baju jaga. Haji Hadi juga ada kuda. Jj ja ji ju je je jo Jojo  ada  ciku Haji  Hadi  jadi  jaga Haji  Baba  ada  baju  judo bajubaja bijikeju jadi gaji judi juga judo haji kaji jika eja uji Jojo jaga
 13. 13. 10 Lili Lili beli gula. Lili beli labu. Lili juga beli cili. L l la li lu le le lo Adi  ada  guli ibu  beli  bola kaki  Lili  luka jala  Jali  ada  keli lidibola gulibulu labu laci beli gali lega kala lalu cili lada kilo keli luka lagu gula geli Lili jala Jali
 14. 14. 11 Mama Umi ada mama. Mama Umi ada jamu. Jamu mama jamu madu. Mama kami ada jamu lama. Mm ma mi mu me me mo muka  mama  ada  jamu madu  lama  jadi  beku kami  mahu  meja jamumeja mukamadu mama bumi koma malu moga kamu muda mahu lama kami
 15. 15. 12 Nani Nina buka guni nona. Nani beli nona Nina. Nani beli lima biji nona. Nn na ni nu ne ne no nama  nona  ini  Nani Ana  ada  lima  nona ini  naga  Cina baju  Nina  ada  nila Naniguni nilanaga nabi Nina nona Cina nada lena nama mana kini bina ini Ana
 16. 16. 13 Bapa Apu Ini bapa Apu. Apu puji bapa Apu. Bapa Apu puji Apu. Bapa Apu ada paku. Paku bapa Apu kena paha Ali. papa ada pala Apu ada pena pagi ini bapa buka pili Pp pa pi pu pe pe po pahapipi apipaku padi papa pili pagi lupa bapa puji apa pala pilu peka polo pena Apu
 17. 17. 14 Biri-biri Ara Ara ada biri-biri. Biri-biri cari ceri. Ara riba biri-biri. Jari kaki biri-biri kena duri. hari  ini  hari  Rabu biri-biri  lari  cari  ceri kera  cari  kura-kura Rr ra ri ru re re ro ceriraga rodapari Rabu riba ribu beri cara biru hari lari duri raja jari rela roma cari rupa kera Ara mari biri-biri kura-kura
 18. 18. 15 Sari Susi Sami bagi Susi sari. Nisa suka sari Susi. Susi juga suka sari ini. Ss siku  Nisa  luka Sami  suka  susu di  sana  ada  pasu sana basi seru sisi sedu desa saji jasa lusa seri sari sini Susi sena Nisa Sami suka nasisusu sikupasu sa si su se se so
 19. 19. 16 Tuti Hari ini hari cuti. Tuti baru tiba dari kota. Tuti beli soto dari kota. Tuti juga beli satu topi. Topi baru Tuti itu ada tiga tali. Tt Siti suka tebu hari ini hari cuti tugu itu tugu batu tigatebu matatopi tali tiba Siti tugu nota titi buta soto cuti hati tepi kota Tuti tuli tani tiri satu tiru ta ti tu te te to
 20. 20. 17 Sawi Dewi Dewi baru beli sawi. Hawa bawa sawi Dewi. Ibu Dewi rasa suka hati. Ww wa wi wu we we wo Hawa  beli  sawi Dewi  suka  baju  lawa Hawa  sewa  baju  Dewi Hawa sawi jawi bawa dewa Dewi wira wali lawa sawa sewa jiwa
 21. 21. 18 Yati Ayu ada bayi. Bayi Ayu nama Yati. Yati ada baju raya. Ayu pula suka baju raya Yati. Yy ya yi yu ye ye yo Yati  suka  soya titi  itu  titi  kayu hari  ini  Hari  Raya Ayu  sapu  kaya  pada  roti kayakayu yoyobayi daya paya raya Ayu soya puyu rayu sayu kayu Yati jaya kuyu saya
 22. 22. 19 Qq qa qi qu qe qe qo Vv va vi vu ve ve vo Viva Viko Devi Zz za zi zu ze ze zo Zaza     Zila     Zita     Zulu     Zoro Ff fa fi fu fe fe fo fana    Fifi      Furi      feri      foto qari
 23. 23. 20 cahaya delima jurubina matahari jurukamera petani
 24. 24. 21 Cerita 1 Kuda Hadi. Hadi ada kuda. Kuda Hadi tiba tadi. Kuda ada kaki. Kaki kuda ada daki. Hadi cuci kaki kuda. Cerita 2 Busu ada baju. Baju Busu ada saku. Saku Busu ada tisu. Busu sapu tisu pada siku. Cerita 3 Ayu baru beli lima biji guli. Ayu beri Dewi tiga biji guli. Ayu bagi Lisa satu guli. Ayu ada satu guli lagi.
 25. 25. 22 Cerita 6 Ini Kumari. Kumari ibu Marimutu. Kumari ada lima biji kelapa. Kumari beli daripada Ramasami. Kumari suka kari pari. Cerita 4 Mama ada bayi. Bayi suka susu. Bayi rasa dahaga. Mama riba bayi. Mama beri bayi susu. Pipi bayi kena susu. Mama cuci pipi bayi itu. Cerita 5 Haji Musa ada satu beca. Dia baru beli beca itu. Beca itu ada tiga roda. Hari-hari Haji Musa cuci beca itu.
 26. 26. 23 Cerita 7 Ini kuda. Bapa Ali beli kuda. Kuda Ali betina. Ali suka kuda itu. Pada hari ini kaki kuda luka. Lama-lama kuda itu mati. Ali rasa dukacita. Cerita 9 Ini baju baharu saya. Baju ini biru. Baju ini ada dua saku. Baju ini baju raya. Cerita 8 Ini biri-biri Abu. Abu beri biri-biri sawi. Biri-biri ini suka lari. Mari biri-biriku mari. Mari ke sini.
 27. 27. 24 Cerita 10 Ini Haji Zaki. Haji Zaki baru tiba dari desa. Haji Zaki bawa guni. Guni Haji Zaki ada lada. Haji Zaki juga bawa sawi. Haji Zaki beri Davi guni itu. Cerita 12 Bapa baru beli kereta. Kereta bapa kereta generasi baharu. Kereta bapa baru tiba dari kota. Kami cuci kereta baharu bapa. Kami cuci kereta di tepi telaga. Cerita 11 Nama saya Busu. Saya laki-laki. Cita-cita saya jadi jurubina. Bapa saya Haji Hadi. Bapa saya jadi jurutera. Nama ibu saya Siti Nani. Ibu saya wanita Melayu. Ibu saya jelita. Ibu jadi jurubahasa.
 28. 28. 25 Cerita 13 Ini biji delima. Ini pula batu delima. Ibu baru beli batu ini. Ibu suka batu ini. Di jari kiri ibu ada batu delima. Cerita 15 Hari ini hari Selasa. Ibu baru tiba dari kota. Ibu bawa raga. Raga ibu ada keladi. Ibu beli keladi dari nona Cina. Cerita 14 Itu kerusi Ramasami. Itu meja Ramasami. Ramasami suka putu. Yati beri putu itu kepada Ramasami. Mereka suka hati.
 29. 29. 26 Cerita 16 Hari ini hari Rabu. Ibu beli sekilo duku. Ibu bawa Suzana sama. Suzana suka duku. Ibu suka ceri. Suzana menari suka hati. Mereka ketawa suka hati. Cerita 18 Ini Milo. Yati suka Milo susu. Yati mahu lima sudu Milo. Yati juga mahu tiga sudu susu. Kami beri Yati lima sudu Milo. Yati suka hati. Cerita 17 Nani cuci gigi. Nani cuci gigi di tepi telaga. Ibu beri Nani tisu. Nani sapu tisu pada gusi. Nani cuci muka di tepi telaga.
 30. 30. 27 Cerita 19 Isa ada satu rusa. Rusa Isa suka susu. Rusa juga suka nasi. Rusa suka nasi sapu sapi. Rusa juga suka sawi. Sisa nasi rusa jadi basi. Cerita 20 Nama saya Noni. Saya ada muka. Di muka saya ada pipi. Pipi saya gebu. Saya ada dua mata. Saya ada bulu mata. Saya ada dahi. Saya juga ada dagu. Kaki saya ada jari. Jari kaki saya ada kuku.
 31. 31. 28 Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

×