Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

актуальні проблеми та шляхи забезпечення

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Doc 525612
Doc 525612
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

More Related Content

Similar to актуальні проблеми та шляхи забезпечення (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

актуальні проблеми та шляхи забезпечення

 1. 1. Актуальні проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України.
 2. 2. Найгостріші проблеми сьогодення у сфері забезпечення національної та економічної безпеки: <ul><li>суттєве посилення фінансової безпеки і максимальне поліпшення інвестиційного клімату; </li></ul><ul><li>досягнення реального економічного зростання та утворення ефективної системи соціального захисту населення; </li></ul><ul><li>посилення трудоресурсної безпеки; </li></ul><ul><li>підвищення рівня продовольчої безпеки держави; </li></ul><ul><li>створення надійних гарантій техногенної, екологічної та технологічної безпеки, розвитку науково-технічного потенціалу; </li></ul><ul><li>посилення енергетичної безпеки; забезпечення інформаційної безпеки держави; </li></ul><ul><li>поглиблення інтеграційних взаємовідносин; </li></ul><ul><li>підвищення рівня конкурентоспроможності держави з урахуванням національних інтересів за всіма складовими зовнішньоекономічної політики. </li></ul>
 3. 3. Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки: <ul><li>діагностика галузевої конкурентоспроможності, створення умов для входження до світової господарської системи; </li></ul><ul><li>вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які в змозі забезпечити вихід на світові ринки; </li></ul><ul><li>розробка програм та механізмів їх реалізації відповідно до обраних пріоритетів; </li></ul><ul><li>забезпечення активної участі в реалізації програм держави та інших суб'єктів господарської діяльності. </li></ul>
 4. 4. Місце країни в сучасному світі визначається: <ul><li>якістю людського капіталу; </li></ul><ul><li>станом освіти; </li></ul><ul><li>ступенем використання науки і техніки у виробництві; </li></ul><ul><li>кількість робочої сили і сировинних матеріалів. </li></ul>
 5. 5. Складовими економічної безпеки є: <ul><li>фінансові аспекти економічної безпеки; </li></ul><ul><li>енергетична безпека; </li></ul><ul><li>соціальні й трудоресурсні аспекти економічної безпеки; </li></ul><ul><li>продовольча безпека; </li></ul><ul><li>екологічні та техногенні аспекти економічної безпеки; </li></ul><ul><li>науково-технологічні аспекти економічної безпеки </li></ul><ul><li>зовнішньоекономічні аспекти безпеки; </li></ul>
 6. 6. Основні проблеми фінансової сфери: <ul><li>розлад фінансів держави, місцевого самоврядування та приватних підприємницьких структур; </li></ul><ul><li>втрати внутрішньої та зовнішньої платоспроможності; </li></ul><ul><li>послаблення контролю у сфері розрахунків між економічними агентами; </li></ul><ul><li>загострення кризи платіжної системи. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>нерозвиненість фондового ринку; </li></ul><ul><li>домінування негрошових відносин в економіці; </li></ul><ul><li>&quot;втеча&quot; національного капіталу за кордон; </li></ul><ul><li>втрата довіри населення до національної грошової одиниці, фінансових інституцій тощо; </li></ul><ul><li>істотна виснаженість ключових джерел фінансових ресурсів; </li></ul><ul><li>проблеми грошового обігу. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Зміцнення фінансової безпеки повинно базуватися на врахуванні похідної ролі фінансів у забезпеченні функціонування економіки . </li></ul>
 9. 9. Досягнення позитивного впливу фінансового сектора на реальну економіку мусить передбачати : <ul><li>спрямування фінансових потоків у розвиток галузей що забезпечують економічне зростання загострення проблеми грошового обігу загалом і позабанківського зокрема. </li></ul><ul><li>усунення недоліків в управлінні грошовою сферою і забезпечення протидії і тінізації та криміналізації грошового обігу </li></ul>
 10. 10. <ul><li>вирішення проблеми недостатності грошової маси в легальному обороті з одночасним її скороченням у тіньовому обігу. </li></ul><ul><li>розвитку грошового обігу необхідність подолання його доларизації завдяки набуттю національною грошовою одиницею - гривнею - властивостей бути не лише високоліквідним засобом платежу, а й надійним засобом заощадження грошей та їх захисту від знецінення. </li></ul>
 11. 11. Основні проблеми енергетичної безпеки : <ul><li>енергетична криза; </li></ul><ul><li>проблема стабільного забезпечення електростанцій паливом; </li></ul><ul><li>недосконалість системи ціноутворення; </li></ul><ul><li>проблема енергозбереження; </li></ul>
 12. 12. Основними напрямами впорядкування паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) повинні бути : <ul><li>диверсифікація джерел постачання енергоносіїв; </li></ul><ul><li>стимулювання енергозбереження в країні; </li></ul><ul><li>впорядкування роботи енергоринку; </li></ul><ul><li>розробка стратегії розвитку ПЕК на перспективний період. </li></ul>
 13. 13. Чинники, що негативно впливають на стан трудового потенціалу: <ul><li>погіршення природної бази формування робочої сили; </li></ul><ul><li>зниження реальних доходів населення; </li></ul><ul><li>невідповідність рівня заробітної плати її відтворювальній, стимулюючій та регулюючій функціям; </li></ul><ul><li>поширення масштабів безробіття; </li></ul><ul><li>падіння ефективності використання робочої сили, зниження її професійно-кваліфікаційного рівня. </li></ul>
 14. 14. Заходи нормалізації демографічного відтворення населення та збереження демографічного потенціалу України : <ul><li>генетичний моніторинг населення; </li></ul><ul><li>підвищення розмірів допомоги сім'ям з дітьми; </li></ul><ul><li>пільгове оподаткування батьків, що мають дітей, за прогресивною шкалою залежно від кількості дітей; </li></ul><ul><li>надання пільгових кредитів на придбання житла молодим, перспективним щодо дітонародження сім'ям; </li></ul><ul><li>створення безпечних умов праці; </li></ul><ul><li>поліпшення побутових умов; </li></ul><ul><li>посилення профілактичної спрямованості заходів охорони здоров'я; </li></ul>
 15. 15. Соціальні проблеми: <ul><li>збільшення кількості розлучень, самогубств; </li></ul><ul><li>зростання злочинності; </li></ul><ul><li>поширення алкоголізму і наркоманії; </li></ul><ul><li>ріст захворюваностей; </li></ul><ul><li>відтік за кордон кваліфікованої робочої сили на некваліфіковані роботи; </li></ul><ul><li>посилення негативного міграційного руху; </li></ul><ul><li>низький рівень заробітної плати; </li></ul><ul><li>низьку мотивацію до праці низьку якість виконуваних робіт; </li></ul><ul><li>безробіття серед працездатного населення; </li></ul><ul><li>низький рівень безпеки умов праці. </li></ul>
 16. 16. Шляхи вирішення проблем соціальної та трудоресурсної сфери : <ul><li>підвищення заробітної плати; </li></ul><ul><li>реструктуризація собівартості продукції і цін; </li></ul><ul><li>зміна системи оподаткування; </li></ul><ul><li>використання механізму ресурсозбереження на виробництві; </li></ul><ul><li>зростання продуктивності праці; </li></ul><ul><li>реформування інших складових механізму господарювання; </li></ul><ul><li>підвищення доходів населення. </li></ul>
 17. 17. Проблеми продовольчої безпеки України: <ul><li>відсутність нормативно-правової визначеності параметрів продовольчого забезпечення населення; </li></ul><ul><li>проблема забезпечення якості продовольства; </li></ul><ul><li>проблема контрабанди продовольства. </li></ul>
 18. 18. Основні заходи забезпечення екологічної та техногенної безпеки : <ul><li>запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру </li></ul><ul><li>розроблення комплексної схеми інженерно-технічного захисту територій та об'єктів; </li></ul><ul><li>удосконалення системи взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів з питань запобігання та реагування на надзвичайні ситуації; </li></ul><ul><li>удосконалення та створення нових телекомунікаційних мереж і систем зв'язку та оповіщення про виникнення ситуацій; </li></ul>
 19. 19. <ul><li>впровадження системи державного регулювання та розвитку економічних важелів управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; </li></ul><ul><li>розвиток еколого-кризової медицини катастроф; </li></ul><ul><li>суцільна паспортизація екологічно небезпечних підприємств </li></ul><ul><li>впровадження замкнених та маловідходних технологічних процесів, підвищення частки використання вторинних ресурсів, рівня утилізації відходів; </li></ul><ul><li>підвищення культури землеробства, впровадження нових технологій з так званими нульовими циклами обробки грунтів. </li></ul>
 20. 20. Екологічні та техногенні проблеми економічної безпеки України: <ul><li>потреба в визначенні пріоритетів у сфері захисту від екологічної кризи та надзвичайних ситуацій; </li></ul><ul><li>відсутність впровадження сучасних технологій чи високоефективних природоохоронних заходів; </li></ul><ul><li>проблема житлово-комунального господарства; </li></ul><ul><li>проблема знешкодження непридатних до використання пестицидів. </li></ul>
 21. 21. Основні заходи забезпечення техногенної та природної безпеки: <ul><li>запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру ; </li></ul><ul><li>впровадження системи державного регулювання та розвитку економічних важелів управління у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; </li></ul><ul><li>розвиток еколого-кризової медицини катастроф; </li></ul>
 22. 22. <ul><li>суцільна паспортизація екологічно небезпечних підприємств, техногенне районування території України та оздоровлення екологічно-кризових районів; </li></ul><ul><li>впровадження замкнених та маловідходних технологічних процесів, підвищення частки використання вторинних ресурсів, рівня утилізації відходів; </li></ul><ul><li>підвищення культури землеробства, впровадження нових технологій з так званими нульовими циклами обробки ґрунтів. </li></ul>
 23. 23. Проблеми науково-технічної сфери: <ul><li>відсутність у суспільства і його політичної еліти усвідомлення сучасної ролі науки як основи економічного відродження; </li></ul><ul><li>втрата кадрового наукового потенціалу; </li></ul><ul><li>фізичне і моральне старіння науково-дослідної бази та руйнування інфраструктури наукових організацій; </li></ul><ul><li>поглиблення розриву зв'язків між наукою і виробництвом. </li></ul>
 24. 24. Шляхи подолання науково-технологічної кризи: <ul><li>забезпечити безумовне виконання положень Закону України &quot;Про наукову і науково-технічну діяльність&quot; насамперед у частині бюджетного фінансування наукової і науково-технічної діяльності на рівні не меншому від 1,7% ВВП; </li></ul><ul><li>здійснити структурну і технологічну модернізацію науково-технічного потенціалу; </li></ul><ul><li>забезпечити на законодавчому рівні сприятливі умови для різних форм інтеграції науки і виробництва; </li></ul><ul><li>розробити та впровадити в Україні механізми венчурного фінансування НДДКР та інноваційних проектів; </li></ul><ul><li>створити інформаційно-аналітичну систему моніторингу науково-технічної діяльності в Україні. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Зовнішньоекономічна безпека полягає у спроможності держави протистояти впливу негативних зовнішніх економічних чинників і мінімізувати заподіяні ними збитки, активно використовувати участь у світовому поділі праці з метою створення сприятливих умов для розвитку економіки, забезпечувати відповідність зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам. </li></ul>

×