Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diskrimineringsdagen

245 views

Published on

Föredrag om diskrimineringslagstiftningen och bristande tillgänglighet tillsammans med Maria Johansson. Diskrimineringdagen 15 maj 2014.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diskrimineringsdagen

 1. 1. Bristande  +llgänglighet   som  diskriminering   också  i  Sverige!?   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET   Maria  Johansson   Lars  Lindberg  
 2. 2. Diskriminering  av  personer  med   funk+onsnedsäSning     Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering   Sverige  och  vår  omvärld   Aktuellt  lagförslag   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 3. 3. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 4. 4. Hur  är  läget  2014?   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET   Brister  i  den  fysiska  +llgängligheten  är  eS   fortsaS  problem  som  finns  inom  de  flesta   områdena.  11  procent  av  kommunerna  gör  inte   +llsyn  av  plan-­‐  och  bygglagen  trots  aS  de  är   skyldiga  aS  göra  det.  Det  är  också  mycket  vanligt   aS  personer  med  funk+onsnedsäSning  upplever   brister  i  +llgängligheten  i  handeln,  vid  idroSs-­‐   och  kulturevenemang  och  i  många  andra   vardagssitua+oner.  
 5. 5. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 6. 6. Marschen  för  +llgänglighet   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET   x  
 7. 7. Bortom  fagert  tal  Ds  2010:20   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET   x  
 8. 8. 1992   Handikapp-­‐ utredningen   2006   Diskriminerings-­‐   kommiSén   2010   Hans  YSerberg-­‐   Bortom  fagert  tal  
 9. 9. Torsdagsak+onen   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET   x  
 10. 10. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 11. 11. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 12. 12. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 13. 13. Money,  money…   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 14. 14. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 15. 15. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 16. 16. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 17. 17. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 18. 18. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 19. 19. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 20. 20. Finns det någon gräns för vad som är bristande tillgänglighet? Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 21. 21. Denna lagstiftning finns i flera andra länder. USA var först på 70-talet, och Norge senast 2009! Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 22. 22. •  Lagstiftningsmodellen - USA •  Subventions- och resursfördelningsmetoden – Skandinaviska länderna Olika vägval
 23. 23. ADA  –  The  Americans  with  Disabili+es   Act   •  Antogs  1990   •  Fem  delar   •  Diskrimineringslagarnas   urmoder   •  Stor  interna+onell   påverkan,  framförallt   kraven  på  +llgänglighet   t  ex  i  FN  konven+onen   “Let  the  shameful  wall  of  exclusion  finally  come  tumbling   down”  –  President  George  H.W.  Bush   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 24. 24. Sverige  nästa?            ”This  historic  act  is  the   world’s  first  comprehensive   declara+on  of  equality  for   people  with  disabili+es— the  first.  Its  passage  has   made  the  United  States  the   interna+onal  leader  on  this   human  rights  issue.  Already,   leaders  of  several  other   countries,  including   Sweden/…/have  announced   that  they  hope  to  enact   now  similar  legisla+on.”   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 25. 25. Skälighetsbedömning Förutsebarhet   Konsekvenser   Kostnad   NySa   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 26. 26. FN:s  konven+on  om  rämgheter  för   personer  med  funk+onsnedsäSning   •  Trädde  i  kran  2009   •  I  dag    har  158  medlemsstater   undertecknat  och  145  ra+ficerat   konven+onen,  även  EU   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 27. 27. Ar+kel  5  –  jämlikhet  och   diskriminering   !  Konventionsstaterna ska förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning och garantera personer med funktionsnedsättning lika och effektivt rättsligt skydd mot diskriminering på alla grunder. !  För att främja jämlikhet och avskaffa diskriminering ska konventionsstaterna vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning tillhandahålls. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 28. 28. Nordiska  MR-­‐paradoxen          “Gåtan  ser  ut  så  här:  Å  ena  sidan  tycks   de  nordiska  staterna  ona  bäst  i  klassen  i   grenen  mänskliga  rämgheter.            Å  andra  sidan  tycks  de  nordiska  staterna   —  allt  onare,  kanske  —  uppvisa  en   ambivalens  eller  direkt  skepsis  mot   projektet  interna+onella  mänskliga   rämgheter.”   Den  nordiska  MR-­‐paradoxen  
 29. 29.        “Och  deSa  är  ju  eS  +ll  synes   motsägelsefullt  beteende,  som  ger   intryck  av  aS  de  nordiska  staterna  är   passionerat  övertygade  om  aS  alla   människor  överallt  har  okränkbara   mänskliga  rämgheter  som  ska  skyddas  i   lag  och  domstol  —  utom  just  nordbor.”   Johan  Karlsson  Schaffer  –  www.mothugg.se  
 30. 30. Lagförslaget-­‐  Bristande  +llgänglighet   införs  i  diskrimineringslagen   •  Utvidgning  +ll  diskrimineringslagens  samtliga   samhällsområden   •  Med  bristande  +llgänglighet  avses  aS  en  person  med   funkionsnedsäSning  missgynnas  genom  aS  sådana   åtgärder  för  +llgänglighet  inte  har  vidtagits  för  aS  den   personen  ska  komma  i  en  jämförbar  situa+on  med  personer   utan  denna  funk+onsnedsäSning.   •  Skälighetsbedömning:  u+från  krav  på  +llgänglighet  i  lag   eller  annan  förfaSning  och  med  hänsyn  +ll  de  ekonomiska   och  prak+ska  förutsäSningarna,  varak+gheten  och   omfaSning  av  förhållandet    eller  kontakten  mellan   verksamhetsutövaren  och  den  enskilde  samt    andra   omständigheter  av  betydelse.    
 31. 31. Omdiskuterat!   •  Undantag  för  företag  med  mindre  än  +o  anställda,   även  inom  hälso-­‐  och  sjukvården   •  Varak+g  rela+on   •  Stark  betoning  på  enkla  åtgärder     •  Ej  preciserat  vad  som  krävs,  många   undantagsskrivningar   •  Personlig  service  kan  i  många  fall  ersäSa  åtgärder   enligt  prop:  t  ex  hålla  upp  en  dörr,  läsa  upp  i  en  meny   •  Praxis  kommer  avgöra  i  prak+ken  vad  lagen  innebär  
 32. 32. ”Många  åtgärder  är  av  det  slaget   aS  de  ska  ses  som  eS  uSryck  för   vanlig  ar+ghet  och  mänsklig   hjälpsamhet”  
 33. 33. -­‐  Är  det  verkligen  sant?   •  Reak+onerna   •  FN  kri+serar  Sverige  i  sin  uppföljning   •  Opposi+onen   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 34. 34. Princip  bäSre  än  inget     även  förslaget  är  dåligt?   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 35. 35. Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  
 36. 36. Maria  Johansson   mariajohanssonblog.com   TwiTer:  @MariaJTwiT   mariajohanssonprivat@gmail.com      0704-­‐568728              Lars  Lindberg              funk+onshinderspoli+k.se    larslindberg.wordpress.com    TwiTer:  @larslindberg    larsmagnusroger@gmail.com    0703-­‐261115   Bristande  +llgänglighet  som  diskriminering  också  i  Sverige!?   DI§KRIMINERINGSDAGEN  15  MAJ  2014  STOCKHOLMS  UNIVERSITET  

×