Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T12 el màrqueting i els seus elements

7,982 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

T12 el màrqueting i els seus elements

 1. 1. EL MÀRQUETING I ELS SEUS ELEMENTS
 2. 2. 12.1 El màrqueting <ul><li>Què és el màrqueting? </li></ul><ul><li>Conjunt d’activitats que desenvolupa una empresa encaminades a satisfer les necessitats i desitjos del consumidor per tal d’aconseguir un benefici </li></ul>
 3. 3. 12.1 El màrqueting <ul><ul><li>Conjunt de tècniques de contingut diferent </li></ul></ul><ul><ul><li>El màrqueting “ajuda” a la gent a conscienciar-se que té unes necessitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’objectiu del màrqueting és aconseguir consumidors. </li></ul></ul>
 4. 4. 12.1 El màrqueting <ul><li>Importància del màrqueting </li></ul><ul><ul><li>Un producte es ven si a radera té una bona política de màrqueting </li></ul></ul><ul><ul><li>Les empreses orienten al consumidor a crear noves necessitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha molts productes semblants al mercat, per tant s’ha d’estudiar com, quan i on el vol el consumidor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hi ha una relació directa entre desenvolupament socioeconòmic i desenvolupament de màrqueting- </li></ul></ul>
 5. 5. 12.1 El màrqueting <ul><li>Els elements del màrqueting </li></ul><ul><li>Marqueting total = marqueting mix = </li></ul><ul><li>Producte +Preu+Promoció + Distribució </li></ul><ul><li>Són el conjunt de tècniques o elements sobre els quals pot actuar una empresa de manera planificada i coherent per satisfer les necessitats dels consumidors i aconseguir un benefici mutu, </li></ul>
 6. 6. 12.1 El màrqueting Màrqueting Producte Preu Promoció distribució Consumidor
 7. 7. 12.2 El producte <ul><li>Objecte a través del qual l’empresa pot influir en el mercat. </li></ul><ul><li>Tot allò que es desitja comprar </li></ul><ul><li>Producte: unitat o conjunt de béns o serveis que tenen un elevat grau de substitució </li></ul><ul><li>Producte diferenciat : conjunt de béns que són el resultat de variar un o més atributs del producte, de manera que el consumidor el veu diferent. </li></ul>
 8. 8. 12.2 El producte <ul><li>Les empreses intenten crear un monopoli del seu producte atorgant-li atributs característics per diferenciar-ho. </li></ul><ul><li>Innovació: Quan es llança al mercat un producte nou que té unes característiques que són atractives per als consumidors </li></ul>
 9. 9. 12.2 El producte <ul><li>Tipus de productes </li></ul><ul><ul><li>Productes de consum. Aquells que satisfan les necessitats dels particulars. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productes fungibles . Ex llet i el cafè </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productes de consum durador. La rentadora. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Productes industrials . Ex farina per les cases és un producte de consum en canvi, la que compra el pastisser és industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Els serveis : productes immaterials i intangibles </li></ul></ul>
 10. 10. 12.2 El producte <ul><li>Cartera de productes </li></ul><ul><li>També se’n pot dir gamma de productes, la totalitat d’articles que una empresa pot oferir al consumidor. </li></ul><ul><li>Aquells articles amb característiques homogénies s’anomena línia de productes. </li></ul><ul><li>Ex: Danone </li></ul>
 11. 11. 12.2 El producte <ul><li>Cicle de vida d’un producte </li></ul><ul><li>Les etapes de la vida d’un producte: </li></ul><ul><ul><li>Etapa d’introducció o llançament. Vendes baixes creixement lent </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa de creixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa de maduresa. S’estavilitza la velocitat de creixement </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa de declinació o saturació </li></ul></ul>
 12. 12. 12.2 El producte vendes temps introducció creixement maduresa declinació Ingressos per vendes Beneficis introducció creixement maduresa declinació temps vendes
 13. 13. 12.2 El producte <ul><li>L’envàs </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><li>Abans de la compra </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identificació fàcil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Associació del continent i el contingut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atractiu impactant </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Després de la compra: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fàcil d’obrir </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comoditat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facilitat de transport i emmagatzematge </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 12.2 El producte <ul><li>La marca </li></ul><ul><li>Formada per: </li></ul><ul><li>Nom : és el que es pronuncia </li></ul><ul><li>Logotip : imatge que s’utilitza per identificar un producte </li></ul><ul><li>Ha d’estar legalment protegida </li></ul><ul><li>Aporta seguretat als consumidors </li></ul><ul><li>Instrument comercial, identifica el producte amb el fabricant (Paper Albal) </li></ul>
 15. 15. 12.2 El producte <ul><li>Amb relació a la marca es poden aplicar diverses estratègies: </li></ul><ul><ul><li>Estratègia de marca única. Marca paraigua. Amb el mateix nom tots els productes de l’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Avantatges: reducció costos promocionals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inconvenients: el fracàs d’algun producte afecta al prestigi de tota l’empresa. Ex Pastas Gallo, Sony </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de marques múltiples </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estratègia de marques individuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estratègia de marca per línia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estratègia de segones marques (rentadores) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de marques de distribuïdor. Marques blanques </li></ul></ul>
 16. 16. 12.3 El preu <ul><li>Quantitat de diners que el comprador d’un determinat producte o servei lliura al venedor a canvi de la seva adquisició </li></ul><ul><li>Fixació de preus basada en la demanda </li></ul><ul><li>Per a un bé normal, com més elevat és el preu, menor és la demanda. </li></ul>
 17. 17. 12.3 El preu <ul><li>Corba de demanda </li></ul>Preu Quantitat de la demanda La demanda pot ser: Elàstica: quan la quantitat demandada varia en més proporció que el preu Inelàstica: quan no varia amb el preu. Ex: gasoil
 18. 18. 12.3 El preu <ul><li>En bens de prestigi: </li></ul>preu vendes
 19. 19. 12.3 El preu <ul><li>Fixació de preus basada en els costos </li></ul><ul><li>Consisteix a afegir un marge de benefici al cost del producte </li></ul><ul><li>Fixació de preus basada en la competència </li></ul><ul><ul><li>Fixar uns preus semblants al de la competència </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixar un preu per sota de la competència </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixar un preu per sobre de la competència </li></ul></ul>
 20. 20. 12.3 El preu <ul><li>Si en un sector hi ha una empresa líder que comercialitza un producte i després hi ha altres empreses petites: </li></ul><ul><ul><li>Les petites poden seguir a la líder </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar preus independentment, que pot provocar una guerra de preus que pot ser perjudicial </li></ul></ul>
 21. 21. 12.3 El preu <ul><li>Estratègia de preus </li></ul><ul><li>En el moment de llançar un producte nou al mercat: </li></ul><ul><ul><li>Estratègia de preus màxims. Preu molt alt i dirigit a un sector d’èlit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia de preus de penetració . Al revés </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègia en funció de la vida del producte </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Començar amb preus molt baixos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En la fase de creixement incrementar preus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En la fase de maduresa, fer descomptes i promocions per fidelitzar clients </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>En la fase de saturació abaixar els preus </li></ul></ul></ul>
 22. 22. 12.3 El preu <ul><ul><li>Estratègia de preus psicològics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu acostumat o habitual . Productes de consum freqüent </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu de prestigi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu arrodonit (9,99 €) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu segons el valor percebut . Valor que assigna el consumidor a un producte amb relació a la satisfacció que li proporciona. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preu de referència </li></ul></ul></ul>
 23. 23. 12.4 La promoció <ul><li>Conjunt de tècniques de màrqueting que tenen com a finalitat comunicar les característiques del producte i resaltar-ne els atributs per potenciar en els clients el desig de comprar-lo </li></ul>
 24. 24. 12.4 La promoció <ul><li>Instruments de promoció </li></ul><ul><ul><li>La publicitat : acció de transmetre un missatge utilitzant un mitjà de comunicació de masses, pagat per una determinada empresa amb la intenció d’influir sobre el comportament del consumidor </li></ul></ul>
 25. 25. 12.4 La promoció <ul><li>Objectius bàsics de la publicitat: </li></ul><ul><ul><li>Cridar l’atenció </li></ul></ul><ul><ul><li>Trobar un desig </li></ul></ul><ul><ul><li>Aconseguir una actuació </li></ul></ul><ul><li>Els principis de la publicitat són: </li></ul><ul><ul><li>Senzillesa </li></ul></ul><ul><ul><li>Originalitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Repetició </li></ul></ul><ul><ul><li>Oportunitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Sinceritat </li></ul></ul>
 26. 26. 12.4 La promoció <ul><li>Els mitjans de publicitat que més s’utilitzen són: </li></ul><ul><ul><li>La televisió </li></ul></ul><ul><ul><li>La radio </li></ul></ul><ul><ul><li>La premsa i altres revistes </li></ul></ul><ul><ul><li>La publicitat exterior. Tanques, rètols lluminosos </li></ul></ul>
 27. 27. 12.4 La promoció <ul><ul><li>La promoció, pròpiament, de les vendes. </li></ul></ul><ul><ul><li>És el conjunt d’activitats que fa l’empresa amb l’objectiu d’incrementar les vendes del producte durant un període curt de temps. Ex: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rebaixes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Regals que acompanyen al producte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oferir més quantitat al mateix preu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Demostració de les característiques en el punt de venda </li></ul></ul></ul>
 28. 28. 12.4 La promoció <ul><ul><li>La venda personal : suposa una relació directa entre venedor i client </li></ul></ul><ul><ul><li>Les relacions públiques: intenten potenciar les relacions que l’empresa manté amb altres agents socials, ja siguin exteriors (mitjans de comunicació, sindicats, proveïdors, clients, administració), ja siguin interns (treballadors, accionistes) </li></ul></ul>
 29. 29. 12.4 La promoció <ul><li>A l’empresa li interessa vendre una imatge en diversos moments: </li></ul><ul><ul><ul><li>Quan l’empresa és desconeguda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quan s’ha desprestigiat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per canviar la imatge del consumidor. Ex: si canviem de productes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per mantenir la bona imatge </li></ul></ul></ul>
 30. 30. 12.5 La distribució <ul><li>La política de distribució és la que permet que un producte es trobi en el lloc i en el moment adequat, per poder passar a mans del consumidor. </li></ul><ul><li>La distribució crea utilitat de lloc i de temps. </li></ul>
 31. 31. 12.5 La distribució <ul><li>Funcions de la distribució </li></ul><ul><ul><li>El transport . S’ha de tenir en compte la mida del lot i la freqüència de transport. </li></ul></ul><ul><ul><li>En aquesta decisió hi influeix el tipus de producte i el seu preu . Ex: si el preu del producte és baix, transport en grans quantitats perquè el preu del transport no tingui gaire incidència en el preu total. </li></ul></ul>
 32. 32. 12.5 La distribució <ul><ul><li>L'emmagatzematge. Des de que el producte està acabat fins que arriba al consumidor, passa per diferents magatzems. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els magatzems impliquen un cost. Hi ha d’haver una bona gestió dels estocs </li></ul></ul>

×