Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edición de textos con LaTeX

597 views

Published on

Plano de Apoio a Novos Investigadores.
CUFIE, Universidade da Coruña. 2013.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Edición de textos con LaTeX

 1. 1. A Edición de textos con LTEX Plano de Apoio a Novos Investigadores Laura M. Castro Souto lcastro@udc.es
 2. 2. contidos 1 Introdución 2 Creación de documentos 3 Dando formato aos documentos 4 Edición de documentos 5 Conclusións
 3. 3. Introdución
 4. 4. que é LaTeX? Sistema software para producir documentos dixitais de alta calidade
 5. 5. que é LaTeX? Sistema software para producir documentos dixitais de alta calidade ... outro procesador de textos máis?
 6. 6. que é LaTeX? Sistema software para producir documentos dixitais de alta calidade ... outro procesador de textos máis? Non, de feito: • Non é unha ferramenta WYSIWYG • Pódese empregar calquera editor de textos • Escríbese contido xunto con comandos • Os comandos indican en qué tipo de documento dixital se transforma o contido
 7. 7. que é LaTeX? Document Input file Text + Commands LATEX
 8. 8. que é LaTeX? Document Input file Text + Commands LATEX A Isto tamén é LTEX.
 9. 9. para que serve? Escribir texto = Procesar texto • Numeración de páxinas • Cabeceiras sensibles ao contexto • Numeración de capítulos, seccións, figuras... • Xestión de índices, notas, referencias...
 10. 10. para que serve? Escribir texto = Procesar texto • Numeración de páxinas • Cabeceiras sensibles ao contexto • Numeración de capítulos, seccións, figuras... • Xestión de índices, notas, referencias... A LTEX automatiza as tarefas de formato do texto
 11. 11. para que serve? Escribir texto = Procesar texto • Numeración de páxinas • Cabeceiras sensibles ao contexto • Numeración de capítulos, seccións, figuras... • Xestión de índices, notas, referencias... A LTEX automatiza as tarefas de formato do texto ... para concentrármonos no contido.
 12. 12. para que serve? • Artigos, informes • Memorias, manuais, libros
 13. 13. para que serve? • Artigos, informes • Memorias, manuais, libros e tamén... • cartas • presentacións • contidos web • etc.
 14. 14. como funciona? 1 Edición de código fonte • Ficheiro de entrada (texto plano, A • Comandos LTEX intercalados 2 .tex) Compilación A • O compilador de LTEX procesa o código fonte, aplicando os comandos ao texto para producir o documento final 3 Visualización/impresión A • A saída DVI do compilador de LTEX adoita transformarse a Postscript ou PDF
 15. 15. como funciona? document.aux document.log ... document.ps dvips document.tex LA T E X document.dvi pdf2ps ps2pdf dvipdfm P D F LA T E X document.pdf
 16. 16. como funciona? document.aux document.log ... document.ps dvips document.tex LA T E X document.dvi pdf2ps ps2pdf dvipdfm P D F LA T E X document.pdf
 17. 17. como funciona? • Linux: • texlive; texmaker, kile; evince, okular... • Windows: • MikTEX; TEXnicCenter • Mac: • MacTEX; TEXShop, iTEXMac
 18. 18. Creación de documentos
 19. 19. estrutura básica A Os ficheiros fonte LTEX divídense lóxicamente en dúas partes: Preámbulo Ao principio do documento, inclúe preferencias xerais Corpo Despois do preámulo, inclúe o contido xunto con comandos intercalados de alcance limitado
 20. 20. estrutura básica documentclass { a r t i c l e } begin { document } This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 21. 21. estrutura básica Preámbulo documentclass { a r t i c l e } begin { document } This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 22. 22. estrutura básica Preámbulo documentclass { a r t i c l e } begin { document } This i s my f i r s t LaTeX document . end { document } Corpo
 23. 23. estrutura básica documentclass { a r t i c l e } comando begin { document } This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 24. 24. estrutura básica comando documentclass { a r t i c l e } begin { document } contorno This i s my f i r s t LaTeX document . end { document }
 25. 25. tipos de documentos Todo documento comeza co comando: documentclass [ preferencias ] { clase −documento } A Clases de documentos LTEX básicas: article, proc Axeitadas para documentos curtos book, report Axeitadas para documentos longos letter, slides Documentos de propósito específico
 26. 26. tipos de documentos Preferencias de documento: Base font size: 10pt, 11pt, 12pt Paper format: letterpaper, a4paper, b5paper... Page format: oneside, twoside; openright/any Column format: onecolumn, twocolumn Title page: titlepage, notitlepage
 27. 27. preferencias xerais A LTEX asume que escribimos en inglés, pero: usepackage [ g a l i c i a n ] { babel } usepackage [ u t f 8 ] { inputenc } • O comando usepackage habilita novas preferencias e comandos • Sempre se coloca no preámbulo • Pode recibir opcións (spanish, utf8... )
 28. 28. Dando formato aos documentos
 29. 29. portadas A LTEX xera portadas sinxelas se lle proporcionamos a información suficiente no preámbulo: t i t l e {Nome/ encabezamento do documento } author { Autor / a ou autores / as } date { Data do documento } Para amosar a portada, usaremos no corpo: maketitle
 30. 30. divisións Sintaxe: section [Nome curto ] {Nome longo } A Divisións de documento dispoñibles en LTEX: part, chapter, section, subsection, subsubsection, paragraph, subparagraph Comandos relacionados: tableofcontents, appendix
 31. 31. estilos Hai 3 estilos básicos de cabeceiras/pés de páxina: empty Cabeceiras e pés de páxina baleiros plain Cabeceiras baleiras, pés co número de páxina centrado headings Cabeceiras co número de páxina e nome da división actual Úsanse/cámbianse engandido ao preámbulo: pagestyle {nome− e s t i l o }
 32. 32. Edición de documentos
 33. 33. elementos básicos Un contorno é unha porción de documento entre un par de comandos begin−end: begin {nome−contorno } ... end {nome−contorno } Do mesmo xeito, un bloque é unha porción de documento entre chaves: { ... }
 34. 34. elementos básicos Contornos e bloques: • afectan á porción de documento que limitan • poden aniñarse • combinan os seus efectos se son compatibles • se non o son, prevalece o máis exterior
 35. 35. fontes A Familias de fontes en LTEX: 1 roman (por defecto) 2 sanserif 3 typewriter textrm { Texto curto } { rmfamily Texto } t e x t s f { Texto curto } { s f f a m i l y Texto } t e x t t t { Texto curto } { t t f a m i l y Texto } begin { rmfamily } Texto longo end { rmfamily } begin { s f f a m i l y } Texto longo end { s f f a m i l y } begin { t t f a m i l y } Texto longo end { t t f a m i l y }
 36. 36. fontes A Formas das fontes en LTEX: 1 2 up (por defecto) italics textup { Texto curto } t e x t i t { Texto curto } t e x t s l { Texto curto } t e x t s c { Texto curto } begin { upshape } Texto begin { itshape } Texto begin { slshape } Texto begin { scshape } Texto 3 4 slanted small caps { upshape Texto } { itshape Texto } { slshape Texto } { scshape Texto } longo end { upshape } longo end { itshape } longo end { slshape } longo end { scshape }
 37. 37. fontes A Perfís das fontes en LTEX: 1 medium (por defecto) 2 bold textmd { Texto curto } { mdseries Texto } t e x t b f { Texto curto } { b f s e r i e s Texto } begin { mdseries } Texto longo end { mdseries } begin { b f s e r i e s } Texto longo end { b f s e r i e s } As familias, formas e perfís poden combinarse, pero non todas as combinacións son posibles...
 38. 38. fontes
 39. 39. fontes {tiny {scriptsize Text } Text } {footnotesize Text } {small tamaños de fontes Text } {normalsize Text } {large {Large {LARGE {huge A en LTEX Text } Text } Text } Text } {Huge Text }
 40. 40. fontes Énfase dependente do contexto: emph{ Texto } Suliñado: underline { Texto } Contido sen procesar: begin { verbatim } Contorno verbatim end { verbatim }
 41. 41. listas A Hai 3 tipos de listas en LTEX: • esta é unha delas • unha simple lista de elementos • o tipo máis empregado begin { i t e m i z e } item esta e unha delas item unha simple l i s t a de elementos item o t i p o mais empregado end { i t e m i z e }
 42. 42. listas 1 2 3 Este é outro tipo de lista con elementos ordenados cunha etiqueta numérica. begin { enumerate } item Este e outro t i p o de l i s t a item con elementos ordenados item cunha e t i q u e t a numerica . end { enumerate }
 43. 43. listas derradeiro o terceiro tipo de lista chave xunto cunha descrición begin { d e sc r i p t io n } item [ derradeiro ] o t e r c e i r o t i p o de l i s t a item [ chave ] xunto cunha descricion end { d e sc r i p t io n } As listas poden ter diferentes apariencias segundo a clase de documento no que se empregan.
 44. 44. listas 1 Por suposto: • diferentes listas • poden ser combinadas 2 segundo se precise. begin { enumerate } item Por suposto : begin { i t e m i z e } item d i f e r e n t e s l i s t a s item poden ser combinadas end { i t e m i z e } item segundo se precise . end { enumerate }
 45. 45. aliñamento de texto A LTEX sempre xustifica o texto nas dúas marxes. begin { f l u s h l e f t } Texto x u s t i f i c a d o pola esquerda end { f l u s h l e f t } l e f t l i n e { Texto x u s t i f i c a d o pola esquerda }
 46. 46. aliñamento de texto Pero podemos axustalo... begin { f l u s h r i g h t } Texto x u s t i f i c a d o pola d e r e i t a end { f l u s h l e f t } r i g h t l i n e { Texto x u s t i f i c a d o pola d e r e i t a }
 47. 47. aliñamento de texto ... ás nosas necesidades. begin { center } Texto centrado end { center } c e n t e r l i n e { Texto centrado }
 48. 48. citas e anotacións Anotacións na marxe e anotacións ao pé1 : footnote { Texto dunha anotacion a pe } marginpar { Texto dunha anotacion na marxe } O texto citado pódese incluír nun contorno quote ou quotation: As citas teñen marxes máis amplas e fonte enfatizada, para destacar.
 49. 49. elementos flotantes O texto pódese repartir no espazo dispoñible, pero algúns elementos non: elementos flotantes • a posición dun elemento flotante determínase dependendo do contexto • as dimensións e a ubicación son tan importantes coma o contido Elementos flotantes típicos: táboas e figuras
 50. 50. táboas Podemos colocar texto en forma de táboa co contorno tabular: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { r c l } isto & simplemente e & un sinxelo exemplo & & de taboa end { t a b u l a r }
 51. 51. táboas Hai varios comandos para debuxar liñas delimitando filas e columnas: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline isto & simplemente e & un sinxelo h l i n e exemplo & & de taboa hline end { t a b u l a r }
 52. 52. táboas Hai varios comandos para debuxar liñas delimitando filas e columnas: isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | l | } hline hline isto & sim . . . e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa h l i n e h l i n e end { t a b u l a r }
 53. 53. táboas As celas da mesma fila ou columna poden fundirse nunha soa: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline hline multicolumn { 2 } { c } { i s t o simplemente e } & multirow { 2 } { ∗ } { taboa } c l i n e {1 − 2} un sinxelo & exemplo de & c l i n e {1 − 2} end { t a b u l a r }
 54. 54. táboas As celas da mesma fila ou columna poden fundirse nunha soa: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de begin { t a b u l a r } { | r | c | l | } hline hline multicolumn { 2 } { c } { i s t o simplemente e } & multirow { 2 } { ∗ } { taboa } c l i n e {1 − 2} un sinxelo & exemplo de & c l i n e {1 − 2} end { t a b u l a r }
 55. 55. táboas En realidade tabular non é un elemento flotante; debemos incluílo nun contorno table: isto simplemente é táboa un sinxelo exemplo de Cadro: Táboa de exemplo begin { t a b l e } [ hp ! ] DEFINICION DA TABOA caption { Taboa de exemplo } end { t a b l e }
 56. 56. táboas Preferencias de ubicación: h a ubicación preferida é here b prefírese o bottom da páxina actual t prefírese o top da páxina actual p prefírese unha page en exclusiva ! flexibiliza a decisión Índice de táboas: listoftables
 57. 57. imaxes A Pódense insertar imaxes en documentos LTEX co comando includegraphics do paquete graphicx: includegraphics [ width=2cm] { f i g u r e s / sample . png}
 58. 58. imaxes Opcións de includegraphics: width = enteiro/decimal + unidade height = enteiro/decimal + unidade scale = factor escala (decimal) angle = factor rotación (0 ≥ |integer| ≥ 360) Comandos útiles: textheight textwidth columnwidth
 59. 59. imaxes O comando includegraphics non fai que unha imaxe sexa flotante, precisamos o contorno figure: begin { f i g u r e } [ hp ! ] DEFINICION DA IMAXE caption { Imaxe exemplo } end { f i g u r e } Figura: Imaxe exemplo Índice de figuras: listoffigures
 60. 60. imaxes Os formatos de imaxe soportados por includegraphics dependen da ferramenta empregada para xerar o documento final! dvips eps, ps dvipdf eps, jpg, pdf, png, ps pdflatex jpg, png, pdf, tiff
 61. 61. referencias A Para incluír referencias nun documento LTEX: 1 Etiquetamos os elementos “referenciables”: l a b e l {nome−e t i q u e t a } • elementos das listas enumerate • elementos flotantes con caption • divisións do documento... (calquera cousa que teña numeración) 2 Facemos referencia á etiqueta: • número do elemento ref{nome−etiqueta} • páxina do elemento pageref{nome−etiqueta}
 62. 62. referencias bibliográficas begin { thebibliography } { ZZ} bibitem { libroLaTeX } Bernardo Cascales Salinas . { itshape El l i b r o de LaTeX { } } . Prentice Hall , 2004. bibitem { iniciacionLaTeX } J a v i e r Sanguino B o t e l l a . { itshape I n i c i a c i o n a LaTeX { } } . Addison−Wesley , 1997. end { thebibliography } Estas referencias fanse con cite{etiqueta−bib}
 63. 63. referencias bibliográficas BibTEX é unha ferramenta que • permite xestionar conxuntos de referencias bibliográficas de maneira sinxela A • se integra con LTEX e xera automáticamente o contorno thebibliography Para usala: 1 Creamos un ficheiro de referencias (.bib) 2 Indicamos o uso do ficheiro .bib no ficheiro A fonte LTEX
 64. 64. referencias bibliográficas Formato dun ficheiro de referencias (.bib): @BOOK{ l i b r o L a t e x , author = { Cascales Salinas , Bernardo } , publisher = { Prentice H a l l } , title = { El l i b r o de LaTeX { } } , year = {2004}} @ARTICLE{ iniciacionLaTeX , author = { Sanguino Botella , J a v i e r } , title = { I n i c i a c i o n a LaTeX { } } , j o u r n a l = { Addison−Wesley Series } , year = {1997}}
 65. 65. referencias bibliográficas Uso dun ficheiro BibTEX (exemplo.bib): bibliography { exemplo } b i b l i o g r a p h y s t y l e {nome−e s t i l o −b i b l i o g r a f i a } plain referencias numeradas, orden alfabético unsrt referencias numeradas, en orden de cita alpha referencias alfanuméricas, ordenadas alfabéticamente abbrv versión abreviada de plain
 66. 66. referencias bibliográficas l a t e x document . tex bibtex document . aux l a t e x document . tex • BibTEX usa información almacenada no .aux • Só xera referencias para os elementos citados • Pode usarse nocite{etiqueta−bib}, para incluír referencias non citadas (ou nocite∗)
 67. 67. Conclusións
 68. 68. conclusións A LTEX é unha ferramenta moi potente que • automatiza moitas das tarefas de formato da producción un documento dixital • xera resultados de alta calidade • manexa ficheiros fonte moi lixeiros • produce resultados consistentes independentemente do editor ou plataforma
 69. 69. conclusións A Aprendemos a crear documentos con LTEX, • escollendo a clase apropiada e/ou modificando a súa aparencia básica; • incluíndo portadas sinxelas; • seleccionando familias, formas, perfís, tamaños e aliñamento de fontes; • insertando listas, anotacións, táboas, imaxes, citas, bibliografía; nun formato estándar seguro (PS/PDF).
 70. 70. A referencias LTEX A El libro de LTEX Bernardo Cascales Salinas et al. Prentice Hall, 2004. A Iniciación a LTEX 2ε Javier Sanguino Botella. Addison-Wesley, 1997. A Una descripción de LTEX 2ε Tomás Bautista et al. www.lsi.upc.es/~eipec/pdf/ldesc2e.pdf
 71. 71. A referencias LTEX The Comprehensive TEX Archive Network www.ctan.org A LTEX – A document preparation system www.latex-project.org CervanTEX: Grupo de usuarios hispanohablantes de TEX www.cervantex.es
 72. 72. Edición avanzada
 73. 73. que queredes saber? Como se pode... • estruturar un documento en varios ficheiros? • personalizar a portada? • colocar o texto en columnas? • cambiar as cabeceiras dun documento? • axustar as marxes dun documento?
 74. 74. que queredes saber? Como se pode... • axustar o espazo? • personalizar unha lista de elementos? • empregar cor no texto ou en táboas? • escribir unha carta? • crear unha presentación?
 75. 75. estruturar un ficheiro input { f i c h e i r o . tex } include { f i c h e i r o } Diferenzas: • include asume a extensión .tex • include comeza nunha nova páxina • include non se pode aniñar A • para varios include, LTEX xera cadanseu .aux
 76. 76. crear unha portada Para personalizar a portada: begin { t i t l e p a g e } DEFINICION DA PORTADA AQUI end { t i t l e p a g e }
 77. 77. texto en columnas Todo o documento: documentclass[twocolumn]{...} Un anaco do documento: usepackage{multicol} begin { m u l t i c o l s } { 3 } Este t e x t o d i s t r i b u e s e automaticamente en v a r i a s columnas , dacordo co indicado no contorno m u l t i c o l s . end { m u l t i c o l s } Este texto distribúese automaticamente en varias columnas, dacordo co indicado no contorno multicols.
 78. 78. cambiar cabeceiras O estilo de páxina personalizable myheadings permite o uso de markright { cabeceira −d e r e i t a } markboth { cabeceira −esquerda } { cabeceira −d e r e i t a } no preámbulo. As definicións por defecto equivalen a headings. Comandos útiles: thesection, sectionname Personalización máis complexa: usepackage{fancyhdr}, usepackage{titleref}
 79. 79. axustar marxes O xeito máis doado é incluir o paquete usepackage { anysize } que permite utilizar o comando marginsize { l e f t } { r i g h t } { top } { bottom } no preámbulo.
 80. 80. axustar espazos Cambiar o interliñado: usepackage { setspace } singlespacing onehalfspacing doublespacing Introducir saltos de páxina: newpage clearpage cleardoublepage Introducir espazos baleiros: hspace { length } vspace { length } Encher espazo: hfill dotfill hrulefill vfill
 81. 81. listas personalizadas Contorno de lista personalizable: list ♣ lista ♣ con símbolo ♣ personalizado begin { l i s t } { $ c l u b s u i t $ } { } item l i s t a item con simbolo item personalizado end { l i s t }
 82. 82. empregando cor Co paquete color podemos: texto fondo t e x t c o l o r { green } { t e x t o } colorbox { green } { fondo } Cores predefinidas: white, black, red, blue, green, cyan, magenta, yellow Definición de cores: definecolor{nome−cor}{esquema}{especificacion}
 83. 83. empregando cor Co paquete color podemos: texto fondo t e x t c o l o r { green } { t e x t o } colorbox { green } { fondo } Cores predefinidas: white, black, red, blue, green, cyan, magenta, yellow Definición de cores: definecolor{nome−cor}{esquema}{especificacion}
 84. 84. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | l | } hline hline i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 85. 85. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | > { columncolor { green } } l | } hline hline rowcolor { green } i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 86. 86. empregando cor isto simplemente é un sinxelo exemplo de táboa begin { t a b u l a r } { | rc | > { columncolor { green } } l | } hline hline rowcolor { green } i s t o & simplemente e & un sinxelo c l i n e {1 − 2} exemplo & & de taboa hline hline end { t a b u l a r }
 87. 87. escribir cartas documentclass { l e t t e r } begin { document } begin { l e t t e r } { Universidade da Coruna } opening {A quen corresponda : } Pola presente s o l i c i t o . . . signature { Laura M. Castro } closing { Atentamente , } end { l e t t e r } end { document }
 88. 88. crear presentacións A Primeira clase de documento LTEX para presentacións: slides • Cada transparencia: begin { s l i d e } { T i t l e } CONTIDO DA TRANSPARENCIA end { s l i d e } • Resultados pobres • Pouca flexibilidade, sen temas
 89. 89. crear presentacións Primeira alternativa que xorde: prosper • Moi bo equilibrio esforzo/resultado • documentclass{prosper}, contorno slides • Deseños predefinidos (opción de documento): alienglow darkblue troispoints autumn frames gyom azure lignesbleues rico contemporain nuancegris • Relativa pouca flexibilidade, sen elementos dinámicos
 90. 90. crear presentacións Terceira xeración de ferramentas: beamer • A máis flexible, potente, popular • Clase beamer, contorno frame begin { frame } { T i t u l o } { S u b t i t u l o } begin { i t e m i z e } item Un elemento item Dous elementos item Tres elementos end { i t e m i z e } end { frame }
 91. 91. A Edición de textos con LTEX Plano de Apoio a Novos Investigadores Laura M. Castro Souto lcastro@udc.es

×