Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La història del còmic

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

La història del còmic

  1. 1. HISTÒRIA DEL CÒMIC
  2. 2. ORÍGENS <ul><li>Un còmic és una narració realitzada mitjançant una seqüència d'imatges o il·lustracions juxtaposades de forma deliberada, que tenen com a objectiu transmetre una història o qualsevol informació </li></ul>
  3. 3. EL CÒMIC MODERN <ul><li>Tot i que Gutenberg havia introduït la impremta a el 1446, la reproducció del dibuix no va ser possible fins el 1789, any en què s'inventà la litografia. </li></ul><ul><li>El model de Punch fou imitat a tot el món. </li></ul>
  4. 4. EL CÒMIC CONTEMPORANI <ul><li>El còmic va néixer el 16 de febrer de 1896. </li></ul><ul><li>The Yellow Kid and his new Phonograph de Richard Felton Outcault en el New York Journal. Aquesta tira fou la primera en combinar l'organització del seu discurs en seqüència d'imatges i la integració de la paraula mitjançant globus. </li></ul>
  5. 5. INICIS DEL CÒMIC CATALÀ <ul><li>A Catalunya, paral·lelament l'art del còmic va establir-se també les auques. </li></ul><ul><li>Durant el franquisme, però, tot còmic, revista, diari o publicació escrita en català va estar prohibida i sancionada . </li></ul>
  6. 6. POSTGUERRA <ul><li>A Europa el còmic també tenia bona acceptació creant-se tires tan famoses com Tintín. </li></ul>
  7. 7. DESPRÉS DELS ANYS 60' <ul><li>A partir dels anys seixanta, s'afiança una nova conciència del mitjà, sobre tot a França. Poc a poc, el còmic deixarà de ser un producte popular per convertir-se en un mitjà minoritari, menys al Japó </li></ul>
  8. 8. FI TERESA

×