Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

60% kleine IT-projecten scoort een voldoende

551 views

Published on

60% van de kleine IT-projecten scoort een voldoende resultaat. Maar dit betekent ook dat 40% een onvoldoende scoort. Een positief resultaat bij kleine IT-projecten is dus geen vanzelfsprekendheid. Evenals bij grote projecten zijn het missen van één gezamenlijk (organisatie)doel en het kiezen van een verkeerde (verander)aanpak belangrijke oorzaken bij tegenvallende resultaten.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

60% kleine IT-projecten scoort een voldoende

  1. 1. 60% kleine IT-projecten scoort een voldoende Een positief resultaat is geen vanzelfsprekendheid Leon Dohmen Juni 2011 60% van de kleine IT-projecten scoort een voldoende resultaat. Maar dit betekent ook dat 40% een onvoldoende scoort. Een positief resultaat bij kleine IT-projecten is dus geen vanzelfsprekendheid. Evenals bij grote projecten zijn het missen van één gezamenlijk(organisatie)doel en het kiezen van een verkeerde (verander)aanpak belangrijke oorzaken bij tegenvallende resultaten.
  2. 2. Een positief resultaat is geen vanzelfsprekendheidInleidingHet onderzoek ‘Leading principles for IT related organisational change’ toont de relatietussen enerzijds het resultaat van 46 projecten (of situaties) 1 en anderzijds de wijze waaropdit resultaat is bereikt (wijze van sturing). De projecten (of situaties) betreffenorganisatieveranderingen waarbij IT een belangrijke rol speelt zoals invoering van nieuwe ofvervanging van bestaande systemen, reorganisaties, processtandaardisatie en uitbesteding vanIT. Het onderzoek gebruikt IBAFrame als referentieraamwerk. IBAFrame staat voor IT (ofInnovation) Benefits Accelerator Framework.ProjectomvangBij het onderzoek is een karakteristiek verzameld die inzicht geeft in de grootte (omvang) vanprojecten (of situaties). De grootte van het project is dan bepaald op basis van het aantalmensen dat betrokken is bij de organisatieverandering waarbij IT een belangrijke rol speelt.Het resultaat wordt onderverdeeld in een aantal deelgebieden (aspecten):- Verbetering en doelstelling wordt o.a. bepaald door: Is het resultaat een verbetering, past dit bij het oorspronkelijke doel en sluit het resultaat aan bij de verwachting?- Absorptie: Is het resultaat van de verandering goed geabsorbeerd in de organisatie?- Nazorg: Veel nazorg is nodig (geweest) om de verandering eigen te maken?ResultatenResultaten van het onderzoek zijn uitgedrukt in cijfers op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 10(uitmuntend). Wanneer we de verschillende deelaspecten van het resultaatgebied erbij halen(zie tabel 1) valt vooral op dat nazorg bij grote projecten meestal als zwaar wordt ervaren.Hoe lager de score voor dit aspect is, hoe vaker de inspanning als zwaar is ervaren. Ditdeelaspect verdient zeker bij de grote projecten ruim aandacht. Gebruikers dienen (extra)ondersteund te worden bij het routine laten worden van de nieuwe IT -oplossingen. Tabel 1: Waardering van resultaat Betrokkenen < Betrokkenen > Betrokkenen kleine, middelgrote en grote projecten Statistieken 46 referentie projecten** 100 100 < 500 > 500 %-aandeel projecten 33% 24% 17% * Het aspect verbetering en Aantal projecten 15 11 8 doelstelling is het geconsolideerde Gemiddelde score bereikte resultaat 5,9 4,9 4,1 gemiddelde van 5 criteria en telt vijf Score per Score per Score per maal mee bij het bepalen van de Aspecten resultaat gebaseerd op IBAFrame aspect aspect aspect gemiddelde score bereikte resultaat. Verbetering en doelstelling* 5,9 5,1 4,3 ** Voor 12 projecten waren de Absorptie 6,0 4,5 4,4 karakteristieken van aantal Nazorg 5,6 4,5 2,9 betrokkenen niet ingevuld. Deze projecten zijn niet meegeteld voor deze doorsnede.Tabel 2 laat de verdeling van het resultaat zien van 34 projecten, onderverdeeld naar groottevan het project (of situatie). Hoewel de hoogste gemiddelde score van 8 door een klein projectis behaald en deze projecten ook vaker tot een positief resultaat (6 of hoger) leiden dan degrote(re) projecten, is het te simpel om algemeen te stellen dat kleinere projecten dus mindercomplex zijn dan de grote(re) projecten. Inzoomen op de 15 projecten in de categorie klein(aantal betrokkenen <100) maakt duidelijk dat ook bij kleine projecten een positief resultaatgeen vanzelfsprekendheid is. 60% scoort weliswaar een voldoende (6 of hoger). Maar ditbetekent ook dat maar liefst 6 projecten - dit is 40%! - een onvoldoende scoort (5 of lager).1 In het onderzoek zijn individuele projecten als ook de algemene situatie in een organisatie met betrekking tot het uitvoerenen presteren van projecten betrokken. 2
  3. 3. Een positief resultaat is geen vanzelfsprekendheidFlinke uitschieters naar beneden, zoals die bij de grote(re) projecten zichtbaar zijn, komen bijde kleine projecten echter niet voor. Resultaat categorie Tabel 2: Aantal projecten Project # onderverdeeld naar grootte van projecten en omvang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 projecten resultaatcategorie <100 - - - - 6 4 4 1 - - 15 >100 < 500 - - - 5 4 2 - - - - 11 >500 1 1 - 4 - 1 1 - - - 8 # projecten 1 1 0 9 10 7 5 1 0 0 34Als belangrijkste oorzaken voor tegenvallende resultaten wijst het onderzoek aan:1. Het ontbreken van één gezamenlijk doel;2. Het hanteren van een verkeerde (verander)aanpak.Opvallend is dat ook bij de grote(re) projecten dezelfde oorzaken een rol spelen bij detegenvallende resultaten. Kleine projecten worstelen blijkbaar met dezelfde problemen.Economie en ethiekVolgens onderzoek van KPMG 2 geven Nederlandse bedrijven 5 miljoen Euro uit aanorganisatieveranderingen. 90% van de 45 onderzochte bedrijven hadden hierbij te maken metprojecten die niet het gewenste resultaat opleverden. Internationaal had een veel lagerpercentage bedrijven (60%) te maken met tegenvallende projecten, maar die projecten kosttengemiddeld wel meer (circa 9 miljoen Euro).Naast deze bedrijfseconomische beschouwing is er ook een ethische beschouwing oporganisatieverandering waarbij IT een belangrijke rol speelt. In Nederland is Jeroen van denHoven3 een voorvechter van ethiek in het werkveld van IT. IT-oplossingen zorgen ervoor dathet werk van mensen in tal van sectoren fundamenteel veranderd is en verder zal veranderen.Van den Hoven pleit voor het hanteren van een ethisch bewustzijn door de IT-professional.De keuzes die de IT-professional maakt, raken de belangen van veel mensen. Gebrekkige IT-oplossingen zorgen voor de nodige frustratie en irritatie wanneer deze het (dagelijkse) werkvan mensen onvoldoende ondersteunen.Bron: Kampioen organisatieverandering, Unibook: http://www.unibook.com/nl/Leon-Dohmen/Kampioen-organisatieveranderingNaast algemene bevindingen beschrijft het boek ‘Kampioen organisatieverandering’ andere specifiekedoorsneden: verschillen in resultaatbeleving; resultaten bij uitbesteding van IT-diensten; resultaten in hetpublieke domein en resultaten in het private domein.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Leon Dohmen is principal management consultant bij Logica. Ook doceert hij Management of Technology aan de Rotterdam Business School voor Master- en MBA-programma’s. Leon is (co-)auteur van de boeken ‘Regie voeren over organisatieverandering met ICT’ (2008 – Sdu), ‘Changing IT in six’ (2010 – Koninklijke van Gorcum) en ‘Kampioen organisatieverandering’ (2011 - Unibook). - http://www.linkedin.com/pub/leon-dohmen/0/b24/92 -2 KPMG (2004). Veranderingsprojecten Nederlandse bedrijven falen, ManagementSite, juli.3 Hoven, J. van den (2007). Van software engineering naar menselijke waarden, SPIder conferentie, oktober. 3

×