Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upis 2018-pp 02

5,676 views

Published on

Упис ученика у средње школе

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Upis 2018-pp 02

 1. 1. Школске 2018/19 год.
 2. 2.  Закон о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник РС,, бр. 88/17. и 27/18. – др. закон),  Закон о основном образовању и васпитању (,,Сл.гласник РС,, бр. 55/13. и 101/17.),  Правилник о упису ученика у средњу школу(„Службени гласник РС”, број 23/18),  Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за шк. 2017/2018. год.  /интерни акт/  Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2017/2018. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2018/2019. год./сајт МПНТР/  КОНКУРС за упис у средње школе
 3. 3. 1) успеха на завршном испиту, 2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе, и 3) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе. за упис у школе за које се полаже пријемни испит и 4) успеха на пријемном испиту
 4. 4.  Кандидат на ЗИ може да освоји највише 40 бодова,  На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20.  Бодови из српскпог ј. и математике множе се са 0,65 а КТ са 0,70.  Српског језика, -највише..........13бодова;  Математике – највише...............13 бодова и  Комбиновани тест(биологија, географија, историја, физика и хемија) ......................14 бодова.
 5. 5.  Кандидат за општи успех од 6.до 8. разреда може да оствари највише 60 бодова тако што се:  општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).
 6. 6.  На основу завршног испита и општег успеха кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова; Формула:  Укупан број бодова = (VI + VII + VIII) х4 + 0,65 х СЈ + 0,65 х МА + 0,7 х КТ  Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова.
 7. 7.  Стручно друштво или други организатор доставља постигнуте резултате са такмичења Министарству и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. јуна текуће школске године.  Међународна и републичка такмичења предвиђена календаром МПНТР,  За српски,математику и КТ - у 8. разреду,  Постигнути резултати достављају се у облику ранг листе на којој су наведени ученици који остварују право на добијање додатних бодова за упис.
 8. 8. Пријени испит полажу кандидат за упис у:  уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности,  филолошку гимназију и одељење,  математичку гимназију и одељење,  гимназију и одељење за спортисте,  гимназију одељење за ученике са посебним способностима за физику,  гимназију и одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику,  школу у којој се део наставе остварује на страном језику и  школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји), Пријемни испит за проверу посебних способности и склоности Полаже се пре полагања завршног испита,
 9. 9.  општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).  Завршни испит ,множи се са 13, односно 14 и дели са 10.  Кандидати који нису положили ЗВ предходне године полажу по тренутно важећим тестовима.
 10. 10.  Пријављују се некој ОШ  Школа им додељује индетификациони број  Општи успех им се утврђује на основу три последња разреда  (7,8, и 9)  Полажу ЗИ  Распоређују се у СШ по листи жеља.
 11. 11.  Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на садржај и начин спровођења испита.  Три жељене школе - УПУТ
 12. 12.  шести разред завршен у иностранству – признаје се 20 бодова;  седми разред у иностранству а осми у РС - обавља завршни испит и уписује се у школу преко броја одређеног за упис;  основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству - уписује се преко броја одређеног за упис ученика. За школе са пријемним, – уписује се преко броја уколико положи пријемни испит.
 13. 13.  Кандидати -близанци који желе да похађају исту школу евидентирају се у ОШ  родитељи близанаца, потписују сагласност да близанци буду распоређени у ону школу у коју је распоређен близанац који има већи број бодова  Уколико један од близанаца није освојио најмање 50 бодова, не може да буде распоређен у школу у четворогодишњем трајању.  Уколико близанци желе да похађају школу за коју се полаже пријемни испит, оба близанца морају да положе пријемни испит за ту школу.  Кандидати који су близанци уписују се у оквиру броја ученика који је одређен за упис.
 14. 14.  Пријаву за упис у школу под повољнијим условима подноси родитељ,  Основна школа саставља листу и доставља министарству,  Број бодова који ученик оствари на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.  Ученику који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.
 15. 15.  Полазник је млађи од 17 година, а завршио је основно образовање по програму ФООО,  Уписује се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности,  Пријаву за упис подноси родитељ,  Основна школа листу доставља министарству,  Број бодова који полазник оствари на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.  полазнику који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.
 16. 16.  После утврђивања укупног броја бодова, кандидат има право да у матичној основној школи писмено изрази највише 20 опредељења –листу жеља  На основу опредељења кандидата и укупног броја бодова врши се распоређивање кандидата по школама,  Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама,  Када већи број кандидата оствари исти број бодова, предност у рангирању има кандидат који је: 1) носилац Дипломе „Вук Караџић”, 2) освојио већи број бодова на такмичењима 3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.
 17. 17.  Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика - ---------------18.06. од 9-11 ч - Прегледање теста из српског (матерњег) језика ----18.06. од 12 ч - Завршни испит - тест из математике -----------------------------19.06. од 9-11 ч - Прегледање теста из математике ---------------- -19.06. од 12 ч Завршни испит - комбиновани тест ------------------------------ 20.06. од 9-11 ч - Прегледање комбинованог теста ----------------- 20.06. од 12ч - Супервизија спровођења завршног испита од .... ---18-21.06. - Дешифровање сва три теста (после прегледања комбинованог теста) - 20.06. - Унос резултата завршног испита -----------------20. и 21.06. - Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе - 22.06. до 8ч - Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама ------------------------------------ --23.06.од 8 до 16 ч - Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним комисијама - -----------------------------------25.06.од 8 до 16 ч - Објављивање коначних резултата завршног испита --28.06. од 8 ч - Упис у музичке и балетске школе ---------------- -29.06. до 16 ч
 18. 18.  Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података- 29. и 30.06. од 8 до 15 ч  Провера листе жеља од стране ученика у основним школама -04.07. од 8 ч  Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки -04.07. од 8 до 15  Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту -05.07. од 12 ч  Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама-08.07.од 8 ч  Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу - 08.07. до 20 ч  Упис ученика у средње школе - први уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 09. и 10.07. од 8 до 15 ч  Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг - 09.07. од 8 до 15 ч  Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга -11.07. до 20 ч  Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу - 11.07. до 20 ч  Упис ученика у средње школе - други уписни круг, осим за упис у музичке и балетске школе - 12.07. од 8 до 15 ч
 19. 19.  ученици треба да дођу у школу у 8.15 часова сва три дана полагања испита;  На испит из српског и на КИ ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;  На испит из математике још и , лењир, троугао и шестар.  На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 20. 20.  На испиту није дозвољен разговор међу ученицима.  Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.  Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила,- нула бодова на том тесту.  Ученик који је удаљен са теста полаже у следећем року,  Родитељима забрањено је да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита.
 21. 21.  У случају непредвиђене спречености ученика родитељ је у обавези да пријави ОС до 8.00 ч.  Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи пријављују ОС најкасније један дан пре полагања завршног испита- ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању.  После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.
 22. 22.  .  Моле се родитељи да:  Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.  Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.  У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
 23. 23.  Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу ОУ и резултата на ЗИ: Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ VI – општи успех на крају VI разреда  VII – општи успех на крају VII разреда  VIII – општи успех на крају VIII разреда  СЈ – резултат на тесту из српског језика  МА – резултат на тесту из математике  КТ – резултат на комбинованом тесту
 24. 24.  Сви учесници на завршном испиту поступају у складу са упутствима датим у прилозима од 2-12, у складу са Календаром и Календаром уписа ученика у средњу школу.
 25. 25.  ХВАЛА НА ПАЖЊИ!  Душан Кићовић , председник ОК, моб тел: 064/8134-619;  Винко Ковачевић, заменик председника моб тел: 064/8134-045;  Славица Ђорђевић, секретар ОК, моб тел: 062/80-70-950;

×