Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mutlaka Okuyun!

169 views

Published on

Önceki Türkiye'den görüşler.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mutlaka Okuyun!

 1. 1. BU EE--PPOOSSTTAAYYII SSAAKKLLAAYYIIPP SSAAKKİİNN BBİİRR OORRTTAAMMDDAA OOKKUUYYUUPP DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRİİNN
 2. 2. Adnan Kahveci- EEsskkii MMaalliiyyee BBaakkaannıı.. DDeeddii kkii :: ""BBiizziimm bbaağğıımmssıızz oollmmaammıızz iiççiinn AAmmeerriikkaa vvee IIMMFF''ddeenn kkuurrttuullmmaammıızz llaazzıımm.."" 22 ggüünn ssoonnrraa ttrraaffiikk kkaazzaassıınnddaa ööllddüü..
 3. 3. Bedri İnce TTaahhttaaccıı -- SSaaaaddeett ppaarrttiissii GGaazziiaanntteepp mmiilllleettvveekkiillii.. DDeeddii kkii :: ""AAmmeerriikkaa eenn bbüüyyüükk eennggeellddiirr bbuu üüllkkeeyyee;; iisstteeddiiğğiinnii bbaassbbaakkaann yyaappaarr,, iisstteeddiiğğiinnii ccuummhhuurrbbaaşşkkaannıı yyaappaarr"" 55 ggüünn ssoonnrraa AAnntteepp''ee ggiiddeerrkkeenn ttrraaffiikk kkaazzaassııddaann ööllddüü..
 4. 4. Turgut ÖÖzzaall -- CCuummhhuurrbbaaşşkkaannıı.. DDeeddii kkii :: ""MMuussuull vvee KKeerrkküükk bbiizziimmddiirr aallaaccaağğıızz"",, 1100 ggüünn ssoonnrraa ööllddüü..
 5. 5. Eşref Bitlis -- JJaannddaarrmmaa KKoommuuttaannıı.. DDeeddii kkii :: ""AAmmeerriikkaa''nnıınn İİnncciirrlliikk''tteenn kkaallkkaann uuççaakkllaarrıı PPKKKK''yyaa yyaarrddıımmddaa bbuulluunnuuyyoorr"".. 44 ggüünn ssoonnrraa --eekkssii 6600 ddeerreecceeyyee kkaaddaarr ddaayyaannııkkllıı oollaann uuççaakk iillee SSiiiirrtt''ee ggiiddeerrkkeenn uuççaağğıı ddüüşşttüü vvee ööllddüü....!! KKaazzaa nneeddeennii uuççaakk mmoottoorrllaarrıınnıınn bbuuzzllaannmmaassıı!! OOyyssaa SSiiiirrtt''ttee oo ssıırraaddaa hhaavvaa --1111ooCC iiddii..
 6. 6. Recep YYaazzııccııooğğlluu-- DDeenniizzllii VVaalliissii.. DDeenniizzllii''ddee kkaannuunn ççııkkaarrddıı :: ""AArrttııkk bbuunnddaann ssoonnrraa ccaaffee vvee bbeennzzeerrii yyeerrlleerr İİnnggiilliizzccee iissiimm kkuullllaannmmaayyaaccaakk,, yyaannii ccaaffee ddeeğğiill kkaahhvvee yyaazzııllaaccaakk"" ddeeddii vveeee.... 11 hhaaffttaa ssoonnrraa AAnnkkaarraa''yyaa ggiiddeerrkkeenn ttrraaffiikk kkaazzaassıınnddaa ööllddüü..
 7. 7. TBMM -1 MMaarrtt tteezzkkeerreessiinnee rreedd ooyyuu vveerrddii.. 33 ggüünn ssoonnrraa İİssttaannbbuull''uunn ggööbbeeğğiinn ddee bboommbbaallaarr ppaattllaaddıı.. KKaaçç kkiişşii ööllddüü....!!
 8. 8. NNAASSIILL UUYYUUTTUULLUUYYOORRUUZZ!!.... MMeeddyyaayyaa yyaannssııyyaann AATTOO ((AAnnkkaarraa TTiiccaarreett OOddaassıı)) rraappoorruu,, ççaarrppııccıı bbiirr vveerriinniinn aallttıınnıı bbiirrkkeezz ddaahhaa ççiizziiyyoorrdduu.. VVeerrii şşuu :: TTBBMMMM AAkkaarryyaakkııtt KKaaççaakkççııllıığğıınnıı AArraaşşttıırrmmaa KKoommiissyyoonnuu''nnuunn ççaallıışşmmaassıınnaa ggöörree,, yyaallnnıızzccaa ssoonn iikkii yyııllddaa TTüürrkkiiyyee''yyee ssookkuullaann kkaaççaakk aakkaarryyaakkııttıınn mmiikkttaarrıı 77 mmiillyyoonn 881144 bbiinn ttoonn.. 77 mmiillyyoonn 881144 bbiinn ttoonn !!.... DDiillee kkoollaayy...... 778800 bbiinn kküüssuurr kkaarraayyoolluu ttaannkkeerrii yyüükküü!!....
 9. 9. yani, yaklaşık 1100 mmiillyyoonn mm33...... yyaannii,, 1100 mmiillyyaarr lliittrree........ yyaannii,, 11 550000 000000 ((bbiirrbbuuççuukk mmiillyyoonn)) aarraabbaannıınn ddeeppoossuunnuu iikkii yyııll ssüürreessiinnccee hhaaffttaaddaa bbiirr ddoolldduurrmmaayyaa yyeetteecceekk kkaaddaarr.. MMuuaazzzzaamm bbiirr rraakkaamm ddeeğğiill mmii??
 10. 10. İki yılda 778800 bbiinn yyaa ddaa ggüünnddee oorrttaallaammaa iikkiibbiinn kküüssuurr)) ttaannkkeerr yyüükküü yyaakkııttıı,, DDooğğuu''ddaakkii kkaaççaakkççııllaarrıınn kkaattıırr ssıırrttıınnddaa yyaa ddaa IIrraakk''aa ggiiddiipp ggeelleennlleerriinn kkaammyyoonnllaarrıınn ggiizzllii bbööllmmeelleerriinnddee ssookkmmuuşş oollmmaallaarrıı mmüümmkküünn mmüü?? PPeekkii,, üüllkkeeyyee bbiirr şşeekkiillddee ggiirrddiikktteenn ssoonnrraa,, nnaassııll ppaazzaarrllaannaabbiilliirr kkii??
 11. 11. Gizli ggiizzllii,, yyooll bbooyyuu mmeennddiill ssaattaann ççooccuukkllaarr eelliiyyllee ppeett şşiişşeelleerrddee yyaa ddaa kkeennttiinn aarrkkaa ssookkaakkllaarrıınnddaa tteenneekkeelleerrllee ssaattııllaaccaakk bbiirr mmiikkttaarr ddeeğğiill kkii...... MMiikkttaarrıınn bbüüyyüükkllüüğğüünnee bbaakkıınnccaa,, iinnssaannıınn aakkllıınnaa bbuu yyaakkııttıınn aannccaakk bbeennzziinn iissttaassyyoonnllaarrıı aarraaccııllıığğıı iillee ppaazzaarrllaannmmıışş oollaaccaağğıı ggeelliiyyoorr.. İİnnssaannıınn aakkllıınnaa ggeelleenn,, nneeyyssee kkii,, DDeevvlleett''iinn ddee aakkllıınnaa ggeellddii..
 12. 12. Bu kaçakçılıktan iikkii yyııllddaa 1100,,77 mmiillyyaarr YYTTLL ((bbiirr--iikkii rraaffiinneerrii vvee ddeemmiirr-- ççeelliikk tteessiissii öözzeelllleeşşttiirrmmee bbeeddeellii kkaaddaarr)) vveerrggii kkaayybbıı oolldduuğğuunnuu ssaappttaayyıınnccaa,, üüllkkee ççaappıınnddaakkii bbeennzziinn iissttaassyyoonnllaarrıınnddaa bbüüyyüükk ççaappllıı bbiirr ooppeerraassyyoonn yyaappııllddıı..
 13. 13. Toplanan yyaakkııtt öörrnneekklleerriinniinn ttaahhlliill ssoonnuuccuu hheennüüzz bbeellllii ddeeğğiill.. AAmmaa...... ""lliissaannssssıızz"" iissttaassyyoonnllaarraa,, ddaahhaa öönnccee uuyyaarrııllmmıışş oollmmaallaarrıınnaa rraağğmmeenn,, hhaallââ yyaakkııtt vveerrmmeeyyee ddeevvaamm eeddeenn ddaağğııttıımm şşiirrkkeettlleerriinnee bbuu kkaannuunnddıışşıı ddaavvrraannıışşllaarrıı nneeddeenniiyyllee cceezzaa kkeessiillddii..
 14. 14. Kesilen cezanın ttooppllaammıı;; 11 mmiillyyaarr 666666 mmiillyyoonn 993355 YYTTLL RReekkoorr vvee bbuu öözzeelllliiğğiiyyllee ttaarriihhîî bbiirr cceezzaa......11 mmiillyyaarr 666666 mmiillyyoonn 993355 YYTTLL ......
 15. 15. Dağıtım şirketlerinin ""yyüürrüüttmmeenniinn dduurrdduurruullmmaassıı"" iisstteemmiiyyllee DDaannıışşttaayy''aa yyaappttııkkllaarrıı bbaaşşvvuurruu rreeddddeeddiillddii......vvee ööddeemmee iiççiinn kkeennddiilleerriinnee vveerriilleenn 3300 ggüünnllüükk ssüürreenniinn ddoollmmaassııyyllaa bbiirrlliikkttee,, EEPPDDKK şşiirrkkeettlleerree hhaacciizz uuyygguullaannmmaassıı iiççiinn MMaalliiyyee BBaakkaannllıığğıı''nnaa bbaaşşvvuurrdduu..
 16. 16. Şimdi ggeelleelliimm kkoonnuunnuunn ""bbaamm tteellii""nnee...... BBuu üüllkkeeddee bbiirriilleerriinnee ((ggeecciikkmmee ffaaiizzlleerrii hhaarriiçç)),, 11..000000..000000..000000 ((bbiirr mmiillyyaarr)) AABBDD >>ddoollaarrıınnıı aaşşkkıınn cceezzaa ttaahhaakkkkuukk eettttiirriirriilleecceekk vvee bbuu cceezzaannıınn ttaahhssiillii iiççiinn hhaarreekkeettee ggeeççiilleecceekk,, aammaa ggüünnddeemm bbuunnuunnllaa ççaallkkaallaannmmaayyaaccaakk..
 17. 17. Bu konu, bbiirr kkaaddıınnıınn HHüüllyyaa''nnıınn mmüüzzmmiinn kkooccaassıı KKaayyaa ''ddaann yyaavvrruullaammaassıı yyaa ddaa PPıınnaarr''ıınn eenn ssoonn kkiimmiinnllee kküüllttüürr--ffiizziikk yyaappttıığğıı kkaaddaarr hhaabbeerr oollmmaayyaaccaakk! AAkkllıınnıızzıınn bbuu dduurruummuu hhaazzmmeettmmeessii iiççiinn,, cceezzaa yyiiyyeenn aakkaarryyaakkııtt ddaağğııttıımm şşiirrkkeettlleerriinniinn bbeellllii bbaaşşllııllaarrıınnıı ssıırraallaayyaallıımm ::
 18. 18. 4466 mmiillyyoonn YYTTLL :: SShheellll 6600 mmiillyyoonn YYTTLL :: TTeerrmmooppeett 6622 mmiillyyoonn YYTTLL :: TToottaall 6655 mmiillyyoonn YYTTLL :: BBPP 8888 mmiillyyoonn YYTTLL :: AAyytteemmiizz 110000 mmiillyyoonn YYTTLL :: EErrkk 111133 mmiillyyoonn YYTTLL:: TTuurrccaass vvee ...... vvee...... 449999 mmiillyyoonn YYTTLL :: PPeettrrooll OOffiissii
 19. 19. Petrol Ofisi ggiibbii üüççüünnccüü ssıııırraaddaakkii EErrkk''iinn ddee AAyyddıınn DDooğğaann''ıınn oolldduuğğuunnuu ggöözzöönnüünnddee ttuuttaarrssaannıızz,, bbuu oollaayyıınn ççaappıınnaa kkııyyaassllaa MMEEDDYYAAMMIIZZ TTAARRAAFFIINNDDAANN nneeddeenn bbuu kkaaddaarr sseessssiizz ggeeççiişşttiirriillmmeeyyee ççaallıışşııllddıığğıınnıı aannllaayyaabbiilliirrssiinniizz..
 20. 20. Kısırlaştırma bboommbbaassıı aattııllddıı.. TTeekk ttiipp bbooğğuuccuu ggüünnddeemmddeenn uuzzaakkllaaşşııpp ssaattıırr aarraallaarrıınnaa ggöömmüülleenn vvee uulluussaall ggüüvveennlliiğğiimmiizz üüzzeerriinnddee bbiirriinnccii ddeerreecceeddeenn tteehhddiitt aallggııssıı yyaarraattaann bbiirr kkoonnuuyyuu ddiikkkkaattiinniizzee ssuunnmmaakk vvee ddee ddiikkkkaattiinniizzii ççeekkmmeeyyii bbaaşşaarrıırr iisseemm ddee ssoonnuuccuu ddeeğğiişşttiirrmmeekk aaddıınnaa ddaahhaa ffaazzllaassıınnıı iisstteeyyeecceeğğiimm bbuuggüünn ssiizzddeenn,, eeyy aakkssiiyyoonneerr ookkuurr!....
 21. 21. BBuu ööyyllee bbiirr kkoonnuu kkii yyaarraattaaccaağğıı eekkoonnoommiikk yyııkkıımmıınn ddıışşıınnddaa,, TTüürrkk nneesslliinniinn KKIISSIIRRLLAAŞŞTTIIRRIILLMMAASSII,, tteeddaavviissii iimmkkaannssıızz oollaann ööllüümmccüüll aalleerrjjiilleerr,, bbiilliinnmmeeyyeenn hhaassttaallııkkllaarr vvee ddooğğaaddaakkii ggöörrüüllmmeemmiişş ddeeğğiişşiimmlleerr tteehhlliikkeessiinnii iiççeerriiyyoorr
 22. 22. * Geçtiğimiz aayy MMeecclliiss''tteenn ggeeççeenn TToohhuummccuulluukk YYaassaassıı''nnddaann bbaahhsseeddiiyyoorruumm.. BBuu yyaassaayyllaa ddeevvlleett ttoohhuummccuulluukk aallaannıınnddaann ttaammaammeenn ççeekkiilliiyyoorr,, ppiiyyaassaa bbaaşşttaa İİssrraaiillllii ffiirrmmaallaarr,, SSyynnggeennttaa,, PPiioonneeeerr,, MMoonnssaannttoo ggiibbii ççookkuulluusslluu ttoohhuumm şşiirrkkeettlleerriinnee tteesslliimm eeddiilliiyyoorr,, ççiiffttççiimmiizz ssiizzlleerree öömmüürr vvee ddee bbiirraazz öönnccee ddee bbeelliirrttttiiğğiimm ggiibbii hheeppssiinnddeenn öönneemmlliissii ddee yyaassaa iillee GGEENNEETTİİĞĞİİ DDEEĞĞİİŞŞTTİİRRİİLLMMİİŞŞ TTOOHHUUMMllaarrıınn ((GGDDOO)) ggiirriişşiinnee vvee eekkiimmiinnee oollaannaakk ttaannıınnııyyoorr.. BBööyylleeccee ddee iinnssaann ssaağğllıığğıı üüzzeerriinnddee;; bbaaşşttaa kkııssıırrllııkk aalleerrjjiikk rreeaakkssiiyyoonnllaarr,,bbaağğıışşııkkllııkk ssiisstteemmii zzaayyııffllıığğıı ggiibbii hheemmeenn vvee uuzzuunn vvaaddeeddee öönnggöörrüülleemmeeyyeenn cciiddddii ssaağğllııkk rriisskklleerrii yyaarraattııyyoorr..
 23. 23. * Yasanın aarrkkaassıınnddaa AAKKPP''nniinn iiççiinnddeekkii GGüünneeyyddooğğuulluu vveekkiilllleerr lloobbiissiinniinn öönnddee ggeelleenn iissmmii,, TTaarrıımm BBaakkaannıı MMeehhddii EEKKEERR dduurrmmaakkttaa vvee......
 24. 24. * BBuu aarraaddaa hheemmeenn eekklleemmeemm ggeerreekkiiyyoorr;; AAvvrruuppaa BBiirrlliiğğii,, GGeenneettiiğğii DDeeğğiişşttiirriillmmiişş OOrrggaanniizzmmaallaarrıınn ((GGDDOO''lluu)) AABB''yyee ggiirrmmeessiinnee iizziinn vveerrmmeemmeekkttee,, ppeekkii yyaa KKIISSIIRRLLAAŞŞTTIIRRMMAA,, nneesslliimmiizziinn ttüükkeettiillmmeessii vvee ddiiğğeerr tteehhlliikkeelleerr aallttıınnddaa oollaann ssiizz TTüürrkk MMiilllleettii şşiimmddii nnee yyaappmmaayyıı ppllaannllııyyoorrssuunnuuzz??
 25. 25. * Konuya ffaarrkkllıı bbiirr uuzzmmaann yyoorruummuu ggeettiirreelliimm;; HHaaffttaa ssoonnuu ççookk ddeeğğeerrllii bbiirr ççiiffttiinn kkoonnuuğğuu oolldduumm,, ÖÖzzbbeekkiissttaann''ıınn ssüürrggüünnddeekkii mmuuhhaalliiff lliiddeerrii MMuuhhaammmmeedd SSAALLİİHH vvee eeşşii DDrr.. BBiiyyoolloogg AAyyddıınn SSAALLİİHH HHaannıımmeeffeennddii iillee uuzzuunn uuzzuunn ssoohhbbeett eettttiikk,, nneerreeddeenn nneerreeyyee...... AAyyddıınn HHaannıımm,, GGeenneettiiğğii DDeeğğiişşttiirriillmmiişş OOrrggaanniizzmmaallaarr vvee TToohhuummccuulluukk YYaassaammıızzıınn iiççeerrddiiğğii tteehhlliikkeelleerr vvee yyaakkıınn ggeeççmmiişştteenn ggüünnüümmüüzzee tteessppiittlleerrllee ddoolluu öönneemmllii bbiirr yyoorruumm yyaappttıı
 26. 26. ... "Son dönemde zzaatteenn TTüürrkkiiyyee ttaarrıımm üürrüünnlleerrii ((sseebbzzee,, bbuuğğddaayy,, mmııssıırr,, aayyççiiççeeğğii vvss..)) ttoohhuummllaarrıınnıınn %% 8800''ii ddıışşaarrııddaann iitthhaall eeddiillmmeeyyee bbaaşşllaannmmıışşttıı.. BBuu ttoohhuummllaarrıınn ggeenneettiikk oollaarraakk ddeeğğiişşttiirriillmmiişş ttoohhuummllaarr oolldduuğğuunnuunn bbiilliinnmmeemmeessii mmüümmkküünn ddeeğğiill.. HHeerr GGEENNEETTİİKK OOLLAARRAAKK DDEEĞĞİİŞŞTTİİRRİİLLMMİİŞŞ ttoohhuumm,, iiççiinnddee tteerrmmiinnaattöörr ggeennii iihhttiivvaa eeddeerr.. BBuu tteerrmmiinnaattöörr kkeennddii nneesslliinnii yyookk eettmmeeyyee pprrooggrraammllaannmmıışşttıırr.. İİşşttee bbuu nneeddeennllee ddee ggeenneettiikk oollaarraakk ddeeğğiişşttiirriillmmiişş ttaahhııllıınn vveerrddiiğğii üürrüünn ttoohhuummuu KKIISSIIRRDDIIRR.. YYaannii,, hheerr eekkiimm yyııllıı//mmeevvssiimmii iiççiinn yyeenniiddeenn ttoohhuumm aallmmaakk ggeerreekkeecceekkttiirr..BBuu dduurruumm,, ssaaddeeccee ggııddaa aaççııssıınnddaann ddıışşaabbaağğıımmllıı hhaallee ggeettiirrmmeekkllee kkaallmmaayyaaccaakk ççookk ddaahhaa vvaahhiimm ssoonnuuççllaarr ddooğğuurraaccaakkttıırr""..
 27. 27. DDıışşaarrııddaann bbaakkııllddıığğıınnddaa ssaalltt ttiiccaarrii aammaaççllaa yyaappııllddıığğıı ssaannııllaann bbuu iişşiinn aarrkkaassıınnddaa iissee ççookk vvaahhiimm bbiirr ssttrraatteejjiikk hheeddeeffiinn yyeerr aallddıığğıı ggöörrüüllüüyyoorr.. BBuu ttiipp ttoohhuumm ppoolliittiikkaassıınnaa bbaağğıımmllıı kkaallaann TTüürrkkiiyyee,, ssaaddeeccee eekkoonnoommiikk ddeeğğiill,, ggeenneettiikk ttuuzzaağğaa ddaa ddüüşşmmüüşş oolluurr..
 28. 28. * Genetik olarak değiştirilmiş ttoohhuummllaarrıı iisstteenniilleenn mmeennffii yyaa ddaa mmüüssppeett yyöönnddee pprrooggrraammllaammaakk mmüümmkküünnddüürr.. VVee bbööyylleeccee GGDDOO''lluu üürrüünnlleerrllee iisstteenniilleenn hheerr ttoopplluumm yyöönnlleennddiirriilleebbiirr.. BBuu yyöönntteemm bbiirr mmiilllleettii vvee oonnuunn yyaaşşaaddıığğıı oorrttaammıı yyookk eeddeebbiilleecceekk kkaaddaarr tteehhlliikkeelliiddiirr.. MMeesseellaa bbuu pprrooggrraamm,, kkııssıırrllaaşşttıırrmmaa ((sstteerriilliizzaassyyoonn)) eerrkkeekk vvee kkaaddıınnllaarrddaa KKIISSIIRRLLAAŞŞTTIIRRMMAA pprrooggrraammıı oollaabbiilliirr..
 29. 29. "Konu Türk ddüünnyyaassıı oolluunnccaa hheeppiimmiizz tteekk sseess oolluurruuzz"" ddiiyyeerreekk bbuu ssttrraatteejjiikk kkoonnuuyyuu,, uulluussaall tteehhddiiddiimmiizziinn bbooyyuuttuunnuu SSaayyıınn AAyyddıınn SSAALLİİHH''iinn iinncceelleemmeessiinnddeenn aayynneenn aakkttaarrııyyoorruumm ::
 30. 30. hhiinnrrÖÖmmeerr VVAANNLLII İİTTÜÜ FFeenn BBiilliimmlleerrii EEnnssttiittüüssüü MMaassllaakk TTllff :: 221122--22885566222222 FFaaxx :: 221122--22885566116699

×