Adult schedule-contraindications-bw

239 views

Published on

VACUNACIÓN CDC 2014

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adult schedule-contraindications-bw

 1. 1. TABLE. Contraindications and precautions to commonly used vaccines in adults: United States, 2014 ‚ Vaccine Contraindications Precautions ,QÀXHQ]D LQDFWLYDWHG YDFFLQH ,,9
 2. 2. 2 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 3. 3. DIWHU SUHYLRXV GRVH RI DQ ,,9 RU /$,9 RU WR D YDFFLQH FRPSRQHQW LQFOXGLQJ HJJ SURWHLQ 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU +LVWRU RI *XLOODLQ%DUUp 6QGURPH ZLWKLQ ZHHNV RI SUHYLRXV LQÀXHQ]D vaccination. Persons who experience only hives with exposure to eggs may receive RIV LI DJH HDUV
 4. 4. RU ZLWK DGGLWLRQDO VDIHW SUHFDXWLRQV ,,92 ,QÀXHQ]D UHFRPELQDQW 5,9
 5. 5. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 6. 6. DIWHU SUHYLRXV GRVH RI 5,9 or to a vaccine component. RIV does not contain any egg protein.2 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU +LVWRU RI *XLOODLQ%DUUp 6QGURPH ZLWKLQ ZHHNV RI SUHYLRXV LQÀXHQ]D vaccination. ,QÀXHQ]D OLYH DWWHQXDWHG /$,9
 7. 7. 2,3 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 8. 8. DIWHU SUHYLRXV GRVH RI DQ ,,9 RU /$,9 RU WR D YDFFLQH FRPSRQHQW LQFOXGLQJ HJJ SURWHLQ RQGLWLRQV IRU ZKLFK WKH $GYLVRU RPPLWWHH RQ ,PPXQL]DWLRQ 3UDFWLFHV $,3
 9. 9. UHFRPPHQGV DJDLQVW XVH EXW ZKLFK DUH QRW FRQWUDLQGLFDWLRQV LQ YDFFLQH SDFNDJH LQVHUW LPPXQH VXSSUHVVLRQ FHUWDLQ FKURQLF PHGLFDO FRQGLWLRQV VXFK DV DVWKPD GLDEHWHV KHDUW RU NLGQH GLVHDVH
 10. 10. DQG SUHJQDQF2,3 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU +LVWRU RI *XLOODLQ%DUUp 6QGURPH ZLWKLQ ZHHNV RI SUHYLRXV LQÀXHQ]D vaccination. 5HFHLSW RI VSHFL¿F DQWLYLUDOV LH DPDQWDGLQH ULPDQWDGLQH ]DQDPLYLU RU RVHOWDPLYLU
 11. 11. ZLWKLQ KRXUV EHIRUH YDFFLQDWLRQ $YRLG XVH RI WKHVH DQWLYLUDO GUXJV IRU GDV DIWHU YDFFLQDWLRQ Tetanus, diphtheria, pertussis 7GDS
 12. 12. WHWDQXV GLSKWKHULD 7G
 13. 13. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 14. 14. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. )RU SHUWXVVLVFRQWDLQLQJ YDFFLQHV HQFHSKDORSDWK HJ FRPD GHFUHDVHG OHYHO RI FRQVFLRXVQHVV RU SURORQJHG VHL]XUHV
 15. 15. QRW DWWULEXWDEOH WR DQRWKHU LGHQWL¿DEOH FDXVH ZLWKLQ GDV RI administration of a previous dose of Tdap or diphtheria and tetanus WR[RLGV DQG SHUWXVVLV '73
 16. 16. RU GLSKWKHULD DQG WHWDQXV WR[RLGV DQG DFHOOXODU SHUWXVVLV '7D3
 17. 17. YDFFLQH 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU *XLOODLQ%DUUp 6QGURPH ZLWKLQ ZHHNV DIWHU D SUHYLRXV GRVH RI WHWDQXV WR[RLG± containing vaccine. +LVWRU RI $UWKXVWSH KSHUVHQVLWLYLW UHDFWLRQV DIWHU D SUHYLRXV GRVH RI WHWDQXV RU GLSKWKHULD WR[RLG±FRQWDLQLQJ YDFFLQH GHIHU YDFFLQDWLRQ XQWLO DW OHDVW HDUV have elapsed since the last tetanus toxoid-containing vaccine. )RU SHUWXVVLVFRQWDLQLQJ YDFFLQHV SURJUHVVLYH RU XQVWDEOH QHXURORJLF GLVRUGHU XQFRQWUROOHG VHL]XUHV RU SURJUHVVLYH HQFHSKDORSDWK XQWLO D WUHDWPHQW UHJLPHQ KDV EHHQ HVWDEOLVKHG DQG WKH FRQGLWLRQ KDV VWDELOL]HG Varicella3 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 18. 18. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. .QRZQ VHYHUH LPPXQRGH¿FLHQF HJ IURP KHPDWRORJLF DQG VROLG WXPRUV UHFHLSW RI FKHPRWKHUDS FRQJHQLWDO LPPXQRGH¿FLHQF or long-term immunosuppressive therapy or patients with KXPDQ LPPXQRGH¿FLHQF YLUXV +,9
 19. 19. LQIHFWLRQ ZKR DUH VHYHUHO LPPXQRFRPSURPLVHG
 20. 20. Pregnancy. 5HFHQW ZLWKLQ PRQWKV
 21. 21. UHFHLSW RI DQWLERGFRQWDLQLQJ EORRG SURGXFW VSHFL¿F LQWHUYDO GHSHQGV RQ SURGXFW
 22. 22. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU 5HFHLSW RI VSHFL¿F DQWLYLUDOV LH DFFORYLU IDPFLFORYLU RU YDODFFORYLU
 23. 23. KRXUV EHIRUH YDFFLQDWLRQ DYRLG XVH RI WKHVH DQWLYLUDO GUXJV IRU GDV DIWHU vaccination. +XPDQ SDSLOORPDYLUXV +39
 24. 24. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 25. 25. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU Pregnancy. Zoster3 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 26. 26. WR D YDFFLQH FRPSRQHQW .QRZQ VHYHUH LPPXQRGH¿FLHQF HJ IURP KHPDWRORJLF DQG VROLG tumors, receipt of chemotherapy, or long-term immunosuppressive therapy RU SDWLHQWV ZLWK +,9 LQIHFWLRQ ZKR DUH VHYHUHO LPPXQRFRPSURPLVHG
 27. 27. Pregnancy. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU 5HFHLSW RI VSHFL¿F DQWLYLUDOV LH DFFORYLU IDPFLFORYLU RU YDODFFORYLU
 28. 28. KRXUV EHIRUH YDFFLQDWLRQ DYRLG XVH RI WKHVH DQWLYLUDO GUXJV IRU GDV DIWHU vaccination. 0HDVOHV PXPSV UXEHOOD 005
 29. 29. 3 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 30. 30. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. .QRZQ VHYHUH LPPXQRGH¿FLHQF HJ IURP KHPDWRORJLF DQG VROLG WXPRUV UHFHLSW RI FKHPRWKHUDS FRQJHQLWDO LPPXQRGH¿FLHQF RU long-term immunosuppressive therapy RU SDWLHQWV ZLWK +,9 LQIHFWLRQ ZKR DUH VHYHUHO LPPXQRFRPSURPLVHG
 31. 31. Pregnancy. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU 5HFHQW ZLWKLQ PRQWKV
 32. 32. UHFHLSW RI DQWLERGFRQWDLQLQJ EORRG SURGXFW VSHFL¿F LQWHUYDO GHSHQGV RQ SURGXFW
 33. 33. +LVWRU RI WKURPERFWRSHQLD RU WKURPERFWRSHQLF SXUSXUD 1HHG IRU WXEHUFXOLQ VNLQ WHVWLQJ6 Pneumococcal conjugate 39
 34. 34. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 35. 35. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component, including to any vaccine containing diphtheria toxoid. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU Pneumococcal polysaccharide 3369
 36. 36. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 37. 37. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU 0HQLQJRFRFFDO FRQMXJDWH 0HQ$:
 38. 38. PHQLQJRFRFFDO SROVDFFKDULGH 0369
 39. 39. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 40. 40. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU +HSDWLWLV $ +HS$
 41. 41. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 42. 42. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU +HSDWLWLV % +HS%
 43. 43. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 44. 44. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU +DHPRSKLOXV LQÀXHQ]DH Type E +LE
 45. 45. 6HYHUH DOOHUJLF UHDFWLRQ HJ DQDSKOD[LV
 46. 46. DIWHU D SUHYLRXV GRVH RU WR a vaccine component. 0RGHUDWH RU VHYHUH DFXWH LOOQHVV ZLWK RU ZLWKRXW IHYHU 9DFFLQH SDFNDJH LQVHUWV DQG WKH IXOO $,3 UHFRPPHQGDWLRQV IRU WKHVH YDFFLQHV VKRXOG EH FRQVXOWHG IRU DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ RQ YDFFLQHUHODWHG FRQWUDLQGLFDWLRQV DQG SUHFDXWLRQV DQG IRU PRUH LQIRUPDWLRQ RQ YDFFLQH H[FLSLHQWV (YHQWV RU FRQGLWLRQV OLVWHG DV SUHFDXWLRQV VKRXOG EH UHYLHZHG FDUHIXOO %HQH¿WV RI DQG ULVNV IRU DGPLQLVWHULQJ D VSHFL¿F YDFFLQH WR D SHUVRQ XQGHU WKHVH FLUFXPVWDQFHV VKRXOG EH FRQVLGHUHG ,I WKH ULVN IURP WKH YDFFLQH LV EHOLHYHG WR RXWZHLJK WKH EHQH¿W WKH YDFFLQH VKRXOG QRW EH DGPLQLVWHUHG ,I WKH EHQH¿W RI YDFFLQDWLRQ LV EHOLHYHG WR RXWZHLJK WKH ULVN WKH YDFFLQH VKRXOG EH DGPLQLVWHUHG $ FRQWUDLQGLFDWLRQ LV D FRQGLWLRQ LQ D UHFLSLHQW WKDW LQFUHDVHV WKH FKDQFH RI D VHULRXV DGYHUVH UHDFWLRQ 7KHUHIRUH D YDFFLQH VKRXOG QRW EH DGPLQLVWHUHG when a contraindication is present. 2. )RU PRUH LQIRUPDWLRQ RQ XVH RI LQÀXHQ]D YDFFLQHV DPRQJ SHUVRQV ZLWK HJJ DOOHUJLHV DQG D FRPSOHWH OLVW RI FRQGLWLRQV WKDW ' FRQVLGHUV WR EH UHDVRQV WR DYRLG UHFHLYLQJ /$,9 VHH ' 3UHYHQWLRQ DQG FRQWURO RI VHDVRQDO LQÀXHQ]D ZLWK YDFFLQHV UHFRPPHQGDWLRQV RI WKH $GYLVRU RPPLWWHH RQ ,PPXQL]DWLRQ 3UDFWLFHV $,3
 47. 47. ² 8QLWHG 6WDWHV ± MMWR 55
 48. 48. $YDLODEOH DW KWWSZZZFGFJRYPPZUSUHYLHZPPZUKWPOUUDKWP. 3. /$,9 005 YDULFHOOD RU ]RVWHU YDFFLQHV FDQ EH DGPLQLVWHUHG RQ WKH VDPH GD ,I QRW DGPLQLVWHUHG RQ WKH VDPH GD OLYH YDFFLQHV VKRXOG EH VHSDUDWHG E DW OHDVW GDV Immunosuppressive steroid dose is considered to be ZHHNV RI GDLO UHFHLSW RI PJ RI SUHGQLVRQH RU WKH HTXLYDOHQW 9DFFLQDWLRQ VKRXOG EH GHIHUUHG IRU DW OHDVW PRQWK DIWHU GLVFRQWLQXDWLRQ RI VXFK WKHUDS 3URYLGHUV VKRXOG FRQVXOW $,3 UHFRPPHQGDWLRQV IRU FRPSOHWH LQIRUPDWLRQ RQ WKH XVH RI VSHFL¿F OLYH YDFFLQHV DPRQJ SHUVRQV RQ LPPXQHVXSSUHVVLQJ PHGLFDWLRQV RU ZLWK LPPXQH suppression because of other reasons. 9DFFLQH VKRXOG EH GHIHUUHG IRU WKH DSSURSULDWH LQWHUYDO LI UHSODFHPHQW LPPXQH JOREXOLQ SURGXFWV DUH EHLQJ DGPLQLVWHUHG 6HH ' *HQHUDO UHFRPPHQGDWLRQV RQ LPPXQL]DWLRQ UHFRPPHQGDWLRQV RI WKH $GYLVRU RPPLWWHH RQ ,PPXQL]DWLRQ 3UDFWLFHV $,3
 49. 49. MMWR 1R 55
 50. 50. $YDLODEOH DW www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html. 6. 0HDVOHV YDFFLQDWLRQ PLJKW VXSSUHVV WXEHUFXOLQ UHDFWLYLW WHPSRUDULO 0HDVOHVFRQWDLQLQJ YDFFLQH PD EH DGPLQLVWHUHG RQ WKH VDPH GD DV WXEHUFXOLQ VNLQ WHVWLQJ ,I WHVWLQJ FDQQRW EH SHUIRUPHG XQWLO DIWHU WKH GD RI 005 YDFFLQDWLRQ WKH WHVW VKRXOG EH SRVWSRQHG IRU DW OHDVW ZHHNV DIWHU WKH YDFFLQDWLRQ ,I DQ XUJHQW QHHG H[LVWV WR VNLQ WHVW GR VR ZLWK WKH XQGHUVWDQGLQJ WKDW UHDFWLYLW might be reduced by the vaccine. $GDSWHG IURP ' 7DEOH RQWUDLQGLFDWLRQV DQG SUHFDXWLRQV WR FRPPRQO XVHG YDFFLQHV *HQHUDO UHFRPPHQGDWLRQV RQ LPPXQL]DWLRQ UHFRPPHQGDWLRQV RI WKH $GYLVRU RPPLWWHH RQ ,PPXQL]DWLRQ 3UDFWLFHV MMWR 1R 55
 51. 51. ± DQG IURP $WNLQVRQ : :ROIH 6 +DPERUVN - HGV $SSHQGL[ $ (SLGHPLRORJ DQG SUHYHQWLRQ RI YDFFLQH SUHYHQWDEOH GLVHDVHV WK HG :DVKLQJWRQ ' 3XEOLF +HDOWK )RXQGDWLRQ $YDLODEOH DW ZZZFGFJRYYDFFLQHVSXEVSLQNERRNLQGH[KWPO. ‚ 5HJDUGLQJ ODWH[ DOOHUJ FRQVXOW WKH SDFNDJH LQVHUW IRU DQ YDFFLQH DGPLQLVWHUHG U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease and Prevention

×