Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

6,630 views

Published on

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

Published in: Education
 • Be the first to comment

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

 1. 1. กิจกรรมเพื่อสังคม และ สาธารณะประโยชน์
 2. 2. จัดทำโดย 1.นางสาววิจิตรา ศรีทอง 54450110256 2.นางสาวปิยมาศ วงศ์จันทร์ท้าว 54450110251 3.นางสาวธัญเรศ สีทาทุม 54450110264 4. นางสาวศรุตา ภูศรีน้า 54450110265 5.นางสาวดวงสุดา นามวิเศษ 54450110269 เสนอ ผศ.ดร.หนูกร ปฐมพรรษ
 3. 3. กิจกรรมเพ่อืสังคมและสำธำรณะประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบา เพ็ญตนให้เป็น ประโยชน์ต่อ สังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดง ถึงความรับผิดชอบความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเป็นต้น
 4. 4. การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถนาไป สอดแทรกหรือบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บา เพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหารได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ การทา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ผู้เรียนรายงาน แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมและมีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดย สถานศึกษาจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียนดังนี้ • ระดับประถมศึกษาปีที่๑-๖รวม๖ปีจา นวน๖๐ชั่วโมง • ระดับมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ รวม ๓ ปีจา นวน ๔๕ชั่วโมง • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖รวม ๓ ปีจา นวน๖๐ชั่วโมง
 5. 5. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกให้แก่ผู้เรียนในการบาเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสา ธารณ ประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 6. 6. ตัวอย่าง รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ • รูปแบบที่๑ -จัดทาโครงการที่ให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน ปกติซงึ่เป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ • รูปแบบที่ ๒ -จัดทาเป็นกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวันสาคัญ ทางราชการหรือกิจกรรมที่นานักเรียนออกทาประโยชน์ร่วมกับชุมชนหน่วยงาน ราชการหรือองค์กรอื่น ๆ • รูปแบบที่๓ -จัดให้ผู้เรียนทากิจกรรมตามความต้องการโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา กิจกรรมเช่น รวมกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น เป็นต้น
 7. 7. แนวดาเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน • หลักการประเมิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑เป็นกระบวนการประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และประเมินตามสภาพ จริง โดย - ให้ผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพของตนเองการทา งานกลุ่มทักษะการอยู่ ร่วมกันและการมีจิตสาธารณะ - ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินเช่นครูผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน - สถานศึกษามีการประเมินผลเป็นระยะๆเพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
 8. 8. แนวทางการประเมิน • สถานศึกษาควรมีแนวทางในการดาเนินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ ชัดเจน ๑. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ ๑.๑ ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากาหนด ๑.๒ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ชิ้นงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากา หนดด้วยวิธีการที่หลากหลายและ ใช้การประเมินตามสภาพจริง
 9. 9. แนวทางการประเมิน(ต่อ) • ๑.๓ ผู้เรียนที่มีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ ชิน้งานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินรายกิจกรรมและนาผล การประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน • ๑.๔ ผู้เรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม หรือเกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิน้งานของผู้เรียนหรือทัง้สอง เกณฑ์ ถือว่าไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนต้อง ดาเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ทัง้นีค้วรดาเนินการให้เสร็จสิน้ในปี การศึกษานัน้ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
 10. 10. เกณฑ์การตัดสิน ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์ตามที่ สถานศึกษากา หนดโดยกา หนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสมดังนี้ ๑. กา หนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กา หนดไว้ ๒ ระดับคือผ่าน(ผ)และไม่ผ่าน(มผ) ๒. กา หนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละ กิจกรรมและกา หนดเกณฑ์การผ่าน การประเมินดังนี้ ๒.๑ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรม และ มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากา หนด ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมหรือมีผลงานชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากา หนด
 11. 11. เกณฑ์การตัดสิน(ต่อ) • ๒.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ“ผ” ในกิจกรรมสา คัญทั้ง ๓ กิจกรรมคือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์ ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “มผ” ในกิจกรรมสา คัญ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ • ๒.๓ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับการศึกษา ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ“ผ”ทุกชั้นปีในระดับการศึกษานั้น ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ“มผ”บางชั้นปีในระดับ การศึกษานั้น
 12. 12. แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กรณีที่ผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรม ให้เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้รับผิดชอบ กิจกรรมนั้น ๆ ที่จะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนดา เนินกิจกรรมจนครบตาม เวลาที่ขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น แล้วจึงประเมินให้ผ่านกิจกรรม เพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพื่อดา เนินการ ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป
 13. 13. ข้อเสนอแนะ • การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นจะต้องคา นึงถึงสิ่ง ต่อไปนี้ ๑. เวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา กา หนด สถานศึกษาควรกา หนดเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน แต่ละกิจกรรม สา หรับกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนต้อง ปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน ๒. ผลการปฏิบัติกิจกรรมและผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของ ผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สถานศึกษากา หนดโดยอาจจัดให้ผู้เรียน แสดงผลงานแฟ้มสะสมงานหรือจัดนิทรรศการ
 14. 14. ข้อเสนอแนะ(ต่อ) • ๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพยีงพอ หรือไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัด กิจกรรมในลักษณะบูรณาการ หรือสอดแทรกในกิจกรรมหรือโครงการ ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันสา คัญ กิจกรรมบา เพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและ นา มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้
 15. 15. ข้อเสนอแนะ(ต่อ) • ๔. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการดาเนินการ ดังนี้ ๔.๑ มีครูที่ปรึกษา/และแผนการดาเนินกิจกรรม ๔.๒ มีหลักฐาน/ภาพถ่าย/แฟ้มสะสมงาน ๔.๓ มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม ๔.๔ มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม
 16. 16. เอกสารประกอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แนวปฏิบัติการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้

×