Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samråd mellan kommunen och civila samhället

583 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samråd mellan kommunen och civila samhället

 1. 1. Det konstruktiva samrådet Lars  Lindberg   Funk/onshinderspoli/k.se  
 2. 2. Presenta/on   •  Bakgrund   – Regeringskansliet   – Dialog  mellan  regeringen   och  civila  samhället   – Ak8v  i  civila  samhället   www.funk8onshinderspoli8k.se   www.lindberglars.se  
 3. 3. Samråd  med   funk/onshinderrörelsen   •  Långvarig,  nära  och  ibland  komplicerad   rela8on  med  välfärdsstaten   •  Rela8vt  välorganiserade  och  etablerade   organisa8oner   •  Lång  historia  av  samråd/samverkan  
 4. 4. Måste  man  samråda?  
 5. 5. Krav  på  samverkan   •  Hälso-­‐  och  sjukvårdslagen   –  ”I  planeringen  och  utvecklingen  av  hälso-­‐  och  sjukvården  skall   lands8nget  samverka  med  samhällsorgan,  organisa/oner  och   privata  vårdgivare.”  §  8   •  Socialtjänstlagen   –  ”…När  det  är  lämpligt  skall  nämnden  härvid  samverka  med  andra   samhällsorgan  och  med  organisa/oner  och  andra   föreningar.”  (Kap  3.  §4)   •  LSS   –   ”samverka  med  organisa/oner  som  företräder  människor  med   omfaTande  funk8onshinder…”  §15  
 6. 6. FN:s  konven/on  om  räAgheter  för   personer  med  funk/onsnedsäBning          Konven8onsstaterna  ska  i   uWormning  och   genomförande  av   konven8onen  nära  samråda   med  personer  med   funk8onsnedsäTning   genom  deras  organisa8oner     (ar8kel  4.1e)  
 7. 7. FN:s  konven/on  om  räAgheter  för   personer  med  funk/onsnedsäBning   –  I  uCormning  och  genomförande  av  lags8Xning  och   riktlinjer  för  aT  genomföra  denna  konven8on  och  i  andra   beslutsfaTande  processer  angående  frågor  som  berör   personer  med  funk8onsnedsäTning  ska   konven8onsstaterna  nära  samråda  med  och  ak8vt   involvera  personer  med  funk8onsnedsäTning,  däribland   barn  med  funk8onsnedsäTning,  genom  de   organisa/oner  som  företräder  dem.  (Ar8kel  4.  1e)   –  Det  civila  samhället,  särskilt  personer  med   funk8onsnedsäTning  och  de  organisa8oner  som   representerar  dem,  ska  involveras  i  och  fullt  ut  medverka   i  övervakningsförfarandet.  (Ar8kel  33)  
 8. 8. Överenskommelsen            …  stärka  de  idéburna   organisa8onernas   självständighet  och   oberoende  roll  som   röstbärare  och   opinionsbildare…   Poli/ken  för  det  civila  samhället      …  Genom  den  nya  poli8ken   vill  regeringen  lyXa  fram  det   civila  samhällets  stora   betydelse,  utveckla  och   tydliggöra  rela8onen  mellan   staten  och  det  civila   samhället….  
 9. 9. Åtaganden  och  principer   Na/onellt   •  Poli8ken  för  det  civila   samhället  (prop.   2009/10:55   •  Överenskommelsen   •  Na8onella  handlingsplanen   för  handikappoli8ken  (prop.   1999/2000:79)   Interna/onella   •  Lissabonfördraget  (EU)   •  Europeisk  kod  för  idéburna   organisa8oners  medverkan  i   beslutsprocessen   (Europarådet)  
 10. 10. Formaliserad  samverkan   Central  nivå   •  Statens  handikappråd   (1965-­‐94)   •  Handikappdelega8onen   1998   Handikappråd  KHR/LHR   •  1970:  Förslag  från   Handikapputredningen   •  Finns  idag  i  nästan  alla   kommuner   Brukarråd,  pa/entnämnder  osv.  
 11. 11. Den  svenska   samrådskulturen  
 12. 12. Svenska  modellen  
 13. 13. Organisa/onernas  roll   • Medborgarnas  företrädare   • Intresseorganisa8oner  
 14. 14. •  Staten  har  8llsammans  med  organisa8onerna   format  poli8ken  och  kompromissat  fram  en   ståndpunkt.     •  Organisa8onerna  varit  länken  mellan  stat  och   medborgare   •  Utredningar  och  styrelser  arenor  för   kompromisser  
 15. 15. Civilsamhällets  roller   • Röstbärare   • Serviceproducent   • Gemenskap   • Demokra8skola  
 16. 16. AB  vara  röstbärare   Vox  Nostra!   Nothing  About  Us   Without  Us!  
 17. 17. Från  serviceproducent  /ll  röstbärare   •  Ins8tu8onerna  börjar   försvinna   •  Föreningarnas   verksamheter  tas  över  av   välfärdsstaten.  
 18. 18. De  nya  kommunerna   •  Sammanslagning  av  kommuner     – 1952:  Från  2498  8ll  1037   – 1974:  278   – 2014:  290   •  Antalet  poli8ker  minskad  kraXigt   •  Nya  organisa8oner  växte  fram  på   kommunalnivå  
 19. 19. Konsensus  -­‐  konfronta/on  
 20. 20. Inspira/on  för  den  poli/ska   funk/onshinderrörelsen   •  ”Handikappades   fackförening”   •  InräTande  av  central   paraplyorganisa8on   •  Arbetsmetoder  och   språkbruk   •  Krav  på  inflytande   ”medbestämmande”  Richard  Sterner  
 21. 21. Samverkans  utmaningar  
 22. 22. ”Spel  för  gallerierna”   ”Vi  får  bara  informa8on-­‐   inget  inflytande”   ”Vi  siTer  med  för  aT  legi8mera  beslut”  
 23. 23. ”Organisa8onerna  kan  inte  enas”   ”De  bara  gnäller  och  bidrar  inte”   ”De  förstår  inte  den  poli8ska  beslutsprocessen”  
 24. 24. Miljörela/va  handikappbegreppet   ”Handikapp  är  i  stor   utsträckning  en  följd  av   brister  i  samhället.  Därför   kan  många  handikapp   elimineras.  Det  gör  man   genom  aE  förändra   samhället.”   Princip-­‐  och   handlingsprogram,     HCK  -­‐  1972    
 25. 25. Om  alla  samhällsfrågor  har  en   funk8onshinderaspekt,  finns  det  då  några   gränser  för  hur  mycket  man  kan  samverka  och   samråda  om?  
 26. 26. Antal  samråd  2010   Källa:  Folkbildningsrådet  
 27. 27. Åh, nej! Inte ett möte till!
 28. 28. Varför  samverka?   Risker   •  Beroende   •  Socialiseras  in  i  det   offentligas  perspek8v   •  Legi8mera  besparingar  och   ”dåliga”  beslut   •  Reak8v   •  Övertar  det  offentligas   ansvar   Möjligheter   •  Påverka   •  Få  insyn   •  Helhetsbilden   •  Komma  in  8digt  i  processen   (eventuellt….)  
 29. 29. AB  tänka  på   •  Respektera  varandras  förutsäTningar  och   roller   •  Båda  parter  har  behov  av  varandra   •  AT  vara  personlig  men  inte  privat   •  Undvik  anekdo8sk  bevisföring   •  Ta  bara  ställning  8ll  det  man  har  kompetens,   mandat  eller  kunskap  om   •  Undvik  samrådsfällan  
 30. 30. Giraffspråket   •  Lyssna  ak8vt,  om  någon  är  upprörd,  då  lugnar  sig  personen.   •   Möt  människor  med  empa8,  som  inte  ska  blandas  ihop   med  sympa8,  då  man  delar  den  andras  värderingar.   •  UTryck  din  ståndpunkt  tydligt  och  sakligt,  utan  värderingar.   •  Återkoppla.  Vill  du  vara  säker  på  aT  du  har  uppfaTats  räT,   be  personen  aT  återberäTa  vad  du  har  sagt.  
 31. 31. Förändrade   förutsäTningar  
 32. 32. Från..   …8ll   Brukarorganisa8on   Effek8vitet   Utvärdering   Intresseorganisa8on   Demokra8  
 33. 33. ”Särintresse”   Svenska     modellens  död  
 34. 34. •  Statens  Handikappråd   läggs  ned   •  Juridikens  intåg   •  LSS  seger  men   ekonomin  tar  över  
 35. 35. Påverkansarbetet  under  förändring   •  Opinionsbildning   •  Lobbyism   •  Svagare  paraply-­‐organisa8oner   •  Mix  av  organisa8oner,  nätverk  och    enskilda   individer  som  aktörer   •  Poli8ken  mer  personlig  –  sociala  medier   •  Interna8onalisering  
 36. 36. Utvecklingen  sedan  90-­‐talet   •  Poli8ska  intresset  flyTas  från   intresseorganisa8oner  8ll   frivilligorganisa8oner   •  Paraplyorganisa8onerna  tappar  styrka   •  Tradi8onella  funk8onshinderorganisa8oner   utmanas/kompleTeras  av/med  nätverk  och   communitys  
 37. 37. EB  förändrat  samhällsengagemang   Källa:  Levnadsnivåundersökningen  1968-­‐2000  
 38. 38. Värderingsförändringar   •  Mindre  vik8gt  aT  enbart  bli  representerad  och   medlem  i  organisa8on.   •  Ökad  vilja  aT  själv  vara  med  och  direkt  påverka   poli8k  och  samhällsutveckling.   •  Dock  finns  forWarande  en  kollek8v  iden8tet  
 39. 39. Bli  din  egen   agendasäTare  
 40. 40. Maktens  dimensioner   Makt  över  beslutsfaTandet     Makt  över  dagordningen   Makt  över  tanken   Steven  Lukes  
 41. 41. •  Ställ  krav  vid  samråd   •  Använd  flera  olika  påverkansmetoder   •  Ta  fram  egen  fakta  och  var  kunnigast   •  Skapa  allianser  och  nätverk   •  Den  egna  erfarenheten  är  det  som  skapar   trovärdigheten   •  Systema8sera  medlemmarnas  erfarenheter   •  Använd  er  av  all  kunskap  som  idag  finns  
 42. 42. •  Organisa8onens  argument  vilar  på  aT  den   representerar  en  grupp   •  Tankesmedjans  argument  vilar  på  kunskap     •  För  in  tankesmedjans  arbetssäT  i   organisa8onen   – Egna  analyser   – Egna  förslag   •  UtnyTja  all  fakta  och  sta8s8k  som  tas  fram  av   myndigheter  idag!  
 43. 43. Na/onella  funk/onshinderspoli/ken   2000   2006   2011   2016   13  sektorsmyndigheter   Etappmål   22  strategiska     myndigheter   Delmål   Årlig  rapportering  
 44. 44. Myndigheten  för  delak8ghet  –  www.mfd.se  
 45. 45. – Öppna  data  avser  digital  informa8on  som  är   friT  8llgänglig  utan  inskränkningar   – Stockholm     •  open.stockholm.se   – Portal   •  www.opengov.se   – Kommun  och  lands8ngsdatabasen:   •  www.kolada.se   Öppna  data  
 46. 46. – Öppna  jämförelser  är  indikatorer  som  syXar  8ll   aT  kunna  analysera  och  jämföra  verksamheter   inom  kommuner  och  lands8ng.  Uppdateras  i   regel  årligen.   – Socialstyrelsen   •  www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser   – Sveriges  kommuner  och  lands8ng   •  www.skl.se/oppnajamforelser.se   Öppna  jämförelser  
 47. 47. HiBa  hjälp   •  Volontärer  -­‐  Volontärbyrån   –  www.volontarbyran.org   •  Programvaror:  techsoup   –  www.techsoup.se   •  Datajournalis8k   – www.datajournalis8k.se   – www.jplusplus.se   – datajournalismhandbook.org  
 48. 48. Tack!   Kontakt:  info@lindberglars.se   www.lindberglars.se   www.funk8onshinderspoli8k.se   Larslindberg.wordpress.com  

×