Voorsorteren grontmij eu programmaperiode 2014-2020 - stap 2 (innovaties herkennen)

319 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voorsorteren grontmij eu programmaperiode 2014-2020 - stap 2 (innovaties herkennen)

 1. 1. Voorsorteren naar 2014-2020 Voorsorteren naar 2014-2020 Programmaperiode Europese subsidies 2014-2020 Laurens Berkvens Hudson Financial Incentives Juni 2013
 2. 2. Doelstelling - Voor wie? - Aanpak - Middel Doelstelling Benutten van Europese subsidieregelingen in de programmaperiode 2014- 2020 Voor wie? Bedrijven en lagere overheden Aanpak Stapsgewijs inzoomen op regelingen Stapsgewijs opzetten van netwerk van partnerorganisaties Stapsgewijs bouwen aan succesvolle projecten Middel Levend document Periodieke update Voorsorteren naar 2014-2020 Wil je EU-subsidies in 2014 benutten, dan moet je nu al anticiperen op de belangrijkste regelingen
 3. 3. Plan van aanpak In zes stappen naar de Call: Kaders schetsen; Innovaties herkennen; Duiden typen consortiumpartners; Toetsen aan programmakaders; Samenbrengen innovaties en consortiumpartners; Call (openstelling van de subsidieregeling) Voorsorteren naar 2014-2020 2013 2014 Call
 4. 4. Plan van aanpak In zes stappen naar de Call: Kaders schetsen; Innovaties herkennen; Duiden typen consortiumpartners; Toetsen aan programmakaders; Samenbrengen innovaties en consortiumpartners; Call (openstelling van de subsidieregeling) Voorsorteren naar 2014-2020 2013 2014 Call
 5. 5. Nu in stap 1 de kaders in grote lijnen zijn geschetst is het zaak om vast te stellen waar jou activiteiten kunnen aansluiten bij de Europese doelstellingen. Er is een groot aantal subsidieprogramma’s in ontwikkeling die een bijdrage moeten gaan leveren aan het behalen van die doelstellingen. Stap 2 gaat je helpen om vast te stellen welke van de programma’s je in de gaten moet houden. We kijken onder meer naar aard en onderwerp van de projecten, en waar en met wie die projecten worden uitgevoerd. De projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de genoemde doelstellingen. In Stap 2 verbinden we de Europese gelden met de innovaties in je eigen werkveld. Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020
 6. 6. In stap 1 is het meerjarig financieel raamwerk van de EU toegelicht. De Europese subsidieregelingen worden vanuit dit raamwerk gefinancierd. Stap 2: Innovaties herkennen Smart & Inclusive Growth Sustainable Growth, Natural Resources Security & Citizenship Global Europe Administration Multiannual Financial Framework Voorsorteren naar 2014-2020
 7. 7. Security & Citizenship In stap 1 is het meerjarig financieel raamwerk van de EU toegelicht. De Europese subsidieregelingen worden vanuit dit raamwerk gefinancierd.. Relevante EU-begrotingsthema’s Administration Global Europe Hierin zullen de belangrijkste Europese subsidieregelingen worden ondergebracht Stap 2: Innovaties herkennen Smart & Inclusive Growth Sustainable Growth, Natural Resources Voorsorteren naar 2014-2020
 8. 8. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Duurzame groei, natuurlijke hulpbronnen Slimme en inclusieve groei Hierin zullen de belangrijkste Europese subsidieregelingen worden ondergebracht
 9. 9. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen Hierin zullen de belangrijkste Europese subsidieregelingen worden ondergebracht
 10. 10. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen Hierna zullen de belangrijkste Europese subsidieprogramma’s worden weergegeven. Dit zijn: Horizon 2020 ESF EFRO (waaronder INTERREG, en de Operationele Programma’s in Nederland) Cohesiefonds Connecting Europe Facility Life+ ELFPO (waaronder het Plattelands Ontwikkelingsprogramma POP, en Leader)
 11. 11. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Horizon2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid Horizon 2020 is het nieuwe Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie waarin de bestaande O&O-programma’s (KP7, CIP en EIT) zijn samengebracht. Kenmerken: Onderzoek & Ontwikkeling: Research koppelen aan Innovatie Samenwerking met organisaties en kennisinstellingen in de gehele EU Zeer ambitieuze onderzoeksprojecten, grote consortia, hoogdrempelig subsidietraject Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
 12. 12. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Horizon2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid ESF Het Europees Sociaal Fonds is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan beter werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Kenmerken: Ondersteuning van onderwijs en opleidingen Bevorderen van sociale integratie Uitvoering op nationaal niveau van de lidstaten Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
 13. 13. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Horizon2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid EFRO ESF Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Het EFRO financiert programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van Europese regio's, zoals Interreg en de nationale Operationele Programma’s. Verderop worden deze programma’s toegelicht . Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
 14. 14. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Horizon2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid Cohesion Fund EFRO ESF Het Cohesiefonds is bedoeld om EU-lidstaten te ondersteunen waar het bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner onder de 90 procent van het EU-gemiddelde ligt. Via het Cohesiefonds worden economische en sociale achterstanden weggewerkt en de economische situatie in de desbetreffende landen te gestabiliseerd. Dit fonds is niet van toepassing op Nederland Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
 15. 15. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Horizon2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid Cohesion Fund EFRO ESF Connecting Europe Facility Met de Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt de Europese Commissie investeringen in infrastructuur voor transport, energie en digitale netwerken. Kenmerken: Oplossen van knelpunten: roads, railways, energy grids and pipelines, and broadband networks Samenwerken met bedrijven en overheden Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
 16. 16. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Horizon2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid Cohesion Fund EFRO ESF Connecting Europe Facility LIFE+ is een specifieke regeling die uitvoering geeft aan het Europese natuur- en milieubeleid. Life+ Life+ ondersteunt projecten op het gebied van natuur, milieu en biodiversiteit. Kenmerken: Projecten in de ruimtelijke omgeving Lost een concreet milieuprobleem op Moet innovatief zijn Samenwerking: kan ook in NL Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen
 17. 17. Relevante EU-begrotingsthema’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020 Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen Horizon2020 Concurrentievermogen voor groei en banen Cohesiebeleid Cohesion Fund EFRO ESF Connecting Europe Facility Life+ Het Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling ELFPO Het fonds financiert voor Nederland belangrijke programma’s zoals POP3 en Leader. Verderop worden deze programma’s toegelicht (ELFPO) is gericht op land- en bosbouw, milieubeheer en betere leefomstandigheden in plattelandsgebieden.
 18. 18. Stap 2: Innovaties herkennen Interreg (officieel ‘Europese Territoriale Samenwerking’) wordt gefinancierd vanuit het EFRO en kent drie onderdelen (A, B en C). In 2014 start de vijfde ronde van dit programma (Interreg V). Kenmerken: Grensoverschrijdende samenwerking in specifieke regio’s Projecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling, samenwerkingsbevordering, energie en milieu Gezamenlijk oplossen van concrete gemeenschappelijke problemen Subsidie bedraagt 50 tot 75% van de kosten en kan oplopen tot enkele miljoenen euro’s per project Voorsorteren naar 2014-2020 Interreg
 19. 19. Een belangrijk deel van de EFRO-gelden wordt op nationaal niveau verdeeld via de Operationele Programma’s. In Nederland kennen we vier operationele programmaregio’s: Noord, Oost, Zuid en West. Kenmerken: Regionale samenwerking in één van de vier landsdelen Verhogen van de investeringen in innovatie, onderzoek en ontwikkeling Verhogen van het aandeel duurzame energie en energie-efficiëntie Regio-specifieke thema’s zoals integrale duurzame stedelijke ontwikkeling Operationele Programma’s Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020
 20. 20. Het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) ondersteunt, met Europees geld uit het ELFPO, projecten in het landelijk gebied. In 2014 gaat de derde ronde van start: POP3. Kenmerken: Projecten op het gebied van natuur, landschap en recreatie Op provinciaal niveau Gericht op versterking van het platteland Vooral van belang voor lagere overheden, natuur-organisaties en agrarische bedrijven POP3 Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020
 21. 21. Leader is een Europees subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Kenmerkend voor Leader is de lokale, integrale en sectoroverstijgende ‘bottom-up’ aanpak. Kenmerken: Samenwerking op het gebied van plattelandsontwikkeling Financiering van lokale en regionale initiatieven Onderdeel van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma Initiatiefnemers van Leader-projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, ondernemers en gemeenten zijn Leader Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020
 22. 22. Stap 2: Innovaties herkennen Voorsorteren naar 2014-2020: the next step! In stap 1 is zijn de Europa 2020 doelstellingen genoemd waar projecten bij moeten aansluiten om in aanmerking te komen voor Europese subsidie. De belangrijkste zijn: Werkgelegenheid Onderzoek en Ontwikkeling Klimaatverandering en duurzame energievoorziening Europa zoekt vernieuwende projecten om haar 2020 doelstellingen te kunnen realiseren. De Europese subsidieprogramma’s die in deze 2e stap zijn weergegeven bieden een financiële bijdrage aan deze vernieuwingen. Voorsorteren naar 2014-2020
 23. 23. Stap 2: Innovaties herkennen Stap 2 is dan ook het herkennen van innovaties – zowel in de eigen organisatie als in de omgeving – die aansluiten bij de Europa 2020 doelstellingen, en het maken van een keuze uit de subsidieprogramma’s die hier zijn beschreven. Het maken van deze keuze is essentieel om focus aan te brengen en te koersen naar de uiteindelijke openstellingen in 2014 en verder. Vanuit die keuze kan worden gewerkt aan het vinden van de juiste consortiumpartners en het vormgeven van de relevante projecten. Daarover meer in Stap 3! Voorsorteren naar 2014-2020
 24. 24. De rol van Hudson Financial Incentives Voorsorteren naar 2014-2020 Hudson ondersteunt haar opdrachtgevers bij het zoeken naar en benutten van subsidiemogelijkheden. Wij bieden hierbij een breed scala aan regionale, nationale en Europese subsidiediensten. Met een toegewijd team van gespecialiseerde consultants en ruim 15 jaar ervaring in het aanvragen en managen van subsidies kunnen wij u helpen met subsidiemanagement. Onze consultants geven deskundig advies aan private en publieke organisaties uit vrijwel alle sectoren. Wij bieden ondersteuning in alle fasen van de subsidie-levenscyclus: van projectinitiatie en ontwikkeling, het schrijven van de subsidie aanvraag tot het rapporteren en het projectmanagement. Hudson Financial Incentives combineert jarenlange ervaring met Europese subsidies met een Europees netwerk van lokale consultants die kennis hebben van de taal en de cultuur en contacten bij de lokale overheden. Onze kracht komt tot uitdrukking in het gezamenlijk bouwen aan succesvolle projecten.
 25. 25. Balance/Hudson Over Balance Balance is een bureau voor advies, project- en interim management. Voor onze opdrachtgevers voeren we complexe en omvangrijke projecten en veranderingstrajecten uit. Balance focust op een drietal werkgebieden: financieel, juridisch en technisch management. Het team van Balance bestaat uit ongeveer 350 professionals. Gemeenschappelijke kenmerken zijn ervaring en slagkracht. Deze kenmerken staan ervoor garant dat projecten vakkundig en binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd. Balance heeft vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem. Sinds 2005 maakt Balance deel uit van Hudson Global. Over Hudson Hudson Global biedt wereldwijd gespecialiseerde en professionele werving & selectie, recruitment outsourcing en talent management dienst- verlening via op maat gemaakte HR-oplossingen. Opdrachtgevers die met Hudson als partner samenwerken kunnen grotere prestaties leveren door het werven, selecteren, ontwikkelen en behouden van het beste talent voor hun organisatie. Naast Talent Management en Recruitment adviseert Hudson Nederland overheden en bedrijven in heel Europa op het gebied van Financial Incentives. Voorsorteren naar 2014-2020
 26. 26. Bedankt voor uw aandacht Balance, Amsterdam Emmaplein 8-10 1075 AW Amsterdam t 020-676 39 93 f 020-673 80 01

×