Aprèn en el supermercat 3r ESO

2,957 views

Published on

Treball interdisciplinari de ciències, matemàtiques i tecnologia adreçat als alumnes de 3r d'ESO.

Published in: Education, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,957
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
87
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aprèn en el supermercat 3r ESO

 1. 1. Aprenent al supermercat Antònia Avellà Librada Avellà Maria Jesús Cascales Maria José Ferrer Víctor Fornés Pepa Garcia Ismael Guardiola Francisco Miralles Mònica Monserrat Maribel Puig Curs 2007/2008
 2. 2. Aprenent al supermercat 0. PRESENTACIÓ .......................................................... 3 1. OBJECTIUS ............................................................. 5 2. CONTINGUTS ........................................................... 7 2.1 Matemàtiques.......................................................................................................................................................7 2.2 Tecnologia.............................................................................................................................................................8 2.3 Ciències de la Natura....................................................................................................................................... 10 3.ACTIVITATS ............................................................ 12 ACTIVITAT 1. Quant pesa? Quant val?............................................................................................................ 15 ACTIVITAT 2. Massa + ingredients = pizza..................................................................................................... 16 ACTIVITAT 3. Quina oferta t’interessa? ....................................................................................................... 20 ACTIVITAT 4. Un litre de llet ........................................................................................................................... 23 ACTIVITAT 5. Llauna de pinya........................................................................................................................... 27 ACTIVITAT 6. El pastis ....................................................................................................................................... 29 ACTIVITAT 7. Suc casolà..................................................................................................................................... 31 ACTIVITAT 8. Envasos de plàstic..................................................................................................................... 33 ACTIVITAT 9. Fem fotos.................................................................................................................................... 34 ACTIVITAT 10. Codi de barres.......................................................................................................................... 36 ACTIVITAT 11. Quant s’està gastant?............................................................................................................. 40 ACTIVITAT 12. Enquesta .................................................................................................................................... 42 ACTIVITAT 13. Podríeu construir-ho vosaltres? .......................................................................................... 47 ACTIVITAT 14. Lector de codi de barres. ..................................................................................................... 48 ACTIVITAT 15. COmparem CApacitats, COmparem eLs envAsos ............................................................ 49 ACTIVITAT 16. Aliments energètics, estructurals i reguladors .............................................................. 50 ACTIVITAT 17. La cadena alimentaria............................................................................................................. 52 ACTIVITAT 18. Detectiu al supermercat ....................................................................................................... 53 ACTIVITAT 19 .El meu primer iogurt............................................................................................................... 55 ACTIVITAT 20. Els grups d’aliments al teu supermercat........................................................................... 57 ACTIVITAT 21. Plats precuinats ....................................................................................................................... 60 ACTIVITAT 22. En la xarcuteria....................................................................................................................... 63 ACTIVITAT 23 Fruites i verdures.................................................................................................................... 68 ACTIVITAT 24. Marca blanca o normal........................................................................................................... 74 ACTIVITAT 25. La conservació dels aliments................................................................................................ 76 ACTIVITAT 26 .Un nutrient imprescindible................................................................................................... 79 4. MATERIALS I ESPAIS ................................................ 82 5. AVALUACIÓ ............................................................ 82 6. BIBLIOGRAFIA......................................................... 84 2
 3. 3. Aprenent al supermercat 0. PRESENTACIÓ Aquest conjunt d’activitats estan pensades per a desenvolupar-les en un nivell de 3r curs de ESO, dins l’àmbit de les àrees de Matemàtiques, Ciències de la Natura i Tecnologia. L’objectiu global és dotar a l’alumne d’un esperit crític, que li permeta analitzar i prendre decisions encertades davant les diferents possibilitats que apareixen en el mercat del consum. A més a més, mostrar-los que tot allò que treballem en classe els pot servir per a situacions quotidianes, com per exemple anar a comprar al supermercat. Es pretén, també, que l’alumnat siga capaç de treballar amb els companys de forma cooperativa. Aquestes activitats, en estar dissenyades per professorat de diferents àrees, contribueixen, en menor o major mesura, a l’adquisició de les diferents competències (en comunicació lingüística, matemàtica, en el coneixement i interacció en el món físic, tractament de la informació i competència digital, social i ciudatana, cultural i artística, per aprendre a aprendre i autonomia i iniciativa personal) marcades pel currículum. Al mateix temps, es treballen els temes transversals de l’educació per a la salut i el consumidor, l’educació mediambiental, l’educació per la igualtat de sexes i l’educació per la pau. Com a pas previ, a la posada en pràctica d’aquest dossier, es recomanable presentar el conjunt d’activitats a classe i les “regles del joc”. Per aquesta sessió es pot utilitzar la presentació Aprenent al supermercat.ppt. En la següent sessió és necessari fer una visita amb l’alumnat a un supermercat, on distribuïts en grups de 4 o 5, hauran d’anar recollint les dades i la informació corresponent de cada activitat, que desprès tindrà una continuació al centre ( aula ordinària, aula d’informàtica i aula-taller) 3
 4. 4. Aprenent al supermercat Per a finalitzar, cada grup ha de lliurar com a document final totes les activitats en paper, així com els arxius que hagen generat com a conclusió d’algunes activitats. El grup de professors que ha elaborat el dossier està format per Antònia Avellà, Librada Avellà, Maria Jesús Cascales, Maria José Ferrer, Víctor Fornés, Pepa Garcia, Ismael Guardiola, Francisco Miralles, Mònica Monserrat i Maribel Puig. 4
 5. 5. Aprenent al supermercat 1. OBJECTIUS Segons el decret 112/2007 que estableix el currículum de 3r curs de ESO, al desenvolupar aquestes activitats, es pretén que l’alumnat siga capaç de: a) Utilitzar tècniques matemàtiques per interpretar i avaluar, de manera crítica, la informació que rep del seu entorn. b) Fer observacions sistemàtiques d’aspectes quantitatius i lògics de la realitat, i estructurar i presentar la informació obtinguda de manera que se’n facilite l’anàlisi posterior. c) Emprar amb soltesa els mitjans tecnològics (calculadores, ordinadors i càmeres digitals) que faciliten les tasques de càlcul i representació. d) Sistematitzar i ordenar, mitjançant diferents tipus de registre (gràfics, estadístiques, quadres, ...), les dades obtingudes mitjançant diferents fonts d’informació. e) Abordar amb autonomia i creativitat, individualment i en grup, problemes tecnològics treballant de manera ordenada i metòdica per a estudiar el problema. f) Recopilar i seleccionar informació procedent de distintes fonts i elaborar la documentació pertinent. g) Analitzar els objectes i sistemes tècnics per a comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor manera d’usar-los i controlar-los, entendre les condicions fonamentals que han intervingut en el seu disseny i construcció. h) Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar la seua viabilitat i abast, fent us dels mitjans tecnològics, recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari adequats. i) Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la busca de solucions, en la presa de decisions i en l’execució 5
 6. 6. Aprenent al supermercat de les tasques encomanades amb actitud de respecte, cooperació, tolerància i solidaritat. j) Comprendre i expressar missatges amb contingut científic utilitzant el llenguatge oral i escrit amb propietat, així com argumentar i donar explicacions entre altres en l’àmbit de la ciència. k) Interpretar i construir, a partir de dades experimentals, mapes, diagrames, gràfiques,taules i altres models de representació, i formular conclusions. l) Descobrir, reforçar i aprofundir en els continguts teòrics, per mitjà d’activitats pràctiques relacionades amb estos continguts. m) Obtindre informació sobre temes científics utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació i altres mitjans i utilitzar-la; valorar el seu contingut, per a fonamentar i orientar els treballs sobre temes científics. n) Desenvolupar hàbits favorables a la promoció de la salut personal i comunitària, facilitant estratègies que permeten afrontar els riscos de la societat actual en aspectes relacionats amb l’alimentació i el consum o) Comprendre la importància d’utilitzar els coneixements provinents de les Ciències de la natura per a satisfer les necessitats humanes i participar en la necessària presa de decisions entorn de problemes locals i globals als quals ens enfrontem. p) Entendre el coneixement científic com una cosa integrada, que es compartimenta en disciplines diferents per a aprofundir en els diferents aspectes de la realitat. 6
 7. 7. Aprenent al supermercat 2. CONTINGUTS Els continguts a treballar al llarg d’aquestes activitats de l’àrea de 2.1 Matemàtiques Bloc 1. Continguts comuns – Planificació i utilització d’estratègies en la resolució de problemes, com ara el recompte exhaustiu, la inducció o la busca de problemes afins, i comprovació de l’ajust de la solució a la situació plantejada. – Descripció verbal de relacions quantitatives i espacials i procediments de resolució per mitjà de la terminologia precisa. – Interpretació de missatges que continguen informacions de caràcter quantitatiu o simbòlic o sobre elements o relacions espacials. – Confiança en les pròpies capacitats per a afrontar problemes, comprendre les relacions matemàtiques i prendre decisions a partir d’estes. – Perseverança i flexibilitat en la busca de solucions als problemes i en la millora de les solucions trobades. – Utilització de ferramentes tecnològiques per a facilitar els càlculs de tipus numèric, algebraic o estadístic, les representacions funcionals i la comprensió de propietats geomètriques. Bloc 2. Nombres – Operacions amb fraccions i decimals. – Jerarquia de les operacions i ús del parèntesi. . Operacions amb nombres expressats en notació científica. Ús de la calculadora. – Aproximacions i errors. Utilització d’aproximacions i arrodoniments en la resolució de problemes de la vida quotidiana amb la precisió requerida per la situació plantejada. – Resolució de problemes en què intervé la proporcionalitat directa. Repartiments proporcionals. 7
 8. 8. Aprenent al supermercat – Percentatges encadenats. Bloc 4. Geometria – Revisió de la geometria del pla. – Revisió de la geometria de l’espai. –Estudi de formes, configuracions i relacions geomètriques. – Càlcul d’àrees i volums. Bloc 5. Funcions i gràfiques – Utilització de models lineals per a estudiar situacions provinents dels diferents àmbits de coneixement i de la vida quotidiana, per mitjà de la confecció de la taula, la representació gràfica. Bloc 6. Estadística i probabilitat – Estadística descriptiva unidimensional. Variables discretes i contínues. – Interpretació de taules de freqüències i gràfics estadístics. – Agrupació de dades en intervals. Histogrames i polígons de freqüències. – Construcció de la gràfica adequada a la naturalesa de les dades i a l’objectiu desitjat. – Càlcul i interpretació dels paràmetres de centralització (mediana, moda, quartils i mitjana) i dispersió (rang i desviació típica). – Interpretació conjunta de la mitjana i la desviació típica. – Utilització de les mesures de centralització i dispersió per a realitzar comparacions i valoracions. Anàlisi i crítica de la informació d’índole estadística i de la seua presentació. – Utilització de la calculadora i el full de càlcul per a organitzar les dades i realitzar càlculs. 2.2 Tecnologia Bloc 1. Procés de resolució de problemes tecnològics – Documents tècnics necessaris per a elaborar un projecte. – Disseny, planificació i construcció de prototips per mitjà de l’ús de materials, ferramentes i tècniques estudiades. 8
 9. 9. Aprenent al supermercat – Ús de full de càlcul i ferramentes gràfiques per a l’elaboració, desenrotllament i difusió del projecte. Bloc 2. Hardware i software – Coneixement i aplicació de terminologia i procediments bàsics de fulls de càlcul. Fórmules. Elaboració de gràfiques. Bloc 3. Tècniques d’expressió i comunicació – Sistemes senzills de representació. Vistes i perspectives. Proporcionalitat entre dibuix i realitat. Escales. Acotació. – Metrologia i instruments de mesura de precisió: calibre i micròmetre. Coneixement i ús dels dits instruments de mesura. Bloc 4. Materials d’ús tècnic – Introducció als plàstics. Classificació. Obtenció. Propietats característiques. Identificació en objectes d’ús habitual. – Treball en l’aula taller amb materials comercials i reciclats. Bloc 5. Electricitat i electrònica – Llei d’Ohm. Potència i energia elèctrica. – Electromagnetisme. Aplicacions: electroimant. Dinamo, motor de corrent continu, relé i alternador. – Muntatge de circuits característics. – Introducció a l’electrònica bàsica: la resistència, el condensador, el díode i el transistor. Descripció de components i muntatges bàsics. – Valoració dels efectes de l’ús de l’energia elèctrica sobre el medi ambient. Bloc 6. Tecnologies de la comunicació. Internet – L’ordinador com a mitjà de comunicació intergrupal: comunitats i aules virtuals. Internet: fòrums, blocs, sistema wiki i elaboració de pàgines web. – Actitud crítica i responsable cap a la propietat i la distribució del software i de la informació: tipus de llicències d’ús i distribució. Bloc 7. Energia i la seua transformació – Energia elèctrica: generació, transport i distribució. 9
 10. 10. Aprenent al supermercat – Energia i medi ambient. Eficiència i estalvi energètic. Impacte mediambiental de la generació, transport, distribució i ús de l’energia. Bloc 9. Tecnologia i societat – Tecnologia i medi ambient: impacte ambiental del desenrotllament tecnològic. Contaminació. Esgotament dels recursos energètics i de les matèries primeres. Tecnologies correctores. Desenvolupament sostenible. 2.3 Ciències de la Natura Bloc 1. Introducció a la metodologia científica – Utilització d’estratègies pròpies del treball científic com el plantejament de problemes i discussió del seu interès, la formulació i posada a prova d’hipòtesis i la interpretació dels resultats. L’informe científic. Anàlisi de dades organitzades en taules i gràfics. – Busca i selecció d’informació de caràcter científic per mitjà de les tecnologies de la informació i comunicació i altres fonts. - Interpretació d’informació de caràcter científic i utilització d’esta per a formar-se una opinió pròpia, expressar-se amb precisió i argumentar sobre problemes relacionats amb la naturalesa. La notació científica. - Valoració de les aportacions de les ciències de la naturalesa per a donar resposta a les necessitats dels sers humans i millorar les condicions de la seua existència, així com per a apreciar i gaudir de la diversitat natural i cultural, participant en la seua conservació, protecció i millora. Bloc 5. Les persones i la salut - Estudi de factors i hàbits relacionats amb la salut en la Comunitat Valenciana. La promoció de la salut i d’estils de vida saludables. - Alimentació i nutrició humanes. - Les funcions de nutrició. - Principals malalties. - Alimentació i salut. 10
 11. 11. Aprenent al supermercat - Dietes saludables i equilibrades. - Prevenció de les malalties provocades per malnutrició. - La conservació, manipulació i comercialització dels aliments. - Les persones i el consum d’aliments. 11
 12. 12. Aprenent al supermercat 3.ACTIVITATS En primer lloc farem un recorregut per tot el supermercat, de forma que l’alumnat conega on està situada cada secció i indicarem on estarà ubicat el punt de control que ens servirà per anar seguint el desenvolupament de la visita i com cada grup va omplint els fulls de treball de cada activitat. Desprès repartirem els fulls de treball de la forma següent: Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Grup 6 1 6 11 16 21 26 2 7 12 17 22 1 3 8 13 18 23 2 4 9 14 19 24 3 5 10 15 20 25 4 6 11 16 21 26 5 7 12 17 22 1 6 8 13 18 23 2 7 9 14 19 24 3 8 10 15 20 25 4 9 11 16 21 26 5 10 12 17 22 1 6 11 13 18 23 2 7 12 14 19 24 3 8 13 15 20 25 4 9 14 16 21 26 5 10 15 17 22 1 6 11 16 18 23 2 7 12 17 19 24 3 8 13 18 20 25 4 9 14 19 21 26 5 10 15 20 22 1 6 11 16 21 23 2 7 12 17 22 24 3 8 13 18 23 25 4 9 14 19 24 26 5 10 15 20 25 12
 13. 13. Aprenent al supermercat Per tal que tot l’alumnat no es concentre en la mateixa part del supermercat. Per a poder continuar amb la activitat següent, cada grup haurà de passar pel punt de control on el professor/a recollirà el full i lliurarà el següent, i així successivament fins a completar totes les activitats. A continuació indiquem la part de cada activitat que s’ha de realitzar al supermercat i la part que s’ha de realitzar al centre Supermercat Aula Aula informàtica 1. Quant pesa? Quant 1 2i3 val? 2. Massa + ingredients de 2 a 7 i 1i8 16 = pizza de 9 a 15 3. Quina oferta 1i2 de 3 a 7 t’interessa? de 2 a 5, 8, 4. Un litre de llet 1i7 de 10 a 12 i 6, 9 i 13 de 14 a 17 5. Llauna de pinya 1 de 2 a 6 7 6. El pastis 1 de 2 a 4 7. Suc casolà 1 de 2 a 7 8. Envasos de plàstic 1 1 1 9. Fem fotos 1 2i3 10. Codi de barres 1i2 de 3 a 8 11. Quant s’està 1 2i4 3 gastant? 12. Enquesta 1 de 2 a 8 de 2 a 8 13. Podríeu construir- 1 2 Aula taller 2 ho vosaltres? 14. Lector de codi de 1 2 barres. 15. COmparem CApacitats, COmparem 1 de 2 a 5 eLs envAsos 16. Aliments energètics, 1 de 2 a 6 estructurals i reguladors 17. La cadena de 1 a 4 5 alimentaria 18. Detectiu al 1 2i3 supermercat 13
 14. 14. Aprenent al supermercat 19 .El meu primer 1 de 2 a 9 iogurt 20. Els grups d’aliments al teu 1 de 2 a 8 supermercat 21. Plats precuinats 1i5 2, 3, 4 i 8 6i7 de 2 a 6, de 8 22. En la xarcuteria 1, 7 i 13 a 12 i de 14 a 18 de 3 a 9, de 1, 2, 10, 11, 15 23 Fruites i verdures 12 a 14, de 16 i 20 a 19 i 21 i 22 24. Marca blanca o 1 2,3 i 4 normal 25. La conservació dels 1 2, 3, 4 i 5 aliments 26 .Un nutrient 1 2,3 i 4 imprescindible En finalitzar la visita, el professorat recollirà tots els fulls per a poder continuar les activitats en l’aula durant les pròximes sessions. 14
 15. 15. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 1. Quant pesa? Quant val? Ves a la secció de fruites i verdures 1. Agafa un meló i posa’l al pes. Imprimeix el tiquet i anota les següents dades: Pes: Preu/Kg: Preu del meló: Indica les unitats corresponents Agafa 3 o 4 melons i pesa’ls, anota sols el pes de cadascun: Pes: ______ Pes: ______ Pes: ______ Pes: ______ 2. Amb quina xifra o xifres acaba sempre el pes? Els haurà passat el mateix als teus companys? Creus que es casualitat o hi ha alguna raó? 3. Ara calcula tu el preu del meló a partir de les dades i compara el teu resultat amb el que dona el tiquet. Per que creus que no coincideixen? Els haurà passat el mateix als teus companys? 15
 16. 16. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 2. Massa + ingredients = pizza 1. Ves a la secció de plats precuinats Agafa una pizza i anota les següents dades: a) Nom _____________________ b) Ingredients ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ c) Pes _______________ i preu ___________ d) % massa = ______ % ingredients = _____ e) % de cada ingredient 1. ____ % de ___________ 2. ____ % de ___________ 3. ____ % de ___________ 4. ____ % de ___________ 5. ____ % de ___________ 6. ____ % de ___________ 2. Calcula el pes de la massa 3. Calcula el pes dels ingredients 16
 17. 17. Aprenent al supermercat 4. Calcula el pes de cada ingredient 5. Escriu els ingredients i la quantitat necessària per fer esta pizza Massa: Ingredients: 6. Si considerem que una ració de pizza pesa 100 grams, calcula el preu d’una ració de pizza de la que estàs estudiant. 7. Quin serà el preu per kg? 17
 18. 18. Aprenent al supermercat I ara la preparem nosaltres 8. Esta es la recepta de la pizza prosciutto: 50 grams de pernil dolç, 100 grams de mozzarela, 150 grams de tomaca pelada i ratllada 100 grams de farina (o una base de pizza xicoteta) i un poc d’oli i sal Prepara una llista dels ingredients que necessites i anota el preu de cada un. Producte Quantitat Preu Ara contesta. 9. Calcula quant et costa fer una pizza, incloent la massa. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10. Calcula quant et costa fer una pizza comprant la massa feta ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11. Calcula quant et costa una pizza ja feta. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
 19. 19. Aprenent al supermercat ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12. ¿Que es més barat? Quant t’estalvies? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13. Si sou quatre amics a dinar quant et costaria en cada cas? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14. Si sou 8 amics a dinar quant et costaria en cada cas? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. I si sou 12? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. I si sou 20? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15. Quina conclusió pots traure? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16. Finalment, utilitzant el full de càlcul farem una comparativa del pressupost per persona en el cas de comprar els ingredients o en cas de comprar les pizzes precuinades i una de tot el grup, també comparant si comprem tots els ingredients o si comprem les pizzes precuinades. 19
 20. 20. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 3. Quina oferta t’interessa? Es segur que durant el teu recorregut pel supermercat hauràs vist alguna oferta, que com ja sabràs es una forma que tenen els comerços d’atraure als clients. T’interessa analitzar cada oferta per decidir correctament cada volta que et trobes amb una d’elles. 1. Busca al supermercat alguns productes en oferta i anota el nom de l’oferta, el producte, el preu original, el seu preu en oferta i les condicions: 1. Nom _______ Producte______ Preu per unitat original_____ Preu per unitat oferta _____ Condicions ___________________________________________ 2. Nom _______ Producte______ Preu per unitat original_____ Preu per unitat oferta _____ Condicions ___________________________________________ 3. Nom _______ Producte______ Preu per unitat original_____ Preu per unitat oferta _____ Condicions ___________________________________________ 4. Nom _______ Producte______ Preu per unitat original _____ Preu per unitat oferta _____ Condicions ___________________________________________ 2. Coneixes algun tipus d’oferta més que no hagués vist en este supermercat? En cas afirmatiu, indica quin ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 20
 21. 21. Aprenent al supermercat Pot ser que no hages vist alguna de les següents ofertes: 3x2 pagues 2 i te’n portes 3 2x1 pagues 1 i te’n portes 2 La segona unitat a meitat de preu Una unitat 0’60 € i 2 per 1 € 3. De les ofertes anteriors que no hages vist al supermercat, aplica-les a un producte del supermercat que tu cregues Nom _______ Producte______ Preu per unitat original _____ Preu per unitat oferta _____ Condicions ___________________________________________ Nom _______ Producte______ Preu per unitat original _____ Preu per unitat oferta _____ Condicions ___________________________________________ Nom _______ Producte______ Preu per unitat original _____ Preu per unitat oferta _____ Condicions ___________________________________________ 21
 22. 22. Aprenent al supermercat 4. Elabora una taula amb totes les ofertes anteriors. NOM PRODUCTE PREU ORIGINAL PREU OFERTA CONDICIONS 5. Analitzarem ara els diferents tipus per tal de triar la millor oferta en cada cas i resumirem estes ofertes utilitzant un símbol (%) que ens dirà quina es la millor En cada cas calcula l’estalvi i el % de descompte aplicat Oferta…………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. A partir dels % de descompte, quina de les ofertes es la millor? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… I quina es la pitjor? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ordena-les de pitjor a millor ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7. Imagina que un mateix producte el trobes en dos supermercats diferents. En un val 12 € i te un descompte del 20%, i en altre 13 €, però ens el deixen a 9,50 €. On el compres?.............................................................................. Quin és el % de descompte que et fan al deixar-te el producte a 9,50€?.................................................................................................................................. ......................................................................... 22
 23. 23. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 4. Un litre de llet 1. Ves a la secció de productes làctics Agafa un bric de llet i anota Capacitat:_____________ i mesura la seua Altura: __________ Amplària: _________ i Profunditat: ________ Compta el nombre de cares, arestes i vèrtexs. Quina relació hi ha entre les cares, arestes i vèrtexs? Apareix algun tipus d’indicació respecte al reciclatge del envàs? 2. Quin cos geomètric forma el bric de llet? 3. Calcula el volum del envàs 4. Coincideix amb la capacitat que diu? Per què? 5. Es un cos de revolució? Per què? 23
 24. 24. Aprenent al supermercat 6. Fes una xicoteta investigació utilitzant Internet i averigua quin o quins materials formen part de l’envàs d’un bric de llet. 7. Agafa un bric de llet sencera, semidesnatada i un de desnatada i anota Producte: ____________ de vaca o de ovella Lloc d’origen:__________ SENSERA SEMIDESNATADA DESNATADA Preu Nutrients Proteïnes Glúcids Greixos Calci Valor energètic Conservants químics: Si No Tractament: UHT Pasteuritzada Condicions de conservació: Si No Data de caducitat: ________ __________ _________ Envasat asèptic: Si No 24
 25. 25. Aprenent al supermercat Sistema d’obertura i tancament: Si No Tipus d’envàs: _________ __________ ________ Reciclable: Si No Telèfon d’atenció consumidor: Si _________________ No Indicació geogràfica protegida: Si No 8. Construeix un gràfic utilitzant les dades dels nutrients dels tres tipus de llet. 9. Cerca informació per les zones de producció de llet a Espanya. 10. En què trobes que està la diferència en el preu dels tres tipus de llet?. 25
 26. 26. Aprenent al supermercat 11. Investiga sobre el significat de: a) UHT b) Pasteuritzada 12. Quina particularitat té el telèfon d’atenció al consumidor?. 13. En el cas de què tinga informació sobre Indicació Geogràfica Protegida, investiga sobre que significa. 14. A què grup d’aliments pertany aquest aliment estudiat? 15. Quin significat té la paraula asèptic?. 16. Quina importància té el calci per al cos humà?. 17. Pensa perquè el volum dels envasos de llet són d’un litre, de litre i mig o dos, i no són de 5 o 8 com l’aigua mineral?. 26
 27. 27. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 5. Llauna de pinya 1. Ves a la secció de productes envasats Agafa una llauna de pinya i anota Capacitat:____________ Pes net: _____________ Pes escorregut: ________ i mesura la seua Altura: __________ Diàmetre de la base: _________ Compta el nombre de cares, arestes i vèrtexs. Apareix algun tipus d’indicació respecte al reciclatge del envàs? 2. Quin cos geomètric forma la llauna de pinya? 3. Calcula el volum del envàs 4. Coincideix amb la capacitat que diu? Per què? 5. Quina relació hi ha entre les cares, arestes i vèrtexs? 27
 28. 28. Aprenent al supermercat 6. Es un cos de revolució? 7. Fes una xicoteta investigació utilitzant Internet i averigua quin o quins materials formen part de l’envàs 28
 29. 29. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 6. El pastis Hem trobat a una revista la recepta d'un pastís de xocolata de 12 racions 6 Ous 150 grams de farina 100 grams de sucre ½ litre de llet 50 grams d’ametla picada, 200 grams de xocolata en pols. 1. Anota la capacitat o el pes de l’envàs de cada ingredient i el seu preu corresponent. Ous Farina Sucre Llet Ametla picada, Xocolata en pols 2. Calcula el preu de cada ingredient i el preu total del pastis 29
 30. 30. Aprenent al supermercat 3. Si tenim 18 amics a qui convidar. Quina quantitat de cada ingredient necessitem per fer el pastis? 4. I si foren 6, 9 o 24 persones. Quina quantitat de cada ingredient necessitaries en cada cas? 30
 31. 31. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 7. Suc casolà La recepta que ens han donat es la següent: 4 parts pomes 3 parts suc llima 2 parts suc carlota 1 part sucre Ves a la secció de fruites i verdures i 1. Anota la capacitat o el pes de l’envàs de cada ingredient i el seu preu corresponent. PRODUCTE PES /CAPACITAT PREU llimes carlotes pomes sucre 2. Quina fracció de cada ingredient conté el suc? PRODUCTE FRACCIÓ llimes carlotes pomes sucre 3. Quin tant per cent de cada ingredient conté? PRODUCTE % llimes carlotes pomes sucre 4. Quina quantitat de cadascun d’aquests ingredients hauríem de posar per fer 60 litres de suc? PRODUCTE QUANTITAT llimes carlotes pomes sucre 31
 32. 32. Aprenent al supermercat 5. Quant ens costaria fer els 60 litres que necessitem? 6. Si cada botella pesa 500 grams, quina quantitat conté de cada ingredient? 7. Quin serà el preu de cada botella? 32
 33. 33. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 8. Envasos de plàstic 1. Heu de recórrer tot el supermercat i buscar un envàs de plàstic amb cadascuna de les formes següents. Quan trobeu l’envàs reompliu la taula següent: DADES TIPUS DE NECESSARIES FOTO DE VOLUM PLÀSTIC PER CALCULAR FORMA L’ENVÀS EL VOLUM CILINDRE ORTOEDRE CON TRONC DE CON CERCLE BUSQUEU UNA FORMA DISTINTA 33
 34. 34. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 9. Fem fotos 1. Busca envasos que continguen els següents símbols (tres envasos per símbol). Cada vegada que en trobeu un heu de fer la foto de l’envàs. 34
 35. 35. Aprenent al supermercat 2. Retalla les fotos dels envasos eliminant el fons utilitzant el PhotoShop. Guarda cada foto en un nom nou per diferenciar-lo del original 3. Feu una presentació en un full DIN A4 on apareixeran 7 franges de distints colors i d’igual grandària. Sobre cadascuna de les franges haureu de “pegar”: el nom del plàstic, el símbol i els tres envasos que han estat constituïts per este tipus de plàstic. 35
 36. 36. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 10. Codi de barres Fixa’t que tots els articles al supermercat duen Codi de Barres. Aquest codi internacional el formen 13 nombres. En la caixa es rastreja el codi de l’article mitjançant un escàner i envia el preu emmagatzemat a la memòria de l’ordinador a la pantalla de la caixa registradora i finalment a la factura del client. Anem a veure com funciona el codi de barres. 1. Busca els següents productes em el supermercat i anota l’article, la marca i el codi de barres de cadascun. Iogurt:................................................................................................................................ Llet:..................................................................................................................................... Caixa de galetes:.............................................................................................................. Pot de tomaca:.................................................................................................................. Botella d’oli:....................................................................................................................... Bossa d’arròs:.................................................................................................................... 1Kg pomes a granel: (pesa-ho i treu l’etiqueta):............................................................................................. 4 pastissos a granel: (pesa-ho i treu l’etiqueta):............................................................................................. El codi de barres el formen 13 nombres, els dos primers indiquen el país (84 és Espanya), els cinc següents indiquen l’empresa, els altres cinc indiquen el producte concret i l’últim dígit es un dígit de control per detectar errors, es a dir, per saber si la resta son correctes. 2. Agafa més codis de barres de productes que trobes al supermercat i intenta elaborar una llista de codis dels països, fixant-te en el codi i llegint l’etiqueta (Exemple: Cafè Bonka: 7613031479887 Suïssa) 36
 37. 37. Aprenent al supermercat ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Dels productes que has trobat en el supermercat ompli la taula següent CODI PRODUCTE CODI PAIS CODI EMPRESA PRODUCTE iogurt llet Caixa de galetes Pot de tomaca Botella d’oli Bossa d’arròs Pomes Pastissos Anem a veure com funciona el dígit de control: PAS 1: Sumem els dígits que ocupen la posició imparell PAS 2: Sumem els dígits que ocupen la posició parell i el resultat es multiplica per3 PAS 3:Sumem els dos resultats anteriors PAS 4: Busque la desena següent al resultat i li reste aquest Fixa’t amb l’exemple: Codi 848000010648 dígit de control:3 Pas 1: 8+8+0+0+0+4=20 Pas 2: 4+0+0+1+6+8=19 19x3=57 37
 38. 38. Aprenent al supermercat Pas3 : 20+57=77 Pas4: Desena següent 80, aleshores 80-77=3 Per això el dígit de control és 3 Si ho prefereixes ho pots fer en forma de taula. Fixa’t: 8 4 8 0 0 0 0 1 0 6 4 8 x x x x x x x x x x x x 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 = = = = = = = = = = = = 8 12 8 0 0 0 0 3 0 18 4 24 8+12+8+0+0+0+0+3+0+18+4+24=77 Desena següent 80 Així 80- 77=3 Quina manera de fer-ho consideres més fàcil?............................................ Quina és més ràpida?..................................................................................... Quina propietat matemàtica apliques?........................................................ 4. . Comprova que els dígits que has apuntat al supermercat son correctes ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Ací tens 4 codis de barres, però algun d’ells es incorrecte. Endevines quin? 5019842002627 8410100025155 8420887000138 9788420518772 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Alguns comerços no respecten aquesta normativa i utilitzen els seus propis codis de barres. 38
 39. 39. Aprenent al supermercat Per als articles venuts a granel les bàscules generen una etiqueta amb codi de barres. Comprova que els articles a granel que has apuntat al supermercat compleixen la normativa. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. 7. Dona ara tu el dígit de control dels productes següents: 841005401984_ 848000400315_ 401710021990_ 541007602770_ 8. Intenta explicar perquè creus que es necessari el dígit de control Tanmateix, que creus més convenient que cada comerç empre els seus codis de barres o que segueixen la normativa internacional? ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................ 39
 40. 40. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 11. Quant s’està gastant? 1. Feu un recorregut per totes les neveres i congeladors que estan de cara al públic i apunteu en cada cas: quina és la potència que tenen i si és congelador o nevera i si està oberta o té portes. Al llarg del recorregut feu també un recompte del número de llums que tenim de cara al públic i del tipus de llums que són. 2. Amb tota esta informació, feu un càlcul del voltatge que es consumeix cada minut i també al llarg de la jornada laboral dins del supermercat. 40
 41. 41. Aprenent al supermercat 3. Serieu capaços de calcular el cost del rebut de la llum al cap de dos mesos?. Investiga les tarifes vigents d’electricitat, utilitzant Internet i els rebuts que tens a casa. Anota les dades que cregues importants per calcular l’import del rebut del supermercat. 4. Calcula el total del rebut de llum del supermercat. 41
 42. 42. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 12. Enquesta 1. Ves a la sortida del supermercat i fes l’enquesta següent. CADA COMPONENT DEL GRUP HA DE FER UNA ENQUESTA Bon dia, estem fent un treball de classe, ¿voldria col·laborar amb nosaltres contestant unes preguntes? 1. ¿Quants anys te? 2. Normalment, ¿on realitza les compres d’alimentació i neteja de sa casa? 3. ¿Quantes persones formen la seua unitat familiar? 4. ¿Quantes vegades per setmana mengen fruita i verdura? 5. Aproximadament, ¿quants diners gasta en cada compra que realitza al supermercat? 6. ¿Sol utilitzar plats precuinats? ¿Quantes vegades per setmana? 7. ¿Ha comprat “marques blanques” (marques pròpies de la tenda) d’este supermercat? ¿Què li sembla la qualitat d’estes marques? Bona – Normal - Roïn 8. I ara, per a finalitzar l’enquesta, ¿Com qualificaria els següents aspectes del supermercat? Neteja MOLT BE – BE – REGULAR – MAL – MOLT MAL Ordre MOLT BE – BE – REGULAR – MAL – MOLT MAL Relació qualitat/preu MBE – BE – REGULAR – MAL – MOLT MAL 42
 43. 43. Aprenent al supermercat AMB LES DADES ARREPLEGADES PER TOTS ELS GRUPS, CONTESTA A LES PREGUNTES 2. Elabora una taula de freqüències absolutes i relatives, simples i acumulades, i calcula el % amb les dades de l’apartat 2. Representa les dades en un gràfic de sectors. 3. Utilitzant les dades de l’apartat 3, contesta les següents preguntes: Quina és la població sobre la qual es fa l'estudi?. Quin variable s'està estudiant?, de quin tipus és?, quins valors pren? Realitza una taula completa de freqüències. Calcula la mitjana, la moda i la mitja aritmètica del conjunt de dades. Calcula el rang, la variància i la desviació típica. 43
 44. 44. Aprenent al supermercat 4. Representa les dades de l’apartat 4 en un diagrama de barres i un polígon de freqüències. 5. Construeix una taula de freqüències completa agrupant les dades de l’apartat 5 en intervals. Quin és la marca de classe de cada interval? Representa per mitjà d'un histograma i un polígon de freqüències les dades de la taula. Troba la mitjana,la moda i la mitja aritmètica d'esta distribució. 44
 45. 45. Aprenent al supermercat Calcula el recorregut, la variància i la desviació típica. Calcula els quartils Calcula els percentils 30 i 80 5. Calcula l’edat mitjana de les persones que van a comprar a la tenda. Quina és la classe modal?, i la classe mitjana? Quins valors triaries com a moda i mitjana? 6. Amb les dades dels apartats 4 i 6, calcula les mitjanes aritmètiques i les desviacions típiques de cada una. ¿Quina és l’alimentació més utilitzada? 45
 46. 46. Aprenent al supermercat 7. Elabora un taula de freqüències amb les dades obtingudes a l’apartat 7, Representa esta informació per mitjà d'un diagrama de sectors. Pots obtindre la mediana en esta distribució? Raona la resposta. Podries calcular la mitjana aritmètica? Raona la teua resposta. 8. Per a finalitzar, calcula la mitjana aritmètica i la desviació típica amb les dades obtingudes en cada un dels grups de l’apartat 8. 46
 47. 47. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 13. Podríeu construir-ho vosaltres? Ves a la caixa i 1. Fixeu-vos en les condicions (característiques) que acompleix la cinta transportadora que utilitzen les caixeres per passar la compra al cobrar i apunta-les: 2. Ideeu algun sistema electro-mecànic que es puga construir al taller que compleix les mateixes condicions de la cinta transportadora del supermercat. Per aclarir-ho és important que feu algun esbós amb notes explicatives sobre els materials i elements electro-mecànics. 47
 48. 48. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 14. Lector de codi de barres. Quin sistema penseu que s’utilitzava abans de que existiren el codi de barres i el lector del codi de barres per treure el compte en un supermercat? 1. Ves a la caixa i observa com funciona el lector de codi de barres de la caixa; feu un recull de les millores que ha suposat l’ús del codi de barres i del seu lector en les compres. 2. Anem a construir un lector de codi de barres, Com ho fem? Què necessitarem? Serà molt difícil?... Els alumnes de l’IES Salvador Espriu de Barcelona ja n’han construït un, aprofitant que estem a l’aula d’Informàtica averigueu com ho van fer. Imprimiu tota la informació que penseu que necessitareu per tal de poder construir-lo la propera setmana al taller. No s’oblideu de fer un llistat del material que necessitareu i entregar-li’n al professor per tal que els materials que fareu servir estiguen a la vostra disposició la setmana que ve. 48
 49. 49. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 15. COmparem CApacitats, COmparem eLs envAsos 1. Ves a la secció de begudes i observa que la Coca-Cola es pot comprar en diferents tipus d’envasos i diferents capacitats. Anota els diferents tipus d’envasos que hi ha, la capacitat de cadascun i el seu preu. Capacitat Preu 2. Quin és el envàs que menys capacitat te? ………………………………………………………………… 3. Quin és realment el més econòmic? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Quan hauria de costar cadascun segons la seua capacitat si tots valgueren igual que el més xicotet? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5. Per que creus que hi ha aquesta diferencia? ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
 50. 50. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 16. Aliments energètics, estructurals i reguladors “Saps que la majoria d’aliments que ingerim a la dieta diària contenen més d’un nutrient?”. 1. Busca i anota a la graella les dades nutricionals que venen a l’etiqueta referides a 100 g o ml, segons els casos, dels següents aliments: oli d’oliva verge extra, del pa, de la llet i d’un cítric natural. Oli d’oliva Nutrients Pa Llet Cítric verge Proteïnes Hidrats de carboni Greixos saturats Greixos monoinsaturats Greixos poliinsaturats Colesterol Vitamines Valor energètic 2. Construeix un gràfic utilitzant les dades dels nutrients dels quatre aliments. Interpreta les dades per macro i micronutrients. 50
 51. 51. Aprenent al supermercat 3. Quin aliment segons les dades nutricionals enregistrades queda fora de l’afirmació que encapçala aquesta activitat? 4. Classifica cada aliment segons siguen majoritàriament estructurals, energètics o reguladors. 5. El micronutrient que aporten els cítrics es liposoluble o hidrosoluble. La seva absència, què malaltia provoca? 6. A què grup d’aliment corresponen cada un dels aliments seleccionats?. 51
 52. 52. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 17. La cadena alimentaria “Saps què abans la venda de la llet era a les portes de casa nostra?.” Investiga al supermercat i contesta a les preguntes 1. Quantes marques comercials de llet hi ha a la venda? 2. Quina és la procedència geogràfica ? 3. Hi ha llet fresca a la venda? 4. En cas afirmatiu observa i anota la data de caducitat. 5. La llet és un aliment bàsic a la dieta alimentària. És un producte del qual es poden obtenir altres derivats. Si entenem cadena alimentària com el conjunt d’etapes per les quals passa un aliment, des de la producció de la matèria de la qual es forma, fins l’arribada a les nostres mans com a consumidors. Investiga i redacta breument els tractaments i transformacions que experimentarà un litre de llet fresca, fins arribar a les nostres mans en forma de iogurt, formatge i llet. Pregunta a casa que s’havia de fer amb la llet fresca comprada a l’home de la llet que passava per casa. Llet: Formatge: Iogurt: 52
 53. 53. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 18. Detectiu al supermercat “Saps que hi ha aliments que contenen propietats beneficioses per a la salut de l’esser humà?”. 1. Imagina que eres un detectiu i que tens un llistat de noms que has de buscar en les etiquetes dels aliments al supermercat. Hi ha alguns que són beneficiosos, altres funcionals i per últim hi ha alguns sospitosos. Aliment 1. Edulcorants _____________________________ 2. Sense sucre _____________________________ 3. Sense gluten _____________________________ 4. 0 % de matèria grassa _____________________________ 5. aliment transgènic _____________________________ 6. Olis vegetals _____________________________ 7. Àcid graso Omega 3 _____________________________ 8. Isotònic _____________________________ 9. Sal iodada _____________________________ 10. Sense colesterol _____________________________ 2. Busca el significat d’aquelles paraules que no saps i continua la teua investigació. 53
 54. 54. Aprenent al supermercat 3. Classifica els noms que has trobat en tres categories per tal de resoldre el problema plantejat al principi. Funcional Beneficiós Sospitós 54
 55. 55. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 19 .El meu primer iogurt “Saps que la pròpia llet té sucre i es coneix com lactosa?”. 1. Busca i anota a la graella les dades nutricionals del iogurt Mi primer danone, que ve a l’etiqueta referides a 100 g de producte. Nutrients Ingredients Proteïnes ___________ _____________________ Glúcids simples (sucres) ___________ _____________________ Glúcids complexos(midó) ___________ _____________________ Greixos saturats ___________ _____________________ Àcid linoleic ___________ _____________________ Colesterol ___________ _____________________ Vitamines ___________ _____________________ Sals minerals ___________ _____________________ Fibra ___________ _____________________ Valor energètic ___________ _____________________ 2. Busca informació sobre l’àcid linoleic, fent esment del paper que representen aquest tipus de nutrient per a la nutrició. 3. Com pots comprovar hi ha greixos saturats. Relaciona la seua presencia amb un dels ingredients del producte. 4. Per què hem de buscar aliments que no presenten greixos saturats en quantitats importants. 55
 56. 56. Aprenent al supermercat 5. La presencia de les sals minerals de calci i fòsfor estan relacionades amb la ______________________________________________________ 6. Relaciona la presencia de la fibra amb un dels ingredients del producte. 7. Per què és important la incorporació de fibra en la dieta?. 8. Relaciona la presencia de les proteïnes que tenim en la composició nutricional amb els ingredients. 9. Les vitamines que conté el iogurt son lipo o hidrosolubles?. 56
 57. 57. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 20. Els grups d’aliments al teu supermercat “Sabies que una dieta saludable es aquella que és equilibrada, variable i sana?.” 1. Situa’t al supermercat i fes un croquis de la distribució de les seccions i prestatgeries que trobaràs. Recorda anotar a cada secció els aliments que trobes. 57
 58. 58. Aprenent al supermercat 2. Analitzant la distribució de les diferents seccions, observes algun tipus d’estalvi energètic. Raona la resposta. Existeix una zona on s’aprofita el fred?. Quina?. Quins productes queden agrupats? Quines seccions es veuen involucrades?. Hi ha una zona que aprofita el calor?. Quina secció trobem en aquest lloc?. Raona la resposta. 3. Busca els set grups d’aliments i assigna-les un color. A continuació dóna-li color al teu croquis. I II III IV V VI VII 4. Estan presents tots el grups d’aliments?.________ 5. La distribució que el supermercat ha dedicat a cada grup d’aliment, creu què és encertada?. Raona la resposta. 6. Què pots deduir de la situació que tenen la secció d’aliments congelats i la verdura, hortalisses i fruita?. 7. Què rètols utilitza el supermercat per anunciar els aliments que té a les diferents seccions?. Dissenya tu mateix un rètol. 58
 59. 59. Aprenent al supermercat 8. La cistella virtual. Imagina que estàs al supermercat i fes com si omplires la cistella d’aliments per poder combinar una dieta saludable 59
 60. 60. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 21. Plats precuinats 1. Busca les prestatgeries de plats precuinats i agafa una truita “espanyola”. Anota tots els ingredients utilitzats per a fer-la. Presenta algun tipus de conservant?. Pren nota. En quin tipus d’envàs es presenta?. Du informació sobre el valor nutricional?. Escriu-la. 2. Escriu en ordre creixent l’abundància de cadascun dels ingredients. 3. Relaciona cada ingredient amb el grup d’aliments a que pertany i als principis immediats a que representen amb major %. 60
 61. 61. Aprenent al supermercat 4. Representa el resultat de l’activitat anterior en dos diagrames de sectors. 5. Busca ara un plat precuinat de “lasaña boloñesa” d’una marca molt coneguda i d’una marca “ blanca” Anota els ingredients i conservants “ additius”. Comprova si apareix o no ,algun aliment catalogat com transgènic. Surt algun aliment amb la paraula genèticament modificat?. I sols amb la paraula modificat? 6. En cas d’aparèixer algun aliment transgènic, busca informació sobre l’esser viu que ha estat genèticament modificat. 61
 62. 62. Aprenent al supermercat 7. Quin mètode cal esperar que s’haja seguit per a produir el transgènic. Busca informació en Internet i elabora un informe. 8. Totes les marques utilitzen aliments transgènics?. 62
 63. 63. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 22. En la xarcuteria 1. Estudi del pernil dolç. Una vegada localitzat, fixat en els tipus que es comercialitzen. Anota els diferents tipus i per a cadascun d’ells pren nota dels ingredients i el seu preu. Anota clarament el seu % de sal. Escriu les dades del seu valor nutricional. 2. En quins d’ells s’afegeixen fècules en la seua elaboració?. Per quin motiu creus tu que ho fan?. 3. Veus alguna relació entre preu i contingut en fècules?. 4. Quins tipus tenen major nombre d’additius?. 5. Quins additius es repeteixen en tots els envasos agafats i estudiats?. 6. Elabora una taula amb tipus , preus, % d’additius i nutrients afegits. 63
 64. 64. Aprenent al supermercat 7. Estudiem el greix i ho fem en un producte bàsic com el formatge. Agafa informació sobre el contingut en nutrients dels següents tipus de formatges: Fresc , Semi i Curat. Fixat en anotar be els greixos que hi ha per cada 100 grams de producte. Agafa les mateixes dades d’un formatge light. 8. Elabora una taula anotant tipus i contingut en greix. 9. Quina conclusió treus de la taula anterior?. 64
 65. 65. Aprenent al supermercat 10. Compara el contingut en greix d’un formatge fresc i d’un light. 11. Quins efectes genera una campanya publicitària d’un aliment com per exemple un formatge sobre els seus consumidors potencials?. Raona la resposta. 12. Defineix la paraula “ ortorèxia”. Existeix relació amb les propostes publicitàries?. 65
 66. 66. Aprenent al supermercat 13. Localitza la prestatgeria dels salats. Busca i fixa’t amb els productes següents: Anxoves , Sardines , Boquerons i Salmó. Anota quin mètode de conservació s’ha utilitzat en cadascun dels productes. Quins tipus d’envasos s’utilitzen en cada cas?. Pren nota de tots ells. Anota la data de envasat i la de caducitat en cadascun dels productes. Fes-ne una relació dels additius utilitzats en l’elaboració de cada aliment estudiat. 14. Quin producte utilitza major nombre d’additius?. 15. Relaciona tipus de conservació amb major o menor ús d’additius. 16. Elabora una taula on figure el tipus de conservació i temps d’ús en condicions òptimes del producte. 66
 67. 67. Aprenent al supermercat 17. Afegeix a la taula anterior el % d’additius utilitzats en cada producte. Quines conclusions treus?. 18. Parlant de salut, per què és tan important extremar precaucions davant un consum massa abusiu en sal?. Raona la resposta. 67
 68. 68. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 23 Fruites i verdures Localitza i situat en la zona del supermercat on es situen fruites i verdures. 1. Fixa’t en les fruites envasades. Anota la informació següent que du l’envàs de dos fruites diferents Fruita Calibre Categoria Origen Varietat Pes Preu 2. Hi ha algun tipus d’envàs on s’indiquen altres informacions. Quin tipus? Anota-les Quins tipus d’envasos presenten? 3. En el supermercat, podries haver pesat tres pomes? En cas de no poder-ho fer .Raona la desposta. 4. Has trobat informació nutricional en algun envàs? En quin producte? 68
 69. 69. Aprenent al supermercat 5. Representa en un diagrama de barres aquesta informació nutricional referida a 100g de producte. 6. Aquesta informació nutricional es refereix a tot el producte o només a la part que es menja? 7. Relacioneu l’origen i varietat amb el preu del producte. Quina conclusió podem obtenir? 8. En la informació recollida, trobes la paraula fibra? 9. En quin principi immediat o nutrient s’inclou? Per què té tanta importància? 10. En la zona de fruites i verdures, localitza alguns productes secs (deshidratats). Anota’ls 69
 70. 70. Aprenent al supermercat 11. Agafa dades sobre el seu valor nutricional( %, ….) 12. Quins són els productes que has trobat on s’ha aplicat la dessecació com a mètode de conservació? 13. Raona per què s’utilitza aquest mètode? Què es pretén controlar? 14. Elabora una taula on es representen les diferències nutricionals entre tres productes frescs i secs. Pots utilitzar com a exemples: dàtils, figues i prunes 15. Busca els congelats: a) Quins són els grups d’aliments més representats? Anota’ls. b) Dins de cada grup anota els aliments més abundants. 70
 71. 71. Aprenent al supermercat c) Anota preus de marca blanca i d’altres marques. d) Anota ingredients de tres dels productes congelats: - un producte del grup de les llegums - un producte del grup de les verdures - un producte del grup dels cereals e) Agafa un paquet d’arròs “ tres delicias” i anota ingredients, composició, conservants i valor nutricional f) Fes el mateix amb arròs “ tres delicias” d’una marca blanca. 16. Podem concloure que en els congelats tenim tots el grups d’aliments representats? 17. Quins són els grups amb més aliments en aquesta secció del supermercat? 71
 72. 72. Aprenent al supermercat 18. Representa els grups de la activitat anterior mitjançant un diagrama de sectors 19. Elabora un informe sobre les possibles diferències ( nutricionals, preu,….) entre el producte arròs ”tres delicias“ d’una marca congelada mes coneguda i els d’una marca blanca. 20. Adreça’t a la secció de productes envasats amb vidre i llaunes Fixat amb el que tenen verdures ( per exemple carxofes) i anota informació de tot tipus que porta l’envàs. 21. Compara la informació entre carxofes fresques, congelades i envasades en vidre i llauna. Fes una taula o graella comparativa. 72
 73. 73. Aprenent al supermercat 22. Quines conclusions pots treure? 73
 74. 74. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 24. Marca blanca o normal “Saps que nosaltres com a consumidors i usuaris tenim drets i deures, i que als municipis on vivim hi ha unes oficines d’atenció al consumidor (OMIC) per poder tramitar reclamacions?”. 1. Segur que hauràs escoltat alguna vegada allò de marca blanca al supermercat. Bé, les grans superfícies han tret una sèrie de productes anomenats de marca blanca que es venen al costat dels productes tradicionals o de tota la vida. Com podràs comprovar al supermercat hi ha diferències entre uns i altres. Anem a estudiar-les. Agafa un producte qualsevol de marca blanca que tinga el seu corresponent producte tradicional i extrau conclusions. A manera d’orientació observa i enregistra les dades de nutrients i preu. 74
 75. 75. Aprenent al supermercat 2. Què penses que fa un producte de marca blanca al supermercat? 3. Des del punt de vista nutricional quin producte seria més saludable un de blanca o de normal? 4. Les ofertes de productes al supermercat són de marca blanca o són els tradicionals. 75
 76. 76. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 25. La conservació dels aliments “Saps que dos productes tan arrelats a les nostres terres com la sal marina i l’oli són excel·lents conservadors d’aliments mil·lenaris?”. 1. Busca els punts del supermercat que tinguen un dispositiu de conservació en fred i completa la graella següent amb tres tipus d’aliments conservats de diferent manera. Dispositiu Aliment/s Temperatura Càmera Envàs Caducitat fred oberta/tancada Congelats màquina Refrigeració màquina Refrigeració amb gel 76
 77. 77. Aprenent al supermercat 2. Interpreta les dades mitjançant gràfics a partir de les dades enregistrades i extrau conclusions. 3. A la secció de la fruita, la verdura i les hortalisses que canvis has observat? 77
 78. 78. Aprenent al supermercat 4. Confecciona una llista dels aliments que es conserven en olis o sal marina. 5. El trencament de la cadena de conservació d’aliments deriva en la contaminació dels aliments. Observa la fotografia i investiga sobre el causant de la contaminació. 78
 79. 79. Aprenent al supermercat ACTIVITAT 26 .Un nutrient imprescindible “Saps que el 70% de la superfície del nostre planeta és aigua i que el 70% de la massa corporal d’una persona també és aigua?”. 1. Si els experts recomanen que la ingestió d’aigua diària ha d’estar al voltant de 1’5 i 2 litres, anem a la secció d’aigua del supermercat a veure que aigua triem per poder beure. Com podràs observar el consumidor té al seu abast una diversitat àmplia de marques comercials d’aigua. Si observem el seu etiquetatge ens adonarem de la elevada quantitat de minerals que contenen i que diu molt de la qualitat d’elles. Tria tres tipus d’aigua i fes un estudi comparatiu de tres sals minerals. Aigua Sodi(Na) mg/l Calci(Ca) mg/l Magnesi(Mg) mg/l Bicarbonat(CaCO3) mg/l 79
 80. 80. Aprenent al supermercat 2. Fes gràfics de barres i compara les dades per poder ensenyar-te a extraure conclusions. 3. Busca la informació pertinent per poder relacionar la informació que tens a l’enunciat amb les sals minerals de Calci, de Sodi, de Magnesi, i les de Bicarbonat, que com hem vist estan contingudes a les aigües embotellades. Paper important en la mineralització i enfortiment del ossos i dents. Recomanable a les etapes de creixement i tercera edat Prevenció de càlculs renals i un elevat poder digestiu. Disminueix els risc d’infart de miocardi, ajuda al sistema immunològic i a previndre l’augment de la tensió arterial. Elevat poder diürètic, i afavoreix el control de la tensió arterial. 80
 81. 81. Aprenent al supermercat 4. Explica què vol dir que els valors de les sals minerals estan fets en base a al Residuo Seco. 81
 82. 82. Aprenent al supermercat 4. MATERIALS I ESPAIS Per a poder realitzar les activitats és necessari utilitzar els materials que indiquem a continuació: Quadern de classe amb fulls quadriculats i solts Llapis i bolígrafs de diferents colors Paper mil·limetrat Tisores Pegament Calculadora científica Ordinador personal Programari: Full de càlcul, programa de retoc fotogràfic, processador de textos i programa de disseny de pàgines web. Diferents pàgines webs on consultar informació. Càmera de fotografies digital. Regle o cinta mètrica. Pel que fa als espais, utilitzarem a banda del supermercat, en el centre; l’aula ordinària, l’aula-taller i l’aula d’informàtica. 5. AVALUACIÓ És important que, en presentar-se la activitat a l'alumnat quede molt clar quin és l'objectiu a aconseguir i que s’ha de fer per arribar-hi aquest objectiu: les pautes a seguir, la organització de cada grup, la manera de treballar, etc... A continuació es presenta una taula d'avaluació orientativa que ha de conèixer l'alumnat des del començament de la realització de l’activitat 82
 83. 83. Aprenent al supermercat Excel·lent Bé Pot millorar El grup és capaç d’organitzar-se; El grup s’organitza, però sap distribuir El grup funciona amb un repartiment responsabilitats, correctament, però hi ha Organització del desigual de les tasques, i planificar la feina, mancances de distribució sense compartir grup compartir la informació i de responsabilitats o de correctament la prendre decisions en planificació. informació i les decisions. comú. Tot el grup s’implica en la tasca. L'alumnat li costa trobar L'alumnat navega per L'alumnat navega per la informació, es perd, Internet amb facilitat i Internet amb correcció, i deixa recursos sense Navegació per sense ajuda, i és capaç de amb alguna ajuda és capaç visitar, però acaba trobar la informació i de trobar la informació i trobant la informació, tot Internet seleccionar la més seleccionar la més i que té dificultats per significativa. significativa. seleccionar la més significativa. L'alumnat ha presentat un La informació recollida és resum que s'allunya La informació recollida és correcta però amb bastant de la informació un resum realitzat amb mancances, el resum que ha consultat. Estudi previ bon criteri. L’ús del full realitzat es pot concretar Presenten uns gràfics que de càlcul és correcte i es millor. Els gràfics poden millorar sobretot sobre el consum presenten els gràfics de presentats són correctes pel que fa a l'aspecte manera clara i concisa. però hi ha aspectes que visual. La informació poden millorar. presentada està mancada d'ordre i claredat L'alumnat ha presentat La informació recollida és una informació que es La informació recollida es un resum realitzat amb correspon poc amb el que presenta d'una manera bon criteri. El document es demana al procés. El correcta però amb Document final presentat és correcte, hi document presentat pot mancances. El document ha una selecció correcta millorar en molts realitzat presenta alguns d'imatges i, en general, és aspectes. Està mancat de aspectes millorables ordenat i clar claredat i d'ordre en la seva estructura 83
 84. 84. Aprenent al supermercat 6. BIBLIOGRAFIA 6.1 Referents legals LOE: Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. REAL DECRETO 1631/2006, de enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Decret 112/2007, 20 juliol, pel que s’estableix el currículum de l’Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana. 6.2 Llibres de consulta Uso de la Calculadora en el Aula. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, G. (1995)., Ed. Narcea. Madrid Matemàtiques 3r ESO. Luis M. Botella y otros (2002) Ed. Marfil. Alcoi Les tecnologies de la informació a la classe de matemàtiques. CORTÉS, R. MARTORELL, M.. Edicions Documenta Balear. Palma de Mallorca, 2002 Revista SUMA, nº 20 Biologia i Geologia. 3r ESO. Cabrera Calero,A. i Sanz, M. Editorial Oxford, 2006. Nutrición y alimentación. Material didáctico UNED. Calvo Bruzus, S., 2003. Actividades de ajuste curricular. Vives, F. et al., 2006. 6.3 Documents de consulta http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/udg/ocr/documentos/LOE_competencias_basicas.pps http://www.pnte.cfnavarra.es/jornadaseducativas/escuela/Materiales_files/competenciasc.pdf http://congreso.codoli.org/conferencias/Juan-Lopez.pdf http://www.iesespriu.org/tecno/lectorcodibarres.htm 84

×