Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sursik skola 2011

572 views

Published on

Från

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sursik skola 2011

 1. 1. SURSIK SKOLA - EN BRA GRUND FÖRFRAMTIDENVälkommentillSursikskolashemsida!Sursikskolaärdenskola iPedersöresomharårskurserna 7 - 9.Läsåret 2011-2012 harskolan 510eleverochhördärmed destörstasvenskspråkigaskolornaåk. 7 - 9 iFinland.
 2. 2. En trygginlärningsmiljö Nätmobbning Mobiler Pedofiler Net stalkers Virus
 3. 3. En lugninlärningsmiljö Fokus &koncentration Fri fråndistraktioner Linjärtochlogisktuppbyggdapedagogiskahelheter
 4. 4. Enstruktureradinlärningsmiljö Det kaotiskanätet Det opålitliganätet Det ytliganätet Det underhållandenätet
 5. 5. Lärarensprivatliv? Nätet 24/7 Kompispåfacebook Påvemsansvar? Foton Privatlivetshelgd Vargårgränsen?
 6. 6. New MilleniumLearner Informerarsig, lärsigochuttryckersig via digitalamedier, självsäkra Multimedia viktigareäntext Digitaltinfödda – digitalagourmander Ständigtuppkopplade Processarickelinjärinformation (webben) Intedenmänniskasomutbildningssystemetärformat för Arbetarmedmångasakersamtidigt Gillarintelångsammasaker Hoppfullaochsermöjligheter
 7. 7. Hurläraut – hurlära in En bralärareskabesitta de fyrakompetenserna SE PREZI Tre sakersommotiverarochhöjerlusten i lärandetär autonomi, berömochsyfte. Vi villalltsågörasakerpåriktigt, fåberöm för det och vi villvetavarför vi skagöra det. Lyfter vi in det i klassrummetfår vi motiveradeelever.
 8. 8. Klartmanhängermed UNESCOharformulerat ett program för medie- ochinformationskunskap (MIL, Media- and Information Literacy, Curriculum for Teachers) därviktigagenerellafärdigheterochkunskaperlyftsframochf ormuleras. OECD publicerar undersökning om digitala läsvanordärkomplexiteten i dettaläsandebetonas. Man betonarattgoddigitalläsförmågaförutsätter god grundlägga ndeläsfärdighet. Det äralltsåingetmotsattsförhållandeutansnarare ett växelspelmellantraditionellochdigitalläsning. Viktigtattarbetamedbåda för attdendigitalaklyftaninteskaöka.
 9. 9. Ochhemma i Finland I en slutrapportgjord av Styrgruppen för projektet informations- och kommunikationsteknologi i skolans vardagbeskrivsutmaningarnaskolanstårinför. Bl.a. skrivermanmedhänvisningtill de informationstekniskaförändringarna i samhället: Förändringengerskolornautmaningarnär det gälleratthanterainformation. Undervisningen i skolornaärfortfarandealltförinriktadpåinnehåll, påfaktakunskaps omäruppsplittrad i olikakunskapsgrenar. I undervisningenharmanintegetttillräckligtmedutrymme för lösning av autentiskaproblem, för tvärvetenskapligbehandling, för färdigheternaoch för arbetsprocesserna.
 10. 10. Forskningsresultat Slutsatserna i rapportengrundarsigpå 20 pilotskolorserfarenheterochpånyaforskningsresultat, speciellt de somkomfram i forskningsprojektetUndervisningsteknologi i skolans vardagdär 13 forskningsenhetersamarbetademedskolorochföretag i syfteattskapa en jämlikanvändning av informations- ochkommunikationsteknologipåskolorna i Finland.
 11. 11. De nyalär- ochstudiemiljöernaskamöjliggöraförståelseinriktatochkollaborati vtlärande. Samtidigtutvecklasstudieförmåganochandrafärdighetersombeh övsunder 2000-talet Framgångkräverfokuseringpåföljandefrågor: Nationellamåloch en systemförändring Kunnandesomelevernabehöver I framtiden Pedagogiskamodellerochmetoder E-läromedelochapplikationer för lärande Infrastrukturochstödtjänster Lärarrollen, lärarutbildningenochdenpedagogiskakompetensen Skolansverksamhetskulturochledarskapet Samarbetemedföretagochnätverkande
 12. 12. Se möjligheterna Gör det möjligtattbevaraochutveckla  En trygginlärningsmiljö  En lugninlärningsmiljö  En struktureradinlärningsmiljö  En mänskligarbetsmiljö (för lärareochelever)  En kreativochöppeninlärningsmiljö Vadkrävs? (10 min diskussion, däreftergrupper. Skrivuppalltnikommerpå)
 13. 13. 4 frågor – 4 grupper Hurskapa en lugninlärningsmiljö? Hurskapa en struktureradinlärningsmiljö? Hurskapa en trygginlärningsmiljö? Hurhjälpalärarensättagränser? 10 min. Skrivnerkommentarer&åsikter
 14. 14. Verktygen Prezi.com www.mindmeister.com Pearltrees.com Wordle.net Blogger.com Wikipedia Youtube Facebook
 15. 15. Flerverktyg&resurser Kollakallan.skolverket.se Dropbox.com andreasskog.wordpress.com uggleblogg.pedagogbloggar.se Slideshare.net delning.ning.com bambuser.com
 16. 16. Möjligaprojekt klassbloggarna.se  Filmenomoss Skolansfacebooksida  Bya-affischtävlingen ”brevvän”  FridayFeverochVemVetSä (Kortesjärvi&Ylihärmä) mst? Historiebloggen/Pedersöre  Noveller minns  Kulturfabriken Bilderfrånbygden Esseå-webcam

×