Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Intranet La Tossa

293 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Intranet La Tossa

 1. 1. SITUACIÓ LAnoiaLa Tossa de Montbuí, situada dins el terme de SantaMargarida de Montbuí, molt a prop dIgualada, és unexcel·lent mirador de tota la comarca de lAnoia.
 2. 2. CONJUNT ROMÀNICEl conjunt medieval pre-romànic de la Tossa data del segle Xi està format per lesglèsia de Santa Maria de Montbuí i lesrestes del Castell de Montbuí, aleshores castell de frontera.
 3. 3. PROJECTE GLOBALEl projecte engloba tant la gestió del bar-restaurant (el refugi), com la gestió cultural,lúdica i esportiva del patrimoni i lentorn dela Tossa de Montbuí.
 4. 4. ESPAI GASTRONÒMICS E R V E IS B Á S IC S D E L B A R -R E S T A U R A N T • S e rv e i d e b a r • S e r v e i d e m e n ú d e m ig d ia d e d illu n s a d iv e n d r e s • S e rv e i d e m e n ú d e c a p d e s e m a n a • R e s ta u r a n t a la c a r taS E R V E IS C O M P L E M E N T A R IS• E l r a c ó d e l’A n o ia• À p a ts p e r a e m p re s e s• À p a ts p e r a c e l.le b r a c io n s• E s d e v e n im e n ts i fe s te s p o p u la r s
 5. 5. ESPAI CULTURAL I EDUCATIU E s p a i C u ltu r a l-A p le c s i fe s te s p o p u la r s q u e ja e s r e a litz e n-F e s te s lo c a ls-N o v e s p r o p o s te s d ’e s d e v e n im e n ts p o p u la r s ( fe s tiv a l m ú s ic a ,r a id e s p o r tiu ,...) E s p a i E d u c a tiu – U n ita ts d id à c tiq u e s p e r e s c o le s-C a s te ll d e M o n tb u i: C a s te ll d e F r o n te r a .-S a n ta M a r ia d e M o n tb u i: E l R o m à n ic C a ta là .-E ls e s c u lls d e la T o s s a d e M o n tb u i: L ’A n o ia fa 4 0 m ilio n sd ’a n y s .
 6. 6. ESPAI HISTÒRIC I ESPORTIU E s p a i H is tò r ic /A r q u ite c tò n ic G e s tió i p r o m o c ió d e l p a tr im o n i-V is ite s g u ia d e s-P a q u e ts tu r ís tic s , V is ite s g u ia d e s p e r a la te r c e r a e d a t,...-C e n tr e d ’In te r p r e ta c ió d e ls C a s te lls d e F r o n te r a E s p a i E s p o r tiu – O r g a n itz a c ió d ’a c tiv ita ts i p r o m o c ió d e ls r e c u r s o s d e l’e n to r n-S e n d e r is m e /tr e k in g-B ic ic le ta d e m u n ta n y a /B T T-E s c a la d a ...
 7. 7. EL REFUGI festes populars restaurant espai polivalentbarterrassa
 8. 8. TREBALL EN XARXA El projecte de gestió del bar-restaurant de la Tossa de Montbuí esta concebut per donar coherència al conjunt de la XarxaGedi, i ésconseqüent tant amb els camins empresos els darrers anys com amb les necessitats del moment actual.
 9. 9. ALGUNS AVANTATGES O OPORTUNITATS...Aquest projecte permet tornar a créixer aEsport6, consolidant llocs de treball i creant-nede nous, obrint noves vies de negoci en unanova comarca...Es complementa amb Frescoop en la sevaexpansió en el sector alimentari i de larestauració, alhora que promou el consumintern entre empreses de la xarxa.Entra en el mercat privat, permetent nousingressos amb més marge de gestió i amb totalliquiditat.
 10. 10. Si voleu més informació sobre aquest projecteo visitar les instal·lacions no dubteu en posar- vos en contacte amb nosaltres. 646392855

×