Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของรุ่งโรจน์

238 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงาน แบบสำรวจและประวัติของรุ่งโรจน์

  1. 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของนาย รุ่งโรจน์ ซ่อนทรัพย์อนันต์ ชั้น ม.6/5 เลขที่221.ชื่อ –สกุล นายรุ่งโรจน์ ซ่อนทรัพย์อนันต์ เลขประจาตัว 42459เลขที่22ชื่อเล่น ป็อกกี้ กรุ๊ปเลือด ABที่อยู่ 210 ถ.กาแพงดิน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100โทรศัพท์ 0846144803แผนที่ไปบ้าน
  2. 2. ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)2. ชื่อบิดา นายจันทร์แก้ว ซ่อนทรัพย์อนันต์ โทรศัพท์ ไม่ทราบชื่อมารดา นาง อรัญญา ซ่อนทรัพย์อนันต์ โทรศัพท์08963190653. ชื่อผู้ปกครอง นาง อรัญญา ซ่อนทรัพย์อนันต์ โทรศัพท์0896319065ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มาดาอาชีพ แม่บ้าน4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัยเนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่/ Microsoft Word / Microsoft Excel/ Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshopโปรแกรมที่ถนัด Microsoft Wordโปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน movie maker
  3. 3. 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มีถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้6. ความใฝ่ฝันในอนาคต ทันตแพทย์ศาสตร์คติธรรมประจาใจ ชีวิตนี้หนีไม่ได้ตลอดสิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน มีการดูงานนอกสถานที่ข้อมูลเพิ่มเติม7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 2.60 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัด เชียงใหม่8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 2.609. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ -10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก)-11. อยากเรียนต่อด้านใด ทันตแพทย์ศาสตร์

×