Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gioi thieu khoa du lich 2012

697 views

Published on

Khoa du lich

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gioi thieu khoa du lich 2012

 1. 1. Chào mừng các Tân sinh viên 38K Khoa Du lịch
 2. 2. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K www.themegallery.com Họ và tên: TRƯƠNG SỸ QUÝ Chức vụ: Chủ nhiệm khoa DL Học vị: Tiến sỹ Sở thích: Du lịch Số ĐTCĐ: 0511. 3958725 Số ĐTDĐ: 0905.101.545 Email ad.: quytrs@yahoo.com.vn
 3. 3. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Nội dung Giới thiệu chung1 Mục tiêu và chương trình đào tạo2 Hoạt động nghiên cứu khoa học3 Các kênh thông tin4
 4. 4. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA KHOA www.themegallery.com
 5. 5. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Giới thiệu chung về khoa  Chuyên ngành đào tạo Du lịch từ 1990  Bộ môn Du lịch thành lập từ 1992  13/04/2012 Khoa Du lịch thành lập, trực thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng  Câu Lạc bộ Du lịch thành lập 2010  Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Du lịch (trực thuộc trường Đại học Kinh tế) thành lập tháng 12/2011
 6. 6. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Giới thiệu chung về khoa  Quy mô đào tạo: Gần 750 SV  601 SV Chính quy.  136 SV Liên thông.  SV Lào, SV Trung quốc.
 7. 7. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Giới thiệu chung về khoa  Cán bộ giảng dạy, phục vụ: 16 người  01 Phó Giáo sư  03 Tiến sĩ  07 Thạc sĩ (02 đang Nghiên cứu sinh)  04 Cử nhân (02 đang học Cao học ở nước ngoài)  01 Thư ký khoa
 8. 8. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Giới thiệu chung về khoa  01 Chuyên ngành đang đào tạo  Quản trị kinh doanh du lịch  02 Chuyên ngành đào tạo mới  Quản trị kinh doanh Khách sạn  Quản trị Kinh doanh Lữ hành
 9. 9. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO www.themegallery.com KHẢ NĂNG HiỆN NAY: Tốt nghiệp THPT (>18 đ TSĐH) CV SAU TN: Thực thi - điều hành các chức năng - QtrỊ cung ứng dvụ, - Qtrị nhân sự, - Qtrị tài chính, - Qtrị marketing Trong: - Doanh nghiệp DL, CQ QLNN về DL - CQ ĐÀO TẠO & NGCỨU VỀ DL MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Pchất chtrị - đđức nghề nghiệp tốt Skhỏe bđảm Nlực chmôn cao:  Kthức: chung, ktế, ngành  Kỹ năng: Ptích, ra qđịnh, tổ chức th.hiện và kiểm tra việc th.hiện các qđịnh kdoanh CÁC HỌC PHẦN (125 tín chỉ) - Gdục quốc phòng, - Giáo dục thể chất, - TOEIC 500 điểm, -Các môn Marxist- Leninnist, - Kithức đại cương, - Kthức cơ sở ngành, - Kthức chuyên ngành - Kỹ năng chuuyên sâu của ngành, - Các môn bổ trợ
 10. 10. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K CÁC HỌC PHẦN SẼ HỌC www.themegallery.com S TT Mã học phần Học phần Số TC 1. 2120201 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1) 2 2. 2120251 Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) 3 3. 2120061 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4. 2120191 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Các môn chính trị: S TT Mã học phần Học phần Số TC 5. 2110051 Xã hội học 2 6. 2110011 Pháp luật đại cương 2 7. 2110042 Luật kinh doanh 2 8. 2160362 Kinh tế ngành 2 Các môn kiến thức khoa học xã hội
 11. 11. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K CÁC HỌC PHẦN KiẾN THỨC KINH TẾ & QTKD www.themegallery.com Stt Mã HP Học phần Số TC 9. 2130011 Kinh tế vi mô 3 10. 2110021 Kinh tế vĩ mô 3 Stt Mã HP Học phần Số TC 13. 2130032 Quản trị học 3 14. 2130072 Quản trị chiến lược 3 15. 2130042 Quản trị nguồn nhân lực 3 16. 2130052 Quản trị tài chính 3 Các môn kiến thức khối ngành kinh tế Các môn kiến thức cơ sở ngành QTKD: Stt Mã HP Học phần Số TC 11. 2100012 Nguyên lý kế toán 3 12. 2110021 Marketing căn bản 3 Các môn kiến thức – kỹ năng của ngành QTKD:
 12. 12. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K CÁC HỌC PHẦN KỸ NĂNG CƠ BẢN www.themegallery.com Stt Mã HP Học phần Số TC 17. 4270011 Ngoại ngữ đại cương 1 3 18. 4270021 Ngoại ngữ đại cương 2 2 19. 4270031 Ngoại ngữ đại cương 3 2 Stt Mã HP Học phần Số TC 20. 3250011 Toán cao cấp 1 3 21. 3250021 Toán cao cấp 2 2 22. 3250041 Lý thuyết xác xuất và thống kê toán 3 23. 2150011 Tin học đại cương 3 24. 2110061 Các phương pháp định lượng trong kinh tế 3 25. 2150022 Kinh tế lượng 3 7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên (14 tín chỉ) Các môn kỹ năng giao tiếp chung – Tiếng Anh: Các môn kỹ năng định lượng và phân tích định lượng
 13. 13. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH www.themegallery.com Stt Mã HP Học phần Số TC 26. Nguyên lý kinh doanh du lịch 3 27. Quản trị cung ứng dịch vụ 3 28. Quản trị kinh doanh lưu trú 3 29. Quản trị kinh doanh lữ hành 3 30. Marketing dịch vụ 3 31. Quản trị kinh doanh nhà hàng 2
 14. 14. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K CÁC HỌC PHẦN BỔ TRỢ (BẮT BUỘC) www.themegallery.com Stt Mã HP Học phần Số TC 32. Tổ chức lãnh thổ du lịch 2 33. Lịch sử văn hóa Việt 2 34. Tâm lý khách du lịch 2 35. Quy trình phục vụ trong khách sạn 2 36. Tổ chức lễ hội và sự kiện 2 37. Kế toán quản trị 3 38. Thống kê kinh doanh 2 39. Nghiên cứu marketing 3 40. Hệ thống thông tin quản lý 2 Stt Mã HP Học phần Số TC 41. Đề án môn học Nguyên lý kinh doanh du lịch 2 42. Hoạt động ngoại khóa 2 tuần Đề án – Hoạt động ngoại khóa
 15. 15. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K CÁC HỌC PHẦN BỔ TRỢ (TỰ CHỌN- 8TC) www.themegallery.com 43. Anh văn trong kinh doanh khách sạn-nhà hàng 2 44. Anh văn trong hợp đồng và thư tín thương mại 2 45. Anh văn trong hướng dẫn du lịch 2 46. 3180183 Cơ sở văn hóa Việt 3 47. 3190262 Địa lý du lịch Việt 3 48. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2 49. Quản trị marketing 3 50. Quản trị quan hệ khách hàng 3 51. Thương mại điện tử 3 52. Thanh toán trong thương mại quốc tế 3 53. Phân tích tài chính 3 54. Quản trị dự án 3 55. Tài chính doanh nghiệp 3 56. Phát triển kỹ năng quản trị 3 57. Khởi sự kinh doanh 3 58. Quản trị rủi ro 3 59. Quản trị chất lượng toàn diện 3 60. Phương pháp nghiên cứu khoa học 2
 16. 16. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K THỰC TẬP TỐT NGHIỆP & HÌNH THỨC TN www.themegallery.com STT Mã học phần Nội dung Số tín chỉ Hình Thức 1 61. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4 62. Học phần tự chọn tốt nghiệp: chọn ít nhất 6 tín chỉ trong các học phần tự chọn ở mục 7.2.3 6 Hình Thức 2 61. Bảo vệ luận văn tốt nghiệp 10
 17. 17. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Khả năng học tập sau khi tốt nghiệp Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng cho phép sinh viên có thể theo đuổi các chương trình cao học (đào tạo thạc sĩ), nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sĩ) thuộc ngành Quản trị kinh doanh trong nước cũng như ở nước ngoài.  Ngoài ra, sinh viên có thể đăng ký theo học chương trình cấp bằng đại học thứ hai tại Trường hoặc tại các trường đại học khác.
 18. 18. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Hoạt động Nghiên cứu khoa học  Nghiên cứu khoa học của Giáo viên  15 đề tài cấp Bộ (Trong đó có 3 đề tài trọng điểm cấp Bộ)  06 đề tài cấp ĐHĐN  03 Quy hoạch phát triển Du lịch  01 đề tài Tổng cục Du lịch  Nghiên cứu khoa học của Sinh viên  Hàng năm đều tổ chức Hội Nghị Sinh viên NCKH  Bình quân khoảng 4-5 đề tài SV tham gia mỗi năm, nhiều đề tài đạt giải cấp Bộ, cấp ĐHĐN và Trường  Các chính sách hỗ trợ NCKH SV từ Trường, Khoa.
 19. 19. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Hoạt động Đoàn Thanh Niên Khoa  Các chương trình hằng năm  Giao lưu và hỗ trợ sinh viên khóa mới  Chương trình Văn nghệ Đón tân sinh viên  Ngày hội Đại gia đình Du lịch (Hội trại truyền thống)  Giải bóng đá Nam-Nữ truyền thống Khoa TM-DL mở rộng  Giao lưu sinh viên năm đầu tại Trường quân sự  Chương trình Công tác xã hội  Thành tích: Đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn trường năm học 2010 - 2011
 20. 20. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Hoạt động Đoàn Thanh Niên Khoa  Các chương trình năm học 2011-2012  Ngày hội Đại gia đình Du lịch 2011 (Giao lưu sinh viên khóa mới) (08-09/10/2011)  Giải bóng đá nam nữ Khoa TM-DL mở rộng (20/10/2011)  Tham gia Cuộc thi Khiêu vũ Lovely Night (20/10/2011)  Ngày hội Tri ân Người dẫn đường (20/11/2011)  Hội chợ ẩm thực 2011 (19-20/03/2012)  Giao lưu SV 37 trên quân sự (04/04/2012)  Chương trình tình nguyện Thế hệ xanh (30/04/2011)  Chương trình chia tay SV khóa 34K ra trường “Bye Bye Ba Bốn” (28/05/2011)
 21. 21. Khoa Du lịch chào mừng các Tân sinh viên 38K Các kênh thông tin của Khoa  Bảng thông báo trước VP Khoa  Trang web của Khoa (www.due.edu.vn – Mục Cơ cấu tổ chức –> Khoa Du lịch)  Cô Hương – Thư ký kiêm Giáo vụ Khoa  Đoàn thanh niên Khoa  Giáo viên chủ nhiệm  Ban Chủ nhiệm Khoa  Trưởng các Bộ môn  Khoadulich@gmail.com

×