Prezentare Proiect Targu Mures Business Days (Concluzii Dupa Eveniment)

1,351 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentare Proiect Targu Mures Business Days (Concluzii Dupa Eveniment)

 1. 1. T â rgu Mure ş Business Days Povestea unui succes
 2. 2. De unde am pornit… <ul><li>Ca t â n ă r ă organiza ţ ie, î n micul ora ş T â rgu Mure ş , JCI T â rgu Mure ş ş i-a propus dinamizarea mediului de afaceri mure ş an dup ă ce a constatat c ă : </li></ul><ul><ul><li>mediul de afaceri nu beneficia de posibilit ăţ i de networking, </li></ul></ul><ul><ul><li>nu erau evenimente de business, </li></ul></ul><ul><ul><li>oamenii de afaceri nu aveau posibilitatea de a interac ţ iona ş i de a schimba idei î ntr-un cadru organizat , ş i </li></ul></ul><ul><ul><li>nu existau nici asocia ţ ii sau grupuri profesionale care s ă reprezinte interesul mediului de afaceri </li></ul></ul>
 3. 3. Atunci am î nceput… <ul><li>S ă organiz ă m evenimente de Business Networking </li></ul><ul><ul><li>Am organizat primul î n 18 noiembrie 2009 ş i a fost un succes </li></ul></ul><ul><ul><li>Dup ă ce am aplicat ceea ce am î nv ăţ at de la primul , a urmat al doilea î n 9 decembrie 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ş i pentru c ă cererea er a î n contin uă cre ş tere , a urmat ş i al treilea î n 27 ianuarie 2010 </li></ul></ul>
 4. 4. Business Networking
 5. 5. Am acordat importan ţă … <ul><li>Proiectelor de dezvoltare personal ă </li></ul><ul><ul><li>pentru c ă atunci c â nd dore ş ti s ă produci schimb ă ri pozitive î n jurul t ă u , trebuie s ă acorzi o importan ţă potrivit ă dezvolt ă rii abilit ăţ ilor necesare , at â t î n r â ndul membrilor t ă i – ca organiza ţ ie – c â t ş i î n r â ndul tinerilor care te pot ajuta î n implementarea ideilor tale </li></ul></ul><ul><li>A ş a a ap ă rut proiectul Serile de D ezvoltare </li></ul><ul><ul><li>un set de micro - training - uri de c â teva ore , ţ inute de traineri experimenta ţ i, antreprenori de succes şi manageri de proiect cu experien ţă î n implementarea proiectelor </li></ul></ul>
 6. 6. Serile de D ezvoltare
 7. 7. Am f ă cut schimb de cuno ş ti i n ţ e… <ul><li>Deoarece, c â nd dore ş ti performan ţă este vital : </li></ul><ul><ul><li>să î mp ă rt ăş e ş ti din cuno ş tiin ţ ele tale ş i celor din jurul t ă u ş i </li></ul></ul><ul><ul><li>s ă fi dispus s ă prime ş ti feedback ş i sfaturi de la exper ţ i din anumite domenii </li></ul></ul><ul><li>A m organizat o platform ă pentru primire ş i oferire de feedback pe band ă larg ă : Know-How Fest </li></ul><ul><li>Un loc unde oameni de afaceri din diverse domenii se î nt â lnesc î ntr-un cadru organizat pentru : </li></ul><ul><ul><li>a- ş i prezenta proiectele ş i pentru a primi feedback, sfaturi utile ş i idei de la al ţ i oameni de afaceri din alte domenii </li></ul></ul>
 8. 8. Know-How Fest
 9. 9. Ş i din moment ce am v ă zut c ă funcţionează … <ul><li>a m prins curaj ş i ne-am hot ă r â t s ă cre ă m un eveniment de amploare local ă ( chiar regional ă) î n care s ă combin ă m toate aceste evenimente . Pe lângă acestea, am ad ă ug at ş i elemente noi prin aducerea la T â rgu Mure ş a câtorva personalit ăţ i care , prin exemplul lor personal pot crea un factor inspira ţ ional ş i motiva ţ ional pentru oameni i de afaceri din regiunea noastr ă </li></ul>
 10. 10. T Â RGU MURE Ş BUSINESS DAYS <ul><li>A ş a s-a n ăs cut </li></ul>
 11. 11. Un eveniment inedit… <ul><li>d e o amploare nemai î nt â lnit ă pentru micul nostru ora ş </li></ul><ul><li>c are s-a transformat dintr-un eveniment regional </li></ul><ul><li>î ntr-unul na ţ ional ( chiar interna ţ ional ) prin campania de mediatizare ş i prin diversitatea geografic ă a participan ţ ilor </li></ul><ul><li>c are a produs un impact deosebit î n mediul de afaceri mure ş an ş i a condus la cre ş terea semnificativ ă a imaginii JCI la nivel local, regional ş i na ţ ional </li></ul>
 12. 12. Dup ă s ă pt ă m â ni de proiectare… <ul><li>s -a n ă scut conceptul celui mai mare eveniment de business organizat vreodat ă î n T â rgu Mure ş : </li></ul><ul><ul><li>2 zile de eveniment cu 32 de speakeri d e renume din mediul de business </li></ul></ul><ul><ul><li>4 sesiuni de C onferin ţă dedicate antreprenoriatului ş i creativit ăţ ii î n afaceri </li></ul></ul><ul><ul><li>12 W orkshopuri cu teme deosebit de interesante ş i cu aplicabilitate practic ă imediat ă, sus ţ inute de traineri de renume na ţ ional , chiar interna ţ ional </li></ul></ul><ul><ul><li>o mini expozi ţ ie la care au expus 20 de firme </li></ul></ul><ul><ul><li>2 sesiuni de VIP Networking </li></ul></ul><ul><ul><li>u n concurs la care premiu l a constat într- o excursie – un week-end la Viena pentru 2 persoane </li></ul></ul><ul><ul><li>t ombol ă cu peste 400 de premii , î n valoare de peste 15.000 EUR </li></ul></ul>
 13. 13. A urmat campania de promovare… <ul><li>peste 50 de apari ţ ii ş i reclame î n presa local ă ş i regional ă (Zi de zi, Ziarul de Mures, Cuv â ntul Liber, Punctul, Nepujsag, 24-FUN, Zile ş i nop ţ i, Ş apte seri) </li></ul><ul><li>3 emisiuni la Televiziunea T â rgu Mure ş ( Ş tirile TTM, Verde î n F a ţă , Plan A propiat) ş i î nc ă cel pu ţ in 5 articole video î n cadrul ş tiril or TTM </li></ul><ul><li>1 emisiune la Ş tii TV (Obiectiv Cotidian) </li></ul><ul><li>Timp de 45 zile , 2 spoturi de promovare a evenimentului au rulat î n prime-time la Televiziunea T â rgu Mure ş </li></ul><ul><li>Timp de 45 de zile , 6 spoturi pe zi la Radio Mure ş î n limba rom â n ă ş i î n limba maghiar ă </li></ul><ul><li>3 emisiuni la Radio T â rgu Mure ş (2 edi ţ ii Business Plan, 1 edi ţ ie P ă rerea T a) </li></ul><ul><li>1 emisiune la Erdely TV ş i cel pu ţ in 2 video reportaje </li></ul>
 14. 14. Am avut spoturi ingenioase <ul><li>Spot TV </li></ul><ul><li>Spot radio </li></ul>
 15. 15. Apari ţ ii JCI la TV
 16. 16. Apari ţ ii JCI la radio <ul><li>Business Plan – Radio Mure ş </li></ul><ul><li>P ă rerea ta – Radio Mure ş </li></ul>
 17. 17. Apari ţ ii JCI î n pres ă
 18. 18. Parteneriat cu revista Cariere <ul><li>Prin parteneriatul cu revista Cariere , JCI T â rgu Mure ş a beneficiat de publicitate la nivel na ţ ional î n cea mai apreciat ă revist ă a speciali ş tilor î n HR ş i a managerilor care îş i caut ă un loc de munc ă </li></ul><ul><li>Î n baza parteneriatului cu revista Cariere , JCI T â rgu Mure ş a putut oferi la tombola din cadrul T â rgu Mure ş Business Days , 2 abonamente pe timp de un an la prestigioasa revist ă </li></ul>
 19. 19. Articol ap ă rut pe ntru varianta online a revistei Cariere, dup ă eveniment
 20. 20. Newslettere tip ă rite
 21. 21. Site dedicat evenimentului www.businessdays.ro
 22. 22. Prezen ţ a online de invidiat <ul><li>www.ghenea.ro </li></ul><ul><li>Alte sute de site-uri: </li></ul>www.bestjobs.ro www.neogen.ro www.finantare.ro www.managementulproiectelor.ro www.plandefaceri.ro www.meteo.ro www.tjobs.ro www.carriereonline.ro www.underclick.ro www.markinstinct.ro www.fpp.ro www.mures.ro www.zi-de-zi.ro www.ziaruldemures.ro www.tvmures.ro www.erdely.tv www.radiomures.ro www.comunicatedepresa.ro www.comunicatemedia.ro www.pmi.ro Ş i multe altele…
 23. 23. Newslettere online
 24. 24. Campanie Google Adwords
 25. 25. Campanie de SMS marketing <ul><li>Am derulat î n parteneriat cu Beam SMS o campanie de SMS marketing const â nd î n: </li></ul><ul><ul><li>Campanie de informare prin trimiterea unui num ă r de 10.000 de SMSuri c ă tre baze de date primite de la Tjobs, Borg Design ş i bazele de date ale membrilor JCI </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferirea unei reduceri de 10% pentru cei care au trimis un SMS la numarul 1892 </li></ul></ul>
 26. 26. Obiective – rezultate principale campanie de SMS marketing <ul><li>Cre ş terea num ă rului de participan ţ i </li></ul><ul><ul><li>17 participan ţ i s-au î nscris la eveniment datorit ă campaniilor de SMS </li></ul></ul><ul><ul><li>7.2% din totalul participan ţ ilor au fost atra ş i cu ajutorul campaniilor de SMS </li></ul></ul><ul><li>Cre ş terea awareness-ului fa ţă de eveniment </li></ul><ul><ul><li>12 . 561 persoane poten ţ ial interesate au aflat de acest eveniment prin intermediul SMS-ului </li></ul></ul><ul><ul><li>203 participan ţ i s-au î nscris la concursul JCI prin intermediul SMS-ului </li></ul></ul><ul><ul><li>292 persoane adi ţ ionale au trimis SMS c ă tre JCI pentru a sus ţ ine participan ţ ii la concurs </li></ul></ul><ul><li>Crearea unui efect viral î n jurul evenimentului </li></ul><ul><ul><li>Prin intermediul concursului interactiv s-a creat un efect viral prin care cel pu ţ in 292 persoane adi ţ io nale au vorbit activ despre eveniment </li></ul></ul>
 27. 27. Obiective – rezultate secundare campanie de SMS marketing <ul><li>Cre ş terea notoriet ăţ ii JCI prin folosirea unui mod de promovare nou ş i inovativ </li></ul><ul><ul><li>Conform sondajelor de la fa ţ a locului, participan ţii au fost foarte î nc â nta ţ i de folosirea SMS-ului ş i majoritatea organizatorilor de evenimente intervieva ţ i doresc s ă foloseasc ă SMS-ul pentru evenimentele lor </li></ul></ul><ul><ul><li>Conform chestionarului organizat de JCI privind folosirea SMS-ului î n cadrul evenimentului: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>29% dintre participan ţ i au considerat folosirea SMS-ului Interesant ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5% dintre participan ţ i au considerat folosirea SMS-ului Distractiv ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>22% dintre participan ţ i au considerat folosirea SMS-ului Util ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2% dintre participan ţ i au considerat folosirea SMS-ului Deranjant ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Conform chestionarului organizat de JCI privind folosirea SMS-ului de c ă tre companiile participan ţ ilor: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>34% dintre participan ţ i au r ă spuns cu Da </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8% dintre participan ţ i sunt î nc ă indeci ş i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>19% dintre participan ţ i au r ă spuns cu Nu </li></ul></ul></ul>
 28. 28. Evaluare de eficien ţă a campanie i de SMS marketing <ul><li>Return on Investment </li></ul><ul><ul><li>ROI-ul va fi calculat pe baza pachetelor achizi ţi onate de cei care s-au î nscris prin SMS î n compara ţ ie cu costul </li></ul></ul><ul><ul><li>SMS-urilor trimise </li></ul></ul><ul><ul><li>Costul trimiteri i celor 13 . 499 SMS uri este de 593.96 EUR (13 . 499 * 0.044 EUR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cei 17 participan ţ i au creat v â nz ă ri î n valoare de 1095.94 EUR ( (2 * 180RON + 15 * 306 RON) * 90%) ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ROI 184,51% </li></ul></ul><ul><ul><li>ROI-ul a fost pozitiv, investi ţ ia î n SMS aproape dubl â ndu-se </li></ul></ul><ul><li>Rata de Conversie </li></ul><ul><ul><li>Din 143 de persoane care au r ă spuns prin SMS c ă sunt interesate de eveniment, 17 s-au î nscris la eveniment </li></ul></ul><ul><ul><li>Rata de conversie a fost de 11,9% </li></ul></ul><ul><ul><li>Rata de conversie a fost extrem de pozitiv ă , fiind mai mult dec â t dubl ă fa ţă de rata medie pe industrie </li></ul></ul>
 29. 29. Promovare prin Facebook Ads - 1 <ul><li>Piaţa urmărită </li></ul><ul><ul><li>locuitori ai României </li></ul></ul><ul><ul><li>între vârsta de 20 şi 64 de ani, inclusiv </li></ul></ul><ul><ul><li>ai cărui prieteni sunt deja conectaţi cu Târgu Mureş Business Days (Română) </li></ul></ul><ul><li>Imagine de ansamblu </li></ul><ul><ul><li>46 click-uri/accesări </li></ul></ul><ul><ul><li>127,482 impresii </li></ul></ul><ul><ul><li>0.036% CTR </li></ul></ul><ul><ul><li>Scorul calităţii 8/10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Rating total A- </li></ul></ul>
 30. 30. Promovare prin Facebook Ads-2 <ul><li>Piaţa urmărită </li></ul><ul><ul><li>locuitori ai României </li></ul></ul><ul><ul><li>vârsta 18 ani şi peste </li></ul></ul><ul><ul><li>ai cărui prieteni sunt deja conectaţi cu Târgu Mureş Business Days (Română ) </li></ul></ul><ul><li>Imagine de ansamblu </li></ul><ul><ul><li>114 click-uri/accesări </li></ul></ul><ul><ul><li>219,724 impresii </li></ul></ul><ul><ul><li>0.052% CTR </li></ul></ul><ul><ul><li>Scorul calităţii 9/10 </li></ul></ul><ul><ul><li>Raiting total A </li></ul></ul>
 31. 31. Grupuri pe Facebook
 32. 32. Grupuri pe Linked I n
 33. 33. Alte medii sociale…
 34. 34. Campanie de promovare prin SM S <ul><li>Î ntruc â t genera ţ ia Facebook este î n pline drepturi ş i pentru c ă mediile sociale reprezint ă un mediu propice de r ă sp â ndire a informa ţ iilor î ntr-un mod extrem de eficient, am conceput o campanie de premiere a celor care ne recomandau prietenilor ş i generau î nscrieri pe grupurile noastre de pe F acebook, L inked I n, O cto, T witter, N eogen </li></ul><ul><li>Premiul cel mare a constat î n oferirea unei excursii pentru 2 persoane pe durata unui weekend (4 nop ţ i) cu avionul dus- î ntors inclus, la Viena, la un hotel de 4 stele î n plin centru al ora ş ului </li></ul>
 35. 35. Mecanismul campaniei
 36. 36. Atragerea voluntarilor… <ul><li>Pentru c ă am organizat evenimentul î n plin ă criz ă financiar ă ş i pentru c ă suntem dintr-un jude ţ cu rata de ş omaj de peste 10%, am oferit o ş ans ă ş i celor care nu şi-au permis să plătească taxa eveniment ului, prin plata cu timpul lor . A stfel , dintre cei care au optat pentru acest mod de a participa la eveniment , i- am selectat pe cei care erau talenta ţ i pe aria de marketing ş i cea de v â nz ă ri . I -am integrat î n echipele de promovare, tele - sales ş i e - mail marketing, iar pe ceilal ţ i i-am alocat ac ţ iuni lor logistice ş i administrative </li></ul><ul><li>Am avut 12 astfel de participan ţ i </li></ul>
 37. 37. Promovare outdoor
 38. 38. Invita ţ ii speciale <ul><li>Prefect </li></ul><ul><li>Primar </li></ul><ul><li>Institu ţ ii ale statului </li></ul><ul><li>Personalit ăţ i ale ora ş ului </li></ul><ul><li>Profesori Universitari </li></ul><ul><li>Director Aeroport </li></ul><ul><li>Directori ale corpora ţ ii lor mari </li></ul>
 39. 39. Protocoale de colaborare <ul><li>Programe de incentivare a poten ţ iali lor clien ţ i </li></ul><ul><li>Programe de recompensare a clien ţ ilor loiali </li></ul><ul><li>Program e de recompensare a angaja ţ ilor </li></ul>
 40. 40. Campanie de tele - sales <ul><li>Î mpreun ă cu o echip ă de tele - sales profesionist ă ( d in cadrul Newfield Consulting ş i SMRP ), a m organizat o campanie de tele - sales şi tele - marketing pentru 1.500 de firme din judeţul Mure ş </li></ul>
 41. 41. Campanie de e - mailing <ul><li>Ca urmare a protocolului de colaborare î ncheiat cu Newfield Consulting ş i Borg Design , am organizat o campanie de e - mail marketing targetat ă pentru mai mult de 15.000 de firme din jude ţ ul Mures ş i jude ţ ele limitrofe </li></ul>
 42. 42. O sumedenie de parteneri www.businessdays.ro/parteneri
 43. 43. Ziua P or ţ ilor D eschise <ul><li>Î n data de 10 martie 2010 ca urmare a parteneriatului dintre JCI T â rgu Mure ş ş i CCIMS , a avut loc Ziua Por ţ ilor Deschise JCI-CCIMS , la sediul CCIMS, ocazie cu care organiza ţ ia JCI ş i proiectele JCI T â rgu Mure ş a u fost prezentat e membrilor CCIMS </li></ul>
 44. 44. Vizita Vicepre ş edintelui JCI Tugrul Akay î n Rom â nia <ul><li>Î n perioada 22-25 martie 2010, Vicepre ş edintele JCI pentru Europa, Tugrul Akay a fost prezent î n Rom â nia ş i a fost invitatul special la T â rgu Mure ş Business Days, unde i- a premiat pe pre ş edintele JCI Rom â nia ş i pe pre ş edintele JCI T â rgu Mure ş pentru organizarea unui eveniment de o asemenea amploare </li></ul>
 45. 45. Conferin ţ a de presa <ul><li>Ocazionat ă de venirea Vicepre ş edintelui JCI Tugrul Akay la T â rgu Mure ş, Conferin ţ a de P res ă din 23 martie 2010 a prezentat presei din judeţul Mure ş, care sunt oportunit ăţ ile oferite oamenilor de afaceri de c ă tre o organiza ţ ie cum e JCI </li></ul>
 46. 46. Forum de afaceri rom â no-turc <ul><li>Î n 23 martie 2010 CCIMS ş i JCI T â rgu Mure ş au organizat un forum de afaceri rom â no-turc , î n cinstea venirii î n Rom â nia a Vicepre ş edintelui JCI Tugrul Akay </li></ul>
 47. 47. Promovarea la locul evenimentului
 48. 48. Str â ngere de fonduri pentru proiecte sociale <ul><li>JCI T â rgu Mure ş se implic ă ş i î n proiecte sociale . C u ocazia T â rgu Mure ş Business Days , a m organizat ş i o campanie de str â ngere de fonduri pentru ajutorarea tinerilor cu v â rsta î ntre 16-18 ani din case le de copii . Fondurile se vor materializa în burse de studii, care s ă le asigure o ş ans ă din punct de vedere profesional dup ă ce vor p ă r ă si cas a de copii </li></ul>
 49. 49. Materiale promo ţ ionale <ul><li>Pentru a str â nge fondurile necesare pentru derularea proiectelor sociale am creat ş i o multitudine de materiale promo ţ ionale cu brandul JCI T â rgu Mure ş, pe care le-am oferit participan ţ ilor î n schimbul dona ţ ilor </li></ul>
 50. 50. Ajutorarea tinerilor talenta ţ i <ul><li>Î n cadrul T â rgu Mure ş Business Days , a m derulat ş i c â teva ac ţ iuni de str â ngere de fonduri pentru sprijinirea tinerelor talente din jude ţ ul nostru </li></ul>
 51. 51. Concurs cu premii <ul><li>La T â rgu Mure ş Business Days , î n data de 24 martie 2010 s-a extras la sor ţ i marele premiu la c oncursul de promovare î n S ocial M edia </li></ul><ul><li>C âş tig ă torul excursiei la Viena este Buta Călin </li></ul>
 52. 52. Tombol ă cu peste 400 de premii <ul><li>C u ajutorul partenerilor s ă i , JCI T â rgu Mure ş a reu ş it s ă organizeze o tombol ă cu peste 400 de premii constând în telefoane mobile Nokia, B luetooth, c ă r ţ i de afaceri, software Microsoft, licen ţ e BORG, licen ţ e ClickExpress, materiale promo ţ ionale de la diverse firme, î nc ă l ţăminte MBT, tensiometru ş i termometru Zepter, abonamente la reviste de specialitate şi multe altele </li></ul>
 53. 53. Promovare a lans ă r ii c ă r ţii lui Filipe Carrera în România <ul><li>La T â rgu Mure ş Business Days , </li></ul><ul><li>a fost anun ţ at ă încheierea colabor ă r ii d intre editura Rentrop&Straton ş i JCI T â rgu Mure ş, în legătură cu tip ă rirea î n Rom â nia (in luna aprilie) a c ă r ţ ii lui Filipe Carrera – Networking. Ghid de supravie ţ uire pentru profesioni ş ti ca urmare a unui efort financiar comun depus atât de JCI T â rgu Mure ş cât ş i de Rentrop&Straton </li></ul>
 54. 54. Banner-Up
 55. 55. Amenajare zon ă media <ul><li>P entru a facilita partenerilor no ş tri media posibilitatea de a lua interviuri î ntr-un cadru lini ş tit ş i pl ă cut cu vedetele Conferin ţ ei , a fost amenajat ă o zon ă media cu ajutorul partenerului nostru Mobila Dalin , l a T â rgu Mure ş Business Days </li></ul>
 56. 56. Degustare a produse lor tradi ţ ionale <ul><li>Printre partenerii noştri, s-a numărat şi o renumit ă companie de produse lactate din jude ţul Mureş , care este una dintre primele m ă rci de produse BIO rom â ne ş ti, cu atestat ş i certificat de calitate </li></ul>
 57. 57. Trans misia LIVE a conferin ţ elor <ul><li>C a urmare a unei solu ţ ii de live video - streaming oferit ă de Caro Comp , am putut – a t â t î n 24 martie c â t ş i î n 25 martie – să transmite m pe internet toate cele 4 conferin ţ e </li></ul>
 58. 58. Statistici cu privire la video - streaming <ul><li>24 martie </li></ul><ul><ul><li>num ă rul celor care au vizionat online, a variat de la 15-20 (la î nceput - cuvintele de deschidere) p â n ă la aprox . 80 de conexiuni simultane î n timpul speach-urilor susţ inute de Marius Ghenea ş i George But u noiu  </li></ul></ul><ul><li>25 martie </li></ul><ul><ul><li>a dep ăş it toate estim ă rile – dup ă un î nceput moderat de 18-25 de conexiuni (la deschidere) de la ora 11 :00 p â n ă la ora 14 : 30 (c â nd s-a încheiat partea de prezent ă ri) num ă rul total al celor care a u urm ă rit online a dep ăş it cifra de 200 de utilizatori, asta î n condi ţ iile î n care solu ţ ia a fost proiectat ă pentru 30-40 de vizualiz ă ri simultane </li></ul></ul>
 59. 59. Cine şi de unde a vizionat evenimentul online <ul><li>Am avut vizitatori care au vizionat live din : SUA, Fran ţ a, Belgia, Luxemburg, Germania, Olanda, Moldova, Italia ş i Rom â nia </li></ul><ul><li>Jude ţ ele din România, din care am avut spectatori online sunt : Alba, Arad, Arge ş , Bac ă u, Bihor, Bistri ţ a N ă s ă ud, Boto ş ani, Bra ş ov, Bucure şti, Buz ă u, Cluj Napoca , Constan ţ a, D â mbovi ţ a, Dolj, Gala ţ i, Gorj, Ia ş i, Maramure ş , Mehedin ţ i, Mure ş, Neam ţ , Prahova, S ă laj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timi ş , Tulcea, V â lcea, Vaslui, Vrancea (32 de jude ţ e din cele 40 ale României ) </li></ul>
 60. 60. Statisticile paginii “ LIVE ” î n Google Analytics pentru 24 ş i 25 martie
 61. 61. Î nregistrarea W orkshop - urilor
 62. 62. VIP Networking <ul><li>Oamenii de afaceri au putut s ă se î nt â lneasc ă cu speakerii eveniment ului ş i cu partenerii no ş trii ,î n cadrul celor dou ă sesiuni de VIP N etworking </li></ul>
 63. 63. Chestionare <ul><li>Pe durata celor dou ă zile ale evenimentului au fost oferite participan ţ ilor chestionare cu 20 de î ntreb ă ri din partea partenerilor no ş tri </li></ul><ul><li>Pentru a î ncuraja participan ţ ii s ă completeze c â t mai mult din aceste chestionare , am oferit celor care au completat posibilitatea de a câş tig a diverse premii la cele 2 extrageri d in fiecare zi </li></ul>
 64. 64. T â rgu Mure ş Business Days – î n cifre <ul><li>Au fost 628 participan ţ i </li></ul><ul><li>4 C onferin ţ e </li></ul><ul><li>32 speakeri </li></ul><ul><li>20 firme care au expus </li></ul><ul><li>12 W orkshopuri </li></ul><ul><li>2 sesiuni de VIP N etworking </li></ul><ul><li>3 emisiuni radio dedicate </li></ul><ul><li>3 emisiuni TV dedicate </li></ul><ul><li>c ampanie media de excep ţ ie </li></ul><ul><li>s ite dedicat www.businessdays.ro </li></ul><ul><li>p rezen ţă pe site-ul www.jci.cc </li></ul><ul><li>i nvitat de onoare Tugrul Akay, V icepre ş edintele JCI pentru Europa </li></ul><ul><li>Tombol ă cu peste 400 de premii </li></ul><ul><li>Premiu promovare social media o excursie la Viena </li></ul><ul><li>Peste 50 de parteneri ş i sponsori </li></ul><ul><li>Campanie de SMS marketing cu un ROI de peste 180% </li></ul><ul><li>Campanie Google Adwords extrem de eficient ă </li></ul><ul><li>Campanie Facebook Ads </li></ul><ul><li>Campanie de str â ngere de fonduri la eveniment pentru proiectele sociale </li></ul><ul><li>Campanie outdoor (2 mesh-uri ş i reclam ă pe dou ă panouri LCD gigant) </li></ul><ul><li>Studio media amenajat la eveniment </li></ul><ul><li>Stand propriu </li></ul><ul><li>Baner-up ş i roll-up dedicat </li></ul><ul><li>Peste 50 de jurnali ş ti prezen ţ i </li></ul><ul><li>Î nc ă 2 . 600 persoane care au v ă zut live evenimentul </li></ul><ul><li>Newsleter JCI Rom â nia dedicat evenimentului </li></ul>
 65. 65. Î nt â lnirea lunar ă a M anagerilor de P roiect , la sediul Nokia (Cluj Napoca) <ul><li>Î n 26 martie 2010 , la ini ţ iativa JCI T â rgu Mure ş , in parteneriat cu JCI Cluj Napoca, PMI ş i Nokia, a fost organizat ă la sediul Nokia din Cluj Napoca î nt â lnirea lunar ă a M anagerilor de P roiect </li></ul><ul><li>A fost un pas următor firesc al celui mai mare eveniment de business organizat vreodat ă în T â rgu Mure ş. C u at â t mai mult cu c â t JCI este o organiza ţ ie construit ă pe structură de proiecte </li></ul>
 66. 66. DUP Ă EVENIMENT… <ul><li>Ce a urma t </li></ul>

×