Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att anpassa utvecklingsstöd till (för)skolor just-in-time och efter behov | Anders Nilsson | LTG-36

325 views

Published on

Presentation hållen vid Lean Tribe Gathering 36 i Malmö 17/5 2016.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att anpassa utvecklingsstöd till (för)skolor just-in-time och efter behov | Anders Nilsson | LTG-36

 1. 1. PEDAGOGISK INSPIRATION MALMÖ (PI Malmö) Stärker professionens kunskaper och dess egen utvecklingskraft med eleven i fokus
 2. 2. BAKGRUND Vad är Pedagogisk Inspiration Malmö?
 3. 3. PI Malmö är en utvecklingsavdelning som stödjer Malmö stads förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning genom professions- och verksamhetsutveckling Livslång lärande SPRÅK MATEMATIK NORMER OCH VÄRDEN IKT BEDÖMNING FÖR LÄRANDE 6 år 19 år12 år
 4. 4. PI Malmö stödjer en verksamhet som till innehåll och omfång är en betydlig mängd Förskolor Grundskolor Gymnasier och Vux 1894 anställda 12 gymnasier + Vux 4879 anställda 250 förskolor 4976 anställda 70 grundskolor och 20 mindre enheter PI
 5. 5. Pedagogisk inspiration Malmös verksamhetsidé (från styrgruppsdirektiv) Pedagogisk Inspiration Malmö ska stödja de tre skolförvaltningarna i deras pedagogiska utvecklingsarbete, utifrån respektive förvaltnings behov. Utgångspunkten för arbetet är att verksamheten ska bidra till att skapa goda förutsättningar för hög måluppfyllelse för eleverna och en likvärdig skola/förskola i Malmö stad. Avdelningen ska bidra till kollegialt lärande mellan skolformerna och utgöra en arena för samarbete mellan skolförvaltningarna utifrån ett 1-65 års perspektiv. avdelningens uppdrag utgår från FskF, GrF, och GyVF mål och åtagandeplaner och från beställningar direkt från verksamheterna.
 6. 6. DILEMMAN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ARBETA MED VERKSAMHETENS BEHOV ”JUST IN TIME” Bakrundsbeskrivning av utmaning och begreppet kravställning i vårt sammanhang
 7. 7. Så när vi har fortsatt oss i denna situation - vad gör vi nu? • Dokumentering och rutiner är ett sätt att avgränsa en komplex värld. Ett sätt att prognostisera framtida behov för framtida situationer. • PI Malmö behöver gå den andra vägen. Genom mångfald för stor variationsmöjlighet där vi kan möta framtida oväntade händelser i en konstant föränderlig miljö.
 8. 8. Vad behöver eleven (och därmed professionen) just nu? Hur lång är ledtiden från uppföljning till insats beroende på nivå?
 9. 9. Olika abstraktionsnivåer (Stratum) - var och med vad ska vi som avdelning stötta verksamheten? Elever och verksamhet i ständig förändring över tid Summativt Formativt Hög operativ anpassningsförmåga
 10. 10. Verksamhetens kravställning?
 11. 11. Hur bygger vi en utvecklingsavdelning som kan möta kravställning och göra skillnader för en hållbar samhällsutveckling? Att söka svar utanför utbildningsområdet … uppfattningar uppfattningar uppfattning uppfattning uppfattning PI PI Variation Gemensam förståelse ”Färdiga” Andra utvecklingsavdelningar Andra varsamheters språk - översättning
 12. 12. FRÅGESTÄLLNINGAR SOM SKAPAR BEKYMMER OCH DÄRMED LÄRANDE Vad jag kan hoppas på att lära mig idag …
 13. 13. Det här fattar jag inte … • Hur får man balans mellan långsiktig planering och kontinuerligt anpassning till verksamhetens behov? Från summativ till formativ utveckling? • Hur får jag verksamheten att förstå att vi arbetar lättrörligt och att vi kontinuerligt behöver verksamhetens problemformulering (och att de faktiskt inledningsvis gör en) • Hur minskar vi avståndet mellan ”expert” och verksamhetens syn på vad som är behovet? Hur når vi samproduktion? • Hur länge är ett resultat ett resultat? • Hur säkerställer vi vad vi lämnar kvart i verksamheten? Dvs att nyttan består av vår insats?
 14. 14. PI Malmös nätverksbaserade organisation med funktionsarenor i ett ständigt passningsspel

×