Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kolo

394 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kolo

 1. 1. Mga Estratehiya sa Kolaborativ na Pagtuturo ng Filipino
 2. 2. Nakaangkla ang nasabing kurikulum sa nangingibabaw na kalakarang global sa edukasyon na pinaniniwalaang dapat makatulong sa paglikha ng mga mamamayang may kakayahang umagapay sa mabilis na nagbabagong kapaligiran, makabagong teknolohiya at revolusyong intelekwal at independent na ekonomiya.
 3. 3. Ang kalikasan ng Kolaborativ na Pagkatuto • Dahil sa positivong efekto ng kolaborativ na pagkatuto sa akademikong pag-unlad at ugnayang sosyal ng mga mag-aaral, maraming mananaliksik at edukador ang nagmumungkahi na gamitin ang pamaraang ito sa mga silid-aralan partikular sa mga klasrum pangwika.
 4. 4. • Nangangahulugan ito na ang tagumpay ng isang mag-aaral ay nakasalalay at nakaapekto sa kinabibilangan niyang pangkat.
 5. 5. • Ipinaliwanag ni Davis at Donnelly (1999) na ito ay isang prosesong transakyunal na may bukas na pagpapalitan ng mga ideya ang mga mag-aaral sa kanilang kapawa mag-aaral at mag-aaral sa kanilang guro na nagsisilbing fasiliteytor.
 6. 6. Anim na Simulain ayon kay Galbaraith (1991) ∞ Ito’y isang filosofik na oryentasyon na tinitignan ang mag-aaral bilang katuwang o partner na may parehong responsibilidad sa proseso ng pagkatuto. 11/30/2013 Free Template from www.brainybetty.com 7
 7. 7. ∞ Ito’y isang rekognisyon o pagkilala sa nagagawa ng diversidad o pagkakaiba-iba sa proseso ng pagkatuto. ∞ Ito’y nagbibigay ng isang sikolohikal na kapaligiran ng paggalng sa isatisa, pakikipagtulungan, pagtitiwalaan , pagsuporta, at pagiging bukas sa hamon at kritisismo, pagharap sa anumang maaring bunga ng ginawang pasya, pagkalugod at pakikipagkaibigan
 8. 8. • Ito’y isang set o kabuuan ng plinanong interaksyon na humahamon sa mag-aaral upang mag-isip nang malalim at makipagpalitan ng ideya. • Ito’y isang proseso na anglalaan ng kritikal na pagninilay o refleksyon.
 9. 9. • Ito’y isang proseso na kapwa nagsusulong at umaasa sa pagiging independent ng mag-aaral.
 10. 10. PALAGAY UKOL SA KOLABORATIV NA PAGTUTURO • Mahihinuhang batay sa pananaw na Contructivist na nagbibigay-diin sa • Pagkatutong Ekspiryensyal • Nagpapahalaga sa diversidad ng bawat individwal.
 11. 11. • Beatty et al.(1999) – Magiging efektibo lamang ang kolaborativ na pagtuturo kung naniniwala ang guro na ang kolektibong kaalaman o shared knowledge at kooperatibong paglutas ng suliranin ay nagbibigay-daan sa higit na mataas na kalidad na pagkatuto kaysa sa pagkatuto sa pamamagitan ng paglilipat lamang ng impormasyon mula sa pinaniniwalaang mas marunong na guro patungi sa mag-aaral 11/30/2013 Free Template from www.brainybetty.com 12
 12. 12. Hiemstra(1991) • Ibat-ibang karanasan at pananaw • Higit na pag-unawa 11/30/2013 13
 13. 13. Layunin • Makabuo ng mataas na antas ng pagunawa nakatanggap-tanggap sa lahat. Kolektibong kaalaman 11/30/2013 Ibat-ibang karanasan 14
 14. 14. Las calaveras (2000) 11/30/2013 Free Template from www.brainybetty.com 15
 15. 15. Ipinaliwanag niya na ang limitadong interaksyon ng guro at mag-aaral o magaaral sa kapwa mag-aaral sa mga lektyur na nakasentro sa guro ay hindi lamang naglilimita sa kakayahan ng mag-aaral sa malayang paglikha at pagmanipula sa wika, kundi nililimitahan din nito ang kanyang kakayahan na pumasok sa higit na kompleks at makahulugang pagkatuto. 11/30/2013 16
 16. 16. Binanggit pa niya ang natuklasan ni Vygotsky(1978) sa kanyang mataas na pag-aaral na ang mga mag-aaral ay may kakayahan umanong magpamalas ng mataas na level n kakayahang intelektwal kapag binigyan ng oportunidad na lumahok sa mga gawaing kolaborativ kayasa sa mag-aaral ng sarilinan. 11/30/2013 17
 17. 17. • Developmental and Child Psychology • Social Development Theory 11/30/2013 18
 18. 18. Ang diversidad ng mga kasapi ng pangkat ayon sa kanilang kaalaman at karanasan ay positivong nakapag-aambag sa proseso ng pagkatuto. 11/30/2013 Free Template from www.brainybetty.com 19
 19. 19. 5 Mahahalagang Komponent ng Kolaborativ na Pagkatuto(2000) 20
 20. 20. 4. Mga kasanayang sosyal – Efektibong nagtutulungan kaya natutuhan din ang kasanayan sa pamumuno, pagbuo ng desisyon, pagtitiwala sa grupo, komunikasyon, pamamahala ng konflik 5. Pagpoproseso ng pangkat – Sinusuri ng mga mag-aaral ang naisakatuparan ng pangkat at ang pangkalahatang relasyon ng bawat isa sa grupo sa pagsasagawa ng gawain. 11/30/2013 21
 21. 21. Mga Pamamaraang Magagamit sa Kolaborativ na Pagtuturo Robert E. Slavin 11/30/2013 Free Template from www.brainybetty.com 22
 22. 22. Mga Pamamaraang Magagamit sa Kolaborativ na Pagtuturo Pamamaraan sa Pagkatutong Kooperativ 11/30/2013 23
 23. 23. • Ito ay binubuo ng mga team na may apat o limang miyembro na binabalanse ayon sa kakayahan, kasarian o etnisidad ng mga-aaral. Nirarank ang mga mag-aaral batay sa kanilang iskor sa nakaraang mga pagsusulit o marka at hinahati sa ikatlo o kwarter.
 24. 24. • Bubuuin ang bawat team ng isang magaaral o kasapi mula sa bawat kwarter ng ranking ng klase, kasama ang isa o dalawa pang mag-aaral na nasa gitnang rank para makompleto ang apat o limang miyembro sa grupo. 11/30/2013 Free Template from www.brainybetty.com 25
 25. 25. Hakbang 1. Inilahad ng guro ang aralin sa buong klase sa isa o dalawang period. 2. Sisimulan ang pag-aaral ng team pagkatapos ng isa o dalawang period. Ang mag-aaral na angawa nang matutunan ang aralin o ibinigay na materyal ay tutulungan angmay kahinaang kasama sa team. Maaari silang magtanungan o magtalakayan. 11/30/2013 Free Template from www.brainybetty.com 26
 26. 26. Nagbibigay din ng pagsasanay ang guro. Sa pangkat na maya apat na myembro 3. t 11/30/2013 Free Template from www.brainybetty.com 27

×