Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’empresa com a organització

16,483 views

Published on

Published in: Education

L’empresa com a organització

 1. 1. L’EMPRESA COM A ORGANITZACIÓ BLOC 1 Laura Tugues
 2. 2. L’empresa i l’entorn UNITAT 1
 3. 3. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica NECESSITATS IL·LIMITADES
 4. 4. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Qui li proporciona totes aquestes necessitats? </li></ul>L’EMPRESA UNITAT ECONÒMICA DE PRODUCCIÓ Posa a l’abast de les persones els béns i serveis necesaris per satisfer les necessitats RECURSOS LIMITATS Immaterials materials
 5. 5. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica Famílies Empreses Factors de producció Béns i serveis produïts
 6. 6. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica Famílies Empreses Retribució al consum dels productes Remuneració dels factors
 7. 7. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>CADENA DE VALOR </li></ul><ul><li>Forma d’anàlisi de l’activitat empresarial mitjançant la qual una empresa separa l’activitat global en diferents parts per veure quines són les que ens afegeixen més valor al producte. </li></ul>
 8. 8. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Es poden diferenciar 2 tipus d’activitats : </li></ul><ul><li>Activitats primàries: </li></ul><ul><ul><li>Recepció i emmagatzemament de matèries primeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Producció </li></ul></ul><ul><ul><li>Emmagatzemamament i producció </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketig i vendes </li></ul></ul><ul><ul><li>Servei post venda: garantir de que arribarà bé, el podem tornar si és defectuós, etc </li></ul></ul>
 9. 9. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Activitats de suport: </li></ul><ul><ul><li>Direcció dels recursos humans </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de la tecnologia I+D </li></ul></ul><ul><ul><li>Infraestructura de l’empresa: activitats com la comptabilitat, planificació, finances etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprovisionament. </li></ul></ul>
 10. 10. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica
 11. 11. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Objectiu de la cadena de valor </li></ul><ul><li>Minimitzar la creació de valor, disminuint els costos. Crear un marge entre el que el client accepta pagar i el cost. </li></ul><ul><li>Si ho fem bé, tenim una rendibilitat més bona que la competència, serem més competitius. </li></ul><ul><li>Si alguna de les activitats genera un marge més petit ens hem de plantejar de deixar-ho de produir i comprar-ho, d’això se’n diu OUTSOURCING </li></ul>
 12. 12. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><li>Elements que la componen </li></ul><ul><li>Quatre grups: </li></ul><ul><ul><ul><li>Factors humans o actius . Socis, treballadors, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Factors materials o passius. Béns econòmics de l’empresa: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Capital fix : Maquinària, mobiliari d’oficina etc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Capital circulant : Matèries primeres, material d’oficina. </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><ul><ul><li>Organització. Conjunt de relacions d’autoritat, de coordinació i de comunicació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entorn. Aquells que condicionen l’actuació de l’empresari. </li></ul></ul></ul><ul><li>Funcions que realitza </li></ul><ul><li>Àrees funcionals: </li></ul><ul><ul><ul><li>Àrea comercial. Accions per arribar als consumidors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àrea de producció. Controla l’aprovisionament de les matèries primeres i gestiona la producció </li></ul></ul></ul>
 14. 14. 1.1 L’empresa com a unitat econòmica <ul><ul><ul><li>Àrea d’inversió i finançament . Captar fons i política d’inversions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àrea de recursos humans . Selecciona i contracta els treballadors, organitza el personal </li></ul></ul></ul>
 15. 15. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’empresa com a sistema </li></ul><ul><li> </li></ul>Entorn Sistema econòmic global
 16. 16. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’empresa com a sistema econòmic: </li></ul>Entrades (Inputs) Treball Matèries primeres Diners Tecnologia Sistema Empresa Empresa com a procés de fabricació SORTIDES (outputs ) Productes Dividents Impostos
 17. 17. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’empresa com a sistema té les característiques següents: </li></ul><ul><ul><li>És un sistema obert. Es relaciona amb l’entorn, tot el que passa a fora de l’empresa li afecta i influeix en les seves decisions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Està composta per la combinació d’elements o subsistemes diferents. De tots els subsistemes junts se’n treu més rendiment que de cadascun per separat. </li></ul></ul><ul><ul><li>És un sistema global , un subsistema afecta als altres </li></ul></ul><ul><ul><li>S’autocontrola , s’adapta a qualsevol canvi cojuntural. Ex canvi de la demanda etc. </li></ul></ul>
 18. 18. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’entorn </li></ul><ul><li>L’empresa no és aliena a l’entorn. </li></ul><ul><li>L’empresa està condicionada per l’estructura econòmica en què es troba immersa. Està condicionada per factors externs. </li></ul>
 19. 19. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>Podem diferenciar dos tipus d’entorns: </li></ul><ul><ul><li>Entorn general , afecta a totes les empreses en general. Aspectes polítics, legals, demogràfics etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Entorn específic , afecta de manera concreta cadascuna de les empreses i per tant pot variar segons el tipus d’empreses. Ex: els proveïdors, la competència etc. </li></ul></ul>
 20. 20. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><ul><li>L’entorn de l’empresa condicionarà la cultura de l’empresa. </li></ul></ul><ul><li>Cultura d’empresa: influències constants i duradores que condicionen el comportament de les persones que componen l’empresa;és a dir, la personalitat de l’empresa, el fet diferencial. </li></ul>
 21. 21. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>Responsabilitat social de l’empresa </li></ul><ul><li>Fins fa poc temps es demanava a l’empresa que obtingués el màxim al mínim cost. </li></ul><ul><li>Actualment s’han de considerar altres factors, com ara els aspectes socials. </li></ul><ul><li>L’empresa és responsable de problemes socials com la pol·lució de l’aire i aigua, l’especulació del sòl, la concentració industrial urbana. </li></ul><ul><li>De tots aquests aspectes se’n diu COSTOS SOCIALS </li></ul>
 22. 22. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><ul><li>Costos socials negatius : despeses directes o indirectes suportades per persones alienes a l’empresa, a conseqüència d’aquesta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repercusió negativa a la societat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: si una empresa aboca residus al riu, i l’ha de netejar l’ajuntament, ho pagen tots els ciutadans </li></ul></ul>Haurien de ser Mínims
 23. 23. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><ul><li>La llei obliga a adaptar les empreses per reduir els costos socials negatius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les empreses que inverteixen en medi ambient tenen beneficis fiscals. </li></ul></ul><ul><li>La responsabilitat social corporativa(RSC) </li></ul><ul><li>Integració activa voluntària per part de les empreses de les preocupacions socials i mediambientals en la seva activitat. </li></ul>
 24. 24. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>La normativa vigent és el punt de partida per aplicar-la. </li></ul><ul><li>Què és el que es pot fer? </li></ul><ul><ul><li>Elaborar codis de conducta interns </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir mesures per afavorir la conciliació de la vida familiar i la vida laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Formar treballadors sobre els aspectes mediambientals relacionats amb la fabricació de productes . </li></ul></ul>
 25. 25. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’aplicació de la RSC afecta de manera positiva al resultat de les empreses. </li></ul><ul><li>Totes les parts de l’empresa hi ha de col·laborar activament, sobretot els treballadors. </li></ul><ul><li>Actualment hi ha una norma (NORMASA8000) que regula la responsabilitat social de l’empresa; serveix com a guia a moltes empreses. </li></ul>
 26. 26. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>L’ètica empresarial </li></ul><ul><li>Normes d’educació, basades en el que es considera moralment correcte. </li></ul><ul><li>Ex: honradesa respecte a les lleis i al medi ambient, compliment d’obligacions fiscals etc. </li></ul>
 27. 27. 1.2 Influència de l’entorn a l’empresa <ul><li>Beneficis que pot representar per l’empresa: </li></ul><ul><ul><ul><li>Augment del seu prestigi, l’acceptació i preferència davant els seus competidors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La fidelitat dels seus clients i proveïdors farà que augmentin les vendes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La motivació i la millora en el treball del seu personal, millorarà la productivitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La possibilitat de rebre millors suports financers. </li></ul></ul></ul>
 28. 28. 1.3 L’empresari, l’empresària <ul><li>Evolució històrica de l’empresari </li></ul>Etapa Tipus d’empresari Segle XVIII Empresari capitalistacom a propietari dels mitjans de producció Segle XVIII-XIX Empresari com a home de negocis Segle XIX Empresari com a organitzador Segle XX Empresari com a persona que assumeix un risc Segle XX Empresari com a persona innovadora Segle XX Empresari com a tecnòcatra Segle XX-XXI Empresari líder
 29. 29. 1.3 L’empresari, l’empresària <ul><li>La figura del empresari és diferent si: </li></ul><ul><ul><li>Empresa petita (PIME), l’empresari és a la vegada el propietari de l’empresa i qui la dirigeix, per tant té risc patrimonial </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa gran, el capital és de persones diferents a qui la dirigeix, per tant l’empresari tindrà un risc més professional que patrimonial </li></ul></ul>
 30. 30. 1.3 L’empresari, l’empresària <ul><li>Una o diverses persones que tenen com a finalitat pendre decisions en l’empresa per assolir uns objectius prèviament marcats, intentant mantenir un equilibri entre tots els elements que la formen i actuant sempre en condicions de risc. </li></ul>
 31. 31. 1.3 L’empresari, l’empresària <ul><li>Funcions de l’empresari </li></ul><ul><ul><li>Planificar o dissenyar el pla d’acció una vegada ha interpretat els desitjos dels consumidors amb un estudi de mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestionar, dirigir tots els elements que formen l’empresa, cap a l’obtenció d’un objectiu marcat </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar o coordinar tots el elements de l’empresa disponibles per ser més eficaços </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar , per saber si es compleixen els objectius marcats i corregir desviacions. </li></ul></ul>
 32. 32. 1.4 Classificació de les empreses <ul><li>Classificació segons l’activitat </li></ul><ul><ul><li>Sector primari , activitats referents als recursos naturals </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector secundari , activitats transformadoreso industrials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sector terciari o de serveis, empreses comercials. </li></ul></ul>
 33. 33. 1.4 Classificació de les empreses <ul><li>Classificació segons la mida </li></ul><ul><li>Es classifiquen en grans, petites i mitjanes empreses. Hi ha diversos criteris per delimitar la mida: </li></ul><ul><ul><li>Criteri econòmic . És el volum de facturació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteri tècnic. És el nivell tecnològic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteri patrimonial . Patrimoni que té (béns,drets i obligacions) </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteri organitzatiu . Nombre de treballadors de l’empresa </li></ul></ul>
 34. 34. 1.4 Classificació de les empreses Dimensió Nre. de treballadors Volum de facturació anual Total actiu Microempreses 0-9 Igual o menys de 2 milions d’€ Igual o inferior a 2 milions d’€ Petita empresa 10-49 Igual o menys de 10 milions d’€ Igual o inferior a 10 milions d’€ Mitjana empresa 50-249 Igual o menys de 50 milions d’€ Fins a 43 milions d’€ Empresa gran Més de 250 Més de 50 milons d’€ Més de 43 milions d’€
 35. 35. 1.4 Classificació de les empreses <ul><li>Classificació segons la propietat del capital </li></ul><ul><ul><li>Empresa privada, és propietat de persones físiques o jurídiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa pública , és propietat de l’estat </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa mixta, és compartida entre l’estat i els particulars </li></ul></ul>
 36. 36. 1.4 Classificació de les empreses <ul><li>Classsificació segons l’estructura jurídica </li></ul><ul><ul><li>Empresa individual. Només té un propietari, l’empresari és qui ha posat el capital </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa societària. Té més d’un propietari. </li></ul></ul>

×