Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Urbanaatfeliza

724 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urbanaatfeliza

 1. 1. URBANA AT FELISA ni Padre Modesto de Castro Iniulat ni Jovina Lazo
 2. 2. Talambuhay ng May-Akda • Ipinanganak sa Binyang, Laguna, noong unang hati ng ika19 na dantaon. • Nag-aral siya sa Colegio Real de San Jose. • Naging Kura sa Catedral ng Maynila at pagkatapos ay sa Naik, Kabite.
 3. 3. • Bukod sa “Urbana at Feliza” ay sinulat din niya ang “Pláticas Doctrinales” (1864), “Exposicion de las Siete Palabras en Tagalo”, at “Novena a San Isidre en Tagalo”, atb. • Sa pamamagitan ng “Urbana at Feliza” ay natagurian siyang “Ama ng Tuluyang Klasika sa Tagalog”.
 4. 4. Kasaysayan at Buod ng Urbana at Felisa • Ang buong pamagat ay “Pagsusulatan nang Dalawang Binibini na si Urbana at si Feliza” ay binubuo ng palitan ng liham ng dalawang magkapatid.
 5. 5. • Ang lalong bata, si Feliza, ay nag-aaral sa isang kolehiyo ng mga babae sa Maynila, samantalang ang nakatatanda, si Urbana, ay puno ng pangaral sa kaniyang kapatid hinggil sa kung ano ang dapat ugaliin sa iba‟t ibang pagkakataon.
 6. 6. • Binabanggit niya ang mga tukso at panganib sa landas ng kabataan at sinasabi kung paano maiilagan ang mga ito. Sa “Paunaua sa Babasa” ng aklat ay ipinaliliwanag ni P. Modesto de Castro ang nilalaman:
 7. 7. • “Sa pangalang „Urbana‟ mababasa ang magaling na pakikipag-kapwa tao. Sa kanyang mga sulat sa kapatid na Feliza, ay maka pupulot ang dalaga, maka pag aaral ang bata, maka aaninao ang may asawa, maca tataho ang binata nang aral na bagay sa calagayan nang isa,t, isa.
 8. 8. • “Cay Feliza, mag aaral ang dalaga nang pag ilag sa panganib na icasisira nang calinisan; at ang caniyang magandang asal ay magagauang uliran nang ibig mag ingat nang cabaitan at loob na mataimtiman.
 9. 9. • “Sa manga sulat ni Urbana, na ucol sa pag tangap nang estado nang matrimonio, ang dalaga,i, maca pag aaral, at gayon din ang baguntauo, at macapupulot nang hatol na dapat alinsunorin bago lumagay sa estado, at cun na sa estado na.
 10. 10. • “Sa manga sulat ni Feliza cay Urbana, na ang saysay: ay ang magandang asal nang capatid na bunso na si Honesto, maca pag aaral ang bata, at maca tatanto nang caniyang catungculan sa Dios, pagca tanao nang caliuanagan nang canilang bait…”
 11. 11. Mga Sagisag •Ang pangalang “Urbana” ay sagisag ng Urbanidad o kabutihang asal (good manners). • Ang pangalang “Feliza” ay galling sa Kastilang “feliz” (maligaya) at ang sinasagisag ay ang kaligayahang natatamo dahil sa pagpapakabuti at pagka-masunurin. • Ang pangalang “Honesto” ay sagisag ng kalinisang-budhi at karangalan.
 12. 12. • Sinabi ni P. Modesto de Castro sa aklat na kung ang mga aral ng kaniyang “Urbana at Feliza” ay pakinabangan ng mga tao:
 13. 13. • “Ang uiuicauin co,i, pinapalad aco, at ang cahalimbaua co,i, nagsabog nang binhi, ay ang tinamaan co ay mabuting lupa.
 14. 14. • “At sa quinacamtang cong toua ang nacacaparis co,i, isang magsasacang cumita nang alio, uupo sa isang pilapil, nanonood ng kaniyang halaman, at sa kaniyang palayan na parang inaalon sa hirap nang hangin, at sa bungang hinog na anaqui butil na guintong nagbitin sa uhay, ay cumita nang saya.
 15. 15. • “Munti ang pagod co, munti ang puyat co; at palibhasa,i, capus na sa lacas na sucat pagcunan, nguni ang paquinabang co sa pagod at puyat ay na ibayuhan…”
 16. 16. •MARAMING SALAMAT!

×