Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T3 el procés de direcció de l’empresa

11,339 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

T3 el procés de direcció de l’empresa

 1. 1. EL PROCÉS DE DIRECCIÓ DE L’EMPRESA BLOC 1 T3 Laura Tugues
 2. 2. 3.1 El procés de direcció La direcció ha de realitzar tasques de govern, ha de donar instruccions per a poder aconseguir els objectius marcats. Funcions de direcció:  Planificar  Organitzar  Gestionar  Controlar
 3. 3. 3.2 Funció de planificació Consisteix en: – fixar uns objectius – marcar unes estratègies per aconseguir-los – definir les polítiques d’empresa – establir uns criteris de decisió Per aconseguir els fins de l’empresa
 4. 4. 3.2 Funció de planificació  Classificació dels plans 1. Per la seva naturalesa i característica a) Metes: Fins fonamentals perseguits per l’empresa. b) Objectius: n’hi ha de dos tipus:  Objectius: de caràcter general i involucren tota l’empresa  Subobjectius: es refereixen a àrees concretes de l’organització
 5. 5. 3.2 Funció de planificació A l’hora d’establir els objectius s’ha de tenir en compte: 1. Que siguin realistes 2. Que estudiïn i s’aprofitin les possibilitats de l’entorn 3. Prioritats entre objectius i subobjectius, aprofitant el cost d’oportunitat 4. Hi ha d’haver el mínim de conseqüències imprevistes, s’han de reduir els costos i els costos socials 5. Que els subsistemes de l’empresa tinguin els recursos per obtenir-los
 6. 6. 3.2 Funció de planificació c) Polítiques. Principis bàsics que serveixen de guia per prendre decisions i delimiten uns certs límits d’actuació. d) Procediments. Són els passos que s’han de seguir per executar una acció. e) Regles. Què es pot fer i què no es pot fer, i són molt estrictes.
 7. 7. 3.2 Funció de planificació 2. Classificació dels plans per la seva dimensió temporal a) A llarg termini: Aquells plans que es preveuen en un període de temps superior a un any. b) A mig termini: Plans que s’han d’assolir en un període superior un any i inferior a cinc. c) A curt termini: Aquells plans que es preveuen en un període de temps inferior a un any.
 8. 8. 3.2 Funció de planificació 3. Classificació dels plans per departaments. Les característiques de cada tipus de pla està relacionat amb el departament, de producció, de vendes, de finançament etc.
 9. 9. 3.2 Funció de planificació  Etapes del procés de planificació 1. Anàlisi de la situació de partida 2. Fixació dels objectius 3. Creació d’alternatives o determinació de les línies d’actuació 4. Avaluació d’alternatives 5. Elecció d’una de les alternatives 6. Control i determinació de desviaments
 10. 10. 3.3 Funció d’organització S’ha de fer després d’haver fet la planificació. Converteix: L’Organització té com a finalitat: - dissenyar una estructura en què quedin definides totes les tasques que ha de fer cada persona - Ha de quedar definida la responsabilitat i autoritat de cada persona - Ordenar les relacions que sorgeixin entre les tasques - Ordenar les àrees de funcionament REALITATPLANS
 11. 11. 3.3 Funció d’organització  Etapes d’un procés d’organització 1. Determinar els nivells d’organització. S’ha de decidir qui mana a qui. 2. Atribuir les funcions a cada nivell de comandament 3. Definir les relacions entre els diferents nivells d’organització 4. Distribuir les funcions que ha de fer cada persona 5. Definir les vies de comunicació de totes les persones que treballen a l’empresa
 12. 12. 3.3 Funció d’organització  La comunicació a l’empresa – Comunicació ascendent TREBALLADORS DIRECCIÓ
 13. 13. 3.3 Funció d’organització – Comunicació descendent DIRECCIÓ TREBALLADORS
 14. 14. 3.3 Funció d’organització – Comunicació horitzontal Departament producció Departament finançament
 15. 15. 3.3. Funció d’organització  La dinàmica de grups i el treball en equip En una empresa la feina de les persones no és un fet individual, sinó d’equip. L’organització es basa en grups de persones que conformen equips de treball. Que han d’actuar: – De forma coordinada i interrelacionada – Amb la màxima eficiència
 16. 16. 3.3 Funció d’organització Un equip de treball: – Té finalitats comunes – Els membres s’interrelacionen entre si, però cada individu manté la seva identitat – Cada persona aporta el seu punt de vista – Grup reduït – Poden col·laborar amb altres grups de treball
 17. 17. 3.3 Funció d’organització  L’organització en el treball Ha de permetre que amb els mínims costos s’obtinguin els objectius marcats – Evolució històrica de l’organització del treball Les empreses no van necessitar organitzar-se fins al segle XIX, en plena: Revolució Industrial
 18. 18. 3.3 Funció d’organització Escola d’organització científica del treball Finalitat:racionalitzar el treball – Eliminar els temps morts – Marcar els moviments justos que havia de fer cada treballador Frederik W. Taylor TAYLORISME PRODUCTIVITAT
 19. 19. 3.3 Funció d’organització No hi havia lloc a la creativitat ni a la improvisació Per incentivar als treballadors: salaris basats en el rendiment. Rendiment Salari INCONVENIENT: Provocava fatiga i cansament als treballadors.
 20. 20. 3.3 Funció d’organització Creava un sistema d’organització en el que no només s’organitzava el treball sinó la globalitat de l’empresa. Estructura jerarquitzada de manera que cada persona depengués d’un únic comandament. La funció més important era l’administrativa perquè d’ella en depenien totes les altres Henry Fayol
 21. 21. 3.3 Funció d’organització Escola de relacions humanes Els treballadors augmentaven el rendiment si: – S’introduïa música durant la jornada – Si es feien descansos: es relacionaven entre ells. Frederik W. Taylor Henry FayolElton Mayo
 22. 22. 3.3 Funció d’organització L’augment del rendiment havia estat la relació de col·laboració entre el personal de planta. Conclusions: – L’existència d’incentius diferents als materials – L’atenció de l’empresa cap al treballador, amb la finalitat que aquest es senti emocionalment satisfet i això repercuteixi positivament en la productivitat – L’home no es pot programar com una màquina.
 23. 23. 3.3 Funció d’organització – La motivació a la feina Les persones tenen unes necessitats que provoquen insatisfacció si no s’assoleixen. L’empenta que els cal per assolir les necessitats en diem motivació. Incentius motivadors:  Els diners  Les expectatives de futur  El reconeixement del treball  La col·laboració en el treball
 24. 24. 3.3 Funció d’organització  Teoria de Maslow 1. Necessitats fisiològiques: menjar, beure, no passar fred. 2. Necessitats de seguretat. Consolidar el que s’ha obtingut fins ara. Ex: un contracte indefinit 3. Necessitats socials o d’estatus: necessitats d’amor, d’afecte, de sentir-se acceptat 4. Necessitats de la pròpia estima: arribar a tenir confiança en un mateix, fama, prestigi, que es valorés la capacitat de treball. 5. Necessitat d’autorealització: Desig de ser més i més el que un és, arribar allà on es pugui arribar. Ex: Nadal
 25. 25. Necessitats d’autorealització Necessitats d’autoestima Necessitats socials Necessitats de seguretat Necessitats fisiològiques • Teoria de Maslow
 26. 26. 3.3 Funció d’organització  L’organització formal Les petites empreses no necessiten un repartiment de les tasques Les grans empreses si que el necessiten perquè tenen molts centres de decisió. És l’estructura intencional definida i identificada en què l’empresa situa cadascun dels seus elements en el lloc més adient.
 27. 27. 3.3 Funció d’organització – Estructura organitzativa Per funcions. S’organitzen segons especialització. Per producte. Quan es fabrica més d’un producte. Per processos. Quan el treball està dividit en diverses fases. Per zones geogràfiques.
 28. 28. 3.3 Funció d’organització La comunicació entre els diferents elements: Relacions lineals. Un mana i l’altre obeeix Relacions d’staff o equip assessor. Els especialistes aconsellen Relacions funcionals: Especialistes que tenen autoritat
 29. 29. 3.3 Funció d’organització – Models d’estructura organitzativa Model lineal o jeràrquic Consell d’administració Director de producció Director de finançament Directora comercial Director de muntatge Director d’acabats Empleats Empleats Empleats Empleats
 30. 30. 3.3 Funció d’organització Consell d’administració Director de producció Director de finançament Directora comercial Finançament Empleats •Model funcional
 31. 31. 3.3 Funció d’organització Consell d’administració Director de producció Director de finançament Directora comercial Director de muntatge Director d’acabats Empleats Empleats Empleats Empleats Assessorament • Model en línia i d’assessorament (staff)
 32. 32. 3.3 Funció d’organització Model en comitè. Es comparteixen les decisions Inconvenient: és lent Avantatge: S’assumeixen millor les decisions perquè es decideixen entre tots.
 33. 33. 3.3 Funció d’organització Model matricial
 34. 34. 3.3 Funció d’organització – Els organigrames Classificació segons la forma:  Organigrames verticals Consell d’administració Director de producció Director de finançament Directora comercial Director de muntatge Director d’acabats Empleats Empleats Empleats Empleats
 35. 35. 3.3 Funció d’organització Organigrames horitzontals Consell d’administració Director de producció Director de finançament Directora comercial Director de muntatge Director d’acabats Empleats Empleats Empleats Empleats Assessorament
 36. 36. 3.3 Funció d’organització Organigrames radials
 37. 37. 3.3 Funció d’organització Classificació segons la finalitat Organigrames informatius. Informació global Organigrames d’anàlisi. Molt detallats. Classificació segons la extensió Organigrames generals. Tota l’estructura de l’empresa Organigrames detallats. Només un departament
 38. 38. 3.3 Funció d’organització Classificació segons el contingut Organigrames estructurals. Unitats que formen l’empresa. Sense noms. Organigrames de personal. Hi surten els noms i càrrecs Organigrames funcionals. Quines funcions tenen assignades cadascuna de les unitats del gràfic
 39. 39. 3.3 Funció d’organització Diagrames funcionals
 40. 40. 3.3 Funció d’organització  L’organització informal Conjunt de relacions personals i socials que no estan preestablertes per la direcció, però que sorgeixen espontàniament quan les persones s’associen.
 41. 41. 3.4 Funció de gestió Quan ja està tot organitzat ara s’ha de complir el que estava previst GESTIONAR: intentar que els que formen l’empresa realitzin les tasques necessàries per aconseguir els objectius marcats
 42. 42. 3.4 Funció de gestió Alta direcció Nivell intermedi Nivell de gestió Planifiquen a ll/t Responsabilitat del compliment dels objectius Caps de departament Assignen als treballadors les tasques que han de fer
 43. 43. 3.4 Funció de gestió  Funcions del directiu. Teoria de Douglas McGregor Elegir les tasques que s’han de realitzar Transmetre les tasques que s’han marcat a les persones que té al seu càrrec Donar instruccions perquè puguin fer la feina ben feta Crear bones situacions de treball, amb la finalitat de motivar al personal.
 44. 44. 3.4 Funció de gestió El directiu es crea o es fa? Qualitats personals innates Qualitats tècniques s’aprenen a les escoles d’administració d’empreses Hi ha molts estils de direcció, segons com es dirigeix es pot fer augmentar el rendiment dels treballadors
 45. 45. 3.4 Funció de gestió Estils de direcció: – Autoritari: ordres imperatives – Democràtic: les decisions es prenen de forma participativa. Depèn de com siguin els treballadors
 46. 46. 3.4 Funció de gestió TEORIA X hi ha persones que: a) Tenen aversió al treball b) No tenen ambició, no volen responsabilitat c) Prefereixen que els manin d) No volen canvis i prefereixen mètodes coneguts
 47. 47. 3.4 Funció de gestió TEORIA Y hi ha persones que: a) Volen treballar, la feina els estimula b) Creuen que l’energia que desprenen amb el treball es tan natural com l’energia despresa en l’esport c) Tenen ambició, imaginació i creativitat d) Volen responsabilitats i se senten responsables de la seva feina.
 48. 48. Corba d’estil de direcció A B C Molt autoritària Delega alguna responsabilitat Molt democràtica Teories X i Y Interès pel treball Interès moderat pel treball Fòbia al treball Estils de direcció
 49. 49. 3.5 Funció de control Controlar: verificar que tot surti com s’havia previst: – A nivell de planificació – A nivell d’organització – A nivell de gestió Finalitat del control Detectar desviacions
 50. 50. 3.5 Funció de control  Etapes de control 1. Marcar uns estàndards 2. Mesurar les activitats 3. Corregir les desviacions obtingudes  Tècniques de control – L’auditoria – El control del pressupost – L’estadística
 51. 51. Auditoria Verifica la planificació que s’ha fet a nivell comptable i de gestió Tipus d’auditories: • Auditoria interna: dins la mateixa empresa • Auditoria externa: la fan persones alienes • Auditoria de comptes: analitza els estats financers • Auditoria operativa: anàlisi de l’estructura global de l’empresa

×