Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lars lindberg

772 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lars lindberg

 1. 1. Medpart eller gisslan? - Funktionshinderrörelsen och välfärdsstatenLars Lindberg12-11-13 Funktionshinder i tiden
 2. 2. Presentation• Bakgrund – Regeringskansliet – Statens medicinsk-etiska råd – Dialog mellan regeringen och civila samhället – Civila samhället08-09-30 Funktionshinder i tiden
 3. 3. Vad är speciellt inom detta område?• Långvarig och nära och ibland komplicerad relation med välfärdsstaten• Relativt välorganiserade och etablerade organisationer• Lång historia av samverkan08-09-30 Funktionshinder i tiden
 4. 4. 08-09-30 Funktionshinder i tiden
 5. 5. Regeringsformen ”Vid beredningen av regeringsärenden ska behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska också i den omfattning som behövs inhämtas från kommuner. Även sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att yttra sig.” 7 Kap. 2§08-09-30 Funktionshinder i tiden
 6. 6. Krav på samverkan med organisationer• Hälso- och sjukvårdslagen – ”I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare.” § 8• Socialtjänstlagen – ”…När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.” (Kap 3. §4)• LSS – ”samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder…” §1508-09-30 Funktionshinder i tiden
 7. 7. FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – I utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att genomföra denna konvention och i andra beslutsfattande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem. (Artikel 4. 1e) – Det civila samhället, särskilt personer med funktionsnedsättning och de organisationer som representerar dem, ska involveras i och fullt ut medverka i övervakningsförfarandet. (Artikel 33)08-09-30 Funktionshinder i tiden
 8. 8. Åtaganden och principerNationellt Internationella• Politiken för det civila • Lissabonfördraget (EU) samhället (prop. • Europeisk kod för idéburna 2009/10:55 organisationers medverkan i• Överenskommelsen beslutsprocessen• Nationella handlingsplanen (Europarådet) för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79)08-09-30 Funktionshinder i tiden
 9. 9. Formaliserad samverkan Handikappråd/Råd förCentral nivå funktionshinderfrågor• Funktionshinders- • Finns i nästan alla delegationen kommuner• Myndigheter • Hjälpmedelsråd, patientråd m.m.08-09-30 Funktionshinder i tiden
 10. 10. Det civila samhället08-09-30 Funktionshinder i tiden
 11. 11. Familjen Staten Civila Marknaden samhället08-09-30 Funktionshinder i tiden
 12. 12. Civilsamhällets olika roller • Röstbärare • Serviceproducent • Gemenskap • Demokratiskola08-09-30 Funktionshinder i tiden
 13. 13. Folkrörelsemodellen Riksförbund Distrikt Lokalförening08-09-30 Funktionshinder i tiden
 14. 14. Två samarbetsorganisationer - Handikappförbunden - Lika Unika 62 organisationer får statsbidrag 200 organisationer08-09-30 Funktionshinder i tiden
 15. 15. Samverkans framväxt08-09-30 Funktionshinder i tiden
 16. 16. Organisationernas ursprung • Institutioner och skolor fungerade som arena för mobilisering • Personalgrupper och välgörenhetsorganisationer • En del av det organisatoriska minnet08-09-30 Funktionshinder i tiden
 17. 17. Kampen om erkännandet Vox Nostra! Nothing About Us Without Us! The last civil rights movement!08-09-30 Funktionshinder i tiden
 18. 18. Den svenska modellen • Korporativism • Samförstånd • Metaorganisationer • Organisationerna – medborgarnas företrädare08-09-30 Funktionshinder i tiden
 19. 19. Inspiration för den politiska funktionshinderrörelsen • ”Handikappades fackförening” • Inrättande av central paraplyorganisation • Arbetsmetoder och språkbruk • Krav på inflytande Richard Sterner ”medbestämmande”08-09-30 Funktionshinder i tiden
 20. 20. Från serviceproducent till röstbärare • Institutionerna börjar försvinna • Föreningarnas verksamheter tas över av välfärdsstaten.08-09-30 Funktionshinder i tiden
 21. 21. Formaliserad samverkanCentral nivå Handikappråd KHR/LHR• Statens handikappråd • 1970: Förslag från (1965-94) Handikapputredningen • 1971: Rekommendation Kommunförbundet08-09-30 Funktionshinder i tiden
 22. 22. Demokratistöd1 § Syftet med statsbidraget är att stödja handikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder.08-09-30 Funktionshinder i tiden
 23. 23. Fokuset förändras• Debatt om välfärdsstaten• Motiv till brukarsamverkan: – Från demokratisering till effektivisering• New Public Management• Organisationerna som särintressen08-09-30 Funktionshinder i tiden
 24. 24. Från.. …till 08-09-30 Funktionshinder i tiden
 25. 25. Konsensus - konfrontation
 26. 26. Jämfört med andra länderSverige Anglosaxiska ländernaTidig mobilisering Sen mobiliseringInspiration: Inspiration:Fackföreningsrörelsen och andra Medborgarrättsrörelsen och nyatraditionella folkrörelser sociala rörelserVälfärdspolitik Identitetspolitik 08-09-30 Funktionshinder i tiden
 27. 27. Europeriseringen • European Disability Forum • Lobbyism • Juridik – Ex. diskriminering och tillgänglighet08-09-30 Funktionshinder i tiden
 28. 28. Utveckling sedan 1990-talet• Politiska intresset flyttas från intresseorganisationer till frivilligorganisationer• Metaorganisationerna tappar styrka• Traditionella funktionshinderorganisationer utmanas/kompletteras av/med nätverk och communitys08-09-30 Funktionshinder i tiden
 29. 29. Utmaningar08-09-30 Funktionshinder i tiden
 30. 30. Miljövändningen ”Handikapp är i stor utsträckning en följd av brister i samhället. Därför kan många handikapp elimineras. Det gör man genom att förändra samhället.” Princip- och handlingsprogram, HCK - 197208-09-30 Funktionshinder i tiden
 31. 31. Om alla samhällsfrågor har en funktionshinderaspekt, finns det då några gränser för hur mycket man kan samverka och samråda om?08-09-30 Funktionshinder i tiden
 32. 32. 08-09-30 Funktionshinder i tiden
 33. 33. ”Spel för gallerierna” ”Vi får bara information- inget inflytande””Vi sitter med för att legitimera beslut”08-09-30 Funktionshinder i tiden
 34. 34. ”De bara gnäller och bidrar inte” ”Organisationerna kan inte enas” ”De förstår inte den politiska beslutsprocessen”08-09-30 Funktionshinder i tiden
 35. 35. Varför samverka?Risker Möjligheter• Beroende • Påverka• Socialiseras in i det • Få insyn offentligas perspektiv • Helhetsbilden• Legitimera besparingar och • Komma in tidigt i processen ”dåliga” beslut (eventuellt….)• Reaktiv• Övertar det offentligas ansvar08-09-30 Funktionshinder i tiden
 36. 36. Trender inom det civila samhället08-09-30 Funktionshinder i tiden
 37. 37. Varför blir man medlem i en funktionshinderorganisation Lära mer om sin funktionsnedsättning/sjukdom Träffa andra i samma situation Påverka samhället08-09-30 Funktionshinder i tiden
 38. 38. De missförstådda rebellerna08-09-30 Funktionshinder i tiden
 39. 39. Organisatoriska landskapet under förändring• Fler och diagnosinriktade organisationer• Aktionsgrupper• Nätverk• Självhjälpsgrupper• IT-baserade communitys08-09-30 Funktionshinder i tiden
 40. 40. Påverkansarbetet under förändring• Opinionsbildning och lobbyism• Svagare meta-organisationer• Mix av organisationer, nätverk och individer som aktörer• Internationalisering• eGovernment• Data-lobbyism08-09-30 Funktionshinder i tiden
 41. 41. Tips…• Våga samråda tidigare i processen• Respektera varandras roller och förutsättningar• Kalla saker vid sitt rätt namn – Informationsmöte – information! – Samrådsmöte – dialog!• Om samrådet är på ”låtsas” – avstå!• Våga vidga samrådet till nya organisationer och nätverk• Pröva nya former av samråd08-09-30 Funktionshinder i tiden
 42. 42. Tack! larslindberg.wordpress.com Epost: larsmagnusroger@gmail.com08-09-30 Funktionshinder i tiden

×