Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacio

2,618 views

Published on

Projectes IES Antoni Maura

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentacio

 1. 1. IES ANTONI MAURA DIVERSITAT ARTS CENTRE OBERT PROJECTES IES ANTONI MAURA CANVI DE MODEL EDUCATIU
 2. 2. COM VA COMENÇAR TOT… MODEL EDUCATIU DESFASAT GRUP DE PROFESSORS AMB MOLTES GANES DE CANVIAR LES COSES I MOLT IMPLICAT EN EL CENTRE EQUIP DIRECTIU QUE HA LIDERAT ELS CANVIS
 3. 3. REALITZEM UNA RECERCA... TREBALL PER PROJECTES (ABP) • Xarxa de CENTRES INNOVADORS de Catalunya • Projecte HORITZO 2020 dels Jesuites • Nous currículums a Finlàndia. • Als Estats Units i Canada és una metodologia molt estesa. TREBALL COOPERATIU • Estructures d’aprenentatge cooperatiu de Spencer Kagan ( Estats Units). • Transformar espais per fomentar el treball cooperatiu AUTOAVALUACIÓ, CO-AVALUACIÓ. • Utilització de Rúbriques per autoavaluar-se i avaluar el procés d’aprenentatge dels companys ÚS DE LES TICS • Entorns d’aprenentatge virtual: MOODLE, DRIVE • Accés a recursos educatius diversos INTEL.LIGÈNCIES MÚLTIPLES EDUCACIÓ EMOCIONAL
 4. 4. Si s’escolta Si es llegeix Si s’escolta i es veu. Si es fa una demostració. Si es discuteix Si es fa Si s’explica 5% 10% 20% 30% 50% 75% 90% DISTRIBUCIÓDELTEMPSIEFECTIVITATPEDAGÒGICA RETENCIÓ DEL CONEIXEMENT MENYS TEMPS MÉS TEMPS Font: National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA.
 5. 5. TRANSFORMACIONS NECESSÀRIES El nou docent.. • Que acompanya en el procés d’aprenentatge • Que té un domini suficient dels recursos per treballar més enllà de l’aula en contacte amb el seu alumnat • Amb un domini metodològic que parteixi de les CCBB i de fer preguntes més que de donar respostes. • Amb capacitat de treball en equip per elaborar els entorns d’aprenentatge a l’aula i fora d’ella • Preparat per una organització horària basada en l’aprenentatge i no tant en el marc curricular. • Que avalua els procés d’aprenentatge dels individus
 6. 6. PLA DE FORMACIÓ DEL CENTRE Maig 2014: Visita a l’IES de SILS Juny 2014: Formació en el centre: Estructures de Treball Cooperatiu de Spencer Kagan Maig 2015 : Visita a CE Jacint Verdaguer de Barcelona Juny 2015: Assessoria i formació de na Neus Sanmarti Novembre de 2015. Auditoria Pedagògica de dos projectes de na Neus Sanmartí Març 2016: Visita al col.legi Monserrat de Barcelona
 7. 7. Reducció de l’equip docent amb una reunió setmanal de coordinació Tutors voluntaris i implicats. Dues hores de tutoria setmanal Canvi d’ubicació de les aules i creació d’una nova sala de professors. Llevar les amonestacions i treballar la resolució de conflictes amb la mediació. Treballar molt les emocions. Bon dia comunitari per reflexionar sobre valors i temes actuals. Introduir estructures d’aprenentatge cooperatiu. Formar un equip de professors de disseny de projectes.Treball per projectes a 1r d’ESO i 2n d’ESO Treball per projectes a 1r d’ESO i 2n d’ESO CANVIS QUE HEM REALITZAT
 8. 8. IDENTIFICA EL MODEL D’ESCOLA
 9. 9. QUÉHADEFOMENTARELTREBALLPERPROJECTES? Treballar el currículum des d’una perspectiva competencial La motivació per resoldre el problema o situació plantejada. L’autonomia personal per tal de ser útil al grup i a si mateix. La participació activa de l’alumnat El treball en equip on cada component del grup s’esdevé imprescindible per l’èxit. L’esforç per resoldre els entrebancs del procés d’aprenentatge. Assegurar els continguts que es troben ocults en el procés. L’aprenentatge útil
 10. 10. QUÈÉSUNPROJECTE? -L’engranatge - L’estructura - El muntatge Donen sentit Aprenentatge Que es troben contextualitzats en una situació real de la vida i dins d’un problema a resoldre en el qual l’alumnat n’és el protagonista i li dóna sentit a l’aprenentatge. Treballem amb CONTINGUTS
 11. 11. HAPPENING I PRESENTACIÓ DE LA SITUACIÓ PROBLEMA OBJECTIUS ACTIVITATS: DOSSIER CONCLUSIONS I PRODUCTE FINAL EXPOSICIÓ ORAL ESTRUCTURA D’UN PROJECTE
 12. 12. FASE DE DISSENY DE PROJECTES CAL FER … PREPARACIÓ DEL HAPPENING DOSSIER DEL PROFESSOR DOSSIER DE L’ALUMNE MUNTATGE DE LES ACTIVITATS I RECURSOS AL MOODLE FULL DE CÀLCUL DE L’AVALUACIÓ
 13. 13. COM ES DISSENYA EL PROJECTE? Plantejar el problema a resoldre (ABP) i objectius del projecte. Es realitza una pluja d’idees. Dissenyar les activitats amb la màxima interdisciplinarietat possible i el màxim de recursos. Com s’avaluarà el projecte: rúbriques dossier, producte final
 14. 14. Plantejar el problema a resoldre (ABP) i objectius del projecte Ha de ser un problema complex que l’alumne no sàpiga fer. S’ha d'assegurar que l’alumne ha entès el que anirem a fer, quin serà el producte final. Veure que saben sobre aquest tema. El problema/repte es refereix a un context real o quotidià i pot tenir sentit per a l’alumnat.
 15. 15. Disseny de les activitats Fomenten l’autonomia de l’alumne. Les informacions les ha de saber trobar autònomament (diaris, revistes, pàgines webs, fonts orals,..) Les activitats han de servir per arribar al producte final, ha de tenir un sentit. Evitar puzle d’activitats que no tenen un fil conductor. Hi ha d’haver diferents tipus d’activitats i que treballin diferents capacitats Hi ha d’haver activitats individuals, parelles o en grup (estructures cooperatives). Les activitats han de ser complexes i que possibiliten que alumnes amb diferents nivells d’assoliment les puguin dur a terme. Registre de tot el procés d’aprenentatge al dossier. Han d’incloure les TIC
 16. 16. DIFERENTS TIPUS D’ACTIVITATS Vídeos Recerca d’informacióDebats Creació artística Anàlisi d’una notícia Jocs Experiments Murals glogsters Fer un còmic
 17. 17. EL JOC COM A EINA D’APRENENTATGE Ordenar fets històrics en grup amb targetes
 18. 18. EL JOC COM A EINA D’APRENENTATGE
 19. 19. Avaluació Fomentar l’autoavaluació de l’alumne a través de rúbriques i nota d’esforç. Avaluació del dossier Avaluació de producte final (Presentació, murals, exposició oral, vídeo, ...) Prova inferencial (no sempre). Presa de consciència de la transferència dels sabers adquirits a altres situacions)
 20. 20. RÚBRIQUES RÚBRICA : ITINERARI FOTOGRÀFIC Aspecte a avaluar Nivell 1 (baix) Nivell 2 (normal) Nivell 3 (alt) Nivell 4 (excel·lent) Portada Sols apareix el títol de la presentació, però no informa bé del contingut de la presentació i no atrau la atenció. Apareix el títol i els autors. El títol no atrau l’atenció però informa correctament del contingut de la presentació No conté el logotip de l’institut. Apareix el Títol i atrau l’atenció del tema. Conté al autors Falta el nom de la matèria o la data de lliurament La portada inclou:  Títol: Atrau l’atenció del tema.  Autors del treball.  Logotip de l’institut  Data de lliurament , nom de la matèria Introducció No hi ha introducció o és una introducció incoherent. Hi ha una introducció que dona informació sobre  La situació de Palma.  Població i superfície Hi ha una introducció molt llarga que dona informació sobre  La situació de Palma.  Població i superfície  Descripció de la murada Hi ha una introducció breu( màxim 5 línies) que dona informació sobre  La situació de Palma.  Població i superfície .  Descripció de la murada Guió de l’itinerari que es realitzarà No hi ha un guió Hi ha un guió però falta algun lloc d’interès Hi ha un guió i s’especifiquen els llocs d’interès. Plànol de l’itinerari No hi ha un plànol o hi ha un plànol sense cap informació sobre l’itinerari Hi ha un plànol de l’itinerari on apareixen els llocs d’interès. Hi ha un plànol de l’itinerari on apareixen els llocs d’interès i la ruta a peu. Hi ha un plànol de l’itinerari on apareixen els llocs d’interès i la ruta a peu També s’indica la distància en metres i el temps estimat. Castell de Bellver No apareix informació sobre el castell de Bellver Apareixen fotos del Castell i alguna explicació, malgrat falta informació important. Hi ha un petit resum de la visita al castell amb fotos on apareix informació sobre les l’estructura. Hi ha una petit resum de la visita al castell amb fotos on apareix informació sobre les l’estructura i sales del castell Descripció de cada lloc d’interès Falta algun lloc d’interès de l’itinerari Estan tots els llocs de l’itinerari. Hi ha fotos de cadascú però falta informació d’algun d’ells. Estan tots els llocs d’interès de l’itinerari. Hi ha fotos. De cada lloc hi ha una explicació, però hi ha massa informació (més de 6 línies). Estan tots els llocs d’interès de l’itinerari. Hi ha fotos de bona qualitat. De cada lloc hi ha una breu explicació del més important (menys de 6 línies). Format de les diapositives Les diapositives tenen un disseny poc atractiu i amb informació escassa Les diapositives tenen un disseny correcte, hi ha fotos i el text que apareix és massa llarg i hi ha informació irrellevant Les diapositives tenen un disseny atractiu, hi ha fotos i el text que apareix és breu i rellevant. No apareixen efectes d’animació Les diapositives tenen un disseny atractiu, hi ha fotos i el text que apareix és breu i rellevant. Apareixen efectes d’animació
 21. 21. FULL CÀLCUL PER AVALUAR PROJECTES
 22. 22. EQUIP DOCENT DE PROJECTES Equip de disseny de projectes 16 professors • 4 professors de castellà • 2 professors de català • 3 professores de matemàtiques • 1 professora de tecnologia • 1 professora de música • 1 professora de plàstica • 1 professor d’anglès • 1 professora de CN • 2 professores de ciències socials Equip de 1r d’ESO 4 grups • 1 professor per cada grup • +1 professor (coordinador del projecte) Equip de 2n d’ESO 4 grups • 1 professor per cada grup • +1 professor (coordinador del projecte)
 23. 23. FUNCIONAMENT DE L’EQUIP DE DISSENY DE PROJECTES Coordinador de l’equip (Cap d’estudis) • Convoca la reunió setmanal de 2 hores amb l’ordre del dia. • Organitza i planifica la formació del grup. • Gestiona els recursos necessaris : (manteniment d’ultraportàtils, moodle, espais,...). • Nexe entre el grup i la CCP. • Recull les propostes de millora per implantar-les en les següents planificacions. • Realitza un seguiment dels projectes en marxa. • Promou la difusió a tota la comunitat educativa i entitats externes Es formen grups de 4 professors que dissenyaran un projecte Els grups van exposant el seu projecte als altres periòdicament La resta del grup pot fer aportacions
 24. 24. FASE D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
 25. 25. DEDICACIÓ HORÀRIA ALS PROJECTES ESTRUCTURA HORÀRIA DE 1R I 2N D’ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 8:00-8:55 8:55-9:50 9:50-10:45 11:05-12:00 PROJECTES 12:00-12:55 13:10-14:05 PROJECTES PROJECTES 14:05-15:00 TREBALLAR PER PROJECTES REQUEREIX ROMPRE AMB L’ESTRUCTURA HORÀRIA
 26. 26. Tots els grups realitzen el mateix projecte al mateix temps FEM 6 PROJECTES A L’ANY PER NIVELL EDUCATIU És necessari que l’equip de projectes estigui molt coordinat REUNIÓ SETMANAL DE COORDINACIÓ
 27. 27. ROL DEL PROFESSOR Un professor imparteix tots els projectes d’un grup independentment de l’especialitat. El professor és un guia i acompanya l’alumne en el procés d’aprenentatge. El professor té un domini dels recursos necessaris (moodle, drive,...) El professor prepara l’entorn d’aprenentatge de l’alumne
 28. 28. ORGANITZACIÓ DE L’AULA Organització en grups de 4 o 5 alumnes Coordinador/a •Organitza el treball de l’equip. •Anima als membres del grup a avançar en el seu aprenentatge. •Controla el to de veu. Procura que no es perdi el temps. •Determina qui ha de fer les tasques d’algun membre de l’equip que estigui absent. •Controla que tothom aprengui. •Té clar la tasca a realitzar. •S’assegura que es lliuren els treballs a temps Secretari/a •Organitza les carpetes digitals de l’equip a Google Drive. •Pren nota del repartiment de tasques i recorda sovint el que ha de fer cadascú. •Pren nota quan hi ha un debat al grup o una pluja d’idees. •Apunta al full d’incidències si hi ha hagut qualque conflicte, si qualcú no ha dut el material o no ha fet una tasca encomanada. Responsable del material •Organitza i guarda el material de l’equip. •S’assegura que tots els membres de l’equip tinguin neta la zona de treball. •Aporta el material comú ( colors, fulls, tisores,...) i s’assegura que cada membre del grup dugui tot el material. Portaveu •Representa l’equip davant la classe. •És l’encarregat de xerrar amb el professor i demanar els dubtes •Exposa les tasques i treballs del grup. •Recorda les funcions de cada membre del grup ROLS ALUMNES
 29. 29. GRUPS D’EXPERTS I GRUPS BASE 1R ESO A 1R ESO B 1R ESO C 1R ESO D ES BARREGEN EN GRUPS D’EXPERTS TREBALLA CADA GRUP D’EXPERTS Tornen al grup base per explicar als companys el que han après
 30. 30. TREBALL DIFERENCIAT DINS EL GRUP
 31. 31. GRUPS D’EXPERTS I GRUPS BASE 2n ESO A 2n ESO B 2n ESO C 2n ESO D REDACTORS TÈCNICS D’ENREGISTRAMENT I PLATÓ PRESENTADORS TÈCNICS DE SO REDACTORS TÈCNICS D’ENREGISTRAMENT I PLATÓ PRESENTADORS TÈCNICS DE SO REDACTORS TÈCNICS D’ENREGISTRAMENT I PLATÓ PRESENTADORS TÈCNICS DE SO REDACTORS TÈCNICS D’ENREGISTRAMENT I PLATÓ PRESENTADORS TÈCNICS DE SO TELEMAURA1 TELEMAURA2 TELEMAURA3 TELEMAURA4
 32. 32. GRUPS D’EXPERTS I GRUPS BASE REDACTORS Espai de referència: biblioteca Encarregat de redacció Corresponsals Escriure 4 notícies per a cada grup base TÈCNICS D’ENREGISTRAMENT I PLATÓ Espai de referència: aula tecno Disseny estudi croma i muntatge plató i decorat Il·luminació Enregistrar el telenotícies PRESENTADORS Espai referència: sala d’actes Assaig notícies Atrezzo i vestuari Meteoròleg Presentar el telenotícies TÈCNICS DE SO Espai de referència: a. música Crear la sintonia del canal de TV i gravar la música Enregistrar la sintonia del programa
 33. 33. PLATAFORMES PER TREBALLAR EN PROJECTES MOODLE GOOGLE DRIVE ALTRES PROGRAMES: GLOGSTER , PREZI, EDICIÓ VIDEOS
 34. 34. REQUISITS MÍNIMS INFORMÀTICS Alumne • L’alumne té assignat un ultraportàtil d’ús exclusiu • Cada alumne té un correu electrònic del centre per tota la secundària. • Cada alumne té un usuari a Moodle Centre • Gestió eficaç d’incidències. • Una bona connexió a internet WIFI. • Pissarra i projector a totes les aules.
 35. 35. CONSIDEREM MOLT POSITIU... S’aconsegueix un treball actiu de l’alumne, inclús a les darreres hores Molts alumnes estan satisfets i motivats El professor sent que treballa aspectes més pràctics i aplicats El professor passa a ser un guia-ajudant Treballar en equip amb els professors. S’ha generat un bon ambient El canvi metodològic s'estén a poc a poc a altres matèries. EL MÉS COMPLICAT HA ESTAT .. Fomentar l’autonomia dels alumnes. Són en general molt depenents. Dedicar moltes hores al disseny de projectes i preparació de material Dissenyar bones activitats, diferents amb bones preguntes. Realitzar tasques adequades a determinat alumnat de NEE dins els projectes. Els problemes de WIFI i ultraportàtils
 36. 36. LÍNIES D’ACTUACIÓ Estendre els projectes a 3r i 4t d’ESO Continuar formant-nos i compartir experiències Enguany farem el nou projecte educatiu de centre. Creació d’una xarxa de IES innovadors vinculats a la UIB. Col·laborar amb la conselleria en el disseny de la nova normativa d'autonomia de centres. Dissenyar les programacions de llengua castellana, anglesa i catalana de forma coordinada: tipologia textuals, hàbit lector, banc de rúbriques.

×