Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 nembang macapat

3,147 views

Published on

 • Be the first to comment

2 nembang macapat

 1. 1. MEDA CHRISTIYAN (11110101)
 2. 2. SMA NEMBANG MACAPAT MEDA CHRISTIYAN (11110101)
 3. 3. SK 3. Mampu membaca dan memahami bacaan sastra maupun nonsastra, berhuruf Latin maupun Jawa dengan berbagai keterampilan dan teknik membaca. MEDA CHRISTIYAN (11110101)
 4. 4. KD 3.3 Nembang macapat MEDA CHRISTIYAN (11110101)
 5. 5. INDIKATOR 1. Mengidentifikasi jenis tembang macapat 2. Mengidentifikasi guru lagu suatu tembang macapat 3. Mengidentifikasi guru wilangan suatu tembang macapat 4. Membaca titi laras tembang macapat 5. Melantunkan syair lagu sesuai dengan nada tembang macapat 6. Menemukan isi tembang macapat 7. Menemukan amanat/pitutur yang terkandung dalam tembang macapat MEDA CHRISTIYAN (11110101)
 6. 6. GAMBUH Laras Pelog, Pathet Nem 2 3 5 5 5 3 56 Pi- tu- tur be- ner i- ku 6 5 3 2 2 3 5 5 3 56 Sa- yek- ti- ne a- pan- tes ti- ni- ru 2 1 6 12 2 2 2 2 3 1 21 6.5. Na- dyan me- tu sa- king wong su- dra pe- pe- ki 1 2 2 2 3 1 2 3 La- mun be- cik wu- ruk i- pun 3 5 6 5 3 23 12 2 i- ku pan- tes si- ra ang- go MEDA Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomongo Nganggo Waton
 7. 7. Titikane Tembang Macapat Kaiket guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan Basane nganggo basa Jawa Anyar Bisa dilagokake tanpa iringan gendhing MEDA Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomongo Nganggo Waton
 8. 8. Gunane Tembang Macapat Kanggo kasusastran jaman saiki Kanggo bawa (miwiti gendhing) Ngarang kapustakan Jawa Kanggo tembang ing pagelaran kethoprak lan wayang Kanggo parikan lan dhagelan MEDA Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomongo Nganggo Waton
 9. 9. Kasusastran kang tinemu ing tembang macapat: Cakepan Pupuh Pada Guru Gatra Guru Wilangan Guru Lagu MEDA Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomongo Nganggo Waton
 10. 10. JINISE TEMBANG MACAPAT MIJIL bayi lair (prihatin, trenyuh) MASKUMAMBANG bocah isih cilik (prihatin, trenyuh) SINOM isih enom (grapyak, sumanak, luwes) DURMA dewasa (galak, nepsu, muntaban, lan manteb) ASMARANDANA kepranan/kesengsem (sedhih, sengsem) KINANTHI omah-omah (seneng, tresna) DHANDHANGGULA nyambut gawe, tulung tinulung (luwes, resep, manis) GAMBUH njumbuhake kabutuhan (omah-omah wis suwe) (wani, wanuh, rumaket) PANGKUR wus mungkur/tua (sereg, kejem, nantang) MEGATRUH puput yuswa (mati) (sedhih, susah) POCUNG layon dipocong (sak kepenake, kendho) MEDA Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomongo Nganggo Waton
 11. 11. Titilaras tembang macapat: Laras Slendro 1 2 3 5 6 Laras Pelog 1 2 3 4 5 6 7 MEDA Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomongo Nganggo Waton
 12. 12. MEDA Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomongo Nganggo Waton
 13. 13. MEDA Aja Ngomong Waton, Nanging Ngomongo Nganggo Waton
 14. 14. EVALUASI Pitutur bener iku Sayektine apantes tiniru Nadyan metu saking wong sudra pepeki Lamun becik wuruk ipun iku pantes sira anggo 1. Apa jinis tembang macapat ing dhuwur? 2. Tembang ing dhuwur migunakake laras apa? 3. Pira cacahe gatra tembang macapat ing dhuwur? 4. Sebutana cacahe guru wilangan tembang macapat ing dhuwur! 5. Sebutana guru lagune tembang macapat ing dhuwur! 6. Apa isine tembang macapat ing dhuwur? 7. Pitutur apa kang kinandhut ing tembang macapat ing dhuwur?
 15. 15. MATUR NUWUN

×