Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

L’empresa com a organització

 1. 1. L’EMPRESA COM A ORGANITZACIÓ BLOC 1 Laura Tugues
 2. 2. L’empresa i l’entorn UNITAT 1
 3. 3. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica NECESSITATS IL·LIMITADES
 4. 4. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Qui li proporciona totes aquestes necessitats? </li></ul>L’EMPRESA UNITAT ECONÒMICA DE PRODUCCIÓ Posa a l’abast de les persones els béns i serveis necesaris per satisfer les necessitats RECURSOS LIMITATS Immaterials materials
 5. 5. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica Famílies Empreses Factors de producció Béns i serveis produïts
 6. 6. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica Famílies Empreses Retribució al consum dels productes Remuneració dels factors
 7. 7. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>CADENA DE VALOR </li></ul><ul><li>Forma d’anàlisi de l’activitat empresarial mitjançant la qual una empresa separa l’activitat global en diferents parts per veure quines són les que ens afegeixen més valor al producte. </li></ul>
 8. 8. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Es poden diferenciar 2 tipus d’activitats : </li></ul><ul><li>Activitats primàries: </li></ul><ul><ul><li>Recepció i emmagatzemament de matèries primeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Producció </li></ul></ul><ul><ul><li>Emmagatzemamament i producció </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketig i vendes </li></ul></ul><ul><ul><li>Servei post venda: garantir de que arribarà bé, el podem tornar si és defectuós, etc </li></ul></ul>
 9. 9. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Activitats de suport: </li></ul><ul><ul><li>Direcció dels recursos humans </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de la tecnologia I+D </li></ul></ul><ul><ul><li>Infraestructura de l’empresa: activitats com la comptabilitat, planificació, finances etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprovisionament. </li></ul></ul>
 10. 10. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica
 11. 11. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Objectiu de la cadena de valor </li></ul><ul><li>Minimitzar la creació de valor, disminuint els costos. Crear un marge entre el que el client accepta pagar i el cost. </li></ul><ul><li>Si ho fem bé, tenim una rendibilitat més bona que la competència, serem més competitius. </li></ul><ul><li>Si alguna de les activitats genera un marge més petit ens hem de plantejar de deixar-ho de produir i comprar-ho, d’això se’n diu OUTSOURCING </li></ul>
 12. 12. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Elements que la componen </li></ul><ul><li>Quatre grups: </li></ul><ul><ul><ul><li>Factors humans o actius . Socis, treballadors, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Factors materials o passius. Béns econòmics de l’empresa: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Capital fix : Maquinària, mobiliari d’oficina etc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Capital circulant : Matèries primeres, material d’oficina. </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><ul><ul><li>Organització. Conjunt de relacions d’autoritat, de coordinació i de comunicació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entorn. Aquells que condicionen l’actuació de l’empresari. </li></ul></ul></ul><ul><li>Funcions que realitza </li></ul><ul><li>Àrees funcionals: </li></ul><ul><ul><ul><li>Àrea comercial. Accions per arribar als consumidors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àrea de producció. Controla l’aprovisionament de les matèries primeres i gestiona la producció </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><ul><ul><li>Àrea d’inversió i finançament . Captar fons i política d’inversions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àrea de recursos humans . Selecciona i contracta els treballadors, organitza el personal </li></ul></ul></ul>
 15. 15. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’empresa com a sistema </li></ul><ul><li> </li></ul>Entorn Sistema econòmic global
 16. 16. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’empresa com a sistema econòmic: </li></ul>Entrades (Inputs) Treball Matèries primeres Diners Tecnologia Sistema Empresa Empresa com a procés de fabricació SORTIDES (outputs ) Productes Dividents Impostos
 17. 17. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’empresa com a sistema té les característiques següents: </li></ul><ul><ul><li>És un sistema obert. Es relaciona amb l’entorn, tot el que passa a fora de l’empresa li afecta i influeix en les seves decisions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està composta per la combinació d’elements o subsistemes diferents. De tots els subsistemes junts se’n treu més rendiment que de cadascun per separat. </li></ul></ul><ul><ul><li>És un sistema global , un subsistema afecta als altres </li></ul></ul><ul><ul><li>S’autocontrola , s’adapta a qualsevol canvi cojuntural. Ex canvi de la demanda etc. </li></ul></ul>
 18. 18. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’entorn </li></ul><ul><li>L’empresa no és aliena a l’entorn. </li></ul><ul><li>L’empresa està condicionada per l’estructura econòmica en què es troba immersa. Està condicionada per factors externs. </li></ul>
 19. 19. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>Podem diferenciar dos tipus d’entorns: </li></ul><ul><ul><li>Entorn general , afecta a totes les empreses en general. Aspectes polítics, legals, demogràfics etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entorn específic , afecta de manera concreta cadascuna de les empreses i per tant pot variar segons el tipus d’empreses. Ex: els proveïdors, la competència etc. </li></ul></ul>
 20. 20. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><ul><li>L’entorn de l’empresa condicionarà la cultura de l’empresa. </li></ul></ul><ul><li>Cultura d’empresa: influències constants i duradores que condicionen el comportament de les persones que componen l’empresa;és a dir, la personalitat de l’empresa, el fet diferencial. </li></ul>
 21. 21. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>Responsabilitat social de l’empresa </li></ul><ul><li>Fins fa poc temps es demanava a l’empresa que obtingués el màxim al mínim cost. </li></ul><ul><li>Actualment s’han de considerar altres factors, com ara els aspectes socials. </li></ul><ul><li>L’empresa és responsable de problemes socials com la pol·lució de l’aire i aigua, l’especulació del sòl, la concentració industrial urbana. </li></ul><ul><li>De tots aquests aspectes se’n diu COSTOS SOCIALS </li></ul>
 22. 22. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><ul><li>Costos socials negatius : despeses directes o indirectes suportades per persones alienes a l’empresa, a conseqüència d’aquesta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repercusió negativa a la societat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: si una empresa aboca residus al riu, i l’ha de netejar l’ajuntament, ho pagen tots els ciutadans </li></ul></ul>Haurien de ser Mínims
 23. 23. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><ul><li>La llei obliga a adaptar les empreses per reduir els costos socials negatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les empreses que inverteixen en medi ambient tenen beneficis fiscals. </li></ul></ul><ul><li>La responsabilitat social corporativa(RSC) </li></ul><ul><li>Integració activa voluntària per part de les empreses de les preocupacions socials i mediambientals en la seva activitat. </li></ul>
 24. 24. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>La normativa vigent és el punt de partida per aplicar-la. </li></ul><ul><li>Què és el que es pot fer? </li></ul><ul><ul><li>Elaborar codis de conducta interns </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir mesures per afavorir la conciliació de la vida familiar i la vida laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Formar treballadors sobre els aspectes mediambientals relacionats amb la fabricació de productes . </li></ul></ul>
 25. 25. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’aplicació de la RSC afecta de manera positiva al resultat de les empreses. </li></ul><ul><li>Totes les parts de l’empresa hi ha de col·laborar activament, sobretot els treballadors. </li></ul><ul><li>Actualment hi ha una norma (NORMASA8000) que regula la responsabilitat social de l’empresa; serveix com a guia a moltes empreses. </li></ul>
 26. 26. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’ètica empresarial </li></ul><ul><li>Normes d’educació, basades en el que es considera moralment correcte. </li></ul><ul><li>Ex: honradesa respecte a les lleis i al medi ambient, compliment d’obligacions fiscals etc. </li></ul>
 27. 27. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>Beneficis que pot representar per l’empresa: </li></ul><ul><ul><ul><li>Augment del seu prestigi, l’acceptació i preferència davant els seus competidors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La fidelitat dels seus clients i proveïdors farà que augmentin les vendes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La motivació i la millora en el treball del seu personal, millorarà la productivitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La possibilitat de rebre millors suports financers. </li></ul></ul></ul>
 28. 28. 1.3 L’empresari, l’empresària <ul><li>Evolució històrica de l’empresari </li></ul>Etapa Tipus d’empresari Segle XVIII Empresari capitalistacom a propietari dels mitjans de producció Segle XVIII-XIX Empresari com a home de negocis Segle XIX Empresari com a organitzador Segle XX Empresari com a persona que assumeix un risc Segle XX Empresari com a persona innovadora Segle XX Empresari com a tecnòcatra Segle XX-XXI Empresari líder
 29. 29. 1.3 L’empresari, l’empresària <ul><li>La figura del empresari és diferent si: </li></ul><ul><ul><li>Empresa petita (PIME), l’empresari és a la vegada el propietari de l’empresa i qui la dirigeix, per tant té risc patrimonial </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa gran, el capital és de persones diferents a qui la dirigeix, per tant l’empresari tindrà un risc més professional que patrimonial </li></ul></ul>
 30. 30. 1.3 L’empresari, l’empresària <ul><li>Una o diverses persones que tenen com a finalitat pendre decisions en l’empresa per assolir uns objectius prèviament marcats, intentant mantenir un equilibri entre tots els elements que la formen i actuant sempre en condicions de risc. </li></ul>
 31. 31. 1.3 L’empresari, l’empresària <ul><li>Funcions de l’empresari </li></ul><ul><ul><li>Planificar o dissenyar el pla d’acció una vegada ha interpretat els desitjos dels consumidors amb un estudi de mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionar, dirigir tots els elements que formen l’empresa, cap a l’obtenció d’un objectiu marcat </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar o coordinar tots el elements de l’empresa disponibles per ser més eficaços </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar , per saber si es compleixen els objectius marcats i corregir desviacions. </li></ul></ul>
 32. 32. 1.4 Classificació de les empreses <ul><li>Classificació segons l’activitat </li></ul><ul><ul><li>Sector primari , activitats referents als recursos naturals </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector secundari , activitats transformadoreso industrials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector terciari o de serveis, empreses comercials. </li></ul></ul>
 33. 33. 1.4 Classificació de les empreses <ul><li>Classificació segons la mida </li></ul><ul><li>Es classifiquen en grans, petites i mitjanes empreses. Hi ha diversos criteris per delimitar la mida: </li></ul><ul><ul><li>Criteri econòmic . És el volum de facturació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteri tècnic. És el nivell tecnològic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteri patrimonial . Patrimoni que té (béns,drets i obligacions) </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteri organitzatiu . Nombre de treballadors de l’empresa </li></ul></ul>
 34. 34. 1.4 Classificació de les empreses Dimensió Nre. de treballadors Volum de facturació anual Total actiu Microempreses 0-9 Igual o menys de 2 milions d’€ Igual o inferior a 2 milions d’€ Petita empresa 10-49 Igual o menys de 10 milions d’€ Igual o inferior a 10 milions d’€ Mitjana empresa 50-249 Igual o menys de 50 milions d’€ Fins a 43 milions d’€ Empresa gran Més de 250 Més de 50 milons d’€ Més de 43 milions d’€
 35. 35. 1.4 Classificació de les empreses <ul><li>Classificació segons la propietat del capital </li></ul><ul><ul><li>Empresa privada, és propietat de persones físiques o jurídiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa pública , és propietat de l’estat </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa mixta, és compartida entre l’estat i els particulars </li></ul></ul>
 36. 36. 1.4 Classificació de les empreses <ul><li>Classsificació segons l’estructura jurídica </li></ul><ul><ul><li>Empresa individual. Només té un propietari, l’empresari és qui ha posat el capital </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa societària. Té més d’un propietari. </li></ul></ul>

×