Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La inversió en l’empresa

6,056 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

La inversió en l’empresa

 1. 1. La inversió en l’empresa Laura Tugues Boliart
 2. 2. 7.1 Concepte d’inversió <ul><li>És el sacrifici del consum actual per una esperança de benefici futur. </li></ul><ul><li>Si invertim en un tractor, hem de deixar de pagar factures al comptat o... </li></ul>La inversió de les empreses possibilita el creixement econòmic
 3. 3. 7.2. Característiques d’una inversió <ul><li>Característiques financeres: </li></ul><ul><li>Desemborsament inicial (D 0 ): quantitat que es paga en el moment d’adquirir els elments d’actiu. </li></ul><ul><li>Durada temporal de la inversió (n): nombre d’anys en que s’aniran produint entrades i sortides de diners a causa de l’execució del projecte d’inversió </li></ul><ul><li>Fluxos nets de caixa (F i ): diferència entre els cobraments (C i ) i els pagaments (P i ) previstos que suporta l’empresa durant cadascun dels períodes </li></ul>F i =C i -P i
 4. 4. 7.2. Característiques d’una inversió <ul><li>No és el mateix </li></ul><ul><li>COBRAMENTS que INGRESSOS </li></ul><ul><li>Ingrés: dret que té l’empresa a cobrar </li></ul><ul><li>Cobrament: materialització de l’ingrés </li></ul><ul><li>No és el mateix </li></ul><ul><li>PAGAMENTS que DESPESES </li></ul><ul><li>Despesa: és l’obligació que l’empresa contreu </li></ul><ul><li>Pagament: sortida efectiva de diners </li></ul>
 5. 5. 7.2. Característiques d’una inversió <ul><li>Valor residual (R): Valor de l’actiu al final de la vida de la inversió </li></ul><ul><li>REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES CARACTERÍSTIQUES FINANCERES DE LA INVERSIÓ </li></ul><ul><li>-D 0 F 1 F 2 … F n =C n +R-P n </li></ul>0 1 2 … n Els pagaments representen sortides de diners (-) Els cobraments representen entrades de diners (+) Al moment inicial es produeix el primer pagament (-D 0 ) Pels n períodes hi ha cobraments i pagaments que donen com a resultat el flux de caixa que pot ser positiu o negatiu
 6. 6. 7.3 Classificació de les inversions <ul><li>a) Classificació segons el suport de la inversió </li></ul><ul><ul><li>Inversions físiques : Adquisició d’un actiu material </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversions immaterials: Patents, marques, programes informàtics </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversions financeres:Obligacions, accions, dipòsits bancaris etc. </li></ul></ul>
 7. 7. 7.3 Classificació de les inversions <ul><li>b) Classificació segons el període de temps que dura la inversió en l’empresa </li></ul><ul><ul><li>Inversions a llarg termini </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversions a curt termini </li></ul></ul><ul><li>c) Classificació segons la finalitat de la inversió dins de l’empresa </li></ul><ul><ul><li>Inversions de reposició o renovació: Es tracta de canviar un actiu vell per un de nou </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversions expansives: Augmenten la capacitat productiva de l’empresa </li></ul></ul>
 8. 8. 7.3 Classificació de les inversions <ul><ul><li>Inversions estratègiques: Inversions de modernització, per adaptar l’empresa als canvis tecnològics </li></ul></ul><ul><li>d) Classificació segons la relació de la inversió amb altres inversions </li></ul><ul><ul><li>Inversió substitutiva. Quan el fet d’efectuar una inversió et limita la realització d’altres </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversió complementària: Quan fer una inversió facilita l’acompliment d’una altra </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversió independent: Quan no afecta a les altres </li></ul></ul>
 9. 9. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Recursos limitats No es poden fer totes les inversions que es plantegen Criteris rigorosos per seleccionar les inversions. </li></ul><ul><li>Dos mètodes de selecció d’inversions: </li></ul><ul><ul><li>Raonament estàtic: el valor del diner és constant en el temps </li></ul></ul><ul><ul><li>Raonament dinàmic: té en compte el diferent valor dels diners en el temps </li></ul></ul>
 10. 10. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Mètodes de selecció estàtics </li></ul><ul><li>No tenen en compte el factor temps. </li></ul><ul><li>Els fluxos de caixa tenen el mateix valor encara que es produeixin en diferents períodes de temps. </li></ul><ul><li>Això suposa una aproximació a causa de: </li></ul><ul><li>Del tipus d’interès </li></ul><ul><li>De la inflació </li></ul>
 11. 11. Coneixement d’altres matèries 1000 € Any 2008 Any 2009 1000 € 30 € El tipus d’interès ha estat del i N =3% INTERÈS = PREU DEL DINER El fet que hi hagi interès fa que els diners tinguin un valor diferent segons el moment considerat.
 12. 12. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Interès nominal: Si posem una quantitat de diners al banc. Ex: 1000 € i al cap de l’any ens en donen 1000+30, vol dir que l’interés nominal és del 3% </li></ul><ul><li>Interès real: És l’increment de poder adquisitiu de l’estalviador. </li></ul><ul><ul><li>Si no hi ha inflació l’interès real és igual al nominal </li></ul></ul><ul><ul><li>Si hi ha inflació i l’interès nominal és del 3% no ens podrem comprar el 3% més de coses, perquè les coses hauran pujat de preu. </li></ul></ul>Hi ha dos classes diferents d’interès :
 13. 13. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Suposem que no hi hagi inflació: </li></ul><ul><li>Si estalviem 100€ i tenim i N =2% anual </li></ul><ul><li>Al cap de l’any tindrem 100+100*0,02=100(1+0.02)=102€ </li></ul><ul><li>Si deixem els diners un altre any tindrem: </li></ul><ul><li>102+102*0.02=102(1+0.02)=104.04€ </li></ul><ul><li>Si generalitzem: </li></ul><ul><li>C 1 =C 0 +C 0 *i=C 0 (1+i N ) </li></ul><ul><li>El segon any: </li></ul><ul><li>C 2 =C 1 (1+i N )=C 0 (1+i N )(1+i N )=C 0 (1+i N ) 2 </li></ul>
 14. 14. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Per n anys: </li></ul><ul><li>C n =C 0 (1+i) n </li></ul><ul><li>Passar de C 0 a C n en diem CAPITALITZAR. Hem augmentat el nostre poder adquisitiu en un 2%, ens hem capitalitzat un 2% </li></ul><ul><li>Si hi ha inflació de l’1%, i volem augmentar el nostre poder adquisitiu en un 2% com ho hem de fer? </li></ul>C 1 =C 0 (1+i)(1+g)= 100(1+0.02)(1+0.01)=103.02 €
 15. 15. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Si sabem que C 1 =C 0 (1+i N ) </li></ul><ul><li>Aleshores tenim: </li></ul><ul><li>C 0 (1+i N )=C 0 (1+i)(1+g) </li></ul><ul><li>(1+i N )=(1+i)(1+g) </li></ul>
 16. 16. Coneixement d’altres matèries 1000 € Any 2008 Any 2009 1000 € 30 € El tipus d’interès nominal ha estat del i N =3% Any 2008 1000 € Any 2009 1020 € Pel que fa la inflació: La inflació és g=2% Quin ha estat l’interès real?
 17. 17. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Relació entre l’interès nominal i l’interès real </li></ul><ul><li>Aproximadament serà 3%-2%=1% Aproximadament </li></ul><ul><li>El càlcul exacte serà: </li></ul>On i N és l’interès nominal i és l’interès real g la taxa d’inflació Aplicant l’exemple anterior, si i N =3% i g= 2%
 18. 18. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Fragmentació del temps en períodes diferents de l’any </li></ul><ul><li>L’interès nominal és un interès ANUAL </li></ul><ul><li>Però es poden produir capitalitzacions en períodes diferents a l’any. </li></ul><ul><li>No és el mateix un interès del 6% anual si es cobra per mesos, per semestres o a final d’any. </li></ul><ul><li>Ex: i 1 representa un tipus d’interès nominal anual que es capitalitza per anys </li></ul><ul><li> i 2 representa un tipus d’interès nominal que es capitalitza per semestres </li></ul><ul><li> i 4 representa un tipus d’interès nominal que es capitalitza per trimestres </li></ul>
 19. 19. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Interès efectiu: I j on j és el número de períodes en que es divideix l’any. </li></ul><ul><li>L’interès efectiu és l’interès semestral, trimestral, mensual etc. </li></ul><ul><li>I 2 és la representació d’un interès semestral </li></ul><ul><li>I 4 és la representació d’un interès trimestral </li></ul><ul><li>I 12 és la representació d’un interès mensual </li></ul><ul><li>Com es pot trobar l’interès efectiu a partir de l’interès nominal? </li></ul>
 20. 20. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Exemple 1: </li></ul><ul><li>Si demanem un préstec i l’interès nominal anual és del 12%. Ens diuen que l’hem d’anar tornant cada mes, quin serà l’interès efectiu? </li></ul><ul><li>Exemple 2: </li></ul><ul><li>i 2 =12% </li></ul><ul><li>I 2 ? </li></ul>
 21. 21. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Equivalència financera: </li></ul>c 0 c 1 0 1 c 0 0 c 1 1 1/2 c 0 0 c 1 1 1/12 6/12
 22. 22. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Partim de C 0 i arribem a C 1 , però amb períodes de capitalització diferents. </li></ul><ul><li>Cas 1 : C 1 =C 0 (1+I 1 ) 1 </li></ul><ul><li>Cas 2 : C 1 =C 0 (1+I 2 ) 2 </li></ul><ul><li>Cas 3 : C 1 =C 0 (1+I 12 ) 12 </li></ul><ul><li>Passarà que: </li></ul><ul><li>(1+I 1 ) 1 =(1+I 2 ) 2 =(1+I 12 ) 12 </li></ul><ul><li>D’això en diem: EQUIVALÈNCIA FINANCERA </li></ul><ul><li>Generalitzant: (1+I k ) k=( 1+I s ) s </li></ul><ul><li>On k i s representen el nombre de vegades a l’any que es capitalitza l’interès en cada cas </li></ul>
 23. 23. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Càlcul de la TAE </li></ul><ul><li>La TAE és la Taxa Anual Equivalent: I 1 , el tipus d’interès efectiu anual </li></ul><ul><li>S’utilitza per comparar dos tipus d’interès nominals que tenen una capitalització diferent. </li></ul><ul><li>Les institucions financeres estan obligades a informar sobre la TAE per a totes les operacions financeres que ofereixen, així els consumidors poden comparar millor. </li></ul><ul><li>TAE=I 1 =(1+I K ) K -1 </li></ul><ul><li>El càlcul de la TAE és interessant en operacions financeres que tenen despeses </li></ul>
 24. 24. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Exemple 1: Compararem dos alternatives d’estalvi i triarem la millor. </li></ul>Alternativa A Alternativa B i 12 =4% I 12 =0.04/12 I 12 =0.33% TAE (1+I 1 )=(1+I 12 ) 12 (1+I 1 )=(1.033) 12 I 1 =4.074% i 2 =4.03% I 2 =0.0403/2 I 2= =2,015% TAE (1+I 1 )=(1+I 2 ) 2 (1+I 1 )=(1+0.02015) 2 I 1 =4.040% LA MILLOR OFERTA ÉS LA A
 25. 25. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Exemple 2: Demanem 1000 € a un i N =12% al banc. </li></ul><ul><li>Ens cobren: comissions d’obertura de l’1% </li></ul><ul><li> comissions d’estudi del 0,25% </li></ul><ul><li>Quan es demana un préstec, el banc cobra unes despeses (comissions) que les resten dels diners que deixen als clients. </li></ul><ul><li>Però els interessos te’ls cobren del total del préstec, per tant és com si la taxa d’interès fos més alta. </li></ul>
 26. 26. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Quants diners rebrà la família? </li></ul><ul><li>1% de 1000= 10 € </li></ul><ul><li>0,25% de 1000 = 2.5 € </li></ul><ul><li>La família rebrà 1000-10-2.5=987.5€ </li></ul><ul><li>Per tant, C 0 =987.5€ </li></ul><ul><li>Però el capital final que haurà de tornar serà: </li></ul><ul><li>1000+1000*0.12=1000+120=1120€ </li></ul><ul><li>Per tant, C 1 =1120 € </li></ul>
 27. 27. Coneixement d’altres matèries <ul><li>Com es troba la TAE? </li></ul><ul><li>C 0 =987.5 € </li></ul><ul><li>C 1 =1120 € </li></ul><ul><li>C 1 =C 0 (1+I 1 ) </li></ul><ul><li>1120=987.5(1+I 1 ) </li></ul><ul><li>I 1 =13.41% </li></ul><ul><li>TAE=13.41% </li></ul>
 28. 28. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Mètodes de selecció estàtics </li></ul><ul><li>No tenen en compte el factor temps. </li></ul><ul><li>Els fluxos de caixa tenen el mateix valor encara que es produeixin en diferents moments. </li></ul><ul><li>Aproximació a causa de: </li></ul><ul><li>- Preu del diner </li></ul><ul><li>- Inflació </li></ul><ul><li>Els mètodes de selecció estàtics no s’haurien d’utilitzar ja que poden conduir a decisions equivocades. </li></ul><ul><li>Es poden utilitzar per fer una primera valoració </li></ul>
 29. 29. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Criteri del termini de recuperació o pay-back (T) </li></ul><ul><li>Representa el temps que es triga a recuperar el desemborsament inicial </li></ul><ul><li>-D 0 F 1 F 2 … F n </li></ul>0 1 2 … n Aquest criteri compara la inversió inicial amb els fluxos de caixa. Si tots els fluxos de caixa són constants: F 1 =F 2 =…=F n =F
 30. 30. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Si F 1 =F 2 =…=F n </li></ul><ul><li>S’hauran d’anar acumulant fins que la suma sigui igual a D 0 </li></ul><ul><li>Exemple: </li></ul>Inversió D 0 F 1 F 2 F 3 A 400 200 200 200 B 500 100 150 200 C 700 300 350 300
 31. 31. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>La inversió A: </li></ul><ul><li>F 1 =F 2 =F 3 =200 </li></ul>anys La inversió B: Si sumo F 1 +F 2 +F 3 =100+150+200=450 450<500=D 0 En tres anys encara no s’ha recuperat el desemborsament inicial
 32. 32. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Inversió C: </li></ul><ul><li>Si sumo F 1 +F 2 =300+350=650 €, ens falten 50 € </li></ul><ul><li>per recuperar D 0. </li></ul><ul><li>Si hi sumem el tercer any ens dóna 950, vol dir que ho recuperem abans del tercer any, però si volem concretar una mica més: </li></ul><ul><li>Si el tercer any el fluxos de caixa són de 300, cada mes ingressarem 300/12=25 </li></ul><ul><li>Vol dir que en dos mesos recuperarem 50€ </li></ul><ul><li>De manera que T= 2 anys i 2 mesos </li></ul>
 33. 33. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Mètodes de selecció dinàmics </li></ul><ul><li>Tenen en compte el moment en que es produeixen les entrades i sortides de diners. </li></ul><ul><li>No es poden comparar quantitats de diners que s’obtenen en moments diferents. Per dos motius: </li></ul><ul><ul><ul><li>Els tipus d’interès canvien </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La inflació també canvia </li></ul></ul></ul>
 34. 34. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Exercici d’homogenització: </li></ul><ul><li>Una empresa té els capitals disponibles en uns períodes determinats: </li></ul>Els 10.000 € de l’any que ve quin valor tenen aquest any, si i N =4%? Capitals (€) Moments 8.000 Actual (0) 10.000 D’aquí a 1 any 12.000 D’aquí a 2 anys 14.000 D’aquí a 3 anys 16.000 D’aquí a 4 anys
 35. 35. Coneixement d’altres matèries 1000 € Any 2010 Any 2011 1000 € 40 € El tipus d’interès nominal ha estat del i N =4% Pensem-ho al revés: 10.000 Any 2011 Any 2010
 36. 36. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Quin valor té la suma de tots els capitals en el moment actual? </li></ul><ul><li>Suposem un i N =4% durant els 4 anys </li></ul>0 1 2 3 4 8000 10000 12000 14000 16000
 37. 37. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>0 1 2 3 4 </li></ul>Valor del capital d’aquí a dos anys 8000 10000 12000 14000 16000
 38. 38. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Els 12.000€ tindran el mateix valor. </li></ul><ul><li>El valor d’aquí a dos anys serà: </li></ul>CAPITALITZEM ACTUALITZEM MATEIX VALOR
 39. 39. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Criteri del valor actual net (VAN) o valor del capital (VC) </li></ul><ul><li>Consisteix a actualitzar tots els fluxos de nets de caixa al moment actual (moment zero) i obtenir el valor del capital en aquest moment. </li></ul><ul><li>S’ha de fixar una taxa d’actualització, la realitat ens diu que aquesta taxa canvia cada any, per tant la fórmula més general del VAN serà: </li></ul>
 40. 40. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions En cas que la taxa o tipus d’actualització sigui el mateix per a tots els períodes: Si al final de la vida activa hi ha un valor residual:
 41. 41. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Criteri del tipus de rendibilitat interna o taxa interna de retorn(TIR) </li></ul><ul><li>La TIR és la taxa d’actualització ( r ) que fa que el valor del VAN sigui igual a zero </li></ul>
 42. 42. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>El valor de r proporciona una mesura de rendibilitat de la inversió. </li></ul><ul><li>S’ha de comparar: la taxa de rendibilitat ( r ) amb la taxa d’actualització ( i ) </li></ul><ul><li>Si r>i </li></ul><ul><li>Si r<i </li></ul><ul><li>Si r=i </li></ul>Convé fer la inversió La inversió no s’ha de fer La inversió és indiferent
 43. 43. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>EXEMPLE 1: </li></ul><ul><li>Si per valorar la inversió primer fem servir el mètode Pay-BacK, veiem que la inversió la recuperem al final del segon any. </li></ul>ANYS FLUXOS DE CAIXA Moment actual D 0 =-500 Any 1 F 1 =300 Any 2 F 2 =200
 44. 44. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Si ara utilitzem el criteri del VAN, sabem que la taxa d’actualització és i=3% </li></ul><ul><li>Com que VAN<0 </li></ul>No és aconsellable fer la inversió
 45. 45. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>Si ara calculem la TIR (r) </li></ul>Sense calcular res, quan direu què dona? Si ho calculem…
 46. 46. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions r=0 r=-1.6 Sense sentit
 47. 47. 7.4. Mètodes de valoració i selecció d’inversions <ul><li>CONCLUSIONS </li></ul><ul><li>PAY-BACK: Recuperariem la inversió al final del segon any, no guanyariem res. </li></ul><ul><li>VAN<0: no és aconsellable fer la inversió. </li></ul><ul><li>TIR: r=0, la rendibilitat de la inversió seria zero, aquest valor però sempre l’hem de comparar amb la i=3%, com que r<i, vol dir que no és aconsellable fer la inversió </li></ul>NO HEM DE FER AQUESTA INVERSIÓ
 48. 48. 7.5 Exercicis de selecció d’inversions amb un plantejament diferent <ul><li>Fins ara sempre es repetia el mateix model: </li></ul><ul><ul><li>Un únic desemborsament inicial el primer any </li></ul></ul><ul><ul><li>Inversions a llarg termini amb fluxos de caixa anuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Una taxa d’actualització que es manté constant </li></ul></ul><ul><li>Anem a veure ara, plantejaments diferents: </li></ul>
 49. 49. 7.5 Exercicis de selecció d’inversions amb un plantejament diferent <ul><li>EXERCICI 1 </li></ul><ul><li>n=5 anys </li></ul><ul><li>D 0 =4000 € </li></ul><ul><li>Taxa d’interès anual: 5% </li></ul><ul><li>Al final del cinquè any es venen tots els actius de la inversió i s’espera un cobrament extra de 800€ </li></ul>any1 Cobraments:2500€ Pagaments:3000€ A partir del segon any els cobraments augmenten un 30% acumulatiu cada any. Els pagaments: 3000€ cada any
 50. 50. 7.5 Exercicis de selecció d’inversions amb un plantejament diferent <ul><li>D 0 =4000€ </li></ul><ul><li>F 1 =2500-3000=-500 </li></ul><ul><li>F 2 =2500+2500*0.3-3000=250 </li></ul>2500(1+0,3) Com que és acumulatiu cada any F 3 =2500(1+0,3) 2 -3000=1225 F 4 =2500(1,3) 3 -3000=2492,5 F 5 =2500(1,3) 4 -3000+800=4940,25
 51. 51. 7.5 Exercicis de selecció d’inversions amb un plantejament diferent EXERCIC 2: D 0 =1000€ Desemborsament de 500€ al cap de 6 mesos Desemborsament de 800€ al cap d’un any n=2 anys i TAE = 6% Al final del primer trimestre F=600 € Al desé mes F=900€ Final del segon any F=2000€ 0 3 6 10 12 24 -1000 600 -500 900 -800 2000
 52. 52. 7.5 Exercicis de selecció d’inversions amb un plantejament diferent <ul><li>Per calcular el VAN, com ho farem? </li></ul><ul><li>A partir de la fórmula de l’equivalència financera podem trobar l’equivalent mensual anual: </li></ul><ul><li>El VAN d’aquesta inversió és de 988,30€ </li></ul>
 53. 53. 7.5 Exercicis de selecció d’inversions amb un plantejament diferent <ul><li>Exercici 3 </li></ul><ul><li>A principi de mes: </li></ul><ul><li>Compra roba per 2400€ </li></ul><ul><li>A final de mes: </li></ul><ul><li>- Ha liquidat les existències cobrant 4800€ per les vendes </li></ul><ul><li>Ha pagat la llum: 1000€ </li></ul><ul><li>Ha pagat al personal: 1300€ </li></ul><ul><li>Calcular la rendibilitat mensual i l’equivalent anual </li></ul>
 54. 54. 7.5 Exercicis de selecció d’inversions amb un plantejament diferent <ul><li>Característiques de la inversió: </li></ul><ul><li>D 0 =-2400€ </li></ul><ul><li>Únic flux de caixa format pels cobraments i pagaments a final de mes: </li></ul><ul><li>F 1 =4800-1000-1300=2500€ </li></ul><ul><li>La rendibilitat mensual serà (r 12 ) </li></ul>
 55. 55. 7.7 Les inversions i el risc <ul><li>Fins ara, per triar una inversió només ens hem fixat en la seva rendibilitat. </li></ul><ul><li>En la realitat, però, per seleccionar una inversió també s’hauria de tenir en compte la taxa de risc que té la inversió. </li></ul><ul><li>Ex: Comprar bons de l’estat amb una rendiblitat segura del 3% </li></ul><ul><li>o comprar accions d’una empresa al 20% però amb el risc de perdre’n el 30% </li></ul><ul><li>Què triarem? </li></ul><ul><li>Depèn de l’empresari i del risc que vol assumir. </li></ul>
 56. 56. 7.7 Les inversions i el risc <ul><li>Si es mesura el risc amb una taxa o prima de risc (p), es podrà comparar la rendibilitat de la inversió (r) amb </li></ul><ul><li>la suma d’interès nominal (i) més la prima de risc. </li></ul><ul><li>Aleshores triaré la inversió quan: r> i+p </li></ul>

×